intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Lựa chọn căn hộ chung cư khu vực đô thị - Nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
12
lượt xem
2
download

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Lựa chọn căn hộ chung cư khu vực đô thị - Nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được tiến hành dựa trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa giai đoạn trong chu kỳ sống gia đình; nghiên cứu phong cách sống tới tiêu chí lựa chọn chung cư; đề xuất một số giải pháp và các khuyến nghị phát triển căn hộ chung cư khu vực đô thị trên địa bàn Hà Nội phù hợp với phong cách sống và giai đoạn phát triển gia đình khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Lựa chọn căn hộ chung cư khu vực đô thị - Nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> ----------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TÙNG PHƢƠNG<br /> <br /> LỰA CHỌN CĂN HỘ CHUNG CƢ KHU VỰC<br /> ĐÔ THỊ - NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN<br /> THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> ----------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TÙNG PHƢƠNG<br /> <br /> LỰA CHỌN CĂN HỘ CHUNG CƢ KHU VỰC<br /> ĐÔ THỊ - NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN<br /> THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (QTKD BĐS)<br /> MÃ SỐ: 9340101<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HOÀNG VĂN CƢỜNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM KẾT<br /> Tôi đã đọc và hiểu các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam<br /> kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm<br /> yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học<br /> <br /> Hà Nội, ngày<br /> tháng<br /> năm 2018<br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> PGS.TS Hoàng Văn Cường<br /> <br /> Nguyễn Thị Tùng Phương<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM KẾT ...............................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................................vi<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................ vii<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ......................................................................................... viii<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHÍ LỰA<br /> CHỌN CĂN HỘ CHUNG CƢ .....................................................................................9<br /> 1.1. Tổng quan các nghiên cứu về tiêu chí lựa chọn căn hộ chung cƣ ................... 9<br /> 1.1.1. Một số nghiên cứu về tiêu chí nhà ở .................................................................9<br /> 1.1.2. Một số nghiên cứu về tiêu chí lựa chọn căn hộ chung cư ............................... 13<br /> 1.2. Tổng quan các nhân tố ảnh hƣởng đến tiêu chí lựa chọn căn hộ chung cƣ<br /> theo các đặc tính của cá nhân và hộ gia đình ......................................................... 22<br /> 1.2.1. Nhóm tuổi, giới tính của người lựa chọn ........................................................23<br /> 1.2.2. Nghề nghiệp, trình độ học vấn ........................................................................23<br /> 1.2.3. Nhóm yếu tố phong cách sống của người mua ...............................................24<br /> 1.2.4. Ảnh hưởng của giai đoạn phát triển hộ gia đình .............................................29<br /> 1.2.5. Ảnh hưởng của các yếu tố tài chính ................................................................ 31<br /> 1.3. Kinh nghiệm phát triển nhà ở căn hộ chung cư tại một số nước trên<br /> thế giới ....................................................................................................................... 31<br /> 1.4. Các kết quả đạt đƣợc của các công trình đã nghiên cứu ............................... 36<br /> 1.4.1. Những kết quả nghiên cứu chính đã đạt được ................................................36<br /> 1.4.2. Một số vấn đề đặt ra chưa được nghiên cứu từ các nghiên cứu trước ............38<br /> 1.4.3. Khoảng trống cần nghiên cứu tại Thành phố Hà Nội Việt Nam.....................39<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ............................................................................................ 44<br /> CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TIÊU CHÍ<br /> LỰA CHỌN CĂN HỘ CHUNG CƢ TẠI ĐÔ THỊ ..................................................45<br /> 2.1. Một số khái niệm chung về lựa chọn, căn hộ chung cƣ, tiêu chí lựa chọn căn<br /> hộ chung cƣ ................................................................................................................ 45<br /> 2.1.1. Khái niệm về sự lựa chọn................................................................................45<br /> 2.1.2. Khái niệm về căn hộ chung cư, đặc điểm và phân loại căn hộ chung cư .......46<br /> 2.1.3. Khái niệm về tiêu chí lựa chọn căn hộ ............................................................ 49<br /> 2.2. Giai đoạn phát triển gia đình và tiêu chí căn hộ ............................................. 53<br /> 2.2.1. Định nghĩa về giai đoạn phát triển của gia đình .............................................53<br /> <br /> iii<br /> <br /> 2.2.2. Mối quan hệ giữa giai đoạn phát triển gia đình và tiêu chí lựa chọn căn hộ .......54<br /> 2.2.3. Các giai đoạn phát triển gia đình trong nghiên cứu ........................................55<br /> 2.2.4. Lý thuyết về giai đoạn phát triển của hộ gia đình. ..........................................56<br /> 2.3 Phong cách sống và tiêu chí lựa chọn căn hộ ................................................... 57<br /> 2.3.1. Khái niệm về phong cách sống .......................................................................57<br /> 2.3.2. Mối quan hệ giữa một số nhóm phong cách sống và tiêu chí lựa chọn căn hộ .....59<br /> 2.3.3. Lý thuyết về phong cách sống.........................................................................62<br /> 2.4. Các biến kiểm soát trong nghiên cứu ............................................................... 65<br /> 2.5. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu về sự lựa chọn căn hộ chung cƣ tại Thành<br /> phố Hà Nội. ................................................................................................................ 66<br /> 2.5.1. Mô hình nghiên cứu ........................................................................................68<br /> 2.5.2. Phát triển các giả thuyết nghiên cứu ............................................................... 69<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ............................................................................................ 76<br /> CHƢƠNG 3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CƢU .......................................................77<br /> 3.1. Giới thiệu địa điểm nghiên cứu điều tra .......................................................... 77<br /> 3.2. Nghiên cứu định tính ........................................................................................ 81<br /> 3.2.1. Mục tiêu của nghiên cứu định tính ............................................................... 81<br /> 3.2.2. Đối tượng tham gia .........................................................................................81<br /> 3.2.3. Kết quả nghiên cứu định tính ..........................................................................82<br /> 3.3. Nghiên cứu định lƣợng ...................................................................................... 95<br /> 3.3.1. Mục tiêu nghiên cứu định lượng .....................................................................95<br /> 3.3.2. Thiết kế nghiên cứu định lượng ......................................................................95<br /> 3.3.3. Quá trình chọn mẫu nghiên cứu ....................................................................101<br /> 3.3.4. Thống kê mô tả mẫu khảo sát hộ gia đình lựa chọn căn hộ chung cư để ở .......103<br /> TÓM TẮT CHƢƠNG 3 ............................................................................................106<br /> CHƢƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................107<br /> 4.1. Kết quả kiểm định mô hình và các thang đo ................................................. 107<br /> 4.1.1. Đánh giá độ tin cậy của các thang đo bằng Cronbach alpha ........................107<br /> 4.1.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) ...............................................................113<br /> 4.2.3. Phân tích nhân tố khẳng định CFA ...............................................................115<br /> 4.2. Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu ............................................... 120<br /> 4.2.1. Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu bằng phân tích SEM .............120<br /> 4.2.2. Kiểm định các mối quan hệ của mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi quy ....126<br /> 4.2.3. Kết luận các giả thuyết nghiên cứu ...............................................................133<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 ..........................................................................................136<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản