intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Bắc Kạn

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:149

0
14
lượt xem
3
download

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Bắc Kạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Đánh giá đúng thực trạng chất lượng NNL CBCC trong các CQHC cấp tỉnh tại Bắc Kạn, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL CBCC trong các CQHC cấp tỉnh tại Bắc Kạn đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn 2030. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Bắc Kạn

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> VŨ ĐÌNH DŨNG<br /> <br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC<br /> CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN<br /> HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH TẠI BẮC KẠN<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Hà Nội - 2019<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> VŨ ĐÌNH DŨNG<br /> <br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC<br /> CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN<br /> HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH TẠI BẮC KẠN<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số: 9340101<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> 1. PGS.TS Trần Hữu Dào<br /> 2. TS. Lại Lâm Anh<br /> <br /> Hà Nội - 2019<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> MỤC LỤC .......................................................................................................................i<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................i<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................................ ii<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................... iii<br /> MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1<br /> Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ<br /> TÀI LUẬN ÁN ...............................................................................................................8<br /> 1.1. Tổng quan các nghiên cứu đã công bố liên quan đến đề tài ................................8<br /> 1.1.1. Những nghiên cứu liên quan đến vai trò của nguồn nhân lực cán bộ, công<br /> chức .........................................................................................................................8<br /> 1.1.2. Những nghiên cứu liên quan đến xây dựng và quản lý nguồn nhân lực cán<br /> bộ, công chức ..........................................................................................................9<br /> 1.1.3. Những nghiên cứu đến chính sách cho phát triển nguồn nhân lực cán bộ,<br /> công chức ..............................................................................................................13<br /> 1.1.4. Những nghiên cứu liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công<br /> chức .......................................................................................................................15<br /> 1.1.5. Những nghiên cứu liên quan đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán<br /> bộ, công chức ........................................................................................................15<br /> 1.1.6. Những nghiên cứu liên quan đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán<br /> bộ, công chức cấp tỉnh...........................................................................................18<br /> 1.2. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án ...............................19<br /> Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG<br /> NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH<br /> CHÍNH CẤP TỈNH .....................................................................................................22<br /> 2.1. Nguồn nhân lực cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh ......22<br /> 2.1.1. Khái niệm cán bộ, công chức và nguồn nhân lực cán bộ, công chức trong<br /> các cơ quan hành chính cấp tỉnh ...........................................................................22<br /> 2.1.2. Đặc điểm của nguồn nhân lực cán bộ, công chức trong các cơ quan hành<br /> chính cấp tỉnh ........................................................................................................27<br /> 2.1.3. Vai trò của nguồn nhân lực cán bộ, công chức trong các cơ quan hành<br /> chính cấp tỉnh ........................................................................................................30<br /> 2.2. Chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính<br /> cấp tỉnh ......................................................................................................................32<br /> 2.2.1. Khái niệm chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trong các cơ quan<br /> <br /> hành chính cấp tỉnh ...............................................................................................32<br /> 2.2.2. Tiêu chí đo lường chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trong các<br /> cơ quan hành chính cấp tỉnh ..................................................................................34<br /> 2.2.3. Nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trong các<br /> cơ quan hành chính cấp tỉnh ..................................................................................40<br /> 2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức<br /> trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh ..................................................................49<br /> 2.3. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước về nâng cao chất lượng nguồn<br /> nhân lực cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh .........................53<br /> 2.3.1. Kinh nghiệm của một số địa phương về nâng cao chất lượng nguồn nhân<br /> lực cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh ..............................53<br /> 2.3.2. Một số bài học rút ra cho Bắc Kạn từ kinh nghiệm của một số địa phương<br /> trong cả nước .........................................................................................................59<br /> Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ,<br /> CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH TẠI BẮC<br /> KẠN ..............................................................................................................................62<br /> 3.1. Khái quát về tỉnh Bắc Kạn, các cơ quan hành chính cấp tỉnh và đặc điểm của<br /> nguồn nhân lực cán bộ, công chức tỉnh Bắc Kạn ......................................................62<br /> 3.1.1. Khái quát về tỉnh Bắc Kạn ..........................................................................62<br /> 3.1.2. Khái quát về các cơ quan hành chính cấp tỉnh của Bắc Kạn ......................64<br /> 3.1.3. Đặc điểm của nguồn nhân lực cán bộ, công chức tỉnh Bắc Kạn .................67<br /> 3.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trong các cơ quan<br /> hành chính cấp tỉnh tại Bắc Kạn trong thời gian qua ................................................68<br /> 3.2.1. Chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức thông qua trí lực ...............69<br /> 3.2.2. Chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức thông qua tâm lực .............77<br /> 3.2.3. Chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức thông qua thể lực ..............81<br /> 3.3. Thực trạng công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức<br /> trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Bắc Kạn ..................................................82<br /> 3.3.1. Về công tác quy hoạch cán bộ.....................................................................82<br /> 3.3.2. Về tuyển dụng cán bộ, công chức ...............................................................84<br /> 3.3.3. Về bố trí, sử dụng, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ, công chức .........................86<br /> 3.3.4. Về đào tạo, bồi dưỡng .................................................................................93<br /> 3.3.5. Về thực hiện chế độ chính sách và môi trường làm việc, tạo động lực ......96<br /> 3.4. Đánh giá chung về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức<br /> trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Bắc Kạn ..................................................99<br /> 3.4.1. Những ưu điểm............................................................................................99<br /> <br /> 3.4.2. Những tồn tại, hạn chế ..............................................................................101<br /> 3.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế ..................................................103<br /> Chương 4. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG<br /> NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH<br /> CHÍNH CẤP TỈNH TẠI BẮC KẠN ........................................................................106<br /> 4.1. Yêu cầu mới và phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ,<br /> công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Bắc Kạn ..............................106<br /> 4.1.1. Định hướng phát triển Bắc Kạn và yêu cầu mới đặt ra đối với nguồn nhân<br /> lực cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Bắc Kạn ........106<br /> 4.1.2. Phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức<br /> trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Bắc Kạn ............................................110<br /> 4.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trong<br /> các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Bắc Kạn .........................................................112<br /> 4.2.1. Xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch cán bộ, công chức .........................112<br /> 4.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức .................116<br /> 4.2.3. Đổi mới công tác bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ ......................119<br /> 4.2.4. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức .........124<br /> 4.2.5. Đổi mới cơ chế chính sách đãi ngộ và tạo môi trường làm việc ...............131<br /> 4.3. Kiến nghị và đề xuất ........................................................................................135<br /> 4.3.1. Với Trung ương .........................................................................................135<br /> 4.3.2. Với tỉnh Bắc Kạn.......................................................................................136<br /> KẾT LUẬN ................................................................................................................138<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ........................................................140<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản