Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính: Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong bảo vệ quyền con người – từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thùy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
33
lượt xem
6
download

Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính: Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong bảo vệ quyền con người – từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu về vai trò Cơ quan viện kiểm sát trong việc bảo vệ quyền con người theo quy định hiện hành và đánh giá thực hiện vai trò đó qua thực tiễn ở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của cơ quan này trong bảo vệ quyền con người trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính: Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong bảo vệ quyền con người – từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk

BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> HUỲNH NGỌC HOÀNG HẢI<br /> <br /> VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP TỈNH<br /> TRONG BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI<br /> TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH<br /> Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.<br /> Mã số: 60 38 01 02.<br /> <br /> ĐẮK LẮK – NĂM 2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> HUỲNH NGỌC HOÀNG HẢI<br /> <br /> VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP TỈNH<br /> TRONG BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI<br /> TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH<br /> Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.<br /> Mã số: 60 38 01 02.<br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Huỳnh Văn Thới<br /> <br /> ĐẮK LẮK – NĂM 2016<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan bản luận văn này do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn<br /> khoa học của TS. Huỳnh Văn Thới.<br /> Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa hề<br /> được công bố hoặc sử dụng để bảo vệ một học hàm nào.<br /> Các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Nếu<br /> sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.<br /> <br /> Đắk Lắk, tháng 8 năm 2016<br /> Học viên<br /> <br /> Huỳnh Ngọc Hoàng Hải<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ĐẦU.................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài............................................................ 3<br /> 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .......................................................... 4<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu...................................................................... 4<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 5<br /> 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu .................................................. 6<br /> 6. Ý nghĩa của luận văn .......................................................................................... 6<br /> 7. Kết cấu của Luận văn ......................................................................................... 6<br /> Chương 1: .............................................................................................................. 7<br /> VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC ........................ 7<br /> VÀ VAI TRÒ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN<br /> DÂN ...................................................................................................................... 7<br /> 1.1. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC.................. 7<br /> 1.1.1. Vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước<br /> 1.1.2. Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân<br /> <br /> 7<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân 10<br /> 1.1.4. Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sat nhân dân<br /> .13<br /> 1.2. KHÁI QUÁT VỀ VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ BẢO VỆ QUYỀN<br /> CON NGƯỜI TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM.......................... 15<br /> 1.2.1. Khái niệm về quyền con người và bảo vệ quyền con người<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.2.2. Quyền con người và bảo vệ quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam<br /> 20<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.2.3. Quyền con người và bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình<br /> sự 24<br /> 1.3. NỘI DUNG VAI TRÒ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA VIỆN KIỂM<br /> SÁT NHÂN DÂN ................................................................................................ 35<br /> 1.3.1. Bảo vệ quyền con người qua hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm<br /> sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự<br /> <br /> 35<br /> <br /> 1.3.2. Bảo vệ quyền con người qua hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm<br /> sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự<br /> <br /> 43<br /> <br /> 1.3.3. Bảo vệ quyền con người qua hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật<br /> trong việc tạm giữ, tạm giam 48<br /> 1.3.4. Bảo vệ quyền con người qua hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật<br /> trong việc thi hành bản án, quyết định của Toà án<br /> <br /> 53<br /> <br /> Chương 2 ............................................................................................................. 56<br /> THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT TỈNH ĐĂK LĂK TRONG<br /> BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM VAI TRÒ CỦA<br /> VIỆN KIỂM SÁT CẤP TỈNH HIỆN NAY<br /> 2.1. KHÁI QUÁT VỀ TỈNH ĐĂK LĂK, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH<br /> ĐẮK LẮK ........................................................................................................... 56<br /> 2.1.1. KHÁI QUÁT VỀ TỈNH ĐĂK LĂK.<br /> <br /> 56<br /> <br /> 2.1.2. KHÁI QUÁT VỀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK<br /> 59<br /> 2.2. THỰC TRẠNG BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA VIỆN KIỂM SÁT<br /> NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK TRONG CÁC GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÌNH SỰ<br /> ............................................................................................................................. 60<br /> 2.2.1. Trong giai đoạn khởi tố và điều tra 60<br /> 2.2.2. Trong giai đoạn truy tố và xét xử vụ án hình sự 67<br /> 2.2.3. Trong giai đoạn thi hành án hình sự 74<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản