intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu giải pháp kinh tế giảm tổn thất than trong khai thác hầm lò ở các mỏ than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:172

30
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu nhằm xây dựng giải pháp kinh tế giảm tổn thất than trong khai thác hầm lò, đảm bảo căn cứ khoa học, tính khả thi và hài hòa lợi ích giữa các đối tượng thụ hưởng liên quan nhằm mục đích khuyến khích và bắt buộc các doanh nghiệp khai thác than giảm tổn thất, tận thu tối đa tài nguyên than, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng than và cả nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu giải pháp kinh tế giảm tổn thất than trong khai thác hầm lò ở các mỏ than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT<br /> <br /> ĐỒNG THỊ BÍCH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KINH TẾ<br /> GIẢM TỔN THẤT THAN TRONG KHAI THÁC HẦM LÒ<br /> Ở CÁC MỎ THAN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP<br /> THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT<br /> <br /> ĐỒNG THỊ BÍCH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KINH TẾ<br /> GIẢM TỔN THẤT THAN TRONG KHAI THÁC HẦM LÒ<br /> Ở CÁC MỎ THAN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP<br /> THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM<br /> <br /> Ngành: Quản lí kinh tế<br /> Mã số: 62.34.04.10<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> 1. PGS.TS Nguyễn Cảnh Nam<br /> 2. TS Bùi Thị Thu Thủy<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu<br /> trong luận án là trung thực, kết quả trong luận án chƣa đƣợc công bố trong các công<br /> trình khác.<br /> <br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2017<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Đồng Thị Bích<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận án đƣợc nghiên cứu sinh (NCS) hoàn thiện tại Khoa Kinh tế - Quản trị<br /> kinh doanh, Trƣờng Đại học Mỏ-Địa chất dƣới sự hƣớng dẫn của PGS.TS Nguyễn<br /> Cảnh Nam và TS Bùi Thị Thu Thủy.<br /> NCS xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Cảnh Nam và TS<br /> Bùi Thị Thu Thủy đã tận tình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình<br /> hƣớng dẫn NCS thực hiện luận án.<br /> NCS xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học trong và ngoài Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh đã có những góp ý quý báu để NCS sửa chữa, bổ sung hoàn<br /> thiện luận án của mình.<br /> NCS xin chân thành cảm ơn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt<br /> Nam, các doanh nghiệp khai thác than đã tạo điều kiện cho NCS tiếp cận với các tài<br /> liệu, số liệu thực tế phục vụ cho mục đích nghiên cứu.<br /> NCS xin cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã hỗ trợ NCS hoàn thành<br /> luận án này.<br /> NCS xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Lời cảm ơn<br /> Mục lục<br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> Danh mục bảng biểu<br /> Danh mục hình vẽ<br /> MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU<br /> VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ......................................9<br /> 1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án .................9<br /> 1.1.1. Các công trình nghiên cứu về tổn thất than ..............................................9<br /> 1.1.2. Các công trình nghiên cứu về giải pháp giảm tổn thất than ....................11<br /> 1.1.3. Một số công trình khác có liên quan .......................................................22<br /> 1.1.4. Kết luận rút ra từ tổng quan nghiên cứu về tổn thất than và giải pháp<br /> kinh tế giảm tổn thất than trong khai thác hầm lò.............................................23<br /> 1.2. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài luận án .........................................................25<br /> 1.2.1. Nhận thức vấn đề ....................................................................................25<br /> 1.2.2. Cách tiếp cận ..........................................................................................26<br /> 1.2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài luận án ..................................................27<br /> Kết luận chƣơng 1 .................................................................................................29<br /> CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔN THẤT THAN VÀ<br /> GIẢI PHÁP KINH TẾ GIẢM TỔN THẤT THAN TRONG KHAI THÁC<br /> HẦM LÒ ...................................................................................................................31<br /> 2.1. Cơ sở lý luận về tổn thất than trong khai thác ...............................................31<br /> 2.1.1. Khái niệm tổn thất than trong khai thác ..................................................31<br /> 2.1.2. Phân loại tổn thất.....................................................................................32<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2