intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Nghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tử

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:161

73
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ chứa thành phần ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng trong tản nhiệt cho linh kiện điện tử công suất lớn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Nghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tử

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> <br /> VI N HÀN LÂM KHOA H C<br /> VÀ CÔNG NGH VI T NAM<br /> <br /> VI N KHOA H C V T LI U<br /> <br /> <br /> BÙI HÙNG TH NG<br /> <br /> NGHIÊN C U TÍNH CH T C A M T S<br /> LI U T<br /> <br /> V T<br /> <br /> H P N N H U CƠ PHA TR N<br /> <br /> NANÔ CÁCBON VÀ TH<br /> <br /> NGHI M<br /> <br /> NG D NG<br /> <br /> T N NHI T TRONG LĨNH V C ðI N T<br /> <br /> LU N ÁN TI N SĨ KHOA H C V T LI U<br /> <br /> HÀ N I - 2015<br /> <br /> NG<br /> <br /> B GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> <br /> B GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> <br /> VI N KHOA H C<br /> VI N HÀN LÂM T NAM<br /> VÀ CÔNG NGH VI KHOA H C<br /> <br /> VÀ CÔNG NGH VI T NAM<br /> <br /> VI N KHOA H C V T LI U<br /> <br /> VI N KHOA H C V T LI U<br /> -------<br /> <br /> Vũ ð c Chính<br /> BÙI HÙNG TH NG<br /> <br /> NGHIÊN C U TÍNH CH T C A M T S<br /> <br /> V T<br /> <br /> NGHIÊN C U CH T O, TÍNH CH T QUANG C A CÁC<br /> <br /> LI CH T LƯ NG T N H V CƠ PHA TR N NG<br /> U M H P N CdSe U I C U TRÚC LÕI/V<br /> VÀ ð VÀ TH<br /> NG D NG<br /> NANÔ CÁCBONNH HƯ NGNGHI M NG D NG<br /> <br /> T N NHI T TRONG LĨNH V C ðI N T<br /> Chuyên ngành: V t li u quang h c, quang ñi n t và quang t<br /> Mã s : 62 44 50 05<br /> Chuyên ngành: V t li u ñi n t<br /> Mã s : 62.44.01.23<br /> LU N ÁN TI N SĨ KHOA H C V T LI U<br /> <br /> LU N ÁN TI N SĨ KHOA H C V T LI U<br /> NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C:<br /> NGƯ I HƯ1:NG D N KHOA H C:<br /> TS. Phan Ti n Dũng<br /> 2: PGS.TS. Ph m Thu Nga c Minh<br /> 1. PGS.TS. Phan Ng<br /> 2. TS. Hoàng Anh Sơn<br /> Hà N i- 2011<br /> <br /> HÀ N I 2015<br /> <br /> L I C M ƠN<br /> L i ñ u tiên, tôi xin bày t lòng kính tr ng và bi t ơn sâu s c t i<br /> hai ngư i th y hư ng d n là PGS. TS. Phan Ng c Minh và TS. Hoàng Anh<br /> Sơn, nh ng ngư i th y ñã ñ nh hư ng cho tôi trong tư duy khoa h c, t n tình<br /> ch b o và t o r t nhi u thu n l i cho tôi trong su t quá trình th c hi n lu n án.<br /> Tôi xin chân thành c m ơn GS.TS. Phan H ng Khôi, TS. Ngô Th Thanh<br /> Tâm, KS. Lê ðình Quang, TS. Nguy n Văn Chúc, TS. Phan Ng c H ng, TS.<br /> Nguy n Tu n H ng, ThS. Ph m Văn Trình, ThS. Cao Th Thanh, ThS. Nguy n<br /> Văn Tú, NCS. Nguy n M nh H ng - nh ng ngư i ñã luôn giúp ñ , khích l ,<br /> ñ ng viên tôi trong su t th i gian làm lu n án.<br /> Tôi xin chân thành c m ơn các cán b Phòng Thí nghi m Tr ng ñi m<br /> Qu c gia v v t li u và linh ki n ñi n t , Vi n Khoa h c v t li u ñã giúp tôi<br /> th c hi n phép ño phân tích trong quá trình th c hi n lu n án.<br /> Tôi xin trân tr ng c m ơn B Giáo d c và ðào t o, Lãnh ñ o Vi n Khoa<br /> h c v t li u, B ph n ðào t o sau ñ i h c ñã t o ñi u ki n thu n l i cho tôi làm<br /> lu n án nghiên c u sinh.<br /> Nhân d p này tôi xin dành nh ng tình c m sâu s c nh t t i nh ng ngư i<br /> thân trong gia ñình: Cha, m , anh, ch , em ñã chia s nh ng khó khăn, thông<br /> c m và ñ ng viên, h tr tôi.<br /> Cu i cùng tôi xin dành nh ng tình c m ñ c bi t và bi t ơn c a mình t i v<br /> và con, b ng tình yêu, s c m thông, quan tâm và chia s , ñã cho tôi ngh l c,<br /> t o ñ ng l c cho tôi th c hi n thành công lu n án.<br /> Hà N i, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2015<br /> <br /> Nghiên c u sinh<br /> <br /> Bùi Hùng Th ng<br /> <br /> L I CAM ðOAN<br /> Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên c u c a<br /> riêng tôi dư i s hư ng d n c a PGS. TS. Phan Ng c<br /> Minh và TS. Hoàng Anh Sơn. Các s li u và k t qu trong<br /> lu n án là trung th c và chưa ñư c ai công b trong b t c<br /> công trình nào khác.<br /> Hà N i, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2015<br /> <br /> Nghiên c u sinh<br /> <br /> Bùi Hùng Th ng<br /> <br /> N I DUNG<br /> Danh m c các ch vi t t t và ký hi u<br /> Danh m c các b ng<br /> Danh m c các hình<br /> M ð U..................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1. T NG QUAN V CNTs VÀ CÁC<br /> <br /> NG D NG .................................. 5<br /> <br /> 1.1 T ng quan v v t li u ng nanô cácbon .............................................................. 5<br /> 1.1.1 V t li u cácbon và các d ng thù hình ........................................................... 5<br /> 1.1.2 V t li u cácbon c u trúc nanô ...................................................................... 7<br /> 1.1.3 C u trúc c a ng nanô cácbon...................................................................... 9<br /> 1.1.4 Tính ch t c a ng nanô cácbon .................................................................. 13<br /> 1.1.5 Các phương pháp t ng h p ng nanô cácbon ............................................. 20<br /> 1.2 V t li u t n nhi t ch a thành ph n ng nanô cácbon ........................................ 25<br /> 1.2.1 Ch t l ng t n nhi t ch a thành ph n ng nanô cácbon ............................... 25<br /> 1.2.2 Kem t n nhi t ch a thành ph n ng nanô cácbon ....................................... 34<br /> CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U ............................................... 38<br /> 2.1. Phương pháp tính toán lý thuy t và mô ph ng ................................................. 38<br /> 2.1.1. Phương pháp tính toán lý thuy t................................................................ 38<br /> 2.1.2. Phương pháp mô ph ng ............................................................................ 38<br /> 2.2. Phương pháp th c nghi m ch t o v t li u ...................................................... 39<br /> 2.2.1. Nguyên li u, hóa ch t và thi t b ch t o ................................................... 39<br /> 2.2.2. Bi n tính v t li u ng nanô cácbon ........................................................... 40<br /> 2.2.3. Ch t o ch t l ng ch a thành ph n ng nanô cácbon................................. 41<br /> 2.2.4. Ch t o kem t n nhi t ch a thành ph n ng nanô cácbon .......................... 43<br /> 2.3. Các phương pháp phân tích ño ñ c v t li u...................................................... 44<br /> 2.3.1. Hi n vi ñi n t quét .................................................................................. 44<br /> 2.3.2. Ph tán x Raman ..................................................................................... 45<br /> 2.3.3. Ph h p th h ng ngo i............................................................................. 45<br /> 2.3.4. Ph huỳnh quang tia X .............................................................................. 46<br /> 2.3.5. Ph phân tán Zeta-Sizer ............................................................................ 47<br /> CHƯƠNG 3. K T QU NGHIÊN C U LÝ THUY T VÀ MÔ PH NG ................ 48<br /> 1<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2