intTypePromotion=1

Luận văn:Các giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch thành phố Hội An

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
68
lượt xem
19
download

Luận văn:Các giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch thành phố Hội An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không thể phủ nhận những đóng góp liên tục và ấn tượng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đối với nền kinh tế quốc dân trong hơn 20 năm qua. Kết quả thu hút, sử dụng nguồn vốn này không giảm sút hay chững lại trong bối cảnh đời sống kinh tế quốc tế cũng như trong nước đang đối mặt với hàng loạt khó khăn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Các giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch thành phố Hội An

 1. 1 M Đ U B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O 1. Tính c p thi t c a ñ tài Đ I Qu C ĐÀ - t ñ a Thành ph H i An, t nh H ng Nam Nm NG phương có s c thu hút m nh m không ch v i du khách mà còn v i các nhà ñ u tư c trong và ngoài nư c v i m t ti m năng phát tri n vô cùng h p d n. Trong nh ng năm qua, cùng v i t nh Qu ng Nam, thành ph H i An ñã ban hành nhi u chính sách, t o môi trư ng ñ u tư thông thoáng, nhi u d án ñ u tư vào ngành du l ch ñã và ñang ñư c các nhà ñ uPHAN TH TÂM tư trong, ngoài nư c ñăng ký tri n khai và th c hi n, t o nên s phát tri n nhanh chóng các cơ s ho t ñ ng du l ch c a thành ph . Tuy nhiên, vi c khơi thông ngu n v n ñ u tư ñ th c hi n các d án còn nhi u các vư ng m c, khó khăn và nhi u b t c p, vì v y cũng còn h n ch trong vi c th c hi n tri n và th c hi n ký k t các d án. CÁC t ra I PHÁP n tìm ra nh ng V N Đ U TƯ V n ñ ñGI hi n nay là c THU HÚT gi i pháp nâng cao hi u qu Đ du l ch ñ t o thêm sôi ñ CH v n ñ u tư trong ngành PHÁT TRI N sDU L ng trong ho t ñ ng c a các khu du l ch ñang ñư c hình thành và m H ng, AN b o t o ñi u ki n cho THÀNH PH r I ñ m ngành du l ch phát tri n ñúng m c tiêu, ñúng ñ nh hư ng, góp ph n chuy n d ch cơ c u ñ u tư và cơ c u ngành:thành ph phátAn. Xu t phát t yêu c u Chuyên kinh t Kinh t H i tri n ñó, tác gi ch n ñ tài: “Các gi i pháp thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n du l ch thành ph H i An” làm lu n văn 60.31.05 c a mình. Mã s : t t nghi p 2. M c tiêu nghiên c u (1) Hình thành khung lý thuy t ñ nghiên c u thu hút v n ñ u tư; (2) Ch ra ñư c nh ng ñi m m nh và y u trong thu hút v n ñ u tư vào phát tri n du l ch thành ph H i An; (3) Đ xu t ñư c gi i pháp thu hút v n ñ u tư vào phát tri n du l ch thành ph H i An. 3. Đ i tư ng TÓM T vi nghiên c VĂN TH C SĨ KINH T và ph m T LU N u - Đ i tư ng nghiên c u: Các ngu n v n thu c t t c các thành ph n kinh t trong nư c, k c ngu n v n ñ u tư nư c ngoài cho ñ u tư phát tri n du l ch thành ph H i An. - Ph m vi nghiên c u: Các nhân t nh hư ng ñ n thu hút v n ñ u tư, các ngu n v n ñã ñư c s d ng ñ ñ u tư vào ngành du l ch thành ph H i An trong giai ño n 2000 - 2010, và ñ nh hư ng s d ng các ngu n v n ñ u tư Đà N vào du l ch c a t nh ñ n năm 2020.ng - Năm 2011
 2. 2 4. Phương pháp nghiên c u: S d ng phương pháp chính là phương pháp th ng kê mô t th c tr ng Công trình ñư c hoàn thành t i thu hút các ngu n v n ñ u tư, và phương pháp ñ nh tính ñư c áp d ng trong vi c nghiên c u các nhân t Đ nh H C ĐÀ n quy t ñ nh ñ u tư vào ngành du I hư ng ñ N NG l ch thành ph H i An. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài Lu n văn phân tích rõ m t s cơ s lý lu n và th c ti n v công tác thu hút v n ñ u tư vào phát tri n du l ch t i thành ph H i An. Đánh giá ñúng th c tr ng Ngư itác thu hútn khoa h tư vào phát tri n Quang Bình ñ a bàn thành công hư ng d v n ñ u c: PGS.TS. Bùi du l ch trên ph H i An trong 10 năm qua. Trên cơ s ñó ñ xu t các gi i pháp cơ b n nh m tăng cư ng công tác thu hút v n ñ u tư phát tri n du l ch thành ph H i An trong th i gian ñ n. K t qu c a lu n văn ñư c dùng làm tài li u tham kh o cho công tác thu hút v n ñ n bi phát tri n du l ch thành ph H i An. Ph u tư n 1:................................................................... 6. N i dung và k t c u ñ tài Ngoàinph n m ñ u và k t lu n, n i dung ñ tài g m có 3 chương: Ph bi n 2:................................................................... Chương 1: T ng quan v thu hút v n ñ u tư Chương 2: Th c tr ng thu hút v n ñ u tư vào ngành du l ch thành ph H i An Chương 3: Đ nh hư ng và m t s gi i pháp nh m tăng cư ng thu hút v n ñ u tư cho phát tri n du l ch thành ph H i An. Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m lu n văn t t nghi p th c s Kinh t h Chương i1h c Đà N ng pt iĐ vào ngày................ tháng.............HÚT V N Đ U TƯ CƠ S LÝ LU N V THU năm................ 1.1. T NG QUAN V V N Đ U TƯ 1.1.1. M t s khái ni m Khái ni m v Đ u tư Có nhi u cách ñ nh nghĩa ch ng h n Đ u tư là vi c nhà ñ u tư b v n b ng các lo i tài s n h u hình ho c vô hình ñ hình thành tài s n ti n hành các ho t ñ ng Cóu tư tìm hi uulu n văn t t i: ng mua s m trang b hàng hóa ñ u tư ñ th hay Đ tư là ho ñ ñ th c hi n các d án nh m hình thành v n s n xu t c a các t ch c doanh - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng; nghi p nh m s n xu t ra hàng hóa và d ch v cho nhu c u xã h i. 1.1.2. Phân lo ivi n Trưcó th thu hút: t , Đ i h c Đà N ng. - Thư ñ u tư ng Đ i h c Kinh
 3. 3 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Thành ph H i An, t nh Qu ng Nam - m t ñ a phương có s c thu hút m nh m không ch v i du khách mà còn v i các nhà ñ u tư c trong và ngoài nư c v i m t ti m năng phát tri n vô cùng h p d n. Trong nh ng năm qua, cùng v i t nh Qu ng Nam, thành ph H i An ñã ban hành nhi u chính sách, t o môi trư ng ñ u tư thông thoáng, nhi u d án ñ u tư vào ngành du l ch ñã và ñang ñư c các nhà ñ u tư trong, ngoài nư c ñăng ký tri n khai và th c hi n, t o nên s phát tri n nhanh chóng các cơ s ho t ñ ng du l ch c a thành ph . Tuy nhiên, vi c khơi thông ngu n v n ñ u tư ñ th c hi n các d án còn nhi u các vư ng m c, khó khăn và nhi u b t c p, vì v y cũng còn h n ch trong vi c th c hi n tri n và th c hi n ký k t các d án. V n ñ ñ t ra hi n nay là c n tìm ra nh ng gi i pháp nâng cao hi u qu v n ñ u tư trong ngành du l ch ñ t o thêm s sôi ñ ng trong ho t ñ ng c a các khu du l ch ñang ñư c hình thành và m r ng, ñ m b o t o ñi u ki n cho ngành du l ch phát tri n ñúng m c tiêu, ñúng ñ nh hư ng, góp ph n chuy n d ch cơ c u ñ u tư và cơ c u kinh t thành ph H i An. Xu t phát t yêu c u ñó, tác gi ch n ñ tài: “Các gi i pháp thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n du l ch thành ph H i An” làm lu n văn t t nghi p c a mình. 2. M c tiêu nghiên c u (4) Hình thành khung lý thuy t ñ nghiên c u thu hút v n ñ u tư; (5) Ch ra ñư c nh ng ñi m m nh và y u trong thu hút v n ñ u tư vào phát tri n du l ch thành ph H i An; (6) Đ xu t ñư c gi i pháp thu hút v n ñ u tư vào phát tri n du l ch thành ph H i An. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: Các ngu n v n thu c t t c các thành ph n kinh t trong nư c, k c ngu n v n ñ u tư nư c ngoài cho ñ u tư phát tri n du l ch thành ph H i An. - Ph m vi nghiên c u: Các nhân t nh hư ng ñ n thu hút v n ñ u tư, các ngu n v n ñã ñư c s d ng ñ ñ u tư vào ngành du l ch thành ph H i An trong giai ño n 2000 - 2010, và ñ nh hư ng s d ng các ngu n v n ñ u tư vào du l ch c a t nh ñ n năm 2020. 4. Phương pháp nghiên c u:
 4. 4 S d ng phương pháp chính là phương pháp th ng kê mô t th c tr ng thu hút các ngu n v n ñ u tư, và phương pháp ñ nh tính ñư c áp d ng trong vi c nghiên c u các nhân t nh hư ng ñ n quy t ñ nh ñ u tư vào ngành du l ch thành ph H i An. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài Lu n văn phân tích rõ m t s cơ s lý lu n và th c ti n v công tác thu hút v n ñ u tư vào phát tri n du l ch t i thành ph H i An. Đánh giá ñúng th c tr ng công tác thu hút v n ñ u tư vào phát tri n du l ch trên ñ a bàn thành ph H i An trong 10 năm qua. Trên cơ s ñó ñ xu t các gi i pháp cơ b n nh m tăng cư ng công tác thu hút v n ñ u tư phát tri n du l ch thành ph H i An trong th i gian ñ n. K t qu c a lu n văn ñư c dùng làm tài li u tham kh o cho công tác thu hút v n ñ u tư phát tri n du l ch thành ph H i An. 6. N i dung và k t c u ñ tài Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, n i dung ñ tài g m có 3 chương: Chương 1: T ng quan v thu hút v n ñ u tư Chương 2: Th c tr ng thu hút v n ñ u tư vào ngành du l ch thành ph H i An Chương 3: Đ nh hư ng và m t s gi i pháp nh m tăng cư ng thu hút v n ñ u tư cho phát tri n du l ch thành ph H i An. Chương 1 CƠ S LÝ LU N V THU HÚT V N Đ U TƯ 1.1. T NG QUAN V V N Đ U TƯ 1.1.1. M t s khái ni m Khái ni m v Đ u tư Có nhi u cách ñ nh nghĩa ch ng h n Đ u tư là vi c nhà ñ u tư b v n b ng các lo i tài s n h u hình ho c vô hình ñ hình thành tài s n ti n hành các ho t ñ ng ñ u tư hay Đ u tư là ho t ñ ng mua s m trang b hàng hóa ñ u tư ñ th c hi n các d án nh m hình thành v n s n xu t c a các t ch c doanh nghi p nh m s n xu t ra hàng hóa và d ch v cho nhu c u xã h i.
 5. 5 1.1.2. Phân lo i ñ u tư có th thu hút: Đ u tư tr c ti p: Theo Lu t Đ u tư (2005), ñ u tư tr c ti p là hình th c do nhà ñ u tư b v n ñ u tư và tham gia ho t ñ ng ñ u tư. Đ u tư gián ti p: Đ u tư gián ti p là hình th c ñ u tư thông qua vi c mua c ph n, c phi u, trái phi u, các gi y t có giá khác, qu ñ u tư ch ng khoán và thông qua các ñ nh ch tài chính trung gian khác mà nhà ñ u tư không tr c ti p tham gia qu n lý ho t ñ ng ñ u tư - Lu t Đ u tư (2005). 1.1.3. Các ngu n v n ñ u tư có th thu hút: 1.1.3.1. Ngu n v n ñ u tư trong nư c Ngu n v n trong nư c bao g m v n Nhà nư c, v n tín d ng, v n c a khu v c doanh nghi p tư nhân và dân cư ch y u ñư c hình thành t các ngu n ti t ki m trong n n kinh t . 1.1.3.2. Ngu n v n ñ u tư nư c ngoài V b n ch t, v n ñ u tư nư c ngoài cũng ñư c hình thành t ti t ki m c a các ch th kinh t nư c ngoài và ñư c huy ñ ng thông qua các hình th c cơ b n: - Vi n tr phát tri n chính th c (ODA) - Đ u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI) 1.1.4. Ti t ki m và v n ñ u tư Ti t ki m là ngu n cho ñ u tư, trên th trư ng v n ñây là cung v n và ñ u tư là c u v n ñ u tư. 1.2. PHÁT TRI N DU L CH VÀ S C N THI T PH I THU HÚT NGU N V N Đ U TƯ Đ PHÁT TRI N DU L CH 1.2.1. Phát tri n du l ch Phát tri n du l ch ñư c hi u là s v n ñ ng ñi lên theo chi u hư ng ti n b c a ho t ñ ng du l ch c v quy mô s lư ng và ch t lư ng. Đây cũng là quá trình c ng ñ ng doanh nghi p, dân cư và chính quy n không ng ng m r ng và nâng cao ch t lư ng cơ s cung ng d ch v cũng như các lo i d ch v du l ch (Ph m Trung Lương (2000), Nguy n Quang Thái và Ngô Th ng L i (2007)). 1.2.2. S c n thi t ph i thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n du l ch Thu hút v n ñ u tư vào ngành du l ch là s c n thi t, b i m t s lý do sau: (1) Góp ph n tăng trư ng kinh t ; (2) Góp ph n chuy n d ch cơ c u kinh t ; (3) Góp ph n tăng cư ng khoa h c k thu t, nâng cao năng l c qu n lý
 6. 6 ñi u hành kinh doanh; (4) Góp ph n t o công ăn vi c làm cho ñ a phương và tăng ngu n thu cho NSNN. 1.3. N I DUNG VÀ TIÊU CHÍ V THU HÚT V N Đ U TƯ 1.3.1. N i dung thu hút v n ñ u tư Thu hút v n ñ u tư là các ho t ñ ng c a ch th các ñ a phương hay lãnh th nh m xúc ti n, kêu g i, t o ñi u ki n thu n l i ñ các nhà ñ u tư b v n th c hi n các d án ñ u tư hình thành v n s n xu t trong các lĩnh v c kinh t xã h i trên ñ a bàn c a mình. Nh ng n i dung cơ b n c a thu hút v n ñ u tư: (1) Ho t ñ ng qu ng bá hình nh du l ch ñ a phương; (2) Ho t ñ ng xúc ti n ñ u tư; (3) Ho t ñ ng h tr ñ u tư; (4) C i thi n môi trư ng ñ u tư; (5) Ho t ñ ng ñào t o lao ñ ng du l ch. 1.3.2. Các tiêu chí ph n ánh thu hút v n ñ u tư vào du l ch Tình hình thu hút v n ñ u tư vào phát tri n du l ch th hi n các ch tiêu sau: (1) S lư ng các d án và quy mô v n thu hút ñư c vào du l ch; (2) S lư ng v n th c hi n trong ngành du l ch; (3) Danh m c các ngu n v n ñ u tư vào du l ch; (4) Các cơ s du l ch cao c p. 1.3.3. Các ñi u ki n ñ thu hút v n ñ u tư phát tri n ngành du l ch Các ñi u ki n c ch quan và khách quan nh hư ng t i thu hút v n ñ u tư phát tri n du l ch, bao g m: - S n ñ nh v kinh t , chính tr - xã h i và pháp lu t ñ u tư; - L i th v tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du l ch; - S phát tri n c a cơ s h t ng; - Hi u qu c a các d án thu hút ñ u tư ñã tri n khai trong ngành. 1.4. KINH NGHI M THU HÚT V N Đ U TƯ PHÁT TRI N DU L CH C A M T S Đ A PHƯƠNG 1.4.1. Kinh nghi m thu hút v n ñ u tư vào du l ch khu v c Hà Tây c a thành ph Hà N i 1.4.2. Kinh nghi m thu hút v n ñ u tư vào phát tri n du l ch Khánh Hòa
 7. 7 1.4.3. Nh ng bài h c rút ra cho thành ph H i An trong thu hút ñ u tư vào du l ch Th nh t, chính quy n ñ a phương c n t o môi trư ng ñ u tư thông thoáng, minh b ch và ñ m b o ñ u tư lâu dài cho các nhà ñ u tư. Th hai, ñ y m nh công tác qu ng bá du l ch, qu ng bá v ñ a phương b ng nhi u hình th c khác nhau thông qua vi c m văn phòng xúc ti n du l ch nhi u qu c gia trên th gi i, qu ng cáo trên các ñài truy n hình qu c t l n... Th ba, ngành du l ch c n ñư c th c hi n m t cách chuyên nghi p trong t ng chi ti t nh , t s p x p l i l ch trình cho h p lý, t s ñón ti p n ng h u c a m i nhân viên hư ng d n du l ch, nhân viên khách s n và c ngư i dân, cho ñ n nh ng l i gi i thi u ng n g n mà vô cùng bài b n c a m i nơi tham quan. Th tư, ngành du l ch c n khai thác các ñi m m nh c a mình b ng cách t n d ng tri t ñ nh ng l i th v thiên nhiên, luôn t o ra nh ng ñi u m i m , h p d n ñ thu hút du khách. Chương 2 TH C TR NG THU HÚT V N Đ U TƯ VÀO NGÀNH DU L CH THÀNH PH H I AN 2.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRI N DU L CH THÀNH PH H I AN 2.1.1. Tăng trư ng du l ch c a thành ph H i An B ng 2.1. Giá tr gia tăng và t c ñ tăng trư ng du l ch CH TIÊU Đ.v 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VA c a TM-DL (theo giá 94) tr.ñ 249640 283465 319258 371858 366376 404370 VA c a du l ch tr.ñ 126277 155534 203747 250834 230739 253813 % tăng trư ng TM-DL % 12.22 13.55 12.63 16.48 -1.47 10.37 % tăng trư ng DL % 17.21 23.17 31.00 23.11 -8.01 10.00 (Ngu n: Phòng TM - DL H i An) 2.1.2. Hi n tr ng dòng khách du l ch ñ n Thành ph H i An Lư ng khách t i Thành ph H i An t 2005 ñ n 2008 tăng liên t c, t hơn 693 ngàn khách ñã tăng lên hơn 1,1 tri u khách năm 2008. Năm 2009 gi m do kh ng kho ng kinh t , nhưng 2010 ñã ph c h i. Bình quân lư ng khách t i ñây m i năm là g n 950 ngàn ngư i và ñ t t c ñ trung bình 9,4%/năm. Nhưng xu hư ng không ñ u này cũng cho th y ho t ñ ng du l ch ch u nh hư ng l n t tình hình kh ng ho ng kinh t trên th gi i.
 8. 8 Lư ng khách du l ch qu c t ñ n Thành ph H i An trong giai ño n 2005 - 2007 có m c tăng tương ñ i nhanh, t 342.859 lư t khách năm 2005 tăng lên 608.477 lư t khách vào năm 2007, gi m còn hơn 507 ngàn lư t năm 2008. Trong năm 2009 lư ng khách qu c t ñ n Thành ph H i An có xu hư ng ch ng l i và ñi xu ng và ch ñ t m c 522,5 lư t khách do suy gi m kinh t th gi i trong năm 2008 và ñ i d ch cúm A H1N1 ñang lan r ng trên ph m vi toàn c u. T l khách qu c t t 2005 t i 2010 trung bình 53%. T l này thay ñ i theo xu hư ng tăng d n, n u năm 2005 khách qu c t ch chi m 49%, cao nh t là năm 2007 t i 58% và năm 2010 ch còn 52%. Lư ng khách du l ch n i ñ a tăng liên t c v giá tr tuy t ñ i và ñ n năm 2008 ñ t g n hơn 535.462 lư t khách. Năm 2009 ch còn 379 ngàn lư t khách Vi t Nam và 2010 lư ng khách trong nư c ñã ph c h i v i s lư ng 512.651 lư t, ñã vư t qua năm 2007. T c ñ tăng trư ng trung bình giai ño n 2005 - 2010 ñ t 7.9%. Khách và th i gian lưu trú, Khách lưu trú l i H i An ch chi m trên 50% trong t ng s khách tham quan, trong ñó khách qu c t chi m t l khá cao t 76% t i hơn 80%. Ngày lưu trú bình quân c a khách du l ch Thành ph H i An tăng khá n ñ nh. N u năm 2005 s ngày lưu trú trung bình là 2.1 ngày/khách thì năm 2010 ñã tăng lên 2,45 ngày/ khách. Tuy nhiên s ngày trung bình c a khách Vi t Nam ch y u g n 2 ngày/khách trong khi khách qu c t có s ngày lưu trú tăng ñ u t 2.2 ngày/khách năm 2005 và tăng d n lên 2.6 ngày/khách năm 2010. Trung bình m i ngày m t khách du l ch qu c t lưu trú chi tiêu kho ng 63 USD; m t khách du l ch n i ñ a lưu trú chi tiêu kho ng 20 USD; khách qu c t tham quan chi tiêu 8 - 10 USD, khách n i ñ a tham quan chi tiêu 4 - 6 USD. 2.1.3. Đi u ki n cơ s v t ch t 2.1.3.1. H th ng cơ s lưu trú Đ n h t năm 2009, Thành ph H i An ñã có 83 khách s n các lo i v i 3.213 phòng, trong ñó có 21 khách s n ñư c x p h ng t 3 sao ñ n 5 sao v i 1.899 phòng. T ng s cơ s lưu trú tăng hơn 3 l n t 27 cơ s năm 2005 lên 83 cơ s vào năm 2009, s phòng lưu trú tăng g p hơn 4 l n. Bình quân tăng trư ng giai ño n 2001 - 2009 v s phòng là 19,88% và v s khách s n là 17,89%.
 9. 9 2.1.3.2. H th ng cơ s kinh doanh ăn u ng Các cơ s ăn u ng r t phong phú, ña d ng v lo i hình bao g m Restaurant, coffee-shop, Bar, quán ăn nhanh... Ngoài ra các c a hàng ăn u ng tư nhân nh ph c v ch y u các món ăn Vi t Nam bình dân n m khu v c thành ph H i An. 2.1.4. Ho t ñ ng kinh doanh l hành và hư ng d n du l ch Đ n cu i năm 2009, toàn t nh ñã có 5 ñơn v kinh doanh l hành qu c t là Trung tâm L hành qu c t H i An, Công ty TNHH An Phú, Doanh nghi p tư nhân Lê Nguy n, Công ty TNHH Thương m i D ch v Du l ch Nguyên Khang, Công ty TNHH D ch v Hoa H ng. Th i ñi m hi n t i có 7 ñơn v kinh doanh l hành n i ñ a là Công ty Du l ch Công ñoàn thành ph H i An, Công ty TNHH T n Phát, Công ty TNHH Du l ch - D ch v Lê Dung, Công ty TNHH Nh t Huy Hoàng, Công ty TNHH Sơn M Sơn, H p tác xã v n t i th y b H i An, Công ty TNHH TM-DV San Hô Xanh. Và 20 ñơn v kinh doanh l hành v n chuy n. Đ i ngũ hư ng d n viên du l ch ñư c không ng ng phát tri n c v s lư ng và ch t lư ng. Hi n t i trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam có 197 hư ng d n viên du l ch (trong ñó có 181 HDV ti ng Anh, 11 HDV ti ng Pháp, 2 HDV ti ng Trung, 2 HDV ti ng Đ c, 1 HDV ti ng Nh t) so v i nhu c u HDV các ngo i ng hi m như Tây Ban Nha, Thái, Nh t,... v n còn thi u, nh t là vào mùa cao ñi m. 2.2. CÁC ĐI U KI N Đ THU HÚT V N Đ U TƯ PHÁT TRI N DU L CH THÀNH PH H I AN H i An là m t thành ph thu c t nh Qu ng Nam. Ph c H i An ñư c công nh n là di s n th gi i UNESCO t năm 1999. Hi n nay chính quy n s t i ñang tích c c khôi ph c các di tích, ñ ng th i phát tri n thành m t thành ph du l ch. H i An ñã ñư c công nh n là ñô th lo i III và ñã ñư c công nh n là thành ph tr c thu c t nh Qu ng Nam. 2.2.1 Đi u ki n t nhiên * V trí ñ a lý và ñ a hình Thành ph H i An thu c t nh Qu ng Nam cách thành ph t nh l Tam Kỳ 50km v hư ng B c, cách thành ph Đà N ng 28km v hư ng Đông Nam. Di n tích t nhiên toàn thành ph là 60,84 km2, chia thành 8 phư ng và 5 xã, trong ñó có xã ñ o Tân Hi p (Cù Lao Chàm) cách ñ t li n 18 km, r ng 15km2, v i g n 3.000 nhân kh u.
 10. 10 * Tài nguyên du l ch t nhiên * Tài nguyên văn hóa xã h i du l ch 2.2.2. H th ng cơ s h t ng giao thông 2.2.2.1. H th ng giao thông ñư ng b Thành ph H i An n m v trí trung ñ c a c nư c, trên tr c giao thông B c Nam c a các tuy n ñư ng, bi n, b , hàng không. T ng chi u dài ñư ng b thành ph H i An kho ng g n 100km. Các h th ng ñư ng b m i ñư c quy ho ch và ñ u tư góp ph n h tr phát tri n du l ch c a thành ph H i An r t l n như: - Đư ng C m An - Đi n Ng c. - Đư ng ven bi n n i Đà N ng - H i An - Chu Lai - Qu ng Ngãi. - Các d án quan tr ng như c u C a Đ i, ñang ñư c xúc ti n và khi hoàn thành s có tác ñ ng r t tích c c cho s nghi p phát tri n ngành du l ch Thành ph H i An. 2.2.2.2. Giao thông ñư ng sông Thành ph H i An có 335km sông ngòi t nhiên. H th ng sông ho t ñ ng chính là sông Thu B n, h th ng sông này ñ u ñ ra bi n Đông theo c a sông: C a Đ i. 2.2.2.3. Giao thông ñư ng hàng không Sân bay qu c t Đà N ng n m phía B c Thành ph H i An ch cách thành ph H i An 30km là c a ngõ ñón ti p khách qu c t th 3 c a Vi t Nam và l n nh t khu v c mi n trung r t thu n l i cho khách du l ch ñ n Thành ph H i An. 2.2.3. Tình hình phát tri n kinh t B ng 2.5. Tăng trư ng kinh t c a thành ph H i An và các ngành Ch tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 T c ñ TT Kinh t H i An % 11.3 13.8 6.3 6.4 15.0 T c ñ TTTM - DL % 17.7 19.0 8.8 7.1 20.0 T c ñ TTCN -XD % 8.9 7.0 1.2 4.3 7.0 T c ñ TTNN -LN-TH Y S N % 3.5 4.0 4.8 7.8 4.5 (Ngu n: Phòng TM - DL H i An) T c ñ tăng trư ng kinh t khá cao nhưng không ñ ng ñ u, 2008 và 2009 t c ñ tăng trư ng ch m ch còn hơn 6%. Ngành thương m i du l ch
 11. 11 tăng trư ng g n 20% trong nh ng năm 2006 và 2007. Nhưng l i gi m m nh ch còn hơn 7% năm và ñã ph c h i vào năm 2010 v i t c ñ tăng trư ng t i 20%. 2.3. TH C TR NG V N Đ U TƯ PHÁT TRI N DU L CH THÀNH PH H I AN TH I GIAN QUA 2.3.1. Tình hình thu hút ñ u tư vào cơ s h t ng ñ phát tri n du l ch B ng 2.7. Tình hình ñ u tư h t ng du l ch Thành ph H i An TT D án ñ u tư T ng s v n (tri u ñ ng) 1. Đư ng DL C m An – Đi n Dương - Đi n 275.000 Ng c 2. H t ng khu DL Bãi Ch ng, Cù Lao Chàm 1.271 3. C uC aĐ i 2.480.000 T ng v n ñ u tư vào h t ng DL 2.756.271 (Ngu n: S Văn hóa, Th thao và Du l ch t nh Qu ng Nam) 2.3.2. T ng các d án ñ u tư vào du l ch H i An S d án ñ u tư vào du l ch trong 8 năm qua là 55 d án, trong ñó 52 d án trong nư c và 3 d án v n nư c ngoài. Như v y giai ño n này ch y u v n ñ u tư trong nư c. S d án t p trung vào giai ño n 2002 - 2005 là 39 d án hay 79% s d án trong c th i kỳ. Nh ng năm sau t 2007 tr ñi h u như m i năm chi có 1 d án. Đi u này có m y lý do: (1) Tình hình kinh t khó khăn nhi u d án ñã không tri n khai; (2) Các ñ a ñi m có th phát tri n d án du l ch h u như ñã h t; (3) Tình tr ng nh n ñ t r i không tri n khai d án v n còn di n ra; (4) Công su t khai thác phòng hi n nay ch kho ng 55% nên tình tr ng dư công su t phòng ñã x y ra khi n nhi u ch d án không mu n ñ u tư. 2.3.3. V n ñ u tư ñư c thu hút vào ngành du l ch thành ph H i An T ng v n ñ u tư vào du l ch Thành ph H i An k c h t ng du l ch không ñ u gi a các năm và ngu n ñ u tư vào h t ng cơ s chi m t tr ng r t l n. Nh ng năm 2002 t i 2007 dòng ñ u tư ch y u t p trung vào các d án du l ch. Trong khi nh ng năm sau ch y u là vào h t ng cơ s cho du l ch. T ng ñ u tư vào các d án du l ch 2002 - 2009 là hơn 1.051 t ñ ng, bình quân m i năm có kho ng hơn 130 t ñ ng. Tuy nhiên s v n ñ u tư phân b không ñ u gi a các năm, ch riêng năm 2005 s v n ñ u tư là 596 t hơn 56% t ng s v n c a c 8 năm, ti p ñó là năm 2003 v i g n 143 t chi m 13%. Như v y ch
 12. 12 riêng 2 năm này ñã chi m t i 739 t và g n 70% s v n. Trong khi ñó nh ng năm 2007 – 2009, m i năm ch có s v n t 1.2 - hơn 3 t ñ ng. Đi u này cũng ñư c th hi n qua s d án như ph n trên ñã th y. Đi u này cho th y vi c thu hút v n ñ u tư vào du l ch không ch c ch n và b n v ng, do ñó kéo theo kh năng cung ng d ch v cho du l ch cũng bi n ñ ng không ng ng. Cũng t ñó ñ t ra yêu c u ph i xem xét l i công tác xúc ti n thu hút ñ u tư vào du l ch c a thành ph H i An trong ñó ñ c bi t là tính chi n lư c c a công tác này. Và không ch xúc ti n ñ u tư mà còn liên quan t i công tác xúc ti n ñ u tư chung vào n n kinh t . 2.3.4. Các ngu n v n ñ u tư ñư c thu hút vào du l ch T ng s v n ñ u tư vào du l ch trong ñó bao g m c cơ s h t ng và các d án du l ch. Trong giai ño n 2002 - 2010, t ng s v n hơn 3.800 t ñ ng v n ñ u tư chung thì v n ñ u tư trong nư c chi m t i hơn 95%, v n ñ u tư nư c ngoài ch kho ng 5%. B ng 2.8. Ngu n v n ñ u tư ñư c thu hút vào du l ch H i An Ch tiêu 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 V n trong nư c 24.3 211.5 118.2 665.6 127.9 1.6 830.2 843.4 812.7 V n nư c ngoài 100.7 0 57.6 0 0 0 0 0 14 ( Ngu n: S K ho ch và Đ u tư t nh Qu ng Nam) 2.3.4.1. Ngu n v n ñ u tư ñư c thu hút t ngân sách Nhà nư c V n t ngân sách ñ u tư cho du l ch khá l n và ñáng k . H u như năm nào trong giai ño n 2002 - 2010 ñ u có v n ñ u tư c a ngân sách. Tr năm 2007 dư i 1 t ñ ng các năm còn l i ñ u khá l n. Giai ño n 2003 - 2005 ngân sách ñ u tư khá nhi u, năm 2003 là 88 t , năm 2004 là 78 t và 2005 lên t i 169 t . Riêng giai ño n 2008 - 2010 v n ñ u tư là khá l n, m i năm lên t i hơn 800 t ñ ng. C n chú ý là giai ño n 2002 - 2006 v n ngân sách ñ u tư cho du l ch ch y u t ngân sách ñ a phương, bao g m c a t nh Qu ng Nam và thành ph H i An. Nhưng giai ño n sau ñó thì v n ngân sách ñ u tư cho du l ch ch y u t Trung ương. 2.3.4.2. Ngu n v n ñ u tư thu hút t các doanh nghi p S v n ñ u tư t các doanh nghi p trong nư c không cao và không n ñ nh. Năm 2002 s v n ñ u tư ch 20,6 t ñ ng, năm 2003 v n ñ u tư tăng m nh lên 122,8 t ñ ng, sau ñó gi m còn g n 40 t , nhưng l i tăng m nh lên
 13. 13 t i g n 500 t ñ ng và gi m còn 120 t năm 2006. Các năm còn l i tr năm 2009 là g n 17 t thì nh ng năm còn l i ñ u r t ít. Do tác ñ ng c a nh hư ng kh ng ho ng tài chính th gi i ñã nh hương l n t i lư ng khách t i du l ch và tâm lý các nhà ñ u tư. M t lý do khác khi n các doanh nghi p chưa b v n ñ u tư vào du l ch H i An là tình tr ng dư công su t phòng khách s n. Trong 5 năm tr l i ñây công su t phòng c a khách s n H i An ch kho ng 53 - 54%. M t hi u su t mà trong kinh doanh ch ñ m b o hòa v n và có lãi không nhi u. Và có l ñây chính là nguyên nhân quan tr ng nh t. 2.4 HI U QU KINH DOANH CÁC D ÁN Đ U TƯ ĐÃ THU HÚT ĐƯ C B ng 2.10. K t qu kinh doanh c a các d án ñ u tư ñã hoàn thành H i An Ch tiêu Đv 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Công su t s d ng phòng % 44.01 45.04 55.8 54.06 53 54 Doanh thu du l ch tr.ñ 418572 522578 698077 787349 736882 810570 VA c a du l ch (giá 1994) tr.ñ 126277 155534 203747 250834 230739 253813 Doanh thu du l ch/1 ñ ng ñ u tư DL L n 3.3 3.7 6.5 1.3 12.6 13.2 VA c a du l ch/ 1 ñ ng ñ u tư DL L n 1.0 1.1 1.9 0.4 1.9 2.3 (Ngu n: Phòng TM – DL H i An) B ng 2.10. ph n ánh k t qu và hi u qu ho t ñ ng kinh doanh c a các khách s n và cơ s lưu trú ñây. Rõ ràng tình tr ng s d ng công su t c a phòng c a các khách s n và cơ s lưu trú H i An tuy ñư c c i thi n d n t 44% năm 2005 ñã tăng lên 54% các năm sau nhưng v n th p hơn kỳ v ng c a các nhà ñ u tư. V i công su t này ch ñ m b o cho nhà ñ u tư hòa v n và có lãi không nhi u. T ng doanh thu du l ch t 2005 ñã tăng liên t c, doanh thu năm 2010 ñã g p g n 2 l n năm 2005 và bình quân tăng 14% cao hơn m c ñ tăng giá do v y n u tr trư t giá thì tăng trư ng th c không cao. Doanh thu trên m i ñ ng ñ u tư ñã không bình n tuy xu th có chi u hư ng ñi lên nhưng dao ñ ng khá m nh. N u năm 2005 h s này là 3.3 tăng
 14. 14 d n lên 6.5 năm 2007 gi m xu ng còn 1.3 năm 2007 và sau ñó tăng m nh vào năm 2009 và 2010. Riêng năm 2009 h s này khá cao vì hai lý do ñ u tư gi m ñi nhi u và khách du l ch nư c ngoài tuy có gi m nhưng không nhi u. Giá tr gia tăng trên m i ñ ng ñ u tư cũng có xu hư ng tăng nhưng không rõ ràng. Năm 2005 h s này là 1 và tăng d n lên 1.9 năm 2007 gi m 2008 và tăng l i 2 năm sau. H s này tăng cũng ñã cho th y ñ u tư vào du l ch H i An tuy hi u qu chưa cao l m nhưng cũng có th ch p nh n ñư c 2.5 TH C TR NG CÁC HO T Đ NG THU HÚT V N Đ U TƯ PHÁT TRI N DU L CH THÀNH PH H I AN TRONG TH I GIAN QUA 2.5.1. Ho t ñ ng qu ng bá hình nh du l ch ñ a phương Công tác xúc ti n qu ng bá du l ch trong nh ng năm qua ñã ñư c quan tâm ñáng k v i nhi u n i dung ña d ng phong phú, có tính h p d n và mang l i hi u qu cao. Hình nh H i An ñư c qu ng bá r ng rãi và ngày càng nhi u du khách trong nư c và qu c t ñ n v i Thành ph H i An. 2.5.2. Ho t ñ ng xúc ti n ñ u tư Nh ng năm qua ho t ñ ng xúc ti n ñ u tư vào du l ch thư ng g n li n v i ho t ñ ng qu ng bá hình nh và xúc ti n ñ u tư c a t nh Qu ng Nam. Ho t ñ ng xúc ti n du l ch ñã chú ý t i các kênh huy ñ ng v n khác nhau, t ng bư c ñư c ña d ng hóa. Trong nh ng năm trư c ñây ho t ñ ng này t p trung ngu n v n ñ u tư cho ngành du l ch t ngân sách và các doanh nghi p nhà nư c trong ngành, thì ñ n nay vi c xúc ti n ñã t p trung vào doanh nghi p tư nhân và ngu n v n ñ u tư t nư c ngoài. Tuy nhiên công tác qu ng bá du l ch H i An cũng còn nhi u v n ñ c n ph i kh c ph c như: - Thành ph v n chưa th c s ch ñ ng trong công tác qu ng bá hình nh du l ch ñ a phương mà còn ph thu c quá nhi u vào các chương trình c a t nh Qu ng Nam. - Các hình th c qu ng bá hình nh còn chưa phong phú và chưa khai thác h t nh ng kh năng ñ qu ng bá. - Chưa ph i h p các doanh nghi p trong vi c qu ng bá chung ch ng h n trang web c a thành ph chưa th c s có ch t lư ng ñư c khai thác t t, các doanh nghi p t mình xây d ng và khai thác t o nên s h n ñ n.
 15. 15 - Chưa th c s coi tr ng qu ng bá hình nh thông qua t o d u nh n và ñi m nh n v i chính khách du l ch mà trong ñó nhi u ngư i chính là nh ng nhà ñ u tư ti m năng cho phát tri n du l ch H i An. - Năng l c c a cán b trong lĩnh v c liên quan ñ n công tác qu ng bá hình nh, ñ c bi t là trong ngành du l ch chưa cao, d n ñ n th c hi n không t t các ch trương chính sách qu ng bá du l ch c a thành ph ban hành. 2.5.3. Ho t ñ ng h tr ñ u tư UBND thành ph thư ng xuyên t ch c ñ i tho i v i các doanh nghi p trong và ngoài nư c khi tìm hi u thông tin v th trư ng du l ch c a thành ph . Ph i h p v i t nh Qu ng Nam hư ng d n, h tr gi i quy t các th t c ñ u tư ñ i v i các d án ñ u tư vào du l ch H i An ñ m b o theo ñúng trình t , th t c và th i gian quy ñ nh theo cơ ch “m t c a, liên thông”, b o ñ m nhanh chóng và hi u qu . Tuy nhiên vi c h tr ñ u tư cũng còn nhi u v n ñ , ch ng h n m t b ng cho d án. Qu ñ t s n sàng có th ti p nh n các d án ñ u tư nư c ngoài không nhi u, không ñáp ng ñư c ñi u ki n c a nhà ñ u tư; th i gian qua, ph n l n các khu v c ti m năng du l ch mà các nhà ñ u tư nư c ngoài chú ý thì ñang trong giai ño n l p quy ho ch chi ti t, ph i ch quy ho ch ñư c duy t m i có cơ s ti p nh n các d án ñ u tư m i. 2.5.4. Hoàn thi n môi trư ng ñ u tư T năm 2005, thành ph ñã chú tr ng hơn vào ho t ñ ng phát tri n du l ch c a thành ph , hoàn thành “Quy ho ch t ng th phát tri n du l ch H i An ñ n năm 2020” ñ làm ñ nh hư ng cho vi c kêu g i ñ u tư vào ngành du l ch. Bên c nh ñó, ngu n v n ngân sách Nhà nư c t p trung ưu tiên ñ u tư cơ s h t ng trong thành ph và các khu ven bi n nh m t o ñi u ki n cho môi trư ng ñ u tư h p d n hơn. Ti p t c khuy n khích doanh nghi p, doanh nhân vào ho t ñ ng ñ u tư ñúng ñ n, vào s n xu t, ñ u tư vào công ngh , nâng cao ngu n nhân l c... 2.5.5. Ho t ñ ng ñào t o lao ñ ng du l ch T l lao ñ ng trong ngành du l ch (g m c tr c ti p và gián ti p) tăng lên không ng ng t 1.857 ngư i năm 2005 ñã tăng lên 3.024 ngư i năm 2010. Như v y ñã tăng g p 1.5 l n trong 6 năm, trong ñó s lao ñ ng tr c ti p chi m kho ng trên dư i 40%. Ch t lư ng lao ñ ng trong qu n lý chưa ñáp ng ñư c yêu c u. Toàn thành ph có 7 cán b trên t ng s 10 cán b qu n lý lĩnh v c du l ch có trình
 16. 16 ñ lý lu n ñư c ñào t o, trong ñó c nhân có 2 ngư i, cao c p chính tr là 3 ngư i, trình ñ trung c p 4 ngư i và trình ñ sơ c p 2 ngư i. Trình ñ lý lu n chính tr c a ñ i ngũ cán b qu n lý chưa tương x ng v i yêu c u và nhu c u th c t . Trình ñ ñào t o chuyên ngành c a l c lư ng lao ñ ng ngành du l ch thành ph H i An phân hóa như sau: trình ñ ñào t o sau ñ i h c có 14 ngư i, chi m 0.4%; ñ i h c 314 ngư i, chi m 10,38%; cao ñ ng 258 ngư i, chi m 8,5%; trung c p 1.038 ngư i, chi m 34,43%; sơ c p 1.400 ngư i, chi m 46.2%. Như v y, l c lư ng lao ñ ng trong các doanh nghi p hi n nay t p trung ch y u trình ñ trung c p và sơ c p (hai trình ñ này chi m hơn 80%), trong khi ñó, trình ñ sau ñ i h c có t tr ng th p nh t, trình ñ ñ i h c, cao ñ ng chi m m c trung bình. V chuyên ngành ñào t o, có 784 ngư i có trình ñ chuyên ngành du l ch, chi m 25,9%; chuyên ngành ngo i ng 918 ngư i, chi m 30,3%; chuyên ngành tin h c có 464 ngư i, chi m 15.3%; chuyên ngành khác 685 ngư i, chi m 28,43%. Như v y, chuyên ngành du l ch trong các doanh nghi p cũng chi m t l th p. Nhìn chung, ngu n nhân l c du l ch c a thành ph tuy ñông v s lư ng nhưng có ch t lư ng chưa cao. Chính ñi u này ñã h n ch hi u qu ho t ñ ng c a các d án du l ch ñã ñi vào ho t ñ ng khi n các nhà ñ u tư vào du l ch chưa th c s yên tâm khi l a ch n ñ u tư vào ñây. Vi c ñào t o ngu n nhân l c du l ch ñã tr nên c p bách hơn trong h th ng các gi i pháp nh m thu hút các nhà ñ u tư vào du l ch.
 17. 17 Chương 3 Đ NH HƯ NG VÀ M T S GI I PHÁP NH M TĂNG CƯ NG THU HÚT V N Đ U TƯ CHO PHÁT TRI N DU L CH THÀNH PH H I AN 3.1. CÁC QUAN ĐI M PHÁT TRI N DU L CH Đ N NĂM 2020 3.1.1. Các quan ñi m phát tri n du l ch ñ n năm 2020 - Ưu tiên phát tri n du l ch thành ngành kinh t mũi nh n, có vai trò thúc ñ y các ngành khác phát tri n, chi m v trí hàng ñ u lĩnh v c d ch v . - Phát tri n du l ch là nhi m v c a c h th ng chính tr và c a toàn xã h i; vì l i ích nhân dân và m c tiêu phát tri n con ngư i; g n v i vi c gi m nghèo và chuy n ñ i cơ c u kinh t c a thành ph . - Phát tri n du l ch trên cơ s b o v và s d ng h p lý, ti t ki m t i ña tài nguyên thiên nhiên, nâng d n l i th so sánh, b o v t t môi trư ng, ñ m b o phát tri n lâu dài và b n v ng. - Đi ñôi v i phát tri n du l ch, ph i th c hi n t t vi c b o t n và phát huy các giá tr văn hóa truy n th ng, gi gìn b n s c văn hóa dân t c, ti p thu văn minh c a th gi i, ñ m b o qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i. - Phát huy m i ngu n l c trong và ngoài nư c ñ t o bư c ñ t phá phát tri n du l ch; hình thành và phát tri n th trư ng trong nư c và qu c t ; ưu tiên thu hút các d án l n ñ u tư các khu du l ch cao c p và các s n ph m, d ch v ña d ng, ñ ng b , có s c h p d n và c nh tranh cao. 3.1.2. Đ nh hư ng phát tri n ñ n năm 2020 Xây d ng H i An tr thành ñô th du l ch qu c gia, trung tâm thông tin du khách, trung tâm ñón khách và t o ngu n khách cho các ñi m du l ch c a t nh. Hình thành các tour du l ch t H i An ñ n các tuy n, ñi m du l ch c a c t nh. Phát tri n th m nh du l ch văn hóa (tham quan các di tích, công trình ki n trúc, nghiên c u kh o c , tham d các l h i, thư ng th c ngh thu t dân t c), tham quan công viên du l ch văn hóa H i An, mua s m hàng th công m ngh , may m c, du thuy n trên sông, tham quan làng ngh , du l ch h i ngh , du l ch bi n, du l ch ngh dư ng, du l ch sinh thái... Ven bi n t giáp Đà N ng ñ n phía B c sông Thu B n và ven sông C Cò: khu du l ch này là ñi m k t n i gi a du l ch H i An và Đà N ng. Hư ng phát tri n c a khu v c này ch y u là các resort ñ t tiêu chu n t 4 sao
 18. 18 tr lên, sân golf, khu gi i trí cao c p, trung tâm h i ngh , siêu th . Xây d ng Cù Lao Chàm thành khu du l ch qu c t cao c p. 3.2. D BÁO M T S CH TIÊU PHÁT TRI N DU L CH NĂM 2020 B ng 3.1. D báo v lư ng khách du l ch t i H i An Năm Ch tiêu 2011 2013 2013 2014 2015 Lư ng khách (nghìn ngư i) 1275 1520 1870 2350 2984 T c ñ tăng BQ năm (% ) 22 Lư ng khách qu c t 638.6 761.1 936.1 1176.1 1493.1 T c ñ tăng BQ năm (% ) 21 Lư ng khách trong nư c 636.4 758.9 933.9 1173.9 1490.9 T c ñ tăng BQ năm (% ) 23 (Ngu n: Phòng TM - DL H i An) Đ ñ t ñư c các ch tiêu cơ b n trong ñ nh hư ng phát tri n du l ch c a thành ph giai ño n 2010 - 2020, v n ñ ñ u tư cơ s h t ng, cơ s v t ch t k thu t chuyên ngành, các cơ s vui chơi - gi i trí - th thao, phương ti n v n chuy n khách, các cơ s s n xu t hàng lưu ni m... gi vai trò h t s c quan tr ng. N u không có ñ u tư ho c ñ u tư không ñ ng b thì vi c th c hi n ñư c k ho ch r t là khó khăn. B ng 3.2. D báo v doanh thu và v n Năm Ch tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh thu (t ñ ng) 1018 1161 1316 1500 1701 T c ñ tăng BQ năm (% ) 15.5 V n ñ u tư (t ñ ng ) 339 387 425 500 654 T c ñ tăng BQ năm (% ) 14.6 (Ngu n: Phòng TM - DL H i An) Như v y, d ki n s v n ñ u tư cho du l ch có t c ñ tăng g n b ng doanh thu du l ch tuy có th p hơn chút ít. Nhưng ñi u ñó cũng ñòi h i ph i có nh ng n l c thì m i có th th c hi n ñư c.
 19. 19 3.3. M T S GI I PHÁP THU HÚT V N Đ U TƯ Đ Đ M B O NHU C U V N Đ U TƯ PHÁT TRI N DU L CH THÀNH PH H I AN Đ N NĂM 2020 3.3.1. Thu hút phát tri n du l ch thành ph H i An ñ n năm 2020 Các gi i pháp phát tri n du l ch b n v ng, vi c b o v và x lý ô nhi m môi trư ng c n ñư c ñ t ra trên bàn cân thu hút ñ u tư v i nh ng gi i pháp ñ ng b sau: - Trên cơ s quy ho ch t ng th phát tri n du l ch ñ n năm 2020 ñã ñư c phê duy t và quy ho ch chi ti t, thành ph c n xây d ng các d án ñ m i g i ñ u tư. Các d án này c n gi m thi u tác ñ ng c a ho t ñ ng du l ch ñ n môi trư ng bi n, mang l i các hi u qu tr c ti p cho c ng ñ ng và lâu dài cho toàn xã h i vùng ven bi n. Đ thu hút ñ u tư ñư c các d án này, thành ph c n có chính sách ưu tiên mi n gi m ho c không thu thu trong th i gian nh t ñ nh. Khuy n khích và h tr phát tri n các lo i hình du l ch thân thi n v i môi trư ng, ñ c bi t là du l ch sinh thái bi n. - Đ i v i các doanh nghi p ñang ho t ñ ng trong lĩnh v c du l ch: Các cơ s kinh doanh du l ch cũng ph i có nh ng ho t ñ ng c th nh m b o v môi trư ng như xây d ng h th ng cơ s h t ng hòa vào thiên nhiên, cam k t x lý nư c th i trư c khi ñưa vào môi trư ng; t i các khu du l ch c n ch ñ ng làm s ch môi sinh, môi trư ng và t ch c tr ng cây xanh trong khuôn viên khu du l ch; các khách s n ven bi n thư ng xuyên c nhân viên v sinh b bi n, thu gom v i v i váng rong… - Tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c v môi trư ng: Tích c c tri n khai “Quy ch b o v môi trư ng trong lĩnh v c du l ch” do B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành t i Quy t ñ nh s 02/2003/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2003; l ng ghép nhi m v b o v môi trư ng vào các ho t ñ ng phát tri n du l ch bi n, ñ c bi t trong công tác quy ho ch phát tri n du l ch v i vi c th c hi n ñánh giá tác ñ ng môi trư ng. - Phát ñ ng nhi u phong trào ñ tuyên truy n cho ngư i dân và du khách bi t s c n thi t ph i b o v môi trư ng như xây d ng “L i s ng xanh”, “Vì bi n xanh”; t ch c h i “Đi xe ñ p vì môi trư ng”, “Hư ng ng ngày trái ñ t 22/4” thu hút nhi u gia ñình các du khách ñ n tham gia như m t ho t ñ ng hư ng ng.
 20. 20 3.3.2. S d ng h p lý ngu n v n NSNN ñ hoàn thi n cơ s h t ng du l ch Quan ñi m s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c theo hư ng ñ ng b , có tr ng tâm, tr ng ñi m làm cơ s kích thích phát tri n du l ch; ưu tiên ñ u tư phát tri n k t c u h t ng du l ch, ñào t o ngu n nhân l c du l ch… ñ t o tính h p d n trong thu hút ñ u tư. Trong th i gian t i thành ph c n ti p t c hoàn thi n cơ s h t ng du l ch theo hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t ph c v du l ch như giao thông, c p ñi n, c p thoát nư c, c i t o môi trư ng… là ti n ñ quan tr ng thu hút các nhà ñ u tư phát tri n du l ch. 3.3.3. Tăng cư ng công tác xúc ti n ñ u tư, qu ng bá du l ch, h p tác kiên k t vùng, tìm ki m và m r ng th trư ng Các hình th c qu ng bá xúc ti n du l ch + Tham gia các ho t ñ ng h i ch , tri n lãm, h i th o, roadshow: Ti p t c tham gia các h i ch , tri n lãm, s ki n du l ch trong và ngoài nư c t i các th trư ng du l ch tr ng ñi m, t ch c các s ki n du l ch t i ñ a phương. + Các ho t ñ ng Famtrip, Presstrip: Ch ñ ng ph i h p v i T ng c c Du l ch, các ñ a phương b n, các doanh nghi p du l ch t ch c ñón, làm vi c v i ñoàn báo chí, l hành trong nư c và qu c t ñ n kh o sát du l ch t i ñ a phương. + Qu ng bá tr c quan: Hoàn thi n, ñ i m i h th ng panô du l ch trên ñ a bàn t nh, ñ u tư xây d ng m i các panô t m l n qu ng bá du l ch t i các ñ u m i giao thông, các tuy n ñư ng chính, t i m t s thành ph , khu du l ch l n trong nư c như: Đà N ng, Hu , Phan Thi t, H Long, Hà N i, Tp. H Chí Minh, L ng Sơn..., t i nư c ngoài như Thái Lan, Campuchia, Lào…, t i các sân bay và nhà ga l n, t i các c a kh u ñư ng b như: Lao B o (Qu ng Tr ), M c Bài (Tây Ninh)… + Qu ng bá trên các phương ti n thông tin truy n thông: Ph i h p v i các cơ quan thông tin ñ i chúng, cơ quan ñ i di n ngo i giao c a Vi t Nam nư c ngoài ñ xúc ti n qu ng bá hình nh c a du l ch Qu ng Nam ra nư c ngoài. Ti p t c h p tác v i các cơ quan báo chí trong nư c ch ñ ng xây d ng k ho ch, chương trình qu ng bá v du l ch. K t h p v i các chương trình c a qu c gia, c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch, T ng c c Du l ch ñ qu ng bá du l ch trên các phương ti n thông tin n i ti ng c a nư c ngoài như BBC, CNN, NHK…
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2