intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

175
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề cơ bản về tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp của ngân hàng thương mại. thực trạng hoạt động tín dụng phục vụ hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang, giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ YẾN<br /> <br /> TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT NÔNG<br /> NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT<br /> TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH<br /> TỈNH BẮC GIANG<br /> Ngành: Tài chính - Ngân hàng<br /> Mã số: 8340201<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> PGS.TS Tô Kim Ngọc<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi.<br /> Các nội dung và trích dẫn trong luận văn này bảo đảm độ tin cậy,<br /> chính xác.<br /> Những kết luận khoa học của luận văn kế thừa từ các tác giả khác<br /> đều được trích đầy đủ.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> NGUYỄN THỊ YẾN<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………….1<br /> Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG HỘ<br /> SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ................... 4<br /> 1.1. Tổng quan về hộ sản xuất nông nghiệp ................................................................ 4<br /> 1.2. Tín dụng và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất nông nghiệp . 8<br /> 1.3. Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp .................................................12<br /> 1.4. Kinh nghiệm về tăng trưởng tín dụng phụ vụ hộ sản xuất của ngân hàng<br /> thương mại ....................................................................................................................21<br /> Chương 2. THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN<br /> XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT<br /> TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC GIANG ..............27<br /> 2.1. Khái quát chung về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông<br /> nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang .....................27<br /> 2.2. Thực trạng tăng trưởng tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp của<br /> ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc<br /> Giang .............................................................................................................................33<br /> 2.3. Đánh giá chung về tín dụng phục vụ hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng<br /> nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang.......45<br /> Chương 3. GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ<br /> SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT<br /> TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC GIANG .............55<br /> 3.1. Định hướng về hoạt động tín dụng phục vụ hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân<br /> hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang ..55<br /> 3.2. Giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp của ngân<br /> hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang ......56<br /> 3.3. Một số kiến nghị ...................................................................................................73<br /> KẾT LUẬN ..................................................................................................................78<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> STT<br /> <br /> Ký hiệu viết tắt<br /> <br /> Tên đầy đủ<br /> <br /> 1<br /> <br /> CBTD<br /> <br /> Cán bộ tín dụng<br /> <br /> 2<br /> <br /> CLTD<br /> <br /> Chất lượng tín dụng<br /> <br /> 3<br /> <br /> CNH - HĐH<br /> <br /> Công nghiệp hóa - hiện đại hóa<br /> <br /> 4<br /> <br /> CSTD<br /> <br /> Chính sách tín dụng<br /> <br /> 5<br /> <br /> CSTT<br /> <br /> Chính sách tiền tệ<br /> <br /> 6<br /> <br /> DNTD<br /> <br /> Dư nợ tín dụng<br /> <br /> 7<br /> <br /> DSCV<br /> <br /> Doanh số cho vay<br /> <br /> 8<br /> <br /> DSTN<br /> <br /> Doanh số thu nợ<br /> <br /> 9<br /> <br /> HĐTD<br /> <br /> Hoạt động tín dụng<br /> <br /> 10<br /> <br /> HSXNN<br /> <br /> Hộ sản xuất nông nghiệp<br /> <br /> 11<br /> <br /> NQH<br /> <br /> Nợ quá hạn<br /> <br /> 12<br /> <br /> NVHĐ<br /> <br /> Nguồn vốn huy động<br /> <br /> 13<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> 14<br /> <br /> NHNo<br /> <br /> Ngân hàng Nông nghiệp<br /> <br /> 15<br /> <br /> NHNo&PTNT<br /> <br /> Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<br /> <br /> 16<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> 17<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> 18<br /> <br /> TCKTXH<br /> <br /> Tổ chức kinh tế xã hội<br /> <br /> 19<br /> <br /> TCTD<br /> <br /> Tổ chức tín dụng<br /> <br /> 20<br /> <br /> TDNH<br /> <br /> Tín dụng ngân hàng<br /> <br /> 21<br /> <br /> TGCKH<br /> <br /> Tiền gửi có kỳ hạn<br /> <br /> 22<br /> <br /> TGKKH<br /> <br /> Tiền gửi không kỳ hạn<br /> <br /> 23<br /> <br /> TSĐB<br /> <br /> Tài sản đảm bảo<br /> <br /> 24<br /> <br /> TTTD<br /> <br /> Tăng trưởng tín dụng<br /> <br /> 25<br /> <br /> TVV<br /> <br /> Tổ vay vốn<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ<br /> Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh<br /> Bắc Giang giai đoạn 2015-2017.<br /> Bảng 2.2: Tình hình sử dụng vốn của NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc<br /> Giang giai đoạn 2015-2017.<br /> Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc<br /> Giang giai đoạn 2015-2017.<br /> Bảng 2.4: Tình hình cho vay đối với HSXNN giai đoạn 2015-2017.<br /> Bảng 2.5: Tình hình thu nợ đối với HSXNN giai đoạn 2015 – 2017.<br /> Bảng 2.6: Tình hình dư nợ tín dụng đối với HSXNN giai đoạn 2015 – 2017.<br /> Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ tín dung đối với HSXNN.<br /> Bảng 2.8: Dư nợ bình quân một HSXNN.<br /> Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu đối với HSXNN.<br /> Bảng 2.10: Nợ xấu đối với hộ sản xuất nông nghiệp theo thời hạn vay.<br /> Bảng 2.11: Nợ xấu của HSXNN theo ngành kinh tế.<br /> Bảng 2.12: Kết quả trích lập dự phòng.<br /> Bảng 2.13: Vòng quay vốn tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp.<br /> Bảng 2.14: Thu nhập từ hoạt động tín dụng với hộ sản xuất nông nghiệp.<br /> Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nợ tín dụng đối với HSXNN theo TSBĐ.<br /> Biểu đồ 2.2: Tình hình nợ xấu và nợ quá hạn đối với HSXNN.<br /> Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng đối với HSXNN.<br /> Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc<br /> Giang.<br /> Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay HSXNN của NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bắc<br /> Giang.<br /> <br /> .<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2