Luận văn Thạc sĩ: Chiến lược kịnh doanh cho Eximbank

Chia sẻ: Nguyen Hong Thang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:121

0
488
lượt xem
238
download

Luận văn Thạc sĩ: Chiến lược kịnh doanh cho Eximbank

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ: Chiến lược kịnh doanh cho Eximbank gồm 3 chương. Chương 1 tổng quan về quản trị chiến lược, chương 2 thực trạng kinh doanh Eximbank, chương 3 hoạch định chiến lược kinh doanh Eximbank đến năm 2010.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Chiến lược kịnh doanh cho Eximbank

LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ<br /> <br /> TRAÀN MINH KHOA<br /> <br /> MUÏC LUÏC<br /> LÔØI NOÙI ÑAÀU<br /> CHÖÔNG 1. TOÅNG QUAN VEÀ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 1.1. YÙ nghóa vaø khaùi nieäm veà chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc ----------- 8 1.1.1. YÙ nghóa: ------------------------------------------------------------------ 8 1.1.2. Khaùi nieäm veà chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc -------------------- 8 1.2. Caùc loaïi chieán löôïc -------------------------------------------------------- 9 1.2.1. Chieán löôïc caáp coâng ty -----------------------------------------------10 1.2.2. Chieán löôïc kinh doanh (SBU) ----------------------------------------10 1.2.3. Chieán löôïc chöùc naêng -------------------------------------------------10 1.3. Chieán löôïc kinh doanh thöïc tieãn trong hoaït ñoäng ngaân haøng -------10 1.3.1. Chieán löôïc cuûng coá thò phaàn -----------------------------------------10 1.3.2. Chieán löôïc ña daïng hoùa saûn phaåm dòch vuï ------------------------11 1.3.4. Chieán löôïc môû roäng maïng löôùi phaân phoái --------------------------11 1.3.5. Chieán löôïc taäp trung---------------------------------------------------11 1.3.6. Chieán löôïc khaùc bieät hoùa ---------------------------------------------11 1.4. Quaù trình quaûn trò chieán löôïc ------------------------------------------- 11 1.4.1. Quaù trình xaây döïng chieán löôïc ---------------------------------------11 1.4.2. Giai ñoaïn keát hôïp ------------------------------------------------------17 1.4.3. Giai ñoaïn löïa choïn chieán löôïc ---------------------------------------18 1.4.4. Quaù trình trieån khai chieán löôïc --------------------------------------21 1.4.5. Ñaùnh giaù chieán löôïc: --------------------------------------------------21 1.5. Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra cho Eximbank töø chieán löôïc thu huùt nguoàn löïc nöôùc ngoaøi cuûa caùc ngaân haøng Bank of China vaø Sacombank trong giai ñoaïn hoäi nhaäp ------------------------------------------------------24<br /> <br /> Trang 1/92<br /> <br /> LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ<br /> <br /> TRAÀN MINH KHOA<br /> <br /> 1.5.1. Kinh nghieäm taêng toác phaùt trieån cuûa Bank of China nhôø thu huùt nguoàn löïc nöôùc ngoaøi ---------------------------------------------------------24 1.5.2. Kinh nghieäm taêng tröôûng nhôø thu huùt voán vaø coâng ngheä quaûn lyù cuûa Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín (Sacombank) -----------------------25 1.5.3. Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra cho Eximbank trong giai ñoaïn sau chaán chænh cuûng coá -----------------------------------------------------------26 1.6. Toùm taét chöông 1 --------------------------------------------------------28 CHÖÔNG 2. THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA EXIMBANK29 2.1. Lòch söû hình thaønh - phaùt trieån - hoaït ñoäng kinh doanh - haï taàng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa eximbank ------------------------------------------29 2.1.1. Lòch söû hình thaønh - phaùt trieån cuûa Vietnam Eximbank ----------29 2.1.2. Cô caáu toå chöùc nhaân söï: ----------------------------------------------30 2.1.3. Chöùc naêng vaø nghieäp vuï chính cuûa Eximbank --------------------31 2.1.4. Haï taàng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa Eximbank -------------------33 2.2. Moät soá ñieåm löu yù trong lòch söû phaùt trieån cuûa Eximbank -----------34 2.3. Thöïc traïng hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Eximbank --------------------36 2.3.1. Thöïc traïng hoaït ñoäng Eximbank giai ñoaïn 1990 - 2000 ---------36 2.3.2. Thöïc traïng hoaït ñoäng Eximbank giai ñoaïn 2001-2005----------38 2.3.3. Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa Eximbank ñeán 31/08/2006 -----------45 2.4. Phaân tích caùc nhaân toá cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi taùc ñoäng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Eximbank ---------------------------------------------47 2.4.1. Moâi tröôøng kinh teá - chính trò-----------------------------------------47 2.4.2. Moâi tröôøng phaùp lyù ----------------------------------------------------51 2.4.3. Moâi tröôøng vaên hoùa xaõ hoäi--------------------------------------------51 2.4.4. Moâi tröôøng coâng ngheä -------------------------------------------------52 2.4.5. Moâi tröôøng nhaân löïc ---------------------------------------------------53 2.4.6. Moâi tröôøng ngaønh ngaân haøng vaø chính saùch tieàn teä - tín duïng --54<br /> <br /> Trang 2/92<br /> <br /> LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ<br /> <br /> TRAÀN MINH KHOA<br /> <br /> 2.4.7. Moâi tröôøng caïnh tranh - ma traän hình aûnh caïnh tranh------------60 2.4.8. Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) --------------------67 2.5. Phaân tích caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng beân trong Eximbank ----------69 2.5.1. Nguoàn löïc taøi chính----------------------------------------------------69 2.5.2. Haï taàng coâng ngheä ----------------------------------------------------69 2.5.3. Nguoàn nhaân löïc --------------------------------------------------------70 2.5.4. Saûn phaåm dòch vuï cuûa Eximbank -----------------------------------71 2.5.5. Moâ hình toå chöùc --------------------------------------------------------74 2.5.6. Hoaït ñoäng Marketing --------------------------------------------------76 2.5.7. Vaên hoùa toå chöùc -------------------------------------------------------78 2.5.8. Nhöõng ñieåm maïnh – ñieåm yeáu cuûa Eximbank---------------------79 2.5.9. Ma traän caùc yeáu toá beân trong cuûa Eximbank (IFE) ---------------84 2.6. Khaûo saùt thöïc teá moät soá chæ tieâu chuû yeáu cuûa Eximbank ------------85 2.6.1. Ñoái töôïng vaø muïc ñích------------------------------------------------85 2.6.2. Phöông phaùp thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin---------------------------86 2.6.3. Maãu nghieân cöùu vaø noäi dung cuûa baûng caâu hoûi -------------------86 2.6.4. Keát quaû phaân tích baèng SPSS----------------------------------------87 2.7. Toùm taét chöông 2 --------------------------------------------------------93 CHÖÔNG 3. HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH EXIMBANK ÑEÁN NAÊM 2010 ------------------------------------------------------------------------------ 94 3.1. Muïc ñích vaø söù meänh cuûa Eximbank-----------------------------------94 3.2. Caên cöù---------------------------------------------------------------------94 3.3. Xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cho Eximbank ñeán 2010.----------95 3.3.1. Muïc tieâu veà caùc chæ tieâu chuû yeáu ------------------------------------95 3.3.2. Phaân tích caùc chieán löôïc kinh doanh -------------------------------96 3.4. Chieán löôïc chính vaø chieán löôïc coù khaû naêng thay theá ------------- 101 3.5. Phaân tích ma traän QSPM----------------------------------------------- 104<br /> <br /> Trang 3/92<br /> <br /> LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ<br /> <br /> TRAÀN MINH KHOA<br /> <br /> 3.6. Ñeà xuaát loä trình trieån khai --------------------------------------------- 106 3.7. Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp trieån khai chieán löôïc ------------------------- 107 3.7.1. Giaûi phaùp lieân quan ñeán nguoàn nhaân löïc ------------------------- 107 3.7.2. Giaûi phaùp lieân quan ñeán quaûn trò ñieàu haønh vaø cô caáu toå chöùc 108 3.7.3. Giaûi phaùp lieân quan ñeán naêng löïc taøi chính ---------------------- 109 3.7.4. Giaûi phaùp lieân quan ñeán coâng ngheä ------------------------------- 110 3.7.5. Giaûi phaùp lieân quan ñeán saûn phaåm dòch vuï ---------------------- 111 3.7.6. Giaûi phaùp lieân quan ñeán Marketing -------------------------------- 113 3.8. Caùc kieán nghò ----------------------------------------------------------- 115 3.8.1. Kieán nghò vôùi Chính Phuû -------------------------------------------- 115 3.8.2. Kieán nghò vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc ------------------------------- 116 3.8.3. Kieán nghò vôùi Hieäp Hoäi Ngaân Haøng Vieät Nam -------------------- 117 3.8.4. Kieán nghò vôùi Ñaïi Hoäi Coå Ñoâng, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Eximbank --------------------------------------------------------------------------------- 118 3.9. Toùm taét chöông 3 ------------------------------------------------------ 119 KEÁT LUAÄN TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC<br /> <br /> Trang 4/92<br /> <br /> LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ<br /> <br /> TRAÀN MINH KHOA<br /> <br /> DANH MUÏC HÌNH AÛNH<br /> Hình 1.1. Hình moâ taû ma traän SWOT -------------Error! Bookmark not defined. Hình 1.2. Moâ hình moâ taû ma traän BGC ----------Error! Bookmark not defined. Hình 1.3. Hình moâ taû ma traän Space-------------Error! Bookmark not defined. Hình 2.1. Hình truï sôû Eximbank---------------------------------------------------- 30 Hình 2.2. Sô ñoà toå chöùc cuûa Eximbank ------------------------------------------ 30 Hình 2.3. Bieåu ñoà moät soá chæ tieâu chuû yeáu trong hoaït ñoäng Eximbank---- 38 Hình 2.4. Bieåu ñoà phaûn aùnh söï bieán ñoäng moät soá chæ tieâu chuû yeáu cuûa Eximbank giai ñoaïn 2001 - 2005 -------------------------------------------------- 42 Hình 2.5. Bieåu ñoà toác ñoä taêng tröôûng voán huy ñoäng 2001 -2005----------- 42 Hình 2.6. Bieåu ñoà phaûn aùnh hoaït ñoäng tín duïng Eximbank 2001 - 2005 - 43 Hình 2.7. Bieåu ñoà taêng tröôûng EBIT, ROE, ROA töø 2001 – 2005 ----------- 44 Hình 2.8. Bieåu ñoà phaûn aùnh caùc chæ tieâu hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa Eximbank ñeán 31/08/2006 ---------------------------------------------------------------------- 46 Hình 2.9. Bieåu ñoà huy ñoäng voán caùc ngaân haøng töø 2003 - 2006 ----------- 63 Hình 2.10. Bieåu ñoà dö nôï cho vay caùc ngaân haøng 2003 – 2006 ------------ 63 Hình 2.11. Bieåu ñoà voán ñieàu leä caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006 ----------- 64 Hình 2.12. Bieåu ñoà so saùnh ROA caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006--------- 64 Hình 2.13. Bieåu ñoà so saùnh ROE caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006--------- 64 Hình 2.14. Bieåu ñoà maïng löôùi chi nhaùnh caùc ngaân haøng ñeán 31/07/2006 64 Hình 2.15. Bieåu ñoà taêng tröôûng xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam vaø taêng tröôûng nghieäp vuï thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu cuûa Eximbank ---------------- 73 Hình 3.1. Bieåu dieãn ma traän Space ---------------Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Trang 5/92<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản