intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo kết quả thực hiện nghị định

Xem 1-20 trên 71 kết quả Báo cáo kết quả thực hiện nghị định
 • Báo cáo Số: 94/BC-CTĐ trình bày kết quả thực hiện Nghị định của Chính phủ năm 2013. Báo cáo của Hội chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Lào Cai, ngày 01 tháng 11 năm 2013.

  doc3p bosslc 24-10-2014 46 0   Download

 • Báo cáo Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến tháng 6 năm 2016 bao gồm những nội dung về kết quả triển khai chương trình; kết quả huy động nguồn lực thực hiện chương trình; đề xuất, kiến nghị. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc7p ryukoemi 25-07-2016 205 16   Download

 • Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06-01-2015 và chỉ thị số 13/CT-TGg ngày 10-6-2015 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện với các nội dung: Tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ; Báo cáo tình hình, kết quả 01 năm thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Để hiểu rõ hơn nội dung báo cáo mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc6p nguyenhlg 20-09-2016 78 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều...

  pdf12p vienthieu 31-12-2010 103 11   Download

 • Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; các quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

  pdf5p lothuynd 24-04-2017 1923 65   Download

 • Sau khi Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính Phủ được ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị xây dựng dự toán, qui chế chi tiêu nội bộ theo qui định mới; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo để các đơn vị hành chính thuộc Bộ nắm bắt kịp thời chủ trương, mục đích, yêu cầu và sự cần thiết thực hiện theo chế độ quản lư tài chính mới, các biện pháp triển khai thực hiện chế độ tự chủ cho các đơn vị....

  doc39p antonini 06-05-2011 389 49   Download

 • Báo cáo bổ sung của NGO cho báo cáo định kỳ lần thứ ba, thứ tư của Chính phủ về kết quả thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về Quyền trẻ em tại Việt Nam giai đoạn 2002-2007 nhằm đưa ra mục tiêu của báo cáo là đưa ra quan điểm của các tổ chức Phi chính phủ (NGO) về tình hình thực hiện Quyền Trẻ em ở Việt Nam, ñưa ra các khuyến nghị cho Báo cáo quốc gia để tăng cường và hỗ trợ công việc của Chính phủ về quyền trẻ em, và đưa ra kinh nghiệm của các tổ chức Phi chính phủ về việc thực hiện CRC tại Việt Nam.

  pdf54p hoa_loaken91 02-06-2014 70 4   Download

 • ĐƠN VỊ:........................... HỘI ĐỒNG XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN PHÚ YÊN NGÀNH TCMN CẤP CƠ SỞ, NĂM 20... -------Số: /BC-HĐBC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ..............., ngày........tháng........năm 20.... BÁO CÁO Kết quả xét chọn các cá nhân và đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ, năm 20.... Kính gửi: Hội đồng xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Phú Yên ngành TCMN cấp tỉnh. Thực hiện ..........................................................................................; Ngày ......

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 48 3   Download

 • Đề tài thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: mô tả các văn bản pháp quy hiện tại về tình hình nhân lực trong hệ thống y tế, mô tả chính sách hiện hành của chính phủ về nhân lực (trước và sau khi Nghị định 41/2012/NĐ-CP ra đời) ảnh hưởng đến nhân lực của hệ thống phòng chống HIV/AIDS, mô tả thực trạng thực hiện đề án vị trí việc làm tại các Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS sau khi nghị định 41/2012/NĐ-CP ra đời,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p khetien888 08-02-2017 48 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p skkndayhoc 23-09-2011 456 17   Download

 • Mẫu số 05/KNKT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng .... năm .... BÁO CÁO Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN năm..... Thực hiện Thông báo số .../TB-KTNN về Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 20... của KTNN chuyên ngành (khu vực); KTNN chuyên ngành (khu vực) đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán tại ... (đơn vị), kết quả thực hiện kiến nghị kiểm...

  pdf6p keocauvong 25-06-2013 127 9   Download

 • Mẫu số 04 Biểu mẫu báo cáo định kỳ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI (QUÝ I, 6 THÁNG, 9 THÁNG, NĂM …….) XÃ ……………………………………, HUYỆN ………………………………………….. T Danh Địa Loạ Tên Chiề Diện tích tưới, cấp Khối lượng chủ Kế Phân theo Ghi T mục điểm i tuyế u dài nước yếu hoạch nguồn vốn chú kênh/N XD kên n KC vốn (tr.đồng) ội dung h kên H đầu tư Thự Sau Cấp nước Đất Đá Bê Cốt Ngân NS báo cáo (xã, h XD c tế KC s.hoạt, đào xây...

  pdf2p banhnamdua 19-07-2013 77 4   Download

 • KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)… KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN XỬ LÝ NỢ ĐỌNG VAY TẠM ỨNG VÀ GHI THU - GHI CHI NĂM … Phụ biểu số 05/KNKT Đơn vị tính: Đồng. Các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu ngân sách TT Đơn vị được kiểm toán Tổng số Cộng 1 2 3=4+9 4=5+…+8

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 75 2   Download

 • Nội dung báo cáo trình bày về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ. Từ những kết quả thực hiện, báo cáo rút ra được những tác động của chính sách cùng những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

  pdf41p roongkloi10 11-08-2017 61 4   Download

 • Mô hình “3 giảm 3 tăng” (3G3T) ra đời dựa trên sự kế thừa chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa (IPM). Giải pháp này được các nhà khoa học Việt Nam đưa ra tại hội nghị quốc tế về Quản lý dinh dưỡng và sâu bệnh cho hệ thống thâm canh lúa được tổ chức tại Viện Nghiên cứu lúa quốc tế từ ngày 20-22 tháng 5 năm 2005.

  pdf6p gaunau123 24-11-2011 81 19   Download

 • Ðây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình và kết quả hoạt động báo chí sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) "Về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới", các Thông báo kết luận số 41-TB/TW, số 68-TB/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 03 và các quy định của Ban Bí thư (khóa X) về công tác lãnh đạo, quản lý báo chí; trên cơ sở đó triển khai nhiệm vụ trọng tâm của báo chí năm 2010. ...

  pdf8p bengoan369 07-12-2011 77 14   Download

 • Báo cáo 89/BC-LĐTBXH về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf3p lawttnh2 11-11-2009 69 6   Download

 • Báo cáo 115/BC-LĐTBXH về kết quả 9 tháng đầu năm 2009 triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf10p lawttnh1 11-11-2009 61 4   Download

 • Báo cáo số 71/BC-LĐTBXH về kết quả 6 tháng đầu năm 2009 triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf9p lawvhxh1 16-11-2009 101 4   Download

 • Báo cáo 115/BC-LĐTBXH về kết quả 9 tháng đầu năm 2009 triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf11p lawvhxh1 16-11-2009 59 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Báo cáo kết quả thực hiện nghị định
p_strCode=baocaoketquathuchiennghidinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2