intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phân tích và định giá cổ phiếu DPR của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
82
lượt xem
32
download

Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phân tích và định giá cổ phiếu DPR của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở vận dụng các lý thuyết về Phân tích và định giá cổ phiếu để thực hiện việc phân tích và định giá cổ phiếu DPR của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, đưa ra những kiến nghị đối với các nhà đầu tư và nhà quản lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phân tích và định giá cổ phiếu DPR của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> NGUYỄN TUẤN ANH<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DPR<br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> NGUYỄN TUẤN ANH<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DPR<br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ<br /> Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng<br /> Mã số: 60340201<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN THỊ THÁI HÀ<br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> <br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN<br /> <br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi. Các số<br /> liệu, kết quả nêu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được bảo vệ một học<br /> vị khoa học hoặc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các thông tin trích dẫn<br /> trong luận văn này đều đã được trân trọng chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Tuấn Anh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, tôi đã nhận được rất<br /> nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình và đóng góp quý báu của nhiều tập thể và cá nhân.<br /> Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS. Trần Thị Thái Hà,<br /> người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, thực hiện<br /> nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo khoa sau đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã giúp đỡ tôi hoàn thành quá<br /> trình học tập và thực hiện luận văn của mình.<br /> Xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên và giúp đỡ tôi hoàn<br /> thành chương trình học tập và thực hiện Luận văn này.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Tuấn Anh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG ...................................................................................... i<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................ii<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ .............................................................................. iii<br /> LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................... 1<br /> <br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ...................................................... 1<br /> 2. Mục đ c và n iệm vụ n<br /> <br /> i n cứu. ....................................................... 2<br /> <br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................................................... 2<br /> 4. P ƣơn p áp n<br /> <br /> i n cứu ....................................................................... 3<br /> <br /> 5. Kết cấu luận văn ..................................................................................... 3<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ<br /> LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU .................................... 4<br /> <br /> 1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu ......................................................... 4<br /> 1.2. Cơ sở lý thuyết về p ân t c và định giá cổ phiếu công ty ............... 6<br /> 1.2.1. Cổ phiếu và giá trị cổ phiếu .................................................................. 6<br /> 1.2.2. Các mô hình định giá cổ phiếu ............................................................ 9<br /> 1.2.3. Các phương pháp phân tích ................................................................ 18<br /> <br /> Tóm tắt c ƣơn 1...................................................................................... 31<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ<br /> NGHIÊN CỨU....................................................................................................... 32<br /> <br /> 2.1. Quy trình nghiên cứu ........................................................................ 32<br /> 2.2. Khung lý thuyết nghiên cứu ............................................................. 33<br /> 2.3. Hệ thống dữ liệu................................................................................. 33<br /> 2.4. P ƣơn p áp xử lý và phân tích dữ liệu ......................................... 34<br /> CHƢƠNG 3: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU<br /> DPR CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ ................................... 38<br /> <br /> 3.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú .......................... 38<br /> 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển...................................................... 38<br /> 3.1.2 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh ................................................... 39<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản