intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
29
lượt xem
2
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu sự hội tụ của năng suất các nhân tố tổng hợp cấp độ doanh nghiệp trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống; nghiên cứu thực nghiệm các cách tiếp cận khác nhau để ước lượng phương trình hội tụ năng suất các yếu tố tổng hợp, đồng thời xem xét các biến truyền tài FDI và biến lan tỏa công nghệ ảnh hưởng đến hội tụ TFP như thế nào. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010

1<br /> <br /> 2356<br /> 789<br /> <br /> <br /> 88<br /> 56 6<br /> 9<br /> <br /> <br /> <br /> !"#$%$!&<br /> '#<br /> <br /> ()(*+!,<br /> #!!-&$.#/#01<br /> 2%$$34#0#05#!<br /> (!67&<br /> 6#$!8( !9*:5;$#"*<br /> 0& ;4?#@A AA<br /> "&<br /> AA @B<br /> <br /> <br /> 36C EG<br /> DF<br /> <br /> 2356<br /> 789<br /> <br /> <br /> 88<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> <br /> 2345679<br /> <br /> <br /> 6 26<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> !"!#$%<br /> &'()*<br /> +,-)).<br /> !/0<br /> /1!2#3.45+6)3<br /> 7#<br /> ) 4-89: ::<br /> <br /> :: 9;<br /> !< >@@B< C E F@ H<br /> = ? A@ D@ G< I<br /> #JK C 9ON;:<br /> L MN;:N;<br /> <br /> P S QV AW @F D < [)**)+\]^_!#<br /> QR U @ X @* BC%CD&F<br /> 1 3 5 6 1 3 78# :'= ? 1 A 6 6 50E<br /> % )<br /> I & 01 %%'2 %4 L ?D&0E'2<br /> G H J / 6 1 3K  ' 5 1<br /> %&C@ 6 MNO ;P @N+: & '% %:' @16 D& <br /> 3 -  A & ' A 1NO ;P Q RDST 7' U%% 50E<br /> '2 %4L# %<br /> 1 3 +F<br /> VWX%7&6'1N* @ 1N['<br /> 11 '-% ') YZ Q F<br /> \]_`a c f h f<br /> ^ ]b de g i<br /> <br /> jk gnoq k<br /> l m pf f<br /> <br /> rsjs ugvfxyl{my<br /> t t pw z f<br /> <br /> |yfj~ €mf<br /> } <br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 345789 <br />   ! # 1%&<br /> &(+,-./0 3 1<br /> 1 1  1 " $ ' ' )* # 1 24<br /> 0$578 ,-; 00$58@A BC,D ,E =<br /> 3 6 ,9 :1 3 6 1 ? ) ) ? , 1 )<br /> <br /> '<br /> <br />   ! # ;F ' ' )* <br /> , H1, <br /> & (<br /> 1 1  1 " - %&<br /> & ( G I ' )*<br /> HJ,<br /> ,I %& <br /> &K2 MN O0 R IS 878 <br /> 8+1,<br /> F ' L P Q , 18 18 ? ,9 <br /> OT42UJ,+1,V)-W; /C,5XY 2[ ; 8<br /> 3 1 :  A ! < 0E 1 J Z /\ ] 1 ?<br /> <br /> @ABC,,^,_ )<br /> )) ? : =I1 P'<br /> `1a ,b --R d1;eef"UJ,-OT4+1,<br /> ,,  c 0 S E Z J g 1: 3  <br /> BA W; e;h 7E 2[ ; 1? @ABC,,^<br /> )- ! / @5A ++ 4) DDFHI<br /> JKLKOPQK<br /> M N! R<br /> STU!XZY[\<br /> VWY[\Y[<br /> ]N^U! KObc<br /> KM _ K`a d<br /> ]NfKgNh6k mk5/n)p'$ +'<br /> e e ij l l 1 o q )<br /> rsvx zJ ^|}K K€‚ Ub„„†ˆ † ‡Œ† †‡<br /> tw y {<br /> ~K  ƒN … ‡†V‰Š ‹  Š Š†<br /> Ž<br /> „RR ‘ Œ’ ” –† —€ |Na”™ š› œ\\ ” ž|ž £€…<br /> ‡ €†‡„ ‡|“ • VŠ ˜]a P† ›› X[ T Ÿ  “ ¡ f„„<br /> ¢<br /> „–‡€† ¥‚ –†‡¦ „–„a” €©…† †‡¦ „–‘ †‡˜ €Œ„«Š<br /> ˆ ¤ Š „€ Š€† _ § ¨– ‡ Š€† _ ‡„ Š€¥Š« ‡†<br /> Ž<br /> ¦<br /> ª<br /> e ¡|¬ ­£ eU<br /> }”aa V R – K a!<br /> ® °±³´¶¶¹»·µ¸¾<br /> µ·¸º¶ ¼½µ<br /> ¿– ” Àb„„¥Á‡† ‘ †‡˜ ‡ „„¥Á‡† ‡€‚^ ” ­˜<br />  –… ª‡ ‡„ Š€¥„Ž … ª‡   – €†<br /> ”€1€†‡„† †‡˜ „RR ‘ Œ’ ” –† —€]a e “P^^<br /> V g Š† ÁŠ Š€Œ ‡ €† ‡„ ‡|“ • VŠ ˜ |Y a <br /> R ¥g £„„R £†ae „£†ÃÀÁ¨Ã Ã„† †‡¨Ä‡… ÅÆ „Ã<br /> €† € … €† à ¤ N‹¨Ã ¤ –€£† ¤ ÁŠ Š˜ Ž† Ç §<br /> †<br /> †‡1 Èe È ÈÊ ^a Ȃ 1 ŽŠ„„¥Á‡† ‡€‚^ ” ­˜Ë<br /> Š† g Z KÉN K K K K„ ‚† … ª‡   – €†<br /> ®Ì¼º ÏÐ¼Ò Õ Ö×µ Ùµ¸ º¼Ü ݸ<br /> ÍÎ ¼µÑÓ ± ¸µØ ¾ÚÛ ÎѺ Þ<br /> ߇† †€  ¬Š à ⁦  ††­† —€ãà ŕ € <br /> ÁŠ • ™‡€‚ €¥Ã á † Ž† €‡ R ˜ ¥Ë † ™‡€‚<br /> Ê}N” ­˜ ‡ä‡€‚äV1 ‡€‚^ ” ­˜ å„È” ædž‡˜Ë †<br /> K – €† à  –˜”€   – €† b Ž† Š€Œç¦<br /> „ ” †€† …æ† „ÃÅÆ „Œ ‡ßR©¢„ deU<br /> ™K • ™™Š‡€èŠ § Ç b é Ë – ‚‡ K a!<br /> †<br /> ê¾ÚÛµ ë íîïμÑñµ ò ¶¸Ýô öº ¼Ñ ¸ ùúûüŕ € <br /> µ ¸ Ø ì ë º ð µ Ø ó Ñ ¼õ ÷Î ø Ú½ ûõ † ™‡€‚<br /> Ò<br /> Ê}N” ­˜ ‡ä‡€‚ä V 1 ‡€‚^ ” ­˜Ë ^” ‡€‚Ê}N”<br /> K – €† à  –˜”€    – €†ÅV   K –<br /> ­˜¨Ã ‡€‚ä V¨a ”† ŽŠ­Ž† ýþ 01ÿ¥ |Y †ä„<br /> €†‡ä  –˜”€hP Š † ‡¢Š ¨ÿœ¨2 ƒ –  3<br /> Ka N5 |6 | ^^haKK˜ ^ Ub b „ d–‡Œ<br /> N4 ¡ ~K ƒ P NÈ Â ƒN ‡Œ 3 ‡ ‡ 7<br /> ­Ž† „„ ¬ 1€Ž† †‡˜ ^ Ub„Ž†b [W R 01ÿË –£†<br /> ‡¢Š …‡ Ž g æÇ Š€È  ƒN Ã ‡è 89”† ¨2 <br /> R VÃ<br /> Ã„† †‡ 1 „„R –  <br /> K” NÈK^„1Ž­– ‡€<br /> ¤ ÁŠ Š˜  … €†ä†¢ N ÂN   ‘  R©¢ <br /> M<br /> ^<br />  „a Ub„„䖁 † ‡Œ—g ¬ ^”† „Ä„R †ä^” ‡€‚<br /> ‚ § ƒN … R V ‰Š ‹Ë €‘ Š § … €† ¨V  <br /> „Ä„„–O Ÿ ^^Èe È Èh £–„  ”‹ X9œ¨þ<br /> § … ‡6 ` KP KÉN K € KP e ^ ƒN M 8 þ›ÿ<br /> ˜<br /> àV 1 ^”† „ÐR £†Ã„† †‡â1 2ÿœ¨ ”€ g ^”† „Ã<br /> ”€ g Š § €† à ¤ ÁŠ Š˜¨ ¨ý 11ÿàV 1 Š §<br /> „„R £†ÃÆ â]N4“ ^^” ÉN_Š„ÐR £†Ã„† †‡<br /> … €†Ã ¤ Ë Ka g ^ Ne † § €†Ã ¤ ÁŠ Š˜<br /> 1 „„R – € ª† † ¥6 |^^hdž‡˜ ^ Ubb<br />  … €† ä† ¢Æ ‡ –Š ª‡ ƒ Ž† Š€È  ƒN ‡Œ<br /> „ d–‡Œ­Ž† „„ ¬ 1€ædž‡˜ ^ Ub„Ž†b X9”†<br /> 3 ‡ ‡ 7 ‡¢Š …‡ Ž g Ž† Š€È  ƒN Ã ‡è 8W R<br /> þ›ÿ1  9”†11ÿË „R – € Ý1 õ à… R ”€ €†„Ž<br /> ¨þ è 8[ R ¨ … €† ä† ¢ùúُ û„„ € ™æ˜ ‡<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản