Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 1 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2017)

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
8
lượt xem
2
download

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 1 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2017)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1: Giống và công tác giống trâu bò trong Bài giảng Chăn nuôi trâu bò cung cấp cho người học các kiến thức về một số giống trâu bò, chọn lọc trâu bò giống, chương trình giống, tổ chức đàn, quản lý phối giống và công tác giống trâu bò ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 1 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2017)

Lớp Học Phần VNUA - Khoa Chăn nuôi- Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam<br /> NỘI DUNG MÔN HỌC CHĂN NUÔI TRÂU BÒ<br /> Lợi nhuận<br /> <br /> sinh sản<br /> quản lí sinh<br /> sản (4, 5)<br /> <br /> năng suất<br /> +<br /> <br /> thức ăn (2)<br /> +<br /> <br /> gièng vμ c«ng t¸c<br /> gièng tr©u bß<br /> <br /> sức khoẻ<br /> <br /> +<br /> <br /> chuồng trại<br /> (3)<br /> <br /> giống<br /> (1)<br /> kỹ thuật<br /> chăn nuôi<br /> (6, 7, 8, 9)<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> GIỚI THIỆU CÁC GIỐNG TRÂU BÒ<br /> <br /> GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG TRÂU BÒ<br /> CHỌN LỌC TRÂU BÒ GIỐNG<br /> NHÂN GIỐNG TRÂU BÒ<br /> CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG<br /> TỔ CHỨC ĐÀN<br /> QUẢN LÝ PHỐI GIỐNG<br /> CÔNG TÁC GIỐNG TRÂU BÒ Ở VIỆT<br /> NAM<br /> <br /> CÁC GIỐNG TRÂU BÒ NỘI:<br /> - Trâu Việt Nam<br /> - Bò Vàng Việt Nam<br /> - Bò Lai Sind<br /> MỘT SỐ GIỐNG TRÂU BÒ NGOẠI:<br /> - Các giống bò kiêm dụng<br /> - Các giống bò sữa<br /> - Các giống bò thịt<br /> - Giống trâu Mura<br /> 3<br /> <br /> CÁC GIỐNG TRÂU BÒ NỘI<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tr©u néi<br /> (Bubalus bubalis)<br /> <br /> 5<br /> <br /> Nguån gèc: Thuéc nhãm tr©u ®Çm lÇy (swamp<br /> buffalo)<br /> Ngo¹i h×nh<br /> * §Çu: h¬i bÐ; tr¸n vµ sèng mòi th¼ng, cã<br /> con h¬i vâng; tai nhá, mäc ngang, hay<br /> ve vÈy; sõng dµi, dÑt, h×nh c¸nh cung,<br /> h−íng vÒ say vµ h¬i vÓnh lªn trªn<br /> * Cæ: Con c¸i cæ nhá vµ hÑp, con ®ùc cæ to<br /> trßn<br /> * YÕm: kh«ng cã<br /> * U vai: kh«ng cã<br /> * L−ng th¼ng, m«ng xu«i, ngùc në<br /> * Bông: to, trßn<br /> * §u«i: dµi ®Õn kheo, tËn cïng cã chßm<br /> l«ng<br /> Mµu l«ng: ®a sè cã mµu ®en x¸m, d−íi hÇu vµ<br /> øc cã khoang mµu tr¾ng; kho¶ng 5-10%6cã<br /> l«ng mµu tr¾ng (tr©u b¹c)<br /> <br /> https://sites.google.com/site/lophocphanvnuak60/<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lớp Học Phần VNUA - Khoa Chăn nuôi- Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam<br /> Tr©u néi<br /> <br /> Bß vµng<br /> <br /> (Bubalus bubalis)<br /> <br /> ThÓ träng:<br /> S¬ sinh: 28-30 kg<br /> Tr−ëng thµnh: c¸i 400-450 kg;<br /> ®ùc 450-500 kg<br /> Sinh s¶n: 2 løa/3 n¨m<br /> S÷a:<br /> Chu kú: 5-7 th¸ng * 3 kg/ngµy<br /> Mì s÷a: 9-12%<br /> ThÞt: ThÞt xÎ: 48%;<br /> Søc kÐo: Trung b×nh: 600-800N<br /> ThÝch nghi: chÞu ®ùng kham khæ,<br /> kh¸ng bÖnh tèt, thÝch nghi víi<br /> 7<br /> khÝ hËu nãng Èm<br /> <br /> Bß vµng<br /> (Bos Indicus)<br /> <br /> ThÓ träng:<br /> S¬ sinh: 14-15 kg<br /> Tr−ëng thµnh: c¸i 200-250 kg; ®ùc 250-300 kg<br /> Sinh s¶n:<br /> Phèi gièng lÇn ®Çu: 20-24 th¸ng tuæi<br /> Tû lÖ ®Î hµng n¨m 70-80%<br /> S÷a:<br /> Chu kú: 4-5 th¸ng * 2 kg/ngµy<br /> Mì: 5%<br /> ThÞt: ThÞt xÎ: 50-52%; PhÈm chÊt: thÞt hång, Ýt mì,<br /> khÈu vÞ tèt, th¬m<br /> Søc kÐo: Trung b×nh: c¸i 380-400N; ®ùc 440-490N<br /> Tèi ®a: c¸i 1000-1500N; ®ùc 12001800N<br /> ThÝch nghi: chÞu ®ùng kham khæ, kh¸ng bÖnh tèt,<br /> thÝch nghi víi thêi tiÕt khÝ hËu nhiÒu vïng trong<br /> n−íc<br /> 9<br /> <br /> Bß Lai Sind<br /> <br /> ThÓ träng:<br /> S¬ sinh: 17-19 kg<br /> Tr−ëng thµnh: c¸i 250-300 kg; ®ùc 350-450<br /> kg<br /> Sinh s¶n:<br /> Phèi gièng lÇn ®Çu: 18-24 th¸ng tuæi<br /> Kho¶ng c¸ch løa ®Î kho¶ng 15 th¸ng<br /> S÷a:<br /> Chu kú: 6-9 th¸ng * 4-7 kg/ngµy<br /> Mì: 5-5,5%<br /> ThÞt: ThÞt xÎ: 48%<br /> Søc kÐo: Trung b×nh: 560-600N<br /> <br /> (Bos Indicus)<br /> <br /> ? Ngo¹i h×nh<br /> * §Çu: Con c¸i ®Çu thanh, sõng ng¾n;<br /> Con ®ùc ®Çu to, sõng dµi; m¹ch m¸u vµ g©n<br /> mÆt næi râ<br /> * M¾t: tinh, lanh lîi<br /> • Cæ: Con c¸i cæ thanh, con ®ùc cæ to;<br /> l«ng cæ th−êng ®en<br /> * YÕm: kÐo dµi tõ hÇu ®Õn x−¬ng øc<br /> * U vai: con ®ùc cao, con c¸i kh«ng cã<br /> * L−ng vµ h«ng: th¼ng, h¬i réng<br /> * B¾p thÞt: në nang<br /> * M«ng: h¬i xu«i, hÑp vµ ng¾n<br /> * Ngùc: s©u nh−ng h¬i lÐp<br /> * Bông: to, trßn nh−ng kh«ng sÖ<br /> * Bèn ch©n: thanh, 2 ch©n tr−íc th¼ng, 2 ch©n sau ®i<br /> th−êng ch¹m kheo<br /> 8<br /> ? Mµu l«ng: vµng t−¬i, n©u thÉm hay c¸nh gi¸n<br /> <br /> Bß Lai Sind<br /> Nguån gèc: KÕt qu¶ t¹p giao gi÷a bß<br /> Sindhi vµ bß vµng ViÖt Nam<br /> Ngo¹i h×nh: trung gian gi÷a 2 gièng bß<br /> trªn<br /> * §Çu: hÑp; tr¸n gå; tai to vµ côp<br /> * Rèn vµ yÕm: rÊt ph¸t triÓn, kÐo dµi tõ<br /> hÇu ®Õn rèn, cã nhiÒu nÕp nh¨n<br /> * U vai: næi râ<br /> * L−ng ng¾n, ngùc s©u, m«ng dèc<br /> * BÇu vó kh¸ ph¸t triÓn<br /> * §u«i dµi, chãt ®u«i th−êng kh«ng cã<br /> x−¬ng<br /> Mµu l«ng: vµng hoÆc sÉm, mét sè con cã<br /> 10<br /> v¸ tr¾ng<br /> <br /> CÁC GIỐNG BÒ KIÊM DỤNG<br /> <br /> Tèi ®a: c¸i 1300-2500N; ®ùc 20003000N<br /> ThÝch nghi: ChÞu ®ùng kham khæ, kh¸ng bÖnh<br /> tèt, thÝch nghi víi khÝ hËu nãng Èm<br /> 11<br /> <br /> https://sites.google.com/site/lophocphanvnuak60/<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lớp Học Phần VNUA - Khoa Chăn nuôi- Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam<br /> Bß Red Sindhi<br /> <br /> Bß Shahiwal<br /> <br /> • Nguån gèc: Pakistan<br /> • Mµu l«ng: ®á c¸nh d¸n hay n©u thÉm<br /> • Ngo¹i h×nh: th©n ng¾n, ch©n cao, m×nh lÐp,<br /> tai to vµ rò xuèng, cã yÕm vµ nÕp gÊp da d−íi<br /> rèn vµ ©m hé rÊt ph¸t triÓn. Bß ®ùc cã u vai rÊt<br /> cao, ®Çu to, tr¸n gå, réng, sõng ng¾n, cæ<br /> ng¾n, v¹m vì, ngùc s©u nh−ng kh«ng në. Bß<br /> c¸i cã ®Çu vµ cæ nhá h¬n, phÇn sau ph¸t triÓn<br /> h¬n phÇn tr−íc, vó ph¸t triÓn, nóm vó to, dµi,<br /> tÜnh m¹ch næi râ.<br /> • ThÓ vãc:<br /> bß ®ùc 450-500kg,<br /> bß c¸i 350-380kg.<br /> • Søc s¶n xuÊt s÷a:<br /> 1400-2100kg/chu kú 270-290 ngµy<br /> mì s÷a 5-5,5%.<br /> • ThÝch nghi: khÝ hËu nãng Èm, chÞu ®ùng<br /> kham khæ vµ kh¸ng bÖnh tèt.<br /> 13<br /> <br /> Bß N©u Thuþ Sü<br /> (Brown Swiss)<br /> <br /> • Nguån gèc: Thuþ Sü<br /> • Mµu l«ng:<br /> N©u<br /> • Ngo¹i h×nh:<br /> §Çu ng¾n, tr¸n dµi vµ réng, måm<br /> réng, sõng ng¾n, cong, gèc sõng<br /> tr¾ng. Th©n h×nh dµi, ngùc në,<br /> s©u, réng, s−ên bông thon. Bèn<br /> ch©n ch¾c ch¾n khoÎ m¹nh, t−<br /> thÕ v÷ng vµng, mãng ®en. BÇu vó<br /> ph¸t triÓn.<br /> • ThÓ vãc: bß c¸i 650-700kg<br /> bß ®ùc 800-950kg<br /> • Søc s¶n xuÊt s÷a:<br /> 3500-4500kg/chu kú<br /> mì s÷a 3,5-4%.<br /> • ThÝch nghi: ThÝch nghi víi vïng<br /> nói cao, chÞu nãng tèt h¬n bß15HF.<br /> <br /> • Nguån gèc:<br /> Pakistan<br /> • Mµu l«ng: ®á vµng hay vµng<br /> thÉm<br /> • Ngo¹i h×nh:<br /> t−¬ng tù nh−<br /> bß Sind ®á, nh−ng bÇu vó ph¸t<br /> triÓn h¬n<br /> • ThÓ vãc: bß c¸i 360-380kg, bß<br /> ®ùc 470-500kg<br /> • Søc s¶n xuÊt s÷a:<br /> 2100-2300kg/chu kú 9 th¸ng<br /> mì s÷a 5-5,5%.<br /> • ThÝch nghi:<br /> khÝ hËu nãng<br /> Èm, chÞu ®ùng kham khæ vµ<br /> 14<br /> kh¸ng bÖnh tèt.<br /> <br /> • Nguån gèc: Vïng Golstand, Thuþ Sü<br /> • Mµu l«ng: §á n©u v¸ tr¾ng, l«ng ®Çu<br /> th−êng cã mµu tr¾ng.<br /> • Ngo¹i h×nh: ngùc s©u, réng. Bé x−¬ng<br /> ch¾c ch¾n. C¬ ph¸t triÓn tèt.<br /> • H−íng s¶n xuÊt: kiªm dông thÞt-s÷a<br /> - ThÞt: tr−ëng thµnh bß ®ùc 1000kg, bß<br /> c¸i 750kg. Nu«i d−ìng tèt bª ®ùc nÆng<br /> 517kg, bª c¸i 360kg lóc 1 n¨m tuæi. Bª<br /> 6-12 th¸ng tuæi cho t¨ng träng 12001350g/ngµy. Nu«i d−ìng tèt bª ®ùc giÕt<br /> thÞt lóc 14-16 th¸ng tuæi cã tû lÖ thÞt xÎ<br /> 66%.<br /> - S÷a:<br /> 3500-4000 kg s÷a/chu kú 300 ngµy<br /> tû lÖ mì s÷a 3,9-4%<br /> • ThÝch nghi: khÝ hËu «n ®íi<br /> 16<br /> <br /> Bß Hµ Lan (Holstein Friesian)<br /> CÁC GIỐNG BÒ SỮA<br /> <br /> 17<br /> <br /> Nguån gèc: Hµ Lan<br /> Ngo¹i h×nh: toµn th©n cã d¹ng c¸i nªm<br /> * §Çu con c¸i ®Çu dµi, nhá, thanh, sõng<br /> ng¾n; Con ®ùc ®Çu th«; Sõng nhá, ng¾n,<br /> chÜa vÒ phÝa tr−íc; Tr¸n ph¼ng hoÆc h¬i<br /> lâm<br /> * Cæ thanh, dµi võa ph¶i, kh«ng cã yÕm<br /> * Vai-L−ng-M«ng n»m trªn mét ®−êng<br /> th¼ng<br /> *BÇu vó rÊt ph¸t triÓn, tØnh m¹ch vó ngo»n<br /> ngoÌo næi râ<br /> * Bèn ch©n th¼ng, 2 ch©n sau do·ng<br /> Mµu l«ng: cã 3 d¹ng chÝnh: lang tr¾ng ®en<br /> (chiÕm −u thÕ), lang tr¾ng ®á, toµn th©n ®en<br /> 18<br /> riªng ®Ønh tr¸n vµ chãt ®u«i tr¾ng.<br /> <br /> https://sites.google.com/site/lophocphanvnuak60/<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lớp Học Phần VNUA - Khoa Chăn nuôi- Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam<br /> Bß Hµ Lan (Holstein Friesian)<br /> ThÓ träng:<br /> S¬ sinh: 36-42 kg<br /> Tr−ëng thµnh: c¸i 550-650 kg; ®ùc<br /> 800-1000 kg<br /> Sinh s¶n:Kho¶ng c¸ch løa ®Î 12-13<br /> th¸ng<br /> S÷a:<br /> S¶n l−îng: 4000-6000 kg/chu kú 10<br /> th¸ng (nước ta)<br /> Mì s÷a: 3,5%<br /> ThÞt: ThÞt xÎ: 40-45%<br /> ThÝch nghi: chÞu nãng vµ chÞu ®ùng<br /> kham khæ kÐm, dÔ c¶m nhiÔm bÖnh tËt;<br /> chØ nu«i thÝch nghi tèt ë nhiÖt ®é d−íi<br /> 19<br /> 20oC<br /> <br /> Bß A.F.S.<br /> <br /> • Nguån gèc: Anh (®¶o Jersey)<br /> • Mµu l«ng: Vµng s¸ng hoÆc sÉm,<br /> cã thÓ cã ®èm tr¾ng ë bông, ch©n<br /> vµ ®Çu<br /> • Ngo¹i h×nh:<br /> §Çu nhÑ, mÆt cong, m¾t låi, cæ thµnh dµi<br /> vµ cã yÕm kh¸ ph¸t triÓn. Vai cao vµ dµi.<br /> Ngùc s©u, x−¬ng s−ên dµi. L−ng dµi, réng.<br /> M«ng dµi, réng vµ ph¼ng. Bông to, trßn.<br /> Bèn ch©n m¶nh, kho¶ng c¸ch gi÷a hai<br /> ch©n réng. §u«i nhá. BÇu vó ph¸t triÓn tèt<br /> c¶ vÒ phÝa tr−íc vµ phÝa sau, tÜnh m¹ch vó<br /> to vµ dµi.<br /> • ThÓ vãc: bß c¸i 350-400kg,<br /> bß ®ùc 450-500kg<br /> • Søc s¶n xuÊt s÷a:<br /> 3000-5000kg/chu kú 305 ngµy<br /> •<br /> mì s÷a 4,5-5,2%, mµu vµng, h¹t to<br /> 20<br /> • ThÝch nghi: chÞu nãng tèt h¬n bß Holstein<br /> <br /> CÁC GIỐNG BÒ THỊT<br /> <br /> (Australian Friesian Sahiwal)<br /> • Nguån gèc: Australia (lai gi÷a<br /> bß HF vµ bß Sahiwal)<br /> • Mµu l«ng: lang tr¾ng ®en/®á<br /> • Ngo¹i h×nh: trung gian gi÷a<br /> bß HF vµ bß Sahiwal, bÇu vó<br /> ph¸t triÓn<br /> • ThÓ vãc: bß c¸i 350-450kg,<br /> bß ®ùc 600-800kg<br /> • Søc s¶n xuÊt s÷a:<br /> 3500kg-4000/chu kú<br /> mì s÷a 4-4,2%.<br /> • ThÝch nghi: cã kh¶ n¨ng chÞu<br /> nãng kh¸ tèt<br /> <br /> Bß Jersey<br /> <br /> 21<br /> <br /> 22<br /> <br /> Bß Brahman<br /> • Nguån gèc: Mü (kÕt qu¶ lai 4<br /> gièng bß Zebu víi nhau)<br /> • Mµu l«ng: tr¾ng gio hoÆc ®á<br /> • Søc s¶n xuÊt thÞt:<br /> Khi tr−ëng thµnh bß ®ùc n¨ng 680900kg, bß c¸i nÆng 450-630kg.<br /> Lóc 1 n¨m tuæi con ®ùc n¨ng<br /> kho¶ng 375kg, con c¸i nÆng<br /> 260kg.<br /> T¨ng träng cña bª ®ùc tõ 6-12<br /> th¶ng tuæi kho¶ng 900-1000g/ngµy.<br /> Tû lÖ thÞt xÎ kho¶ng 52-58%.<br /> 23<br /> <br /> • Nguån gèc: bß thÞt nhiÖt ®íi ®−îc<br /> t¹o ra ë Australia b»ng c¸ch lai<br /> gi÷a bß Shorthorn víi bß Brahman.<br /> • Mµu l«ng:<br /> ®á<br /> • Søc s¶n xuÊt thÞt:<br /> Tr−ëng thµnh bß ®ùc nÆng 8201000kg, bß c¸i nÆng 550-680kg.<br /> Lóc 1 n¨m tuæi con ®ùc nÆng<br /> 450kg, con c¸i nÆng 325kg.<br /> Bª ®ùc 6-12 th¸ng tuæi ®−îc nu«i<br /> d−ìng tèt cho t¨ng träng 10001200g/ngµy vµ cho tû lÖ thÞt xÎ 5560% khi giÕt thÞt lóc 14-16 th¸ng<br /> tuæi.<br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản