intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 7

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
144
lượt xem
39
download

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán trục - then - khớp nối và chọn ổ : 1- Tính toán trục-then : a) Chọn vật liệu : Thép 45 thường hoá có giới hạn bền b = 600 (MPa); giới hạn chảy ch =340(MPa); ứng suất xoắn cho phép b) Xác định sơ bộ đường kính trục : - Mômen xoắn tác dụng vào các trục: T1=401,96 (Nmm) T2=1676,59 (Nmm)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 7

  1. Chương 7: Caùc thoâng soá vaø kích thöôùc cuûa boä truyeàn caáp chaäm - Khoaûng caùch truïc : aw=51 (mm) - Moâñun phaùp : m=1 - Chieàu roäng vaønh raêng : bw=16 (mm) - Tæ soá truyeàn : um=2,77 - Goùc nghieâng cuûa raêng :  =00 - Soá raêng baùnh raêng : Z1=27 ; Z2=75 - Ñöôøng kính voøng chia : d1=m.Z1=1.27=27 (mm) d2=m.Z2 =1.75=75 (mm) - Ñöôøng kính ñænh raêng : da1= d1+2m=27+2.1=29 (mm) da2= d2+2m=75+2.1=77 (mm) - Ñöôøng kính ñaùy raêng : df1= d1-2,5m=27-2,5.1=24,5 (mm) df2= d2-2,5m=75-2,5.1=72,5 (mm)
  2. 3.3 - Tính toaùn truïc - then - khôùp noái vaø choïn oå : 1- Tính toaùn truïc-then : a) Choïn vaät lieäu : Theùp 45 thöôøng hoaù coù giôùi haïn beàn b = 600 (MPa); giôùi haïn chaûy ch =340(MPa); öùng suaát xoaén cho pheùp [  ] = 15÷30 MPa. b) Xaùc ñònh sô boä ñöôøng kính truïc : - Moâmen xoaén taùc duïng vaøo caùc truïc: T1=401,96 (Nmm) T2=1676,59 (Nmm) T3=4494,51 (Nmm) - Ñöôøng kính cuûa truïc ñöôïc xaùc ñònh theo: T d 3 0,2[ ] - ÖÙng suaát xoaén cho pheùp [  ] taïi caùc truïc: [  ]1 =15 (MPa) [  ]2 =20 (MPa) [  ]3 =20 (MPa) T1 Ta coù : d1  3 = 3 401,96 =5,12 (mm) 0,2[ 1 ] 0,2.15
  3. T2 d2  3 = 3 1676,59 =7,5 (mm) 0,2[ 2 ] 0,2.20 T3 d3  3 = 3 4494,51 =10,4 (mm) 0,2[ 3 ] 0,2.20 Choïn d1=6(mm) ; d2=8(mm) ; d3=11(mm) c) Xaùc ñònh khoaûng caùch giöõa caùc goái ñôõ vaø ñieåm ñaët löïc : - Chieàu roäng oå laên choïn sô boä theo ñöôøng kính truïc : bI =b01= 9 (mm) bII = b02=11 (mm) bIII = b03=13 (mm) - Treân truïc II : +Chieàu daøi mayô cuûa baùnh raêng 2 laø: lm22 =(1,2 1,5 )d2=(1,2 1,5 )8=12(mm) +Chieàu daøi mayô cuûa baùnh raêng 3 laø: lm23 =(1,2 1,5 )d2=(1,2 1,5 )11=16(mm) Töø baûng 10.4[3] ta coù: +Khoaûng caùch töø goái 0 ñeán baùnh raêng 2:
  4. l22=0,5(lm22+ b02)+K1+K2 + Khoaûng caùch töø goái 0 ñeán baùnh raêng 3: l23=0,5(lm22+ lm23)+ l22 +K2 +Khoaûng caùch giöõa hai goái ñôõ 0 vaø1: l21= lm22+ lm23 +3K1+2K2+ b02 +Khoaûng caùch töø maët caïnh chi tieát quay ñeán thaønh trong cuûa hoäp: K1=8 (mm) +Khoaûng caùch töø caïnh oå ñeán thaønh trong cuûa hoäp: K2=5 (mm) +Khoaûng caùch töø maët caïnh chi tieát quay ñeán naép oå: K3=10 (mm) +Chieàu cao naép oå vaø ñaàu buloâng: hn=15(mm) Suy ra : l22=0,5(12+11)+8+5=24,5 (mm) l23=0,5(12+16)+24,5+5=43,5 (mm) l21=12+16+3.8+2.5+11=73 (mm) - Treân truïc I : + Khoaûng caùch töø goái 0 ñeán 1: l11= l21=73 (mm) +Chieàu daøi mayô cuûa khôùp noái :
  5. lm1k=(1,4 2,5 )d1=(1,4 2,5 )6 =10 (mm) + Khoaûng caùch töø goái ñôõ 0 ñeán vò trí laép khôùp noái : l1k=0,5(lm1k+ b01)+ K3+ hn =0,5(10+9)+10+15=34,5 (mm) - Treân truïc III : +Khoaûng caùch giöõa hai goái ñôõ 0 vaø 1 : l31= l21=73 (mm) +Khoaûng caùch töø oå truïc 1 ñeán vò trí baùnh xích daãn ñoäng: lc3x=0,5(lm3x+ b03)+ K3+ hn +Vôùi chieàu daøi mayô baùnh xích : lm3x=(1,2÷1,5)d3=(1,2÷1,5)11=14 (mm) lc35=0,5(14+11)+10+15=37,5 (mm)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản