Một số các vector

Chia sẻ: Duong Van Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
157
lượt xem
34
download

Một số các vector

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng 1.1: Một số các vector Ti-plasmid liên hợp Bảng 1.2: Một số vector nhị thể

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số các vector

  1. Bảng 1.1: Một số các vector Ti-plasmid liên hợp Marker Vector tạo Plasmid Marker Plasmid vir Vùng chọn dòng hỗ trợ Biên chọn lọc Nos / vật chủ liên tương Ori lọc của Vị trí tạo dòng và chú thích (trung chuyển T-DNA của ocs hợp đồng vi gian) gen thực vật khuẩn pMON200 pTiB6S3-SE LIH pBR322 pR64drdll Sm/Sp Rb(SEV) nos-npt-II Nos Các vị trí duy nhất đối với (9,5 kb) (GV3111) (Col E1) pGJ23 pTiT37 EcoRI, HindIII, XbaI, XhoI (JM101) pMON273 pTiB6S3-SE LIH pBR322 JM101 Sm/Sp Rb(SEV) CaMV35S- Nos Các vị trí duy nhất đối với (10 kb) (GV3111) pTiT37 npt-II HindIII pMON316 pTiB6S3-SE LIH pBR322 JM101 Sm/Sp Rb(SEV) nos-npt-II Nos Các vị trí duy nhất đối với (11 kb) (GV3111) pTiT37 BglII, ClaI, KpnI và EcoRI ở giữa promoter CaMV-35S và vị trí poly A Nos pGV1103 pGV3850-SE gen Apr pBR322 Jm101 Km Không nos-npt-II - EcoRI (6,5 kb) (C58C1) có Các trình tự pR322 lặp ở giữa gen Apr các biên T-DNA pGV831 pGV2260 pBR322 JM101 Sm/Sp nos-npt-II Ocs Bam HI (8,9 kb) (C58C1) Rb/Lb Các trình tự pR322 lặp không pTiB6S3 ở giữa các biên T-DNA
  2. Bảng 1.2: Một số vector nhị thể Marker chọn Marker Nguồn gốc Plasmid Vector Plasmid hỗ Dòng lọc Biên chọn lọc Nos Vị trí loại vật chủ hỗ trợ tạo dòng trợ gây độc vật chủ của T-DNA của /ocs tạo dòng và chú thích mở rộng chuyển gen vi thực vật khuẩn pBin19 pAL4404 pKB252 HB101/ pRK2013 Km Rb/Lb nos-npt-II - Các vị trí duy nhất đối (10 kb) (mất thể đột (có nguồn C58C1 (HB101) pTiT37 với EcoRI, HindIII, Sst biến của gốc từ I, SmaI, XbaI và SalI pTiAch5) pRK2) Sàng lọc bằng IPTG+X- GAL pAGS113 pAL4404 pRK2 HB101/ pRK2013 Km Rb/Lb nos-npt-II - ClaI, BamHI (16 kb) C58C1 (HB101) pTiA6/Ach5 pAGS125 pAL4404 pRK2 HB101/ pRK2013 Km, Tc Rb/Lb nos-npt-II - ClaI, BamHI (17,6 kb) C58C1 (HB101) pTiA6/Ach5 pARC8 pRiA4 pRK2 HB101/ pRK2013 Tc, Ap+ Rb/Lb nos-npt-II - EcoRI, Hind III (28 kb) A4 (HB101) pTiT37 Binary pAL4404 pKT240 LE392/ pRK2013 Sm, Gm Rb/Lb nos-npt-II Nos EcoRI, KpnI, SmaI, (17 kb) C5851 (mm294) pTiT37 XbaI, SalI pGA469 pGV2260 pTJS75 K802/ pRK2073 Tc Rb/Lb nos-npt-II - EcoRI, HindIII (10,8 kb) (C58C1) (có nguồn AI36 pTiT37 gốc từ RK2)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản