intTypePromotion=1

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2017)

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
34
lượt xem
3
download

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2017)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 2 trình bày dinh dưỡng và thức ăn. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học nhận biết đặc điểm tiêu hoá của GSNL, nhu cầu dinh dưỡng của trâu bò, nguồn thức ăn cho trâu bò và khẩu phần nuôi dưỡng trâu bò. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2017)

Lớp Học Phần VNUA - Khoa Chăn nuôi- Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam<br /> NỘI DUNG MÔN HỌC CHĂN NUÔI TRÂU BÒ<br /> <br /> Dinh d−ìng vμ thøc ¨n<br /> <br /> Lợi nhuận<br /> <br /> sinh sản<br /> <br /> năng suất<br /> <br /> sức khoẻ<br /> <br /> thức ăn (2)<br /> <br /> chuồng trại<br /> (3)<br /> <br /> • §Æc ®iÓm tiªu ho¸ cña GSNL<br /> quản lí sinh<br /> sản (4, 5)<br /> <br /> +<br /> <br /> +<br /> <br /> +<br /> <br /> • Nhu cÇu dinh d−ìng cña tr©u bß<br /> • nguån thøc ¨n cho tr©u bß<br /> <br /> giống<br /> (1)<br /> <br /> • KhÈu phÇn nu«i d−ìng tr©u bß<br /> <br /> kỹ thuật<br /> chăn nuôi<br /> (6, 7, 8, 9)<br /> <br /> 1<br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM TIÊU HOÁ<br /> CỦA GSNL<br /> <br /> ®−êng<br /> ®−êng tiª<br /> tiªu ho¸<br /> ho¸ GSNL<br /> Dạ lá sách<br /> <br /> Ruột non<br /> <br /> Dạ múi khế<br /> •<br /> <br /> Đặc điểm đường tiêu hoá<br /> Tuyến nước<br /> bọt<br /> <br /> • Hệ vi sinh vật dạ cỏ<br /> • Đặc thù của các quá trình<br /> tiêu hoá<br /> <br /> Dạ tổ ong<br /> Dạ cỏ<br /> Ruột già<br /> <br /> contents<br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Ảnh hưở<br /> hưởng củ<br /> của loạ<br /> loại hì<br /> hình thứ<br /> thức ăn<br /> đến lượ<br /> lượng nướ<br /> nước bọ<br /> bọt tiế<br /> tiết ra<br /> <br /> Miệng<br /> Miệng có chức năng lấy thức ăn,<br /> tiết nước bọt và nhai lại:<br /> ¾ Nước bọt đóng vai trò quan trọng trong việc làm mềm, tạo miếng<br /> thức ăn và cung cấp các yếu tố cần thiết cho VSV dạ cỏ (N, khoáng.<br /> ¾ Dung dịch đệm trong nước bọt (cacbonat và phốt phát) ⇒ trung hoà các<br /> <br /> AXBH ⇒ tạo thuận lợi cho sự phát triển của các vi sinh vật tiêu hoá xơ nhờ<br /> duy trì độ axít trung tính trong dạ cỏ<br /> ¾ Nhai lại làm giảm kích thước các mẩu thức ăn ⇒ tạo thuận lợi cho việc<br /> <br /> tấn công xơ của vi sinh vật và enzym của chúng.<br /> 5<br /> <br /> https://sites.google.com/site/lophocphanvnuak60/<br /> <br /> 6<br /> <br /> 18<br /> <br /> Lớp Học Phần VNUA - Khoa Chăn nuôi- Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam<br /> Dạ dày ké<br /> kép<br /> <br /> Sù ph¸<br /> ph¸t triÓ<br /> triÓn cñ<br /> cña d¹<br /> d¹ dµy kÐp<br /> <br /> 7<br /> <br /> Dạ cỏ và<br /> dạ tổ ong<br /> <br /> 8<br /> <br /> Các phần tử dài chằng chịt<br /> <br /> Các phần tử nhỏ lơ lửng<br /> <br /> Cắt ngang<br /> <br /> khí<br /> <br /> Chức năng của<br /> dạ cỏ và dạ tổ ong<br /> <br /> ¾ Thùng để lên men (130 đến 180 lít) ở phần trước của ống tiêu hoá.<br /> <br /> ¾Giữ lại các mẩu thức ăn có sợi dài kích thích nhai lại và tiết nước bọt<br /> <br /> D¹<br /> cá<br /> <br /> ¾ VSV lên men thức ăn sinh ra axít béo bay hơi và sinh khôi VSV giàu<br /> protéin<br /> <br /> D¹ tæ<br /> ong<br /> <br /> ¾ Hấp thụ axít béo bay hơi để sử dụng như một nguồn năng lượng trong<br /> cơ thể cũng như tổng hợp lactoza, các protéin và chất béo trong sữa<br /> D¹ mói khÕ<br /> <br /> D¹ l¸<br /> s¸ch<br /> <br /> 9<br /> <br /> D¹ l¸ s¸ch<br /> <br /> 10<br /> <br /> Dạ múi khế<br /> <br /> Dạ múi khế có chức năng tiêu hoá bằng dịch vị:<br /> ¾ Tiết<br /> <br /> axít clohydric và nhiều enzym tiêu hoá tiêu hoá các<br /> <br /> protéin thoát qua.<br /> ¾ Tiêu hoá các protéin VSV sinh ra trong dạ cỏ (0,52,5kg/ ngày)<br /> <br /> Dạ lá sách có chức năng hấp thụ nước, natri, phốt<br /> pho và các axít béo bay hơi.<br /> 11<br /> <br /> https://sites.google.com/site/lophocphanvnuak60/<br /> <br /> 12<br /> <br /> 19<br /> <br /> Lớp Học Phần VNUA - Khoa Chăn nuôi- Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam<br /> Ruộ<br /> Ruột già<br /> già<br /> <br /> Ruột non<br /> <br /> Manh tràng có chức năng lên<br /> men và trực tràng có chức năng<br /> tạo phân<br /> <br /> Ruột non có chức năng tiêu hoá và hấp thu:<br /> ¾ Tiết<br /> <br /> các enzym tiêu hoá qua thành ruột và tuyến tuỵ<br /> <br /> ¾ Tiêu hoá các hydrát cácbon, protéin và lipít nhờ các enzym<br /> <br /> ¾ VSV<br /> <br /> lên men các sản phẩm đưa từ trên xuống<br /> <br /> ¾ Hấp thụ ABBH, nước và tạo phân<br /> ¾ Hấp thụ nước, khoáng và các sản phẩm tiêu hoá ở ruột<br /> <br /> ¾ Xác VSV không được tiêu hoá mà thải ra ngoài qua<br /> <br /> (glucoza, axít amin và axít béo)<br /> 13<br /> <br /> phân<br /> <br /> @<br /> <br /> 14<br /> <br /> Vi khuÈ<br /> khuÈn (Bacteria)<br /> HỆ VI SINH VẬ<br /> VẬT DẠ<br /> DẠ CỎ<br /> Các nhó<br /> nhóm VSV dạ<br /> dạ cỏ<br /> ¾ Môi trường dạ cỏ cần cho VSV<br /> ¾ Hoạt động của VSV dạ cỏ<br /> ¾ Vai trò của VSV dạ cỏ đối với vật chủ<br /> ¾<br /> <br /> - Sè l−îng<br /> −îng:: 109-1010 tÕ bµ<br /> bµo/g chÊt<br /> chø<br /> chøa d¹<br /> d¹ cá<br /> - Ho¹<br /> Ho¹t ®éng<br /> ®éng::<br /> + Ph©<br /> Ph©n gi¶<br /> gi¶i x¬<br /> x¬ (xenluloza<br /> vµhemixenluloza)<br /> + Ph©<br /> Ph©n gi¶<br /> gi¶i tinh bé<br /> bét vµ<br /> vµ d−êng<br /> + Sö<br /> Sö dông c¸<br /> c¸c axit h÷<br /> h÷u c¬<br /> c¬<br /> + Ph©<br /> Ph©n gi¶<br /> gi¶i vµ<br /> vµ tæng hî<br /> hîp protein<br /> + T¹<br /> T¹o mª<br /> mªtan<br /> + Tæ<br /> Tæng hî<br /> hîp vitamin nhãm B vµ<br /> vµ<br /> vitamin K<br /> -<br /> <br /> rối loạn<br /> tiêu hoá hoặc chuyển hoá và/hoặc vi sinh vật gây bệnh<br /> <br /> Vi khuÈ<br /> khuÈn d¹<br /> d¹ cá cã thÓ<br /> thÓ sö<br /> dung amoniac ®Ó tæng hî<br /> hîp<br /> protein<br /> Amoniac trong d¹<br /> d¹ cá ®−îc<br /> ®−îc<br /> hÊp thu rÊt nhanh<br /> Amoniac cÇ<br /> cÇn cã ë møc tè<br /> tèi<br /> thÝch cï<br /> cïng ví<br /> víi gluxit ®−îc<br /> ®−îc<br /> ph©<br /> ph©n gi¶<br /> gi¶i (®Ó<br /> (®Ó cung cÊp ®ång<br /> ®ång<br /> thêi N vµ<br /> ng))<br /> vµ n¨ng l−î<br /> l−îng<br /> VSV d¹<br /> d¹ cá cã nhu cÇ<br /> cÇu vÒ<br /> kho¸<br /> kho¸ng (S, P)<br /> VSV d¹<br /> d¹ cá cÇn mé<br /> mét sè<br /> sè axit<br /> amin (m¹<br /> (m¹ch nh¸<br /> nh¸nh) nh−<br /> nh− lµ<br /> nh÷<br /> ng cÇ<br /> nh÷ng yÕu tè<br /> tè sinh tr−ë<br /> tr−ëng<br /> cÇn<br /> thiÕt.<br /> <br /> Gluxit & Lipit<br /> <br /> Kho¸ng<br /> <br /> NPN<br /> <br /> Protein<br /> <br /> N<br /> Vi sinh vËt<br /> d¹ cá<br /> <br /> N¨ng l−îng<br /> <br /> Kho¸ng<br /> <br /> Protein<br /> <br /> back22<br /> <br /> < 21<br /> <br /> Phố<br /> Phối hợ<br /> hợp cá<br /> các loạ<br /> loại thứ<br /> thức ăn để<br /> để cung cÊp<br /> ®ång<br /> ng<br /> thêi<br /> N<br /> vμ<br /> μ<br /> n<br /> ¨<br /> ng<br /> l−î<br /> −îng<br /> ng<br /> cho<br /> VSV d¹<br /> ®å<br /> v<br /> l<br /> d¹ cá<br /> <br /> Cung cấp gluxít có thể lên men và<br /> protéin dễ phân giải cần phải:<br /> ⇒ Đủ cho tổng hợp và hoạt động của VSV – để động vật nhai lại thu được<br /> <br /> nhiều năng lượng và protéin.<br /> ⇒ Cân bằng – theo quy luật chung về yếu tố hạn chế – mức năng lượng<br /> hoặc protéin thiếu sẽ quyết định hiệu quả sử dụng và phần cung cấp lãng<br /> phí.<br /> ⇒ Đồng thời – các vi khuẩn cần đồng thời năng lượng và N vì chúng không<br /> có khả năng dự trữ.<br /> ⇒ Liên tục– hoạt động vi khuẩn ở mức cao, đều đặn và thường xuyên – rất<br /> <br /> Thức ăn giàu N<br /> <br /> hiệu quả. Phân bố thức ăn dần dần theo từng bữa nhỏ.<br /> 23<br /> <br /> https://sites.google.com/site/lophocphanvnuak60/<br /> <br /> Thức ăn giàu gluxit<br /> <br /> @@<br /> 24<br /> <br /> 21<br /> <br /> Lớp Học Phần VNUA - Khoa Chăn nuôi- Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam<br /> ¶nh h−ë<br /> ng cñ<br /> h−ëng<br /> cña pH d¹<br /> d¹ cá ®Õn ho¹<br /> ho¹t<br /> lùc cñ<br /> ñ<br /> a<br /> c¸<br /> ¸<br /> c<br /> nhãm<br /> VSV<br /> c c<br /> <br /> Thay ®æi<br /> ®æi pH d¹<br /> d¹ cá phô thué<br /> thuéc vμ<br /> vμo tÇ<br /> tÇn suÊt<br /> cung cÊp thø<br /> ø<br /> c<br /> ¨<br /> n<br /> tinh<br /> th<br /> <br /> Ho¹t lùc<br /> VSV<br /> <br /> pH<br /> Cho ¨n nhiÒu lÇn/ngµy<br /> <br /> VSV<br /> ph©n gi¶i x¬<br /> 6<br /> VSV ph©n<br /> gi¶i tinh bét<br /> <br /> Cho ¨n 2 lÇn/ngµy<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> pH<br /> back26<br /> <br /> 25<br /> <br /> Hoạ<br /> Hoạt độ<br /> động củ<br /> của VSV dạ cỏ<br /> <br /> Hoạ<br /> Hoạt độ<br /> động củ<br /> của VSV dạ cỏ<br /> <br /> Thøc ¨n<br /> <br /> CHC tiªu ho¸<br /> NH3 S<br /> Glucoza<br /> <br /> VSV<br /> <br /> §−êng ph©n<br /> <br /> ChÊt trung gian<br /> <br /> CO2<br /> <br /> (A)<br /> <br /> ABBH<br /> (Axetat, Propionat<br /> Butyrat)<br /> <br /> Gluxit<br /> <br /> C¸c chÊt lªn<br /> men trung gian<br /> <br /> (B)<br /> <br /> Lipit<br /> <br /> ATP<br /> <br /> Tæng hîp<br /> VSV<br /> <br /> Mªtan<br /> <br /> Duy tr×<br /> <br /> NhiÖt<br /> <br /> NhiÖt<br /> ADP<br /> <br /> Kho¸ng:<br /> S, P, Co, Cu, ...<br /> <br /> Amoniac<br /> <br /> NH3<br /> <br /> S<br /> Tæng hîp<br /> <br /> ATP<br /> <br /> Protein<br /> (N)<br /> <br /> Na, K, P, etc<br /> <br /> 2-<br /> <br /> Methane<br /> <br /> Lªn men<br /> <br /> -<br /> <br /> Sinh khèi<br /> VSV<br /> <br /> Axit bÐo bay h¬i:<br /> acetic, propionic & butyric<br /> <br /> HÊp thu<br /> qua v¸ch d¹ cá<br /> <br /> < 27<br /> <br /> Vai trß<br /> trß cña vi sinh vË<br /> vËt d¹<br /> d¹ cá ®èi<br /> ®èi<br /> víi vË<br /> vËt chñ<br /> chñ<br /> 1. Cung cÊp n¨<br /> ng<br /> n¨ng l−î<br /> l−îng<br /> C¸c axit bÐo bay h¬<br /> h¬i (axetic,<br /> (axetic, propionic, butiric vµ<br /> vµ mét<br /> l−îng<br /> −îng nhá<br /> nhá izobytyric, valeric, izovaleric) cung cÊp<br /> kho¶<br /> ng.<br /> kho¶ng 7070-80% tæ<br /> tæng sè<br /> sè nhu cÇ<br /> cÇu n¨<br /> n¨ng l−î<br /> l−îng.<br /> 2. Cung cÊp protein<br /> C¸c hî<br /> hîp chÊt chø<br /> chøa nit¬<br /> nit¬ (kÓ<br /> (kÓ c¶ NPN) ®−îc<br /> ®−îc VSV sö<br /> sö<br /> dông ®Ó tæng hî<br /> ng<br /> hîp nª<br /> nªn sinh khè<br /> khèi protein cã chÊt l−î<br /> l−îng<br /> cao vµ<br /> µ<br /> ®−îc<br /> c<br /> tiª<br /> ª<br /> u<br /> ho¸<br /> ¸<br /> hÊp<br /> thu<br /> ë<br /> rué<br /> é<br /> t<br /> non.<br /> v ®−î ti ho<br /> ru<br /> 3. ChuyÓ<br /> ChuyÓn ho¸<br /> ho¸ lipit<br /> - Ph©<br /> Ph©n gi¶<br /> gi¶i triaxylglycerol vµ<br /> vµ galactolipit cñ<br /> cña thø<br /> thøc ¨n<br /> - No ho¸<br /> ho¸ vµ ®ång<br /> ®ång ph©<br /> ph©n ho¸<br /> ho¸ c¸c axit bÐo kh«<br /> kh«ng no.<br /> - Tæng hî<br /> hîp lipit cã chø<br /> chøa c¸<br /> c¸c axit bÐo l¹<br /> l¹.<br /> 4. Cung cÊp vitamin: nhãm B vµ<br /> vµ K<br /> 5. Gi¶<br /> Gi¶i ®éc<br /> ®éc<br /> <br /> TÕ bµo VSV<br /> <br /> Tiªu ho¸<br /> trong ruét<br /> <br /> 28<br /> <br /> ĐẶC THÙ<br /> THÙ CÁC QUÁ<br /> QUÁ TRÌNH TIÊU<br /> HOÁ<br /> HOÁ VÀ TRAO ĐỔ<br /> ĐỔI CHẤ<br /> CHẤT<br /> ¾<br /> ¾<br /> ¾<br /> ¾<br /> ¾<br /> ¾<br /> <br /> Sự nhai lạ<br /> lại<br /> Độ<br /> Động thá<br /> thái phân giả<br /> giải thứ<br /> thức ăn trong dạ<br /> dạ cỏ<br /> Tiêu hoá<br /> hoá gluxit<br /> Tiêu hoá<br /> hoá protein<br /> Tiêu hoá<br /> hoá lipit<br /> Chuyể<br /> Chuyển hoá<br /> hoá các chấ<br /> chất dinh dưỡ<br /> dưỡng<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản