intTypePromotion=1

Luận án tiến sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN +3 và những gợi ý chính sách cho Việt Nam

Chia sẻ: Huc Ninh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
30
lượt xem
4
download

Luận án tiến sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN +3 và những gợi ý chính sách cho Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đo lường và đánh giá phát triển tài chính của các nước ASEAN +3 bằng cách tính chỉ số phát triển tài chính tổng hợp quốc gia; đánh giá tác động của phát triển tài chính đại diện là chỉ số phát triển tài chính tổng hợp đến tăng trưởng kinh tế của các ASEAN +3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN +3 và những gợi ý chính sách cho Việt Nam

 1. 012345627892 2
 2. 62 6 32
 3. 4 292 4 2 2 92 72 26 32   !"#$%&'($)*$+#,'$-)./$/0#1($ /2#$3)4()$52$/6(+$/078(+$9#()$ /:$8$3.3$(7;3$'
 4. 012345627892 2
 5. 62 6 32
 6. 4 292 4 2 2 92 72 26 32  !"#$%&'($)*$+#,'$-)./$/0#1($ /2#$3)4()$52$/6(+$/078(+$9#()$ /:$8$3.3$(7;3$'
 7. wOP20xy z z  2142{|U2}\[Y~
 8. 01234567893
 9.    !"# !$ %&'()'( *+ ,-./0 12 3 45678. 9: ; !< = >?@ABC 1D EF G H; IJ 9K 0 =0 !#L M#N =2 O PQ 1K KR #P N( ST?U4VT WKJ X " K Y B &'()'( )=I )O ,Z[84 TB\# !]^A44T_6B`8B ab E#JD 1K cQ d 4T_6?.e[ST.eA[.A.B f #PgB_4[TBC @ABR W0 Y[b f 1h Ri O #P( )  [j BNJ k B ; B2 l + 1K N 0 m 3  !N N WD h# Y n 1U 1h I 1K o =f 1h WK 1pq W; Rr m 9s 1 s WP =C 1: # Jtu[. 4 1K vQ B`  !> c wq xR =; m 4 By =p K RC[4 WL > ; H; N 0 vQ W N i ; B2 Bw c DR ; D >#( ) U  = " B N B+ GQ H; Z zG ,K0 Z0 M#L N IJ =0 {0; { O 1K zG ,K0 Z0 ';# BZ O Ha[
 10. ,Z O { M#L 9" By Z0 BTh# EG #P f 0 0K K #P N( | =" =O } ~€‚ƒ€„…†€‡€ˆ‰Š„…€‹€ŒŽ‘’“€ 3 3 333333333333 3 3 3 3 3333333”•–3—˜™3š›œ3•3 3 3 3 3333333333 3 3 3 3 3 3 3333333333žŸ3ž ¡—30¢3
 11. 012345637859
 12.     ! "#$ "! "#%$ "&"' () * +," -.$ /* /! 0 #.$ $1 2 3 /% ") "! 4 +)$  31 5 ! "#$ "! "#%$ "&"' 6789:;88?8@AB
 13. 23456345 789
 14. 9  789
 15. 9  789
 16.    
 17.  ! "#$%&'()*(&#+9 ,&(- "%(.9 - / 019 2 39 2 49 5 89 9 69 7 8 !! /9:; ;(?@A(BCD>C(E@(BF(GH IJ(KLMNO 8 PQPQPQ RSTUVWUXYVQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQVZ PQPQ[Q \T]V]T]SV^U_`V]abcdecfghWiV`ST^V^jUkWV^lUV]SmWSVnop]ViUqVQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQVPr !s 9tB(>u>v(Bwx 9y ;9zNO ;{ |9}N9 ;v(?ˆLHNO €N9 ; !‰ !Š "F(GH ‹Œ ;9„…; z Ž„xN 9y Ox 9:; ;(?@A(BCD>C(E@(?u>v(?ˆLHNO !‘ !’ :| NO9“N |t„ ;9”| NO9y €= NO9y z Ž„xN 9y Ox 9:; ;C(E@(?u>v(?ˆLHNO €N9 ; sŠ PQ•QPQ –—˜c™š›bcdœkYVlViUžV^SoŸ_^QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQV[  PQ•Q[Q ¡¢g£b¤c¥¢—¥cb¤¢œ¦bc˜§oVlV]T]SV^U_`V]abcd¨b¢cfg©WiVQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQV   "#$%&'(ª*(«49 5 89 - ¬ ­&'(«®¯("#°&#(±®(«²&'( «³$9 ´9  "µ"(&$¶ 8·¸89¹Š Šº s! »NO Ž„xN 9y ;9z>v(?@A(BCD>C(B‚B(>L¼| 8·¸89¹Š Šº [QPQP ½¢¾¿cÀ¨WSV]S_V^lUV]SmWSVQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQV Á [QPQPQ ÂSÃYVÄS¨VÅÆghWiV^lUV]SmWSVQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQV•P [QPQ[Q \SmWSVÇT]SV`ST^V^jUkWV^lUV]SmWSVnop]ViUqVQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQV•• [QPQ Q ÈÉUVWSa`V^lUV]SmWSV]ʛc˜—˜cbgË]VÌÍÎÌÂVQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQVÏP ss «u>v(?ˆLHNO €N9 ; H B‚B(>L¼B(ÐÑÒÐ&ÓÔ(vAÕA(IJÖN !88×ØsÙ!‰ ‰Š "#$%&'(Ô*(Ú(Û$Ü9 / 019 2 39 ·Ý 7 9 Þ ·­ / 019 2 39 49 ß/ 5 ­ 8 ×! Š! à”x |9áN N9⍠|9ã äz ;9{N9 9åN { |9ã äz IÖ †yN |9~ 9:; ;
 18. 001 1 23454642789
 19. 8  9
 20. 8 !"#2$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2%&2 '()*+,-./-0123245678323972:;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2