intTypePromotion=1
ADSENSE

Qui định về thuế

Xem 1-20 trên 94 kết quả Qui định về thuế
 • Đề tài "Một số dạng hợp đồng thuê nhà ở đang được quan tâm trên thị trường kinh doanh bất động sản Việt Nam" nhằm nghiên cứu, định hướng hoàn thiện các qui định của pháp luật Việt Nam xoay quanh hợp đồng cho thuê nhà ở. Một hình thức giao dịch dân sự rất phổ biến và được quan tâm ở Việt Nam. Nhu cầu về xây dựng hợp đồng cho thuê nhà ở chặt chẽ và hoàn chỉnh cho những cá nhân, doanh nghiệp thuê hoặc cho thuê nhà ở là vô cùng lớn và cần phải được đáp ứng.

  doc92p leduc02072000 27-08-2022 16 4   Download

 • Tiểu luận Luật thuế "Áp dụng thuế cho hộ kinh doanh" trình bày những nội dung về: lý luận và quy định của pháp luật về thuế cho hộ kinh doanh; các loại thuế hộ kinh doanh phải đóng theo qui định của pháp luật hiện hành; thực trạng (thực tiễn) áp dụng; những hạn chế và các giải pháp đối với áp dụng thuế cho hộ kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc22p leduc02072000 27-08-2022 17 1   Download

 • Giáo trình Kế toán và khai báo thuế với mục tiêu giúp các bạn có thể biết được các loại sắc thuế hiện hành; Hiểu được qui định về công tác khai báo thuế, phương pháp khai thuế như thuế TNDN, thuế môn bài, thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Hạch toán được các nghiệp vụ kế toán thuế như thuế TNDN, thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN.... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf121p namkimcham25 19-07-2022 20 2   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu pháp luật hình sự và các qui định của pháp luật hiện hành về thuế, đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng về tình hình, nguyên nhân và điều kiện phạm tội của tội trốn thuế nhằm đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

  pdf86p badbuddy06 04-03-2022 15 5   Download

 • Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể trình bày được các kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp. Phân tích được các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược. Trình bày được các quy định về thuế doanh nghiệp và hợp đồng kinh tế, công tác quản lý cung ứng thuốc.

  pdf149p conbongungoc09 05-10-2021 28 4   Download

 • Luận án tập trung nghiên cứu các qui định về cơ sở thuế, thuế suất đối với thuế trực thu và các qui định quản lý thuế nói chung, bao gồm quản lý thuế trực thu và thuế gián thu được áp dụng với  doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để hiểu rõ hơn về đề tài, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết luận án!

  pdf162p ruby000 30-09-2021 6 2   Download

 • "Bài giảng Thuế - Bài 2: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu" tìm hiểu bản chất và các đặc điểm cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu; qui định về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế; các qui định về miễn, giảm, kê khai, truy thu và nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

  pdf41p nguathienthan10 26-02-2021 28 2   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Thuế - Bài 4: Thuế tiêu thụ đặc biệt" để nắm chi tiết các kiến thức về khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt; đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế và đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt; cách tính số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp; qui định về miễn giảm, hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.

  pdf31p nguathienthan10 26-02-2021 29 1   Download

 • "Bài giảng Thuế - Bài 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp" trình bày khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; các qui định về miễn giảm, hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp.

  pdf33p nguathienthan10 26-02-2021 14 1   Download

 • "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 6: Thuế thu nhập cá nhân" trình bày khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập cá nhân; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân; cách tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp; qui định về miễn giảm, hoàn thuế thu nhập cá nhân.

  pdf59p angicungduoc9 04-01-2021 34 5   Download

 • "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 7: Các sắc thuế khác" tìm hiểu thuế tài nguyên, thuế môi trường và thuế nhà thầu; các trường hợp phải nộp thuế tài nguyên, thuế môi trường và thuế nhà thầu và chủ thể có trách nhiệm phải nộp các loại thuế này; vận dụng được cách xác định số thuế tài nguyên, thuế môi trường, thuế nhà thầu phải nộp theo các qui định hiện hành.

  pdf83p angicungduoc9 04-01-2021 23 2   Download

 • "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 2: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu" cung cấp kiến thức về bản chất và các vai trò cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu; nội dung về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế; xác định được số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp theo các qui định pháp luật hiện hành; qui định về miễn, giảm, hoàn thuế, kê khai, truy thu và nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

  pdf44p angicungduoc9 04-01-2021 39 6   Download

 • "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp" được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho người học kiến thức khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; vận dụng được cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; các qui định về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; ứng dụng được các quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

  pdf35p angicungduoc9 04-01-2021 41 5   Download

 • "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt" trình bày khái niệm, bản chất của thuế tiêu thụ đặc biệt; các trường hợp phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và chủ thể có trách nhiệm phải nộp loại thuế này; số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo các qui định hiện hành; cách sử dụng hóa đơn chứng từ và các trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế, kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

  pdf47p angicungduoc9 04-01-2021 31 2   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 4: Thuế giá trị gia tăng" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về khái niệm, bản chất, các đặc trưng của thuế giá trị gia tăng; đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, đối tượng không chịu thuế theo qui định hiện hành; phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, qui định về sử dụng hóa đơn chứng từ, hoàn thuế, đăng ký, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

  pdf54p angicungduoc9 04-01-2021 22 2   Download

 • Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long” đã thực hiện các nội dung: Hệ thống hóa các qui định chung của nhà nước về công tác kiểm tra, trong đó tập trung vào qui trình nghiệp vụ kiểm tra thuế; Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế tại tỉnh Vĩnh Long về mặt tổ chức cũng như về hiệu quả, dựa trên cơ sở các qui định hiện hành và số liệu từ kết quả thực hiện công tác kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Long năm 2014 đến 2016.

  pdf10p miulovesmile2 01-11-2018 105 8   Download

 • Luận văn nghiên cứu tìm hiểu các quy định về hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong pháp luật Việt Nam hiện hành; đồng thời khảo sát, đánh giá thực tế thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị. Từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh.

  pdf30p thanhngan29092009 26-09-2018 74 4   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các qui định pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC.

  pdf16p bautroibinhyen27 09-05-2017 50 4   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các qui định pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản; ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p bautroibinhyen11 25-12-2016 56 3   Download

 • Luận án "Pháp luật về thuê đất ở Việt Nam hiện nay" thực hiện nghiên cứu với mục đích nhằm đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về thuê đất và nâng cao hiệu quả thi hành lĩnh vực pháp luật này ở Việt Nam thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về thuê đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf161p sutihana 06-12-2016 86 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Qui định về thuế
p_strCode=quidinhvethue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2