intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý phát triển Trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:204

0
77
lượt xem
31
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý phát triển Trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác lập một số nội dung cơ sở lý luận về quản lý phát triển Trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập, tổng kết kinh nghiệm một số nước và đánh giá thực tiễn quản lý phát triển các Trung tâm học tập cộng đồng (nghiên cứu trường hợp điển hình tại Thái Bình); từ đó, đề xuất một số giải pháp quản lý phát triển các Trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập ở Thái Bình và có thể vận dụng vào các tỉnh có điều kiện, hoàn cảnh tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý phát triển Trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o<br /> VIÖN KHOA HäC GI¸O DôC VIÖT NAM<br /> -------------------<br /> <br /> BïI TRäNG TR¢M<br /> <br /> QU¶N Lý PH¸T TRIÓN<br /> TRUNG T¢M HäC TËP CéNG §ång<br /> theo ®Þnh h-íng x· héi häc tËp<br /> <br /> LuËn ¸n tiÕn sÜ khoa häc gi¸o dôc<br /> Chuyªn ngµnh: qu¶n lý gi¸o dôc<br /> M· sè<br /> <br /> : 62 .14. 01. 14<br /> <br /> Ng-êi h-íng dÉn khoa häc:<br /> PGS. TS. T« B¸ Tr-îng<br /> TS. NguyÔn Hång ThuËn<br /> <br /> hµ néi - 2015<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả<br /> nghiên cứu trong luận án là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công<br /> trình nào.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Bùi Trọng Trâm<br /> <br /> ii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> CB - GV<br /> <br /> Cán bộ - Giáo viên<br /> <br /> CBQL<br /> <br /> Cán bộ quản lý<br /> <br /> CĐ<br /> <br /> Cộng đồng<br /> <br /> CNH - HĐH<br /> <br /> Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa<br /> <br /> CSVC<br /> <br /> Cơ sở vật chất<br /> <br /> ĐCSVN<br /> <br /> Đảng cộng sản Việt Nam<br /> <br /> GDĐT<br /> <br /> Giáo dục và Đào tạo<br /> <br /> GDBĐ<br /> <br /> Giáo dục ban đầu<br /> <br /> GDCQ<br /> <br /> Giáo dục chính quy<br /> <br /> GDQD<br /> <br /> Giáo dục quốc dân<br /> <br /> GDKCQ<br /> <br /> Giáo dục không chính quy<br /> <br /> GDTT<br /> <br /> Giáo dục tiếp tục<br /> <br /> KH - CN<br /> <br /> Khoa học và Công nghệ<br /> <br /> KT - XH<br /> <br /> Kinh tế - Xã hội<br /> <br /> HTSĐ<br /> <br /> Học tập suốt đời<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> Ngân sách Nhà nước<br /> <br /> QLTT<br /> <br /> Quản lý trung tâm<br /> <br /> PTCĐ<br /> <br /> Phát triển cộng đồng<br /> <br /> TNXH<br /> <br /> Trách nhiệm xã hội<br /> <br /> TT HTCĐ<br /> <br /> Trung tâm học tập cộng đồng<br /> <br /> XHHT<br /> <br /> Xã hội học tập<br /> <br /> XHHGD<br /> <br /> Xã hội hóa giáo dục<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Uỷ ban nhân dân<br /> <br /> iii<br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................................. 1<br /> 1. Lí do chọn đề tài .......................................................................................................... 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ................................................................................................... 3<br /> 3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu ................................................................................ 3<br /> 4. Giả thuyết khoa học ..................................................................................................... 3<br /> 5. Nội dung và phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 4<br /> 6. Phương pháp tiếp cận và các phương pháp nghiên cứu cụ thể ................................... 4<br /> 7. Luận điểm bảo vệ ........................................................................................................ 6<br /> 8. Đóng góp mới của luận án ........................................................................................... 7<br /> 9. Bố cục của luận án ....................................................................................................... 7<br /> Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM<br /> HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THEO ĐỊNH HƢỚNG Xà HỘI HỌC TẬP ................... 8<br /> 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ........................................................................................ 8<br /> 1.1.1. Các công trình nghiên cứu về học tập suốt đời và xã hội học tập ........................ 8<br /> 1.1.2. Các công trình nghiên cứu về quản lý phát triển trung tâm HTCĐ .................... 11<br /> 1.2. Các khái niệm cơ bản ............................................................................................. 15<br /> 1.2.1. Học tập suốt đời và xã hội học tập ...................................................................... 15<br /> 1.2.2. Giáo dục cộng đồng và trung tâm học tập cộng đồng ........................................ 20<br /> 1.2.3. Phát triển trung tâm học tập cộng đồng .............................................................. 21<br /> 1.2.4. Quản lý phát triển trung tâm học tập cộng đồng ................................................ 23<br /> 1.3. Trung tâm học tập cộng đồng với việc xây dựng xã hội học tập ........................... 26<br /> 1.3.1. Xã hội học tập - đòi hỏi tất yếu của nền kinh tế tri thức ..................................... 26<br /> 1.3.2. Các đặc trưng cơ bản của xã hội học tập ........................................................... 28<br /> 1.3.3. Trung tâm học tập cộng đồng - góp phần xây dựng xã hội học tập<br /> và phát triển kinh tế - xã hội .......................................................................................... 30<br /> 1.4. Phát triển trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập ............... 35<br /> 1.4.1. Mục tiêu, nguyên lý và tiến trình phát triển trung tâm học tập cộng đồng ......... 35<br /> 1.4.2. Phương thức quản lý phát triển trung tâm học tập cộng đồng ........................... 37<br /> 1.4.3. Nội dung quản lý phát triển trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng<br /> xã hội học tập ................................................................................................................ 39<br /> <br /> iv<br /> 1.5. Khung tiêu chuẩn đánh giá quản lý phát triển trung tâm học tập cộng đồng<br /> theo định hướng xã hội học tập ..................................................................................... 54<br /> 1.6. Phân tích môi trường trong quản lý phát triển trung tâm học tập cộng đồng ........ 57<br /> 1.6.1. Phân tích môi trường bên ngoài .......................................................................... 57<br /> 1.6.2. Phân tích môi trường bên trong/ nội bộ .............................................................. 61<br /> 1.6.3. Các giải pháp quản lý bất trắc của yếu tố môi trường ....................................... 62<br /> Kết luận chương 1 ......................................................................................................... 66<br /> Chƣơng 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM<br /> HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THEO ĐỊNH HƢỚNG Xà HỘI HỌC TẬP ................. 68<br /> 2.1. Kinh nghiệm nước ngoài ........................................................................................ 68<br /> 2.1.1. Khái quát xu thế phát triển trung tâm học tập cộng đồng của các nước ............ 68<br /> 2.1.2. Quản lý trung tâm học tập cộng đồng ở một số nước Châu Á ............................ 69<br /> 2.1.3. Kinh nghiệm cho Việt Nam từ thực tiễn quản lý phát triển trung tâm<br /> học tập cộng đồng của các nước Châu Á ...................................................................... 75<br /> 2.2. Khái quát nguồn nhân lực, hệ thống đào tạo và mạng lưới trung tâm học tập<br /> cộng đồng ở Thái Bình .................................................................................................. 75<br /> 2.2.1. Nguồn nhân lực Thái Bình phân theo trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật ....... 75<br /> 2.2.2. Khái quát hệ thống giáo dục và đào tạo ở Thái Bình ......................................... 79<br /> 2.2.3. Mạng lưới và quy mô học tập tại trung tâm học tập cộng đồng ở Thái Bình ..... 83<br /> 2.3. Thực trạng quản lý phát triển trung tâm học tập cộng đồng ở Thái Bình .............. 87<br /> 2.3.1. Công tác lập kế hoạch phát triển trung tâm ........................................................ 87<br /> 2.3.2. Xây dựng mô hình tổ chức và bộ máy của trung tâm .......................................... 90<br /> 2.3.3. Phương thức tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức và tập huấn ............ 92<br /> 2.3.4. Công tác huy động các nguồn lực cho phát triển học tập của cộng đồng .......... 95<br /> 2.3.5. Công tác đánh giá và củng cố sự phát triển của trung tâm ................................ 99<br /> 2.3.6. Việc hỗ trợ và giám sát của nhà nước đối với trung tâm học tập cộng đồng ... 103<br /> 2.4. Đánh giá chung việc quản lý phát triển trung tâm học tập cộng đồng<br /> theo định hướng xã hội học tập ở Thái Bình ............................................................... 106<br /> 2.4.1. Mục tiêu của đề án xây dựng xã hội học tập ở Thái Bình ................................. 106<br /> 2.4.2. Những thuận lợi và khó khăn trong quản lý phát triển trung tâm học tập cộng đồng ... 108<br /> 2.4.3. Thành tựu và hạn chế của quản lý trung tâm học tập cộng đồng theo hướng<br /> xây dựng xã hội học tập ............................................................................................... 109<br /> Kết luận chương 2 ....................................................................................................... 111<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2