intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn thạc sĩ: Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2015

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

347
lượt xem
81
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là phân tích tiềm năng và thực trạng ngành du lịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhận định được những điểm mạnh, điểm yếu, nhận định những cơ hội và thách thức, từ đó định hướng chiến lược phát triển cho ngành này. Bên cạnh đó, đề tài cũng đưa ra các giải pháp, các kiến nghị để thực hiện chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ: Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2015

 1. 1 MUÏC LUÏC PHAÀN MÔÛ ÑAÀU CHÖÔNG I : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI 1.1. Moät soá lyù luaän cô baûn veà chieán löôïc .................................................trang 1 1.1.1 Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa chieán löôïc ................................................. 1 1.1.2 Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh .............................................................. 3 1.1.3 Quy trình hoaïch ñònh chieán löôïc ....................................................... 4 1.1.3.1 Xaùc ñònh muïc tieâu .................................................................. 4 1.1.3.2 Phaân tích moâi tröôøng hoaït ñoäng ............................................. 4 1.1.3.3 Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) ....................... 4 1.1.3.4 Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong (IFE) ....................... 5 1.1.3.5 Ma traän SWOT ....................................................................... 5 1.1.3.6 Löïa choïn chieán löôïc ............................................................... 6 1.2 Ñaëc ñieåm cuûa ngaønh du lòch ....................................................................... 6 1.2.1 Khaùi nieäm du lòch ................................................................................ 6 1.2.2 Saûn phaåm du lòch ................................................................................ 6 1.2.3 Vai troø cuûa ngaønh du lòch trong neàn kinh teá ...................................... 7 1.3 Moät soá baøi hoïc kinh nghieäm phaùt trieån ngaønh du lòch .......................... 8 Keát luaän ........................................................................................................ 9 CHÖÔNG II : THÖÏC TRAÏNG NGAØNH DU LÒCH TÆNH BAØ RÒA- VUÕNG TAØU 2.1.Tieàm naêng phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu .............. 10 2.1.1. Taøi nguyeân töï nhieân ......................................................................... 10 2.1.2. Taøi nguyeân nhaân vaên ........................................................................ 12 2.2. Thöïc traïng ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ............................... 15 2.2.1. Khaùch du lòch .................................................................................... 15 2.2.2. Doanh thu du lòch .............................................................................. 17 2.2.3. Doanh nghieäp kinh doanh dòch vuï du lòch ........................................ 18 2.2.4. Hoaït ñoäng löu truù ................................................................................ 18
 2. 2 2.2.5. Cô sôû haï taàng phuïc vuï du lòch ........................................................... 19 2.2.6. Caùc dòch vuï hoã trôï ............................................................................. 22 2.2.7. Ñaàu tö cho ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ............................. 23 2.2.8. Nguoàn nhaân löïc du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu .............................. 24 2.2.9. Caùc yeáu toá khaùc ................................................................................ 24 2.3. Nhaän ñònh ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi vaø thaùch thöùc ñoái vôùi ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ..................................................... 28 2.3.1. Nhöõng ñieåm maïnh (S) ........................................................................ 28 2.3.2. Nhöõng ñieåm yeáu (W) .......................................................................... 29 2.3.3. Nhöõng cô hoäi ñeå phaùt trieån ngaønh du lòch (O) .................................... 30 2.3.4. Nhöõng thaùch thöùc (T) .......................................................................... 31 Keát luaän ............................................................................................................ 32 CHÖÔNG III : ÑÒNH HÖÔÙNG CHIEÁN LÖÔÏC VAØ MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM PHAÙT TRIEÅN NGAØNH DU LÒCH TÆNH BR-VT ÑEÁN NAÊM 2015 3.1. Muïc tieâu, ñònh höôùng phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñeán 2015 .............................................................. 33 3.1.1. Moät soá chæ tieâu döï baùo cho giai ñoaïn 2005-2015 .................................. 33 3.1.2. Muïc tieâu phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh BR-VT ñeán naêm 2015 ............ 34 3.1.3. Ñònh höôùng phaùt trieån du lòch Tænh BR-VT ñeán naêm 2020 ................... 34 3.1.3.1. Ñònh höôùng phaùt trieån du lòch theo ngaønh .......................................... 35 3.1.3.2. Ñònh höôùng phaùt trieån du lòch theo laõnh thoå ...................................... 35 3.2. Xaây döïng chieán löôïc ngaønh du lòch Tænh BR-VT ...................................... 36 3.2.1. Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong (IFE) ........................................ 36 3.2.2. Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) ...................................... 37 3.2.3. Ma traän SWOT ..................................................................................... 38 3.3. Löïa choïn chieán löôïc phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ............................................................................... 40 3.3.1. Chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng theo höôùng thu huùt khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc ............................................................................................. 40 3.3.2. Chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung theo höôùng phaùt trieån saûn phaåm ....... 41
 3. 3 3.3.3. Chieán löôïc lieân doanh, lieân keát phaùt trieån du lòch ................................. 42 3.3.4. Chieán löôïc giöõ gìn, toân taïo vaø phaùt trieån taøi nguyeân du lòch ................. 43 3.4. Moät soá giaûi phaùp chuû yeáu ñeå thöïc hieän chieán löôïc ................................... 44 3.4.1. Giaûi phaùp veà ñaàu tö .............................................................................. 44 3.4.2. Giaûi phaùp veà voán .................................................................................. 45 3.4.3. Giaûi phaùp ña daïng hoùa saûn phaåm du lòch, naâng cao naêng löïc caïnh tranh .............................................................................................. 46 3.4.4. Giaûi phaùp veà thò tröôøng, xuùc tieán phaùt trieån du lòch ............................. 47 3.4.5. Giaûi phaùp veà cô cheá chính saùch ............................................................ 48 3.4.6. Giaûi phaùp veà ñaøo taïo phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ................................... 49 3.4.7. Giaûi phaùp oån ñònh traät töï an toaøn xaõ hoäi, an toaøn cho khaùch du lòch .... 51 3.4.8. Giaûi phaùp phaùt trieån du lòch beàn vöõng .................................................. 52 3.5. Kieán nghò ...................................................................................................... 54 3.5.1. Kieán nghò ñoái vôùi Trung Öông ............................................................... 54 3.5.2. Kieán nghò ñoái vôùi ñòa phöông ................................................................ 55 KEÁT LUAÄN TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC
 4. 4 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1.Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi: Ngaøy nay, nhöõng quoác gia coù lôïi theá veà ñieàu kieän töï nhieân, lòch söû, vaên hoùa… raát chuù troïng veà phaùt trieån du lòch. Vieät Nam chuùng ta cuõng theá, vôùi nhöõng ñieàu kieän öu ñaõi veà töï nhieân ñòa lyù, vôùi beà daày lòch söû xaây döïng nöôùc vaø choáng ngoaïi xaâm, vôùi neàn vaên hoùa ña daïng… chuùng ta coù theå trôû thaønh moät cöôøng quoác du lòch cuûa theá giôùi trong töông lai. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây ngaønh du lòch cuûa chuùng ta phaùt trieån vôùi toác ñoä khaù cao vaø töøng böôùc khaúng ñònh laø ñieåm ñeán lyù töôûng cuûa nhieàu khaùch du lòch. Nhu caàu ñi du lòch cuûa ngöôøi daân trong nöôùc cuõng tyû leä thuaän vôùi toác ñoä phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc. Nhu caàu ñi du lòch khoâng coøn ñôn thuaàn laø ñi nghæ döôõng maø coøn coù theâm nhu caàu thöôûng ngoaïn, khaùm phaù, hoïc hoûi, nghieân cöùu… nhaèm taêng theâm voán kieán thöùc vaø thoûa maõn nhu caàu höôûng thuï veà maët tinh thaàn. Vôùi nhöõng ñoøi hoûi ngaøy moät khaét khe hôn veà du lòch, chuùng ta caàn thieát phaûi coù nhöõng chieán löôïc phuø hôïp vôùi ñieàu kieän saün coù cuûa mình. Söï lôùn maïnh cuûa ngaønh du lòch Vieät Nam trong töông lai luoân phaûi gaén chaët vôùi söï lôùn maïnh du lòch taïi nhieàu ñòa phöông trong caû nöôùc. Vôùi xu höôùng phaùt trieån ñoù, ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu cuõng caàn phaûi coù chieán löôïc cuï theå phuø hôïp vôùi neùt ñaëc thuø vaø tieàm naêng saün coù cuûa ñòa phöông mình. Vôùi nguyeän voïng ñoùng ghoùp nhöõng kieán thöùc maø em ñaõ ñöôïc ñaøo taïo nhaèm giaûi quyeát khoù khaên cuûa ngaønh du lòch Tænh nhaø taïo tieàn ñeà cho vieäc phaùt trieån ngaønh naøy trong nhöõng naêm tieáp theo, em xin choïn ñeà taøi nghieân cöùu :” Ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñeán naêm 2015” laøm ñeà taøi cho luaän vaên thaïc syõ cuûa mình. 2.Muïc tieâu nghieân cöùu: Muïc tieâu cuûa ñeà taøi laø phaân tích tieàm naêng vaø thöïc traïng ngaønh du lòch cuûa Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, nhaän ñònh ñöôïc nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, nhaän ñònh nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc, töø ñoù ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån cho ngaønh naøy. Beân caïnh ñoù, ñeà taøi cuõng ñöa ra caùc giaûi phaùp, caùc kieán nghò ñeå thöïc hieän chieán löôïc.
 5. 5 3.Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: Ñeà taøi nghieân cöùu hoaït ñoäng cuûa ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, coù xem xeùt ñeán caùc moái quan heä phaùt trieån cuûa ngaønh trong phaïm vi caû nöôùc. Ñeà taøi khoâng ñi saâu phaân tích nhöõng vaán ñeà mang tính chuyeân moân maø chæ phaân tích nhöõng vaán ñeà toång quaùt phuïc vuï cho vieäc xaây döïng vaø löïa choïn chieán löôïc phaùt trieån ngaønh du lòch cuûa Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu. 4.Phöông phaùp nghieân cöùu: Trong ñeà taøi naøy em chuû yeáu söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu nhö: phöông phaùp nghieân cöùu moâ taû, phöông phaùp thoáng keâ döï baùo, phöông phaùp so saùnh, phöông phaùp toång hôïp. 5.Keát caáu cuûa luaän vaên: Ngoaøi phaàn môû ñaàu vaø keát luaän, luaän vaên goàm coù 3 chöông nhö sau: Chöông I: Cô sôû lyù luaän cuûa ñeà taøi. Chöông II: Thöïc traïng ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu. Chöông III: Ñònh höôùng chieán löôïc vaø moät soá giaûi phaùp nhaèm phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñeán naêm 2015.
 6. 6 CHÖÔNG I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI 1.1.Moät Soá Lyù Luaän Cô Baûn Veà Chieán Löôïc: 1.1.1.Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa chieán löôïc : Hieän nay coù nhieàu khaùi nieäm khaùc nhau veà chieán löôïc. Theo Fred R.David thì “chieán löôïc laø nhöõng phöông tieän ñeå ñaït ñeán nhöõng muïc tieâu daøi haïn”; Trong quaûn trò kinh doanh thì “chieán löôïc laø moät taäp hôïp nhöõng muïc tieâu vaø caùc chính saùch cuõng nhö caùc keá hoaïch chuû yeáu ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñoù” [12,14]; Theo Alfred Chandler-ñaïi hoïc Harvard-thì “chieán löôïc laø söï xaùc ñònh caùc muïc tieâu cô baûn laâu daøi cuûa toå chöùc, ñoàng thôøi laø söï vaïch ra vaø löïa choïn moät caùch thöùc, moät quaù trình haønh ñoäng vaø phaân boá caùc nguoàn löïc caàn thieát ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñoù; Coøn theo phöông phaùp C3 thì “ chieán löôïc cuûa moät doanh nghieäp laø moät heä thoáng nhöõng phöông phaùp mang tính chaát laâu daøi nhaèm cuûng coá vò theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp treân thöông tröôøng”. Tuy caùch tieáp caän coù khaùc nhau nhöng noäi dung bao goàm : - Xaùc ñònh caùc muïc tieâu ngaén haïn vaø daøi haïn cuûa toå chöùc - Ñöa ra vaø choïn löïa caùc phöông aùn thöïc hieän - Trieån khai vaø phaân boå caùc nguoàn löïc ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu ñoù. Vai troø cuûa chieán löôïc : Chuùng ta deã raøng thaáy ñöôïc vai troø quan troïng cuûa chieán löôïc trong vieäc phaùt trieån kinh teá. Caùc quoác ra treân theá giôùi töø laâu ñaõ bieát vaän duïng chieán löôïc vaøo vieäc phaùt trieån kinh teá vaø ñaõ coù nhöõng böôùc nhaûy thaàn kyø. Coù theå neâu ra moät soá tröôøng hôïp ñieån hình nhö sau: - Nhaät Baûn: Sau chieán tranh theá giôùi thöù hai, neàn kinh teá nöôùc Nhaät gaàn nhö kieät queä nhöng chæ sau hôn hai thaäp kyû ñaõ trôû thaønh moät cöôøng quoác kinh teá vaø coâng nghieäp ñöùng thöù hai treân theá giôùi (sau Myõ). Kyø tích ñoù coù ñöôïc laø do nhieàu nguyeân nhaân caû veà khaùch quan laãn chuû quan, nhöng yù nghóa quyeát ñònh laø nhöõng noã löïc cuûa con ngöôøi. Nhaät ñaõ coù nhöõng chieán löôïc ñuùng ñaén taäp trung vaøo caùc lónh vöïc sau: Chieán löôïc tích luõy voán ôû möùc raát cao lieân tuïc trong maáy thaäp kyû. Chieán löôïc xaây döïng cô caáu saûn xuaát höôùng maïnh vaøo coâng nghieäp trong ñoù taäp trung vaøo coâng nghieäp cheá taïo vôùi kyõ thuaät hieän ñaïi (naêng löôïng, luyeän kim, cô khí ñieän töû, hoùa chaát) vaø höôùng maïnh vaøo xuaát khaåu, trôû thaønh nöôùc ñi ñaàu aùp duïng chieán löôïc höôùng ngoaïi; Thöïc thi caùc chieán löôïc khoa hoïc vaø coâng ngheä thoâng qua caùc chính
 7. 7 saùch hieäu quaû, khoân ngoan; Vaän duïng chieán löôïc quaûn lyù keát hôïp caùc yeáu toá hieän ñaïi vôùi caùc yeáu toá truyeàn thoáng vaø ñaëc ñieåm daân toäc, keát hôïp theá maïnh cuûa phöông Taây vôùi truyeàn thoáng phöông Ñoâng; Chieán löôïc ôû taàm vó moâ taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp trong nöôùc phaùt trieån nhö chính saùch thueá, giaù caû… - Haøn Quoác: Sau cuoäc chieán tranh 1950-1953, kinh teá nöôùc naøy bò taøn phaù naëng neà nhöng sau moät soá naêm taùi thieát vaø xaây döïng hoï ñaõ trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp môùi, moät con roàng cuûa Chaâu AÙ laø nhôø nhöõng chieán löôïc ñuùng ñaén nhö sau: Chieán löôïc höôùng maïnh vaøo xuaát khaåu; Chieán löôïc phaùt trieån maïnh coâng nghieäp naëng vaø coâng nghieäp hoùa chaát, tranh thuû ñi vaøo coâng ngheä hieän ñaïi ñeå vöøa töøng böôùc thay theá nhaäp khaåu vöøa töøng böôùc taïo nguoàn xuaát khaåu môùi; Chieán löôïc hieän ñaïi hoùa noâng thoân, chuù troïng hoã trôï saûn xuaát löông thöïc; Chieán löôïc hoã trôï khuyeán khích caùc coâng ty trong nöôùc môû roäng saûn xuaát, kinh doanh; Chieán löôïc thu huùt voán ñaàu tö töø beân ngoaøi, vay voán vaø mua quyeàn saûn xuaát. - Malaysia, Indonesia vaø Thailand: Hoï ñaõ theo ñuoåi nhöõng chieán löôïc trung gian keát hôïp vôùi caùc khía caïnh oån ñònh vaø ñònh höôùng kinh doanh vôùi vieäc thay ñoåi caùc möùc ñoä can thieäp. Do ñöôïc thöøa höôûng nguoàn taøi nguyeân phong phuù, caùc nöôùc naøy ñaõ taäp trung khai thaùc vaø cheá bieán nguyeân lieäu thoâ. Hoï theo ñuoåi chieán löôïc xuaát khaåu thoâng qua hôïp taùc ngoaïi thöông vaø ñaàu tö tröïc tieáp. Nhöõng nöôùc naøy cuõng theo ñuoåi chính saùch baûo hoä vaø kích thích moät soá ngaønh coâng nghieäp nhaát ñònh phaùt trieån, nhöõng yeáu toá quan troïng trong quan ñieåm chieán löôïc cuûa hoï laø môû cöûa thöông maïi, thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi, oån ñònh chính trò vaø oån ñònh kinh teá vó moâ. Trong thaäp kyû 80, chieán löôïc oån ñònh vaø môû cöûa neàn kinh teá laø cô sôû lyù töôûng ñeå thu huùt ñaàu tö töø Nhaät vaø caùc NIC. Hoï ñaõ noåi leân laø moät neàn kinh teá taêng tröôûng nhanh nhaát theá giôùi vaø thaønh coâng cuûa hoï laø söï dung hoøa nhöõng chính saùch vôùi nhöõng ñaëc thuø kinh teá. - Vieät Nam: Neàn kinh teá chuùng ta cuõng gaëp raát nhieàu khoù khaên vì chieán tranh nhöng vôùi chieán löôïc oån ñònh vaø phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi ñeán naêm 2000 ñöôïc thoâng qua taïi ñaïi hoäi VII vaø moät soá vaên kieän khaùc, chuùng ta ñaõ vöôït qua nhöõng khoù khaên böôùc ñaàu vaø töøng böôùc ñaït ñöôïc nhöõng thaéng lôïi nhaát ñònh. Töø ñoù ñeán nay chuùng ta cuõng ñaõ vaïch ra nhöõng chieán löôïc cuï theå nhö: giöõ vöõng oån ñònh chính trò, cuûng coá quoác phoøng, môû cöûa neàn kinh teá thu huùt ñaàu tö, ñaåy maïnh xuaát khaåu, ñaàu tö coù choïn löïa, naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc… Thaønh töïu maø chuùng ta ñaït ñöôïc laø raát quan troïng vaø theå hieän ñöôøng loái ñuùng ñaén cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc.
 8. 8 1.1.2.Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh: Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh laø loaïi chieán löôïc maø noäi dung cuûa noù cuõng bao goàm caùc yeáu toá chòu aûnh höôûng cuûa cheá ñoä chính trò, xaõ hoäi, caùch thöùc phaùt trieån cuûa moät ñaát nöôùc, hoaøn caûnh lòch söû vaø trình ñoä phaùt trieån ngaønh. Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh cuõng phaûi xaùc ñònh muïc tieâu chính caàn ñaït ñeán döïa treân nguoàn löïc, cô caáu kinh teá, phöông thöùc vaø cô cheá quaûn lyù kinh teá, trong ñoù phaûi xem xeùt con ngöôøi laø nhaân toá quan troïng mang tính quyeát ñònh. Khi xaây döïng chieán löôïc chuùng ta phaûi xeùt ñeán tính ña daïng vaø khaùc nhau giöõa caùc chieán löôïc do nhieàu yeáu toá aûnh höôûng, trong ñoù chuû yeáu laø: - Söï khaùc bieät giöõa nhöõng neùt cô baûn cuûa noäi dung chieán löôïc seõ ñöôïc theå hieän phuï thuoäc vaøo cheá ñoä chính trò xaõ hoäi maø quoác gia ñoù ñaõ löïa choïn nhö: Tö Baûn Chuû Nghóa, Quaân Chuû Laäp Hieán, Xaõ Hoäi Chuû Nghóa, Daân Chuû Nhaân Daân… - Hoaøn caûnh lòch söû vaø trình ñoä phaùt trieån ôû töøng giai ñoaïn cuûa ñaát nöôùc gaén vôùi nhöõng yeâu caàu thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñaët ra trong giai ñoaïn ñoù, nhö: Chieán löôïc thôøi kyø haäu chieán tranh, khoâi phuïc kinh teá, giai ñoaïn tieàn ñeà cho coâng nghieäp hoùa… ÔÛ nhöõng nöôùc phaùt trieån, hoï raát chuù troïng ñeán nhöõng chieán löôïc öùng vôùi nhöõng giai ñoaïn cuï theå trong tieán trình phaùt trieån. - Muïc tieâu chính caàn ñaït ñeán cuûa chieán löôïc: Do ñoù ñaõ xuaát hieän nhöõng chieán löôïc nhö chieán löôïc xoùa ñoùi giaûm ngheøo, giaûm tyû leä thaát nghieäp, chieán löôïc thöïc hieän nhieäm vuï coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc… - Gaén vôùi nguoàn löïc, ta coù theå caùc loaïi chieán löôïc öùng vôùi nhöõng noäi dung khaùc nhau: Chieán löôïc noäi sinh (döïa vaøo noäi löïc), chieán löôïc ngoaïi sinh (döïa vaøo ngoaïi löïc) hoaëc chieán löôïc hoãn hôïp, chieán löôïc döïa vaøo caùch maïng khoa hoïc coâng ngheä… - Caên cöù vaøo cô caáu kinh teá, ta coù theå xaây döïng caùc chieán löôïc nhö: chieán löôïc öu tieân phaùt trieån moät soá ngaønh then choát, chieán löôïc thay theá nhaäp khaåu, chieán löôïc höôùng veà xuaát khaåu, chieán löôïc hoãn hôïp… - Caên cöù vaøo phöông thöùc vaø cô cheá quaûn lyù kinh teá (moâ hình quaûn lyù), ta coù theå coù caùc chieán löôïc keá hoaïch hoùa taäp trung, chieán löôïc theo cô cheá thò tröôøng hoaëc chieán löôïc phaùt trieån theo cô cheá thò tröôøng nhöng coù söï ñieàu tieát cuûa nhaø nöôùc. - Con ngöôøi laø nhaân toá cô baûn ñoùng vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi vieäc thöïc hieän chieán löôïc. Moïi chieán löôïc ñöôïc xaây döïng laø nhaèm phaùt trieån ñaát nöôùc, ñaùp öùng nhu
 9. 9 caàu cuûa con ngöôøi. Phaûi phaùt huy ñöôïc nhaân toá con ngöôøi nhö laø moät chuû theå, moät ñoäng löïc cô baûn cuûa chieán löôïc. 1.1.3.Quy trình hoaïch ñònh chieán löôïc: 1.1.3.1.Xaùc ñònh muïc tieâu: Muïc tieâu laø khaùi nieäm duøng ñeå chæ nhöõng keát quaû cuï theå maø doanh nghieäp mong muoán ñaït ñöôïc trong moät giai ñoaïn nhaát ñònh vaø laø cô sôû, neàn taûng cho vieäc xaây döïng, hình thaønh chieán löôïc. Muïc tieâu phaûi phuø hôïp vôùi thöïc teá vaø phaûi xaùc ñònh ñöôïc thôøi ñieåm baét ñaàu, thôøi ñieåm keát thuùc cuõng nhö nhöõng caên cöù ñeå xaùc ñònh thöù töï öu tieân trong vieäc phaân boå nguoàn löïc. 1.1.3.2.Phaân tích moâi tröôøng hoaït ñoäng: Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi: bao goàm moâi tröôøng vó moâ vaø moâi tröôøng vi moâ: • Caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng vó moâ: bao goàm caùc yeáu toá nhö yeáu toá chính trò, phaùp luaät, kinh teá, vaên hoùa-xaõ hoäi, coâng ngheä…trong quaù trình xaây döïng chieán löôïc chuùng ta khoâng theå boû qua phaân tích caùc yeáu toá naøy. • Caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng vi moâ: ñaây laø caùc yeáu toá taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán ngaønh nhö yeáu toá nhaø cung caáp, khaùch haøng, ñoái thuû caïnh tranh, caùc ñoái thuû tieàm naêng, caùc saûn phaåm thay theá. Phaân tích moâi tröôøng beân trong: ñaây laø caùc yeáu toá trong noäi boä doanh nghieäp, caùc yeáu toá naøy ta coù theå kieåm soaùt ñöôïc. Caùc yeáu toá nhö tình hình saûn xuaát, taøi chính, kyõ thuaät, nhaân söï, phaân phoái, tieáp thò… seõ giuùp cho nhaø hoaïch ñònh chieán löôïc thaáy ñöôïc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. 1.1.3.3.Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE): Ma traän naøy cho pheùp caùc nhaø chieán löôïc toùm taét vaø ñaùnh giaù caùc thoâng tin kinh teá, xaõ hoäi, vaên hoùa, nhaân khaåu, ñòa lyù, chính trò, luaät phaùp, chính phuû, coâng ngheä vaø caïnh tranh. Coù 5 böôùc trong vieäc phaùt trieån moät ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi: - Lieät keâ caùc yeáu toá beân ngoaøi chuû yeáu. - Phaân loaïi taàm quan troïng töø 0.0 (khoâng quan troïng) ñeán 1.0 (raát quan troïng) cho moãi yeáu toá. Toång soá caùc möùc phaân loaïi ñöôïc aán ñònh cho caùc nhaân toá naøy phaûi baèng 1.0. - Phaân loaïi töø 1 ñeán 4 cho moãi yeáu toá quyeát ñònh söï thaønh coâng ñeå cho thaáy caùch thöùc maø caùc chieán löôïc hieän taïi cuûa coâng ty phaûn öùng vôùi yeáu toá
 10. 10 naøy. Trong ñoù, 4 laø phaûn öùng toát, 3 laø phaûn öùng treân möùc trung bình, 2 laø phaûn öùng trung bình vaø 1 laø phaûn öùng ít. - Nhaân taàm quan troïng cuûa moãi bieán soá vôùi loaïi cuûa noù ñeå xaùc ñònh soá ñieåm veà taàm quan troïng. - Coäng toång soá ñieåm veà taàm quan troïng cho moãi bieán soá ñeå xaùc ñònh toång soá ñieåm quan troïng cho toå chöùc. Soá ñieåm trung bình laø 2.5, neáu toå chöùc coù toång soá ñieåm nhoû hôn 2.5 töùc laø chieán löôïc cuûa toå chöùc ñeà ra khoâng taän duïng toát caùc cô hoäi hoaëc khoâng traùnh ñöôïc caùc moái ñe doïa töø beân ngoaøi, coøn neáu lôùn hôn 2.5 töùc laø chieán löôïc hieän taïi cuûa toå chöùc phaûn öùng raát toát vôùi caùc cô hoäi vaø moái ñe doïa hieän taïi. 1.1.3.4.Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong (IFE): Ñeå phaùt trieån moät ma traän IFE thì nhaän xeùt tröïc giaùc laø caàn thieát, vì vaäy veà maët hình thöùc cuûa phöông phaùp khoa hoïc phaûi ñöôïc dieãn dòch ñeå cho thaáy raèng ñaây laø kyõ thuaät hieäu quaû nhaát. Ma traän naøy cho pheùp toùm taét vaø ñaùnh giaù nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu quan troïng. Caùch xaây döïng ma traän naøy cuõng töông töï nhö caùch xaây döïng ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE). Rieâng ôû böôùc thöù 3 thì phaân loaïi töø 1 ñeán 4 cho moãi yeáu toá nhö sau: 1 (laø ñieåm yeáu nhaát), 2 (ñieåm yeáu nhoû nhaát), 3 (ñieåm maïnh nhoû nhaát), 4 (ñieåm maïnh lôùn nhaát). 1.1.3.5.Ma traän ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, nguy cô (SWOT): Ma traän naøy giuùp cho nhaø quaûn trò phaùt trieån 4 loaïi chieán löôïc sau: - Caùc chieán löôïc SO (ñieåm maïnh-cô hoäi): Söû duïng nhöõng ñieåm maïnh beân trong cuûa toå chöùc ñeå taän duïng nhöõng cô hoäi beân ngoaøi. - Caùc chieán löôïc ST (ñieåm maïnh-nguy cô): Söû duïng ñieåm maïnh cuûa toå chöùc ñeå traùnh khoûi hay giaûm thieåu aûnh höôûng cuûa nhöõng moái ñe doïa töø beân ngoaøi. - Caùc chieán löôïc WO (ñieåm yeáu-cô hoäi): Nhaèm caûi thieän nhöõng ñieåm yeáu beân trong baèng caùch taän duïng nhöõng cô hoäi beân ngoaøi. - Caùc chieán löôïc WT (ñieåm yeáu-nguy cô): Laø nhöõng chieán löôïc phoøng thuû nhaèm giaûm thieåu nhöõng ñieåm yeáu beân trong vaø traùnh khoûi nhöõng moái ñe doïa töø moâi tröôøng beân ngoaøi. Ñeå laäp moät ma traän SWOT phaûi traûi qua 8 böôùc nhö sau: 1. Lieät keâ caùc ñieåm maïnh chuû yeáu beân trong cuûa toå chöùc. 2. Lieät keâ nhöõng ñieåm yeáu chính beân trong cuûa toå chöùc.
 11. 11 3. Lieät keâ caùc cô hoäi lôùn beân ngoaøi cuûa toå chöùc. 4. Lieät keâ caùc moái ñe doïa chuû yeáu beân ngoaøi toå chöùc. 5. Keát hôïp S-O vaø ghi keát quaû vaøo oâ töông öùng. 6. Keát hôïp S-T vaø ghi keát quaû. 7. Keát hôïp W-O vaø ghi keát quaû. 8. Keát hôïp W-T vaø ghi keát quaû cuûa chieán löôïc naøy. Muïc ñích cuûa moãi coâng cuï keát hôïp laø ñeå ñeà ra caùc chieán löôïc khaû thi coù theå choïn löïa, chöù khoâng phaûi choïn löïa hay quyeát ñònh chieán löôïc naøo laø toát nhaát. Vieäc löïa choïn chieán löôïc naøo phuø hôïp laø coøn phuï thuoäc vaøo muïc tieâu cuûa töøng toå chöùc. 1.1.3.6.Löïa choïn chieán löôïc: Caên cöù vaøo chöùc naêng, muïc tieâu, nhieäm vuï cuûa mình maø toå chöùc löïa choïn caùc phöông aùn chieán löôïc phuø hôïp trong soá nhöõng chieán löôïc ñöôïc hình thaønh. Ngoaøi ra chieán löôïc coøn phaûi ñaùp öùng hieäu quaû kinh teá, xaõ hoäi maø toå chöùc yeâu caàu. Vieäc löïa choïn chieán löôïc ñuùng ñaén, phuø hôïp vôùi toå chöùc seõ laø “kim chæ nam” cho söï thaønh coâng cuûa toå chöùc ñoù. 1.2.Ñaëc ñieåm cuûa ngaønh du lòch: 1.2.1.Khaùi nieäm du lòch: Hieän nay coù raát nhieàu taùc giaû ñöa ra khaùi nieäm du lòch , ta coù theå neâu ra moät soá khaùi nieäm nhö sau: theo toå chöùc du lòch theá giôùi (WTO) thì “Du lòch bao goàm nhöõng hoaït ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi ñi ñeán moät nôi khaùc ngoaøi nôi cö truù thöôøng xuyeân cuûa mình trong thôøi haïn khoâng quaù moät naêm lieân tuïc ñeå vui chôi, vì coâng vieäc hay vì muïc ñích khaùc khoâng lieân quan ñeán hoaït ñoäng kieám tieàn ôû nôi maø hoï ñeán”; Ñoái vôùi Vieät Nam, khaùi nieäm du lòch ñöôïc neâu trong Phaùp Leänh Du Lòch Vieät Nam coâng boá ngaøy 20/2/1999 nhö sau:”Du lòch laø hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ngoaøi nôi löu truù thöôøng xuyeân cuûa mình nhaèm thoûa maõn nhu caàu tham quan, giaûi trí, nghæ döôõng trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh”; Coøn theo caùc chuyeân gia Quoác teá veà du lòch hoïc (AIEST):”Du lòch laø söï toång hoøa caùc hieän töôïng vaø quan heä do vieäc löõ haønh vaø taïm thôøi cö truù cuûa nhöõng ngöôøi khoâng ñònh cö daãn tôùi. Soá ngöôøi naøy khoâng ñònh cö laâu daøi vaû laïi cuõng khoâng laøm baát kyø hoaït ñoäng naøo ñeå kieám tieàn”. Vôùi tö caùch laø ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa du lòch hoïc, khaùi nieäm du lòch phaûn aùnh caùc moái quan heä baûn chaát beân trong, laøm cô sôû cho vieäc nghieân cöùu caùc xu höôùng vaø caùc quy luaät phaùt trieån cuûa noù.
 12. 12 1.2.2.Saûn phaåm du lòch: Khaùi nieäm: coù nhieàu khaùi nieäm veà saûn phaåm du lòch, noù tuøy thuoäc vaøo caùch tieáp caän cuûa taùc giaû. Ta coù theå laáy moät ví duï veà khaùi nieäm saûn phaåm du lòch nhö sau:” Saûn phaåm du lòch laø söï keát hôïp nhöõng dòch vuï vaø phöông tieän vaät chaát treân cô sôû khai thaùc caùc tieàm naêng du lòch nhaèm cung caáp cho khaùch moät khoaûng thôøi gian thuù vò, moät kinh nghieäm du lòch troïn veïn vaø söï haøi loøng”- Töø ñieån du lòch cuûa nhaø xuaát baûn Berlin 1984 [13,101]. Ñaëc tính: Saûn phaåm du lòch coù caùc ñaëc tính nhö sau: - Saûn phaåm ñöôïc baùn cho du khaùch tröôùc khi hoï nhìn thaáy saûn phaåm. - Saûn phaåm du lòch raát deã bò baét tröôùc. - Saûn phaåm ñöôïc hình thaønh töø caùc ngaønh kinh doanh khaùc nhau. - Saûn phaåm du lòch luoân ôû xa khaùch haøng. - Saûn phaåm du lòch khoâng coù tính toàn kho. - Saûn phaåm du lòch thöôøng coù tính thôøi vuï vaø chòu aûnh höôûng raát lôùn töø caùc yeáu toá nhö chính trò, vaên hoùa, kinh teá, ñieàu kieän töï nhieân. - Trong thôøi gian ngaén thì löôïng cung laø coá ñònh. - Khaùch mua haøng thöôøng ít trung thaønh vôùi saûn phaåm. Thaønh phaàn: Caùch saép xeáp theo toå chöùc du lòch theá giôùi: - Di saûn thieân nhieân. - Di saûn naêng löôïng. - Di saûn veà con ngöôøi. - Hình thaùi xaõ hoäi. - Hình thaùi veà thieát keá chính trò, phaùp cheá. - Dòch vuï, cô sôû haï taàng, cô sôû vaät chaát. - Nhöõng hoaït ñoäng kinh teá taøi tính. 1.2.3.Vai troø cuûa ngaønh du lòch trong neàn kinh teá: Hieän nay ngaønh naøy ñoùng ghoùp raát lôùn cho neàn kinh teá moãi nöôùc cuõng nhö toaøn caàu (chieám khoaûng 11% GDP toaøn caàu). Moät soá nöôùc coù ngaønh du lòch phaùt trieån maïnh nhö Taây Ban Nha vaø caùc nöôùc vuøng Caribeâ, thì tyû leä ñoùng ghoùp cuûa ngaønh naøy laø raát lôùn trong cô caáu GDP cuûa hoï. Ngaønh du lòch khoâng nhöõng mang laïi nguoàn thu ngoaïi teä raát lôùn maø coøn thu huùt raát nhieàu lao ñoäng, taïo ra nhieàu vieäc laøm môùi.
 13. 13 Taïi Vieät Nam, du lòch ghoùp phaàn tích cöïc thöïc hieän chính saùch môû cöûa, thuùc ñaåy söï ñoåi môùi vaø cuõng ghoùp phaàn thuùc ñaåy caùc ngaønh khaùc. Cuõng thoâng qua du lòch maø vieäc môû roäng giao löu vaên hoùa ñöôïc deã raøng hôn, thoâng qua ñoù laøm taêng söï ñoaøn keát hieåu bieát giöõa caùc vuøng, caùc daân toäc khaùc nhau. Vôùi toác ñoä phaùt trieån kinh teá nhö hieän nay thì nhu caàu du lòch caøng trôû neân caàn thieát vaø quan troïng trong ñôøi soáng tinh thaàn cuûa moãi ngöôøi daân. Ngaønh du lòch ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän, ña daïng hoùa saûn phaåm do nhu caàu ñoøi hoûi khaét khe hôn cuûa khaùch haøng. Khaùch haøng baây giôø khoâng ñôn thuaàn laø chæ ñi nghæ döôõng maø coøn coù nhu caàu tìm hieåu, khaùm phaù, hoïc hoûi, giao löu… taïi nhöõng nôi hoï muoán ñeán. Vì vaäy, vieäc ñaàu tö nghieân cöùu ngaønh naøy laø heát söùc quan troïng vaø caáp thieát. Ñaát nöôùc chuùng ta ñang laø ñieåm ñeán lyù töôûng cuûa nhieàu du khaùch nöôùc ngoaøi, theå hieän ôû toác ñoä taêng tröôûng naêm sau cao hôn naêm tröôùc, mang laïi nguoàn thu ngoaïi teä raát lôùn (gaàn 2 tyû USD) cho ñaát nöôùc. Cuõng thoâng qua ngaønh naøy chuùng ta ñang cho theá giôùi thaáy raèng: Vieät Nam ñang trong thôøi kyø ñoåi môùi, Vieät Nam ñang naêng ñoäng phaùt trieån kinh teá vaø saün saøng cho vieäc hoäi nhaäp vôùi theá giôùi. 1.3.Moät soá baøi hoïc kinh nghieäm phaùt trieån ngaønh du lòch: Trong ñeà taøi naøy, em chæ muoán neâu ra moät soá baøi hoïc kinh nghieäm thu huùt khaùch du lòch cuûa caùc nöôùc coù ngaønh du lòch phaùt trieån trong khu vöïc. Caùc nöôùc nhö Thailand, Singapore, Malaysia, Macao, Indonesia, Trung Quoác… ñeàu coù ngaønh du lòch raát phaùt trieån. So vôùi löôïng khaùch du lòch ñeán Vieät Nam thì löôïng khaùch ñeán vôùi hoï taêng raát nhanh trong nhöõng naêm vöøa qua vaø doanh thu töø du lòch cuõng laø raát lôùn. Vieäc hoï thaønh coâng nhö vaäy laø do hoï coù nhöõng chieán löôïc phuø hôïp ñeå khai thaùc theá maïnh veà töï nhieân, lòch söû, vaên hoùa…vaø nhöõng ngheä thuaät loâi cuoán khaùch haøng. Chuùng ta cuõng deã raøng thaáy ñöôïc söï thaønh coâng cuûa hoï laø do hoï taïo ra nhieàu saân chôi nhaèm keùo daøi thôøi gian löu truù cuûa du khaùch,bieát keát hôïp caùc loaïi hình kinh doanh nhö mua saém, thöôûng thöùc ñaëc saûn cuûa ñòa phöông, giaûi trí…maø caùc nhaø thieát keá caùc Tour du lòch ñaõ boá trí hôïp lyù, baøi baûn töø tröôùc. Thaønh coâng cuûa hoï cuõng caàn phaûi xem xeùt ñeán khaâu ñieàu haønh, quaûn lyù, töø caáp chính quyeàn ñeán caùc doanh nghieäp tham ra khai thaùc du lòch. Hoï coù söï tham gia cuûa nhieàu ngaønh, nhieàu ñòa phöông nhaèm giaûm giaù tour du lòch thu huùt khaùch haøng, keát quaû laø nhöõng Tour du lòch giaù reû cuûa hoï ñaõ laøm cho chuùng ta maát ñi lôïi theá caïnh tranh.
 14. 14 Khai thaùc kinh doanh du lòch cuûa hoï cuõng khoâng ñôn thuaàn gioáng nhau: Malaysia, Hoàng Koâng keát hôïp du lòch vôùi mua saém (hoï coù nhöõng trung taâm mua saém raát lôùn). Singapore thu huùt khaùch du lòch baèng moâi tröôøng soáng toát vaø söï traùng leä cuûa mình, Indonesia phaùt huy theá maïnh töï nhieân (ñaûo Bali…), Macao thu huùt khaùch thoâng qua nhöõng tour du lòch ñaùnh baïc, Trung Quoác phaùt huy theá maïnh veà du lòch vaên hoùa, lòch söû, voõ thuaät vaø nhieàu moùn aên ngon hay nhö Thailand coâng nhaän du lòch Sex… Moãi quoác gia ñeàu choïn moät theá maïnh rieâng cho mình, theá maïnh ñoù coù ñöôïc laø do ñieàu kieän töï nhieân, vaên hoùa, lòch söû hình thaønh. Vieät Nam chuùng ta coù ñieàu kieän töï nhieân öu ñaõi, coù nhieàu baõi bieån ñeïp, coù nhieàu di saûn vaên hoùa cuûa theá giôùi vaø ñaëc bieät laø moät ñaát nöôùc coù boán ngaøn naêm vaên hieán vôùi lòch söû choáng ngoaïi xaâm haøo huøng… laø cô sôû ñeå phaùt huy theá maïnh du lòch. Chuùng ta luoân hoïc hoûi kinh nghieäm cuûa nhöõng nöôùc coù ngaønh du lòch phaùt trieån treân theá giôùi cuõng nhö khu vöïc nhaèm aùp duïng cho nöôùc nhaø. Phaùt trieån du lòch cuûa moãi nöôùc phaûi gaén vôùi neùt ñaëc thuø cuûa nöôùc ñoù, chuùng ta khoâng theå sao cheùp ngaønh du lòch ñaùnh baïc cuûa Macao hay du lòch Sex cuûa Thailand cho du lòch cuûa chuùng ta. Keát Luaän: Qua nghieân cöùu chöông I chuùng ta thaáy : - Xaây döïng chieán löôïc phaûi baûo ñaûm tuaân thuû theo caùc böôùc nhö ñaõ neâu ôû treân, phaûi xaùc ñònh ñöôïc caùc muïc tieâu daøi haïn, caùc ñaûm baûo veà nguoàn löïc, caùc chính saùch caàn thieát ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu ñoù. - Noäi dung chieán löôïc ñöôïc xaây döïng raát phong phuù vaø ña daïng vôùi caùc loaïi hình khaùc nhau. Vì vaäy vieäc xaây döïng chieán löôïc phaûi ñöôïc xem xeùt gaén lieàn vôùi caùc yeáu toá aûnh höôûng. - Vieäc löïa choïn chieán löôïc phaûi phuø hôïp vôùi muïc tieâu vaø ñònh höôùng chung cuûa nhaø nöôùc vaø ñaëc thuø cuûa töøng ñòa phöông. - Kinh nghieäm töø nhöõng nöôùc coù ngaønh du lòch phaùt trieån treân theá giôùi vaø nhaát laø caùc nöôùc coù ñieàu kieän phaùt trieån ngaønh du lòch gioáng nhö chuùng ta seõ raát quan troïng, noù seõ giuùp cho chuùng ta raát nhieàu trong vieäc löïa choïn chieán löôïc phuø hôïp.
 15. 15 CHÖÔNG II: THÖÏC TRAÏNG NGAØNH DU LÒCH TÆNH BAØ RÒA-VUÕNG TAØU 2.1.Tieàm naêng phaùt trieån ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu: Theo soá lieäu cuûa Cuïc Thoáng Keâ Baø Ròa-Vuõng Taøu,Tænh thuoäc mieàn Ñoâng Nam Boä vôùi dieän tích 1975,14 Km2 , toång chieàu daøi bôø bieån 305 Km, daân soá naêm 2003 laø khoaûng 884.845 ngöôøi. Tænh naèm ôû vò trí raát ñaëc bieät, ñaây chính laø cöûa ngoõ cuûa caùc Tænh Mieàn Ñoâng Nam Boä höôùng ra bieån Ñoâng. Ñoù laø ñieàu kieän toát, hoäi tuï nhieàu tieàm naêng ñeå phaùt trieån nhanh vaø toaøn dieän caùc ngaønh kinh teá bieån nhö: Caûng bieån vaø vaän taûi bieån, khai thaùc cheá bieán thuûy saûn, khai thaùc daàu khí ngoaøi khôi vaø du lòch. Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa Tænh luoân ñaït möùc raát cao trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Toác ñoä taêng tröôûng GDP luoân ñaït möùc cao nhaát trong caùc Tænh mieàn Ñoâng Nam Boä vaø cao hôn raát nhieàu so vôùi toác ñoä taêng tröôûng trung bình cuûa caû nöôùc. GDP/ngöôøi cuõng raát cao so vôùi möùc trung bình cuûa caû nöôùc, xeáp thöù 3 caû nöôùc veà quy moâ GDP (sau TP Hoà Chí Minh vaø Haø Noäi). So vôùi caùc Tænh khaùc trong caû nöôùc thì Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu coù xuaát phaùt ñieåm raát thuaän lôïi vaø neáu duy trì ñöôïc toác ñoä taêng tröôûng nhö vaäy thì trong 10 naêm tôùi Tænh seõ trôû thaønh trung taâm kinh teá maïnh cuûa caû nöôùc. Töø laâu Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñaõ ñöôïc bieát ñeán laø trung taâm du lòch nghæ maùt, taém bieån cuûa Vieät Nam. Trong toång soá 305 km chieàu daøi bôø bieån thì khoaûng 156 km bôø bieån coù theå khai thaùc du lòch vì nhöõng baõi taém ñeïp caùt daøi thoai thoaûi nhö: Baõi Tröôùc, Baõi Sau, Baõi Daâu, Baõi Döùa, Long Haûi, Hoà Traøm, Baõi Coùc…Gaén lieàn vôùi caùc baõi taém laø hai khu röøng nguyeân sinh: Khu baûo toàn thieân nhieân Bình Chaâu, Phöôùc Böûu vôùi dieän tích 11293 ha vaø vöôøn quoác ra Coân Ñaûo (6043 ha) vôùi nhieàu loaøi caây vaø thuù quyù hieám phuø hôïp cho du lòch sinh thaùi bieån. Tieàm naêng phaùt trieån du lòch cuûa Tænh laø raát lôùn vì beân caïnh toác ñoä taêng tröôûng cao vaø oån ñònh cuûa neàn kinh teá, Tænh coøn coù lôïi theá töï nhieân öu ñaõi. Chuùng ta seõ thaáy ñöôïc tieàm naêng ñoù moät caùch roõ neùt khi phaân tích taøi nguyeân töï nhieân vaø taøi nguyeân nhaân vaên cuûa Tænh.
 16. 16 2.1.1.Taøi nguyeân töï nhieân: Taøi nguyeân röøng: Baø Ròa-Vuõng Taøu coù khoaûng 700 loaøi thöïc vaät thaân goã vaø thaân thaûo, laø röøng tieâu bieåu cho heä sinh thaùi nhieät ñôùi-ñaïi döông vôùi raát nhieàu goã quyù. Ngoaøi ra coøn coù raát nhieàu loaøi ñoäng vaät quyù hieám (khoaûng 200 loaøi), röøng vaø ñoäng vaät hoang daõ ñang coù nguy cô bò tieâu dieät vì tình traïng khai thaùc böøa baõi. Hieän nay toác ñoä troàng môùi khaù nhanh, trung bình moãi naêm troàng môùi khoaûng 1300-2000 ha, neáu toác ñoä naøy ñöôïc duy trì thì trong voøng 5-6 naêm tôùi dieän tích röøng seõ ñöôïc khoâi phuïc. Taøi nguyeân röøng taäp trung chuû yeáu ôû huyeän Xuyeân Moäc, Bình Chaâu vaø huyeän Coân Ñaûo. - Khu baûo toàn thieân nhieân Bình Chaâu-Phöôùc Böûu: Coù dieän tích treân 11000 ha, phía Nam coù 15 km bôø bieån bao boïc. Khu vöïc naøy coù caùc ñoài nuùi nhoû: Hoà Linh, Taàm Boà, Baø Ma, Moä Oâng vôùi ñoä cao trung bình töø 80-100 m. Suoái nöôùc noùng Bình Chaâu caùch bìa röøng 10 km veà phía Ñoâng Baéc. Ôû khu Beán Loäi coù moät raïch nöôùc khaù saâu, roäng 300 m, ngaên caùch giöõa ñaát lieàn vôùi baõi caùt ngoaøi bieån gaàn nhö laø moät oác ñaûo. Heä thöïc vaät phong phuù ña daïng goàm 29 chi, 5 loaøi vaø caùc loaøi thöïc vaät coù giaù trò döôïc lieäu nhö Ñoã Troïng, Cam Thaûo… Röøng coøn coù nhieàu loaøi ñoäng vaät nhö Voi, Soùc Bay, Khæ, Choàn, Nai, Taéc Keø, Keùt, Saùo, Hoaøng Anh, Goõ Kieán… khu vöïc Baøu Ngaùm taäp trung nhöõng ñaøn Vòt Trôøi, Le Le vaø nhieàu loaøi chim khaùc. Khu vöïc naøy ñang ñöôïc khai thaùc phuïc vuï cho nhu caàu du lòch sinh thaùi, neáu taän duïng toát khaû naêng cuûa mình khu vöïc naøy seõ laø moät trong nhöõng khu vöïc phuïc vuï du lòch sinh thaùi noåi tieáng cuûa caû nöôùc. - Suoái khoaùng noùng Bình Chaâu: Naèm giöõa vuøng röøng nguyeân sinh roäng hôn 1 km , nhieät ñoä cao nhaát treân beà maët ñaït ñeán 800C. Taïi ñaây, du khaùch coù theå luoäc 2 tröùng hoaëc ngaâm chaân hoaëc taém trong caùc beå taém lieäu phaùp. Hieän nay ñaõ coù khu du lòch suoái khoaùng noùng Bình Chaâu khai thaùc khaù hieäu quaû nguoàn nöôùc suoái quyù hieám naøy. Vöøa qua nôi ñaây ñaõ ñöôïc bình choïn laø moät trong nhöõng khu du lòch sinh thaùi beàn vöõng cuûa theá giôùi. - Röøng quoác gia Coân Ñaûo: Naèm trong heä thoáng röøng ñaëc duïng cuûa Vieät Nam vôùi toång dieän tích laø 6043 ha (chieám 83,7% toång dieän tích töï nhieân cuûa huyeän Coân Ñaûo) vaø hôn 4 km haønh lang ñeäm treân bieån. Röøng quoác gia Coân Ñaûo coù möùc ñoä ña daïng sinh hoïc raát cao vôùi 882 loaøi thöïc vaät, 144 loaøi ñoäng vaät vaø 1300 loaøi sinh vaät bieån. Caùc khu röøng vaø caùc raïn san hoâ döôùi bieån chöùa ñöïng haøng nghìn loaøi sinh vaät
 17. 17 soáng phuï thuoäc vaøo nhau, coù moái quan heä chaët cheõ vôùi nhau vaø söï toàn taïi cuûa baát kyø loaøi naøo cuõng ñeàu quan troïng ñoái vôùi toaøn boä heä sinh thaùi. Röøng quoác gia Coân Ñaûo laø röøng nguyeân sinh, thuoäc heä sinh thaùi röøng nhieät ñôùi haûi ñaûo, ñaëc tröng cuûa nhieàu vuøng sinh thaùi trong caû nöôùc nhö heä thöïc vaät caùc Tænh Mieàn Baéc, Nam Trung Boä, Ñoâng Nam Boä vaø Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long. Taïi ñaây cuõng coù nhieàu loaøi ñoäng vaät ñaëc tröng (chæ coù ôû Coân Ñaûo) nhö Soùc Mun, Soùc Lôùn Buïng Vaøng, Caù Heo (Delphinus), Caù Nöôïc laø nhöõng loaøi ñang ñöôïc theá giôùi quan taâm baûo veä. Hoøn Tröùng laø moät saân chim lôùn, coù chim Ñieân maët xanh (chæ coù ôû Coân Ñaûo), OÙ Bieån, Gaåm gì traéng laø nhöõng loaøi chim hieám treân theá giôùi. Ngoaøi ra coøn coù 34 loaøi Oác, coù nhöõng loaøi coù giaù trò kinh teá nhö oác ñuïn, oác baøn tay, oác tai töôïng, oác gaám vaø 9 loaïi San Hoâ. Hieám coù nôi naøo coù ñöôïc veû ñeïp töï nhieân nhö Coân Ñaûo, moät vuøng ñoài nuùi nhaáp nhoâ treân bieån soi boùng xuoáng laøn nöôùc xanh bieác quanh naêm vôùi bôø bieån daøi khoaûng 200 km uoán löôïn theo nhöõng ngoïn nuùi cao thaáp khaùc nhau, coù nhieàu baõi taém ñeïp nhö: baõi Ñaát Doác, Baõi Caïnh, Ñaàm Traâu, Hoøn Cau, Hoøn Tre… vaø heä thoáng nhaø tuø noåi tieáng thôøi khaùng chieán maø ngöôøi daân chuùng ta ñeàu bieát. Moâi tröôøng taïi ñaây raát trong laønh, khoâng khí, nguoàn nöôùc, bôø bieån saïch seõ, nhieät ñoä bình quaân khoaûng 26-270C quanh naêm maùt meû. Taát caû ñieàu kieän treân giuùp cho huyeän Coân Ñaûo coù theá maïnh phaùt trieån caùc loaïi hình du lòch phong phuù nhö du lòch taém bieån, nghæ ngôi, du lòch sinh thaùi, du lòch tham quan di tích lòch söû. Löôïng khaùch du lòch ñeán ñaây ngaøy caøng taêng (moãi naêm ñoùn tieáp khoaûng haøng traêm ngaøn löôït khaùch), vaø theo raát nhieàu chuyeân gia trong lónh vöïc du lòch thì huyeän Coân Ñaûo coù ñuû ñieàu kieän ñeå trôû thaønh trung taâm du lòch noåi tieáng cuûa Vieät Nam. Caùc baõi bieån: Vôùi ñòa hình töï nhieân cuûa mình, tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu coù theå khai thaùc caùc baõi bieån phuïc vuï du lòch nhö: Baõi Tröôùc, Baõi Sau, Baõi Daâu, Baõi Döùa, Baõi Nghinh Phong, Baõi taém Long Haûi (daøi 16 km-ñaây laø baõi taém ñeïp nhaát cuûa Tænh), Baõi Hoà Traøm (vôùi 20 km bôø bieån naèm gaàn röøng raát thích hôïp cho du khaùch nghæ ngôi, thö giaõn), Baõi bieån Hoà Coác (vôùi laøn nöôùc trong xanh, khung caûnh coøn hoang sô thu huùt raát ñoâng du khaùch vaøo dòp muøa heø) vaø nhöõng baõi taém raát ñeïp ôû huyeän Coân Ñaûo (caùc baõi taém ôû ñaây coøn hoang sô vaø raát ñeïp).
 18. 18 2.1.2.Taøi nguyeân nhaân vaên: Di tích lòch söû vaên hoùa, caùch maïng: Theo ‘Nguoàn: Baûo taøng toång hôïp Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu’, ñeán nay toaøn Tænh ñaõ coù 31 di tích ñöôïc Nhaø Nöôùc coâng nhaän xeáp haïng quoác gia vaø 152 di tích khaùc ñöôïc tieán haønh kieåm keâ, laäp hoà sô quaûn lyù, phaûn aùnh tieàm naêng ñích thöïc ñöôïc löu truyeàn qua nhieàu theá heä cuûa maûnh ñaát naøy (31 di tích ñöôïc xeáp haïng naèm trong phaàn Muïc Luïc cuoái ñeà taøi). - Nhoùm di tích lòch söû kieán truùc toân giaùo: + Thích Ca Phaät Ñaøi: Laø coâng trình kieán truùc ñieâu khaéc ñoäc ñaùo, quaàn theå bao goàm Thieàn Lang Töï, Baûo Thaùp hình baùt giaùc cao 18 m, Vöôøn Loäc Giaõ coù ngoâi nhaø baùt giaùc cao 15 m vaø Thích Ca Phaät Ñaøi-Pho töôïng Kim Thaàn Phaät Töû ngoài treân toøa sen cao 12,2 m. + Chuøa Long Baøn: Naèm taïi thò traán Long Ñieàn, ñöôïc xaây döïng vaøo naêm 1845, laø trung taâm truyeàn baù ñaïo Phaät vuøng Moâ Xoaøi-Baø Ròa trong thôøi kyø khai phaù ñaèng trong. + Nieát Baøn Tònh Xaù: Naèm taïi trung taâm baõi Döùa, xaây döïng naêm 1969, laø moät coâng trình ñoà soä toïa laïc treân dieän tích gaàn 1 ha. Phía trong coù töôïng Phaät Nhaäp Nieát Baøn naèm nghieâng daøi 12m vaø chuoâng Ñaïi Hoàng Chung ñuùc baèng ñoàng cao 2,8 m naëng 3500 kg, laø chuoâng lôùn nhaát taïi Vuõng Taøu, ñaây laø ñòa chæ noåi tieáng cuûa nhöõng ngöôøi thöôøng xuyeân ñi leã Phaät. + Töôïng Chuùa Gieâsu: Laø coâng trình kieán truùc toân giaùo quy moâ nhaát taïi Vieät Nam, naèm taïi nuùi Nhoû, cao 32 m, beä töôïng cao 10 m goàm coù 3 taàng, saûi tay daøi 18,4 m. Thaân töôïng roãng coù caàu thang xoaùy troân oác, hai beân beä töôïng laø hai khaåu ñaïi baùc coå (cheá taïo naêm 1902) cuûa Phaùp daøi 12 m. Veà kích thöôùc thì töôïng ñöôïc xem laø böùc töôïng Chuùa cao nhaát theá giôùi, lôùn hôn caû böùc töôïng Chuùa ôû Brazil, töôïng Chuùa ñöôïc xem nhö laø moät taùc phaåm ngheä thuaät lôùn mang ñaäm tính daân toäc vaø toân giaùo. + Baïch Dinh: Xaây naêm 1898 cho vieân toaøn quyeàn Ñoân Döông ngöôøi Phaùp (Paul Doumer), mang ñaäm kieán truùc cuûa Chaâu Aâu. Sau naøy nôi ñaây coøn ñöôïc duøng laøm nôi an trí cuûa vua Thaønh Thaùi (moät vò vua yeâu nöôùc).
 19. 19 + Thaùp Ñeøn Haûi Ñaêng: Xaây töø naêm 1907, naèm treân ñænh nuùi Nhoû. Ñeøn thaùp chieáu xa 35 haûi lyù, döôùi chaân thaùp coù 4 khaåu ñaïi baùc coå thôøi Phaùp. Töø nôi naøy chuùng ta coù theå nhìn bao quaùt toaøn boä thaønh phoá Vuõng Taøu vaø vuøng Caàn Giôø, Baø Ròa. - Nhoùm di tích lòch söû caùch maïng: + Ñòa Ñaïo Long Phöôùc: Taïi xaõ Long Phöôùc naèm treân truïc ñöôøng 52, noái 2 xaõ Hoøa Long vaø Long Taân. Ñòa ñaïo ñöôïc xaây döïng naêm 1948, phaùt trieån thaønh nhieàu ñöôøng haàm saâu roäng, lieân hoaøn, daøi tôùi 20 km. Ñaây laø caên cöù khaùng chieán cuûa quaân daân Baø Ròa, laø moät ñieåm tham quan haáp daãn ñoái vôùi du khaùch. + Khu caên cöù khaùng chieán Baøu Sen cuûa Tænh vaø Mieàn trong thôøi kyø ñaùnh Myõ, ñaây cuõng laø ñòa chæ du lòch lyù töôûng cho du khaùch muoán tìm hieåu veà lòch söû khaùng chieán cuûa daân toäc ta. + Khu caên cöù Minh Ñaïm: Laø caên cöù baùm truï cuûa löïc löôïng caùch maïng Tænh qua hai cuoäc khaùng chieán. + Khu nghóa trang Haøng Döông Coân Ñaûo: Laø nôi an nghæ cuûa nhöõng ngöôøi chieán syõ caùch maïng kieân trung trong nhöõng naêm thaùng bò giam caàm ngoaøi Coân Ñaûo. + Beán Loäc An: Ñaây laø cöûa ngoõ ñoùn taøu chôû vuõ khí chi vieän cho chieán tröôøng Ñoâng Nam Boä, laø di tích lòch söû caùch maïng, laø moät huyeàn thoaïi veà ñöôøng Hoà Chí Minh treân bieån. + Ñòa ñaïo Haéc Dòch: Laø caên cöù caùch maïng quan troïng coù vò trí chieán löôïc cuûa chieán tröôøng Baø Ròa-Long Khaùnh. Laø caàu noái giöõa chieán khu Röøng Saùc vôùi chieán khu D, ñaây laø nôi giaùo duïc truyeàn thoáng yeâu nöôùc, laø moät kyø tích veà khoa hoïc quaân söï cuûa quaân daân Baø Ròa-Vuõng Taøu trong hai cuoäc khaùng chieán. Do hieän nay di tích naøy khoâng coøn nguyeân veïn neân raát khoù cho coâng taùc baûo toàn, naâng caáp. Caùc leã hoäi vaên hoùa daân gian: Leã hoäi thöôøng gaén lieàn vôùi caùc nhaân vaät lòch söû, mang yù nghóa toân giaùo, taâm linh. Caùc leã hoäi haøng naêm thu huùt raát nhieàu khaùch haønh höông, thaêm vieáng. - Leã hoäi Caàu An taïi Ñình Thaàn Thaéng Tam trong 4 ngaøy (töø 17-20/2 aâm lòch), ñaây laø moät hoaït ñoäng vaên hoùa ñaëc saéc cuûa ngö daân mieàn bieån Vuõng Taøu. Leã hoäi cuõng toå chöùc nhieàu troø vui giaûi trí nhö muùa laân, haùt boäi…
 20. 20 - Hoäi leã Mieáu Baø: dieãn ra haøng naêm vaøo caùc ngaøy 16,17,18 thaùng 10 aâm lòch, ñaây laø leã hoäi cuùng teá caùc vò Thaàn Linh. - Hoäi leã ngheânh röôùc Caù Oâng ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 16-18/8 aâm lòch haøng naêm, trong ngaøy naøy raát nhieàu ghe thuyeàn thaép ñeøn chaïy voøng voøng ngoaøi bieån, ñaây laø leã hoäi cuûa caùc ngö daân Tænh. - Leã tri aân Lieät Syõ 27/7 taïi xaõ Phöôùc Long Thoï (Long Ñaát) nhaèm töôûng nhôù caùc anh huøng lieät syõ ñaõ hy sinh cho ñoäc laäp cuûa nöôùc nhaø trong hai cuoäc khaùng chieán, beân caïnh ñoù coøn mang tính giaùo duïc truyeàn thoáng yeâu nöôùc cho caùc theá heä mai sau. - Leã hoäi ñeàn thôø Tieân Sö, ngöôøi ñaõ coù coâng truyeàn daïy ngheà cho daân gian, ñaây cuõng laø söï baøy toû khía caïnh ñaïo ñöùc “uoáng nöôùc nhôù nguoàn” cuûa daân toäc ta. - Leã cuùng Thaàn Luùa, Thaàn Röøng cuûa ngöôøi daân toäc Chaâu Ro nhaèm caàu mong moät muøa vuï boäi thu. Caùc ngheà thuû coâng truyeàn thoáng: Laø nôi röøng chaân cuûa cha oâng thôøi khai hoang laäp aáp, trong suoát quaù trình lao ñoäng saùng taïo ñoù cha oâng ta ñaõ ñeå laïi raát nhieàu ngaønh ngheà thuû coâng truyeàn thoáng nhö troàng luùa nöôùc, ñuùc ñoàng, dieâm nghieäp, ñieâu khaéc, ñoùng ghe taøu, ngheà reøn, ñaùnh baét thuûy saûn… qua haøng theá kyû vaãn ñöôïc con chaùu löu truyeàn. Caùc laøng ngheà vaãn coøn daáu tích löu truyeàn ñeán ngaøy nay nhö laøng goám Long Myõ, ngheà moäc, ñuùc chuoâng ôû Long Ñieàn, chaïm ñaù ôû Hoøn Cau (Coân Ñaûo)… Caùc loaïi hình vaên hoùa ngheä thuaät daân gian, aåm thöïc: caùc ngheä thuaät nhö haùt boäi, dieãn tuoàng, haùt daân ca, keå chuyeän daân gian, ñaùnh ñaøn, thoåi saùo, ñua thuyeàn… caùc loaïi hình ngheä thuaät tieâu bieåu cuûa vuøng bieån Phöông Nam naøy vaãn chöa ñöôïc khai thaùc trieät ñeå ñeå thu huùt khaùch du lòch. Baø Ròa-Vuõng Taøu cuõng laø nôi hoäi tuï cuûa nhöõng con ngöôøi ñeán töø moïi vuøng trong caû nöôùc neân phong caùch aåm thöïc cuõng raát phong phuù, ña daïng. Ôû ñaây coøn coù vaên hoùa aåm thöïc ñoäc ñaùo cuûa nhöõng ngö daân mieàn soâng nöôùc, nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc quaûng baù hình aûnh du lòch Tænh caàn phaûi khai thaùc neùt ñoäc ñaùo cuûa aåm thöïc vuøng naøy. 2.2.Thöïc traïng ngaønh du lòch Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu: Trong boái caûnh theá giôùi coù nhieàu baát oån nhö hieän nay, Vieät Nam noåi leân laø moät ñieåm ñeán an toaøn ñoái vôùi du khaùch quoác teá, trong ñoù Baø Ròa-Vuõng Taøu laø moät ñieåm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2