Quản trị chiến lược - TS Trần Đăng Khoa

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
66
lượt xem
13
download

Quản trị chiến lược - TS Trần Đăng Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi kết thúc môn học, học viên sẽ: Bàn luận ñược các vấn ñề về quản trị chiến lược Cập nhật ñược các kiến thức mới về quản trị chiến lược Thực hành ñược kỹ năng quản trị chiến lược trong thực tế Phát huy ñược các kỹ năng tự nghiên cứu, làm việc nhóm, trình này, phản biện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị chiến lược - TS Trần Đăng Khoa

 1. Quản trị Chiến lược TS. Trần Đăng Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
 2. Mục tiêu môn học TS. Trần Đăng Khoa Sau khi kết thúc môn học, học viên sẽ: Bàn luận ñược các vấn ñề về quản trị chiến lược Cập nhật ñược các kiến thức mới về quản trị chiến lược Thực hành ñược kỹ năng quản trị chiến lược trong thực tế Phát huy ñược các kỹ năng tự nghiên cứu, làm việc nhóm, trình này, phản biện,… Khoa Quản trị kinh doanh
 3. Nội dung môn học TS. Trần Đăng Khoa Chương 1: Những vấn ñề chung về quản trị chiến lược Chương 2: Các lý thuyết về chiến lược Chương 3: Phân tích môi trường Chương 4: Phân tích nội bộ Chương 5: Xác ñịnh tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị cốt lõi và mục tiêu Khoa Quản trị kinh doanh
 4. Nội dung môn học TS. Trần Đăng Khoa Chương 6: Xây dựng và lựa chọn chiến lược Chương 7: Chiến lược cấp công ty, ñơn vị kinh doanh và các chức năng Chương 8: Thực hiện chiến lược và kiểm tra, ñánh giá chiến lược Khoa Quản trị kinh doanh
 5. Phương pháp học TS. Trần Đăng Khoa Khoa Quản trị kinh doanh
 6. Nội dung các buổi học TS. Trần Đăng Khoa Buổi học Nội dung học Ghi chú Buổi 1 - Giới thiệu môn học Các nhóm ñược chia - Giới thiệu chương 1: Những theo danh sách vấn ñề chung về quản trị chiến lược - Chia nhóm và hướng dẫn các nhóm chọn chủ ñề Buổi 2 - Nhóm 1 trình bày: Chiến lược Giảng viên sẽ tổng cạnh tranh của Michael Porter kết kiến thức và giải - Thảo luận quyết các câu hỏi - Các nhóm thực hành nội dung chưa thỏa ñáng vừa học Khoa Quản trị kinh doanh
 7. Nội dung các buổi học TS. Trần Đăng Khoa Buổi học Nội dung học Ghi chú Buổi 3 - Nhóm 2 trình bày: Lợi thế cạnh Giảng viên sẽ tổng tranh kết kiến thức và giải - Thảo luận quyết các câu hỏi - Các nhóm thực hành nội dung chưa thỏa ñáng vừa học Buổi 4 - Nhóm 3 trình bày: Tư duy lại Giảng viên sẽ tổng tương lai – Nhìn lại vấn ñề cạnh kết kiến thức và giải tranh quyết các câu hỏi - Thảo luận chưa thỏa ñáng - Các nhóm thực hành nội dung vừa học Khoa Quản trị kinh doanh
 8. Nội dung các buổi học TS. Trần Đăng Khoa Buổi học Nội dung học Ghi chú Buổi 5 - Nhóm 4 trình bày: Chiến lược Giảng viên sẽ tổng ñại dương xanh kết kiến thức và giải - Thảo luận quyết các câu hỏi - Các nhóm thực hành nội dung chưa thỏa ñáng vừa học Buổi 6 - Nhóm 5 trình bày: Tư duy Giảng viên sẽ tổng chiến lược và khoa học mới kết kiến thức và giải - Thảo luận quyết các câu hỏi - Các nhóm thực hành nội dung chưa thỏa ñáng vừa học Khoa Quản trị kinh doanh
 9. Nội dung các buổi học TS. Trần Đăng Khoa Buổi học Nội dung học Ghi chú Buổi 7 - Nhóm 6 trình bày: Phân tích Giảng viên sẽ tổng môi trường và Phân tích nội bộ kết kiến thức và giải - Thảo luận quyết các câu hỏi - Các nhóm thực hành nội dung chưa thỏa ñáng vừa học Buổi 8 - Nhóm 7 trình bày: Xác ñịnh Giảng viên sẽ tổng tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị kết kiến thức và giải cốt lõi và mục tiêu quyết các câu hỏi - Thảo luận chưa thỏa ñáng - Thực hành nội dung vừa học Khoa Quản trị kinh doanh
 10. Nội dung các buổi học TS. Trần Đăng Khoa Buổi học Nội dung học Ghi chú Buổi 9 - Nhóm 8 trình bày: Xây dựng và Giảng viên sẽ tổng lựa chọn chiến lược kết kiến thức và giải - Thảo luận quyết các câu hỏi - Các nhóm thực hành nội dung chưa thỏa ñáng vừa học Buổi 10 - Nhóm 9 trình bày: Chiến lược Giảng viên sẽ tổng cấp công ty, các ñơn vị kinh kết kiến thức và giải doanh và cấp chức năng quyết các câu hỏi - Thảo luận chưa thỏa ñáng - Các nhóm thực hành nội dung vừa học Khoa Quản trị kinh doanh
 11. Nội dung các buổi học TS. Trần Đăng Khoa Buổi học Nội dung học Ghi chú Buổi 11 - Nhóm 10 trình bày: Thực hiện, Giảng viên sẽ tổng kiểm tra và ñánh giá chiến lược kết kiến thức và giải - Thảo luận quyết các câu hỏi - Các nhóm thực hành nội dung chưa thỏa ñáng vừa học Buổi 12 - Ôn tập toàn bộ kiến thức ñã học - Hỏi/ñáp thắc mắc Khoa Quản trị kinh doanh
 12. Đánh giá TS. Trần Đăng Khoa 1 2 3 Giữa kỳ Cuối kỳ - Tự luận - Không SDTL 40% 60% - 60 phút Khoa Quản trị kinh doanh
 13. Tài liệu tham khảo TS. Trần Đăng Khoa 1. Chiến lược và chính sách kinh doanh Nguyễn Thị Liên Diệp và Phạm Văn Nam - NXB Lao ñộng Xã hội, 2006 2. Quản trị chiến lược Nguyễn Hữu Lam – NXB Thống kê, 2007 3. Khái luận về quản trị chiến lược Fred R. David – NXB Thống kê, 1999 Khoa Quản trị kinh doanh
 14. Tài liệu tham khảo TS. Trần Đăng Khoa 4. Chiến lược ñại dương xanh W. Chan Kim & Renée Mauborgne – NXB Tri thức, 2006 5. Chiến lược cạnh tranh Michael Porter – NXB Khoa học kỹ thuật, 1996 6. Tư duy lại tương lai Nhiều tác giả, Rowan Gibson biên tập – XNB Trẻ TP.HCM, 2002 Khoa Quản trị kinh doanh
 15. Tài liệu tham khảo TS. Trần Đăng Khoa 7. Lợi thế cạnh tranh Michael E. Porter (Nguyễn Phúc Hoàng – dịch) NXB Trẻ - DT Books, TP.HCM, 2006 8. Tuy duy chiến lược và khoa học mới T. Irene Sanders (Chu Tiến Ánh – dịch) NXB Tri Thức, Hà Nội, 2006 Khoa Quản trị kinh doanh
 16. TS. Trần Đăng Khoa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản