intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thị trường nhà đất trên địa bàn Hà Nội

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
67
lượt xem
12
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thị trường nhà đất trên địa bàn Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về thị trường nhà đất, luận án "Thị trường nhà đất trên địa bàn Hà Nội" phân tích đánh giá thực trạng thị trường nhà đất trên địa bàn Hà Nội nhằm đề xuất quan điểm và giải pháp thúc đẩy phát triển lành mạnh và hiệu quả thị trường nhà đất Hà Nội trong giai đoạn tới năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thị trường nhà đất trên địa bàn Hà Nội

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> LÊ VĂN HUY<br /> <br /> THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> LÊ VĂN HUY<br /> <br /> THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Kinh tế chính trị<br /> <br /> Mã số<br /> <br /> : 62 31 01 01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> <br /> 1. PGS.TS. Đoàn Xuân Thủy<br /> 2. PGS.TS. Nguyễn Minh Quang<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên<br /> cứu của riêng tôi, các số liệu nêu trong luận án là<br /> trung thực. Những kết luận khoa học của luận án<br /> chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình<br /> nào khác.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Lê Văn Huy<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Nghĩa tiếng Việt<br /> <br /> Nghĩa tiếng Anh<br /> <br /> BĐS<br /> <br /> Bất động sản<br /> <br /> CPF<br /> <br /> Quỹ tiết kiệm trung ương<br /> <br /> Central Provident Fund<br /> <br /> HDB<br /> <br /> Ủy ban phát triển nhà đất<br /> <br /> Housing and Development Board<br /> <br /> KĐTM<br /> <br /> Khu đô thị mới<br /> <br /> KTTT<br /> <br /> Kinh tế thị trường<br /> <br /> QLNN<br /> <br /> Quản lý nhà nước<br /> <br /> REIT<br /> <br /> Quỹ tín thác BĐS<br /> <br /> TTNĐ<br /> <br /> Thị trường nhà đất<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> KĐT<br /> <br /> Khu đô thị<br /> <br /> Real Estate Investment Trust<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ THỊ TRƯỜNG<br /> <br /> 7<br /> <br /> NHÀ ĐẤT<br /> <br /> 1.1. Tài liệu chuyên khảo và tham khảo<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2. Luận án tiến sĩ<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.3. Tạp chí khoa học<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.4. Đánh giá về ý nghĩa và giá trị của các tài liệu tham khảo<br /> <br /> 20<br /> <br /> Chương 2: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT<br /> <br /> 23<br /> <br /> 2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thị trường nhà đất<br /> <br /> 23<br /> <br /> 2.2. Các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng tới thị trường nhà đất<br /> <br /> 28<br /> <br /> 2.3. Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển thị trường nhà đất và<br /> <br /> 65<br /> <br /> bài học cho Thủ đô Hà Nội<br /> Chương 3: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI<br /> <br /> 78<br /> <br /> 3.1. Quá trình hình thành và phát triển thị trường nhà đất trên địa bàn Hà Nội<br /> <br /> 78<br /> <br /> 3.2. Thực trạng các nhân tố cấu thành thị trường nhà đất trên địa bàn Hà Nội<br /> <br /> 81<br /> <br /> 3.3. Đánh giá chung về sự phát triển thị trường nhà đất trên địa bàn Hà Nội 107<br /> Chương 4: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT 117<br /> TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI<br /> ĐẾN NĂM 2030<br /> <br /> 4.1. Quan điểm, phương hướng, mục tiêu phát triển thị trường nhà đất trên 117<br /> địa bàn Hà Nội đến năm 2030<br /> 4.2. Các giải pháp phát triển thị trường nhà đất trên địa bàn Hà Nội<br /> <br /> 127<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 148<br /> <br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN 149<br /> QUAN ĐẾN LUẬN ÁN<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 150<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2