Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2017)

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
11
lượt xem
0
download

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2017)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 4 trình bày sự phát triển của bê nghé, chăn nuôi bê nghé sơ sinh, chăn nuôi bê nghé trước cai sữa, cai sữa, chăn nuôi bê nghé sau cai sữa. Qua đó giúp cho người học nắm được tổng quan về chăn nuôi bê nghé. Để tìm hiểu và nắm rõ những kiến thức nằm trong bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2017)

Lớp Học Phần VNUA - Khoa Chăn nuôi- Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam<br /> NỘI DUNG MÔN HỌC CHĂN NUÔI TRÂU BÒ<br /> Lợi nhuận<br /> <br /> Ch¨n nu«i bª nghÐ<br /> Néi dung:<br /> <br /> sinh sản<br /> quản lí sinh<br /> sản (4, 5)<br /> <br /> năng suất<br /> +<br /> <br /> thức ăn (2)<br /> +<br /> <br /> sức khoẻ<br /> <br /> +<br /> <br /> - Sự ph¸t triÓn cña bª nghÐ<br /> <br /> - Chăn nu«i bª nghÐ s¬ sinh<br /> <br /> chuồng trại<br /> (3)<br /> <br /> - Chăn nu«i bª nghÐ trước cai<br /> s÷a<br /> <br /> giống<br /> (1)<br /> <br /> - Cai s÷a<br /> - Chăn nu«i bª nghÐ sau cai<br /> s÷a<br /> <br /> kỹ thuật<br /> chăn nuôi<br /> (6, 7, 8, 9)<br /> <br /> 1<br /> <br /> C¸c giai ®o¹n ph¸<br /> ph¸t triÓ<br /> triÓn cñ<br /> cña bª<br /> bª<br /> <br /> SỰ PHÁ<br /> PHÁT TRIỂ<br /> TRIỂN CỦ<br /> CỦA BÊ NGHÉ<br /> NGHÉ<br /> <br /> 1. Thêi kú<br /> kú s¬ sinh (7(7-10 ngµ<br /> ngµy ®Çu)<br /> ®Çu)<br /> ‹<br /> <br /> ‹<br /> <br /> ‹<br /> <br /> Các giai đoạ<br /> đoạn phá<br /> phát<br /> triể<br /> triển củ<br /> của bê nghé<br /> nghé<br /> Quy luậ<br /> luật phá<br /> phát<br /> triể<br /> triển không đồ<br /> đồng<br /> đều<br /> Tác độ<br /> động củ<br /> của<br /> chăm só<br /> sóc nuôi<br /> dưỡ<br /> dưỡng đế<br /> đến sự<br /> sự phá<br /> phát<br /> triể<br /> triển củ<br /> của bê nghé<br /> nghé<br /> <br /> + §iÒu kiÖ<br /> kiÖn sè<br /> sèng cñ<br /> cña c¬<br /> c¬ thÓ<br /> thÓ hoµ<br /> hoµn toµ<br /> toµn thay<br /> ®æi<br /> ®æi<br /> + Kh¶<br /> Kh¶ n¨ng tù<br /> tù vÖ cßn thÊp<br /> + C¬<br /> C¬ n¨ng tiª<br /> tiªu ho¸<br /> ho¸ cßn rÊt yÕu<br /> 2. Thêi kú<br /> kú bó s÷a vµ<br /> vµ tËp ¨n thø<br /> thøc ¨n thù<br /> thùc vË<br /> vËt<br /> + Bª sinh tr−ë<br /> ng rÊt nhanh<br /> tr−ëng<br /> + S÷<br /> S÷a lµ<br /> lµ thø<br /> thøc ¨n chÝnh vµ<br /> vµ ®−îc<br /> ®−îc thay thÕ dÇ<br /> dÇn<br /> b»ng thø<br /> thùc vË<br /> vËt => ló<br /> lóc ®Çu<br /> ®Çu c¬<br /> c¬ n¨ng tiª<br /> tiªu ho¸<br /> ho¸<br /> thøc ¨n thù<br /> chñ<br /> chñ yÕu lµ<br /> lµ d¹ mói khÕ, vÒ sau d¹<br /> d¹ cá ph¸<br /> ph¸t triÓ<br /> triÓn<br /> nhanh chãng<br /> 3. Thêi kú<br /> kú sau cai s÷<br /> s÷a (cai s÷<br /> s÷a ®Õn thµ<br /> thµnh thôc vÒ<br /> tÝnh)<br /> + TuyÕn sinh dôc vµ<br /> s÷a b¾<br /> b¾t ®Çu<br /> ®Çu ph¸<br /> ph¸t<br /> vµ tuyÕn s÷<br /> <br /> ph¸<br /> ngo¹i vi ph¸<br /> ph¸t triÓ<br /> triÓn m¹<br /> m¹nh h¬<br /> h¬n x−¬<br /> x−¬ng<br /> ph¸t tiÓ<br /> tiÓn chiÒu cao vµ<br /> vµ réng<br /> - Sau khi sinh: tè<br /> tèc ®é ph¸<br /> ph¸t triÓ<br /> triÓn cñ<br /> cña m«<br /> m« x−¬ng<br /> −¬ng gi¶<br /> gi¶m xuè<br /> xuèng nh−<br /> nh−ng m«<br /> m« c¬<br /> l¹i t¨<br /> ng trôc ph¸<br /> t¨ng. X−¬<br /> X−¬ng<br /> ph¸t triÓ<br /> triÓn m¹<br /> m¹nh lµ<br /> lµm cho c¬<br /> c¬ thÓ<br /> thÓ dµi ra<br /> + M«<br /> M« c¬ ph¸<br /> ph¸t triÓ<br /> triÓn m¹<br /> m¹nh ë 1212-14 th¸<br /> th¸ng tuæ<br /> tuæi ®Çu,<br /> ®Çu, sau ®ã c−<br /> c−êng ®é<br /> sinh tr−ë<br /> ng vµ<br /> tr−ëng<br /> vµ t¨ng trä<br /> träng tuyÖ<br /> tuyÖt ®èi<br /> ®èi cñ<br /> cña m«<br /> m« c¬ gi¶<br /> gi¶m.<br /> + M«<br /> M« mì ®−îc<br /> ®−îc tÝch luü<br /> luü trong c¬<br /> c¬ thÓ<br /> thÓ ë ®é tuæ<br /> tuæi mué<br /> muén h¬<br /> h¬n.<br /> c. Trao ®æi<br /> ®æi chÊt<br /> - C¬ thÓ<br /> thÓ non cã c−<br /> c−êng ®é tæng hî<br /> hîp protein m¹<br /> m¹nh<br /> - §é tuæ<br /> tuæi cµ<br /> cµng cao mì<br /> mì tÝch luü<br /> luü cµng nhiÒu trong th©<br /> th©n thÞt<br /> - C¸c giè<br /> gièng sí<br /> sím thµ<br /> thµnh thôc mì<br /> mì sím tÝch luü<br /> luü h¬n<br /> <br /> https://sites.google.com/site/lophocphanvnuak60/<br /> <br /> 6<br /> <br /> 91<br /> <br /> Lớp Học Phần VNUA - Khoa Chăn nuôi- Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam<br /> ¶nh h−ë<br /> ng cñ<br /> ng ch¨<br /> h−ëng<br /> cña nu«<br /> nu«i d−ì<br /> d−ìng<br /> ch¨m sãc<br /> bª ®Õn sinh tr−ë<br /> ng vµ<br /> tr−ëng<br /> vµ søc s¶<br /> s¶n xuÊt<br /> <br /> Sù ph¸<br /> ph¸t triÓ<br /> triÓn d¹<br /> d¹ dµy GSNL<br /> <br /> a. Mø<br /> ng<br /> Møc dinh d−ì<br /> d−ìng<br /> - Møc nu«<br /> ng qu¸<br /> nu«i d−ì<br /> d−ìng<br /> qu¸ thÊp hoÆ<br /> hoÆc qu¸<br /> qu¸ cao => rè<br /> rèi lo¹<br /> lo¹n ph¸<br /> ph¸t<br /> triÓ<br /> triÓn c¬<br /> c¬ thÓ<br /> thÓ vµ c¸c c¬<br /> c¬ quan chø<br /> chøc n¨<br /> n¨ng => gi¶<br /> gi¶m sø<br /> søc s¶<br /> s¶n xuÊt<br /> vÒ sau.<br /> - Bª cã kh¶<br /> ng t¹m thêi<br /> kh¶ n¨ng bï<br /> bï ®¾p<br /> ®¾p l¹<br /> l¹i sù<br /> sù ®×nh trÖ<br /> trÖ sinh tr−ë<br /> tr−ëng<br /> sau khi ®−îc<br /> ng vµ<br /> ®−îc c¶<br /> c¶i thiÖ<br /> thiÖn ®iÒu kiÖ<br /> kiÖn nu«<br /> nu«i d−ì<br /> d−ìng<br /> vµ ch¨<br /> ch¨m sãc.<br /> - Møc ®é nu«<br /> ng cã ¶nh h−ë<br /> ng nhiÒu ®Õn sù<br /> nu«i d−ì<br /> d−ìng<br /> h−ëng<br /> sù tÝch luü<br /> luü<br /> protein vµ<br /> vµ mì<br /> - Nu«<br /> bª ë møc cao sÏ<br /> sÏ lµm t¨<br /> t¨ng nhanh thµ<br /> thµnh thôc vÒ<br /> Nu«i d−<br /> d−âng bª<br /> sinh lý vµ<br /> vµ cho phÐp ®−a<br /> ®−a vµ<br /> vµo sö<br /> sö dông sí<br /> sím h¬<br /> h¬n. Tuy nhiª<br /> nhiªn nÕu<br /> nu«<br /> ng qu¸<br /> ng n©<br /> nªn khã thô<br /> nu«i d−ì<br /> d−ìng<br /> qu¸ cao sÏ<br /> sÏ g©y ra hiÖ<br /> hiÖn t−î<br /> t−îng<br /> n©n sæ<br /> sæi nª<br /> thai.<br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> ¶nh h−ë<br /> ng cñ<br /> ng ch¨<br /> h−ëng<br /> cña nu«<br /> nu«i d−ì<br /> d−ìng<br /> ch¨m sãc<br /> bª ®Õn sinh tr−ë<br /> ng vµ<br /> tr−ëng<br /> vµ søc s¶<br /> s¶n xuÊt<br /> <br /> NUÔI BÊ NGHÉ SƠ SINH<br /> <br /> b. Lo¹<br /> Lo¹i h×<br /> h×nh thø<br /> thøc ¨n<br /> - TËp ¨n thø<br /> thøc ¨n thù<br /> thùc vË<br /> vËt sí<br /> sím => ph¸<br /> ph¸t triÓ<br /> triÓn nhanh c¸<br /> c¸c c¬<br /> c¬ quan tiª<br /> tiªu<br /> ho¸<br /> ho¸ => tiª<br /> tiªu ho¸<br /> ho¸ vµ sö dông tè<br /> tèt c¸<br /> c¸c lo¹<br /> lo¹i thø<br /> thøc ¨n th«<br /> th«.<br /> - Cho bª<br /> bª ¨n nhiÒu s÷<br /> s÷a => ph¸<br /> ph¸t triÓ<br /> triÓn cñ<br /> cña c¬<br /> c¬ quan tiª<br /> tiªu ho¸<br /> ho¸ bÞ h¹<br /> h¹n chÕ<br /> vµ b¾t ®Çu<br /> ®Çu ¨n thø<br /> thøc ¨n thù<br /> thùc vË<br /> vËt chË<br /> chËm h¬<br /> h¬n.<br /> <br /> •<br /> <br /> Các loại thức ăn<br /> <br /> • Cho bú sữa<br /> • Chăm sóc<br /> <br /> c. Ch¨<br /> Ch¨m sãc<br /> - NhiÖ<br /> NhiÖt ®é,<br /> ®é, ¸nh s¸<br /> s¸ng chuå<br /> chuång nu«<br /> nu«i, ®é Èm kh«<br /> kh«ng khÝ vµ<br /> vµ thµ<br /> thµnh phÇ<br /> phÇn<br /> kh«<br /> kh«ng khÝ, còng nh−<br /> nh− sù vËn ®éng<br /> ®éng tÝch cù<br /> cùc cã t¸<br /> t¸c ®éng<br /> ®éng trù<br /> trùc tiÕp ®Õn<br /> sù ph¸<br /> triÓn vµ<br /> vµ ho¹<br /> ho¹t ®éng<br /> ®éng cñ<br /> cña c¸<br /> c¸c c¬<br /> c¬ quan né<br /> néi tiÕt vµ<br /> vµ chi phè<br /> phèi m¹<br /> m¹nh<br /> ph¸t triÓ<br /> ®Õn c−<br /> ng trao ®æi<br /> c−êng ®é vµ chiÒu h−í<br /> h−íng<br /> ®æi chÊt.<br /> - Xoa bãp bÇ<br /> bÇu vó<br /> vó tõ khi bª<br /> bª thµ<br /> thµnh thôc vÒ tÝnh (9(9-12 th¸<br /> th¸ng tuæ<br /> tuæi) kÝch<br /> thÝch sù<br /> sù ph¸<br /> ph¸t triÓ<br /> triÓn cñ<br /> cña vó<br /> vó => n©<br /> n©ng cao sø<br /> søc s¶<br /> s¶n xuÊt s÷<br /> s÷a t¨<br /> t¨ng sø<br /> søc ®Ò kh¸<br /> kh¸ng cñ<br /> cña bª<br /> bª do bª<br /> bª s¬ sinh cã kh¶<br /> kh¶ n¨ng hÊp<br /> thu nguyª<br /> nguyªn vÑ<br /> vÑn gamma globulin tõ s÷<br /> s÷a ®Çu<br /> ®Çu vµ<br /> vµo m¸<br /> m¸u. Kh¶<br /> Kh¶<br /> n¨ng hÊp thu nµ<br /> nµy gi¶<br /> gi¶m xuè<br /> xuèng theo thêi gian (sau 60 giê kh«<br /> kh«ng<br /> cßn kh¶<br /> kh¶ n¨ng nµ<br /> nµy n÷<br /> n÷a)<br /> + S÷<br /> ng MgSO4 cao (0,37% vs 0,017%)<br /> S÷a ®Çu<br /> ®Çu cß<br /> cßn cã hµ<br /> hµm l−î<br /> l−îng<br /> t¹o thµ<br /> thµnh chÊt tÈ<br /> tÈy nhÑ<br /> nhÑ ®Ó ®Èy<br /> ®Èy cø<br /> cøt su ra ngoµ<br /> ngoµi.<br /> 11<br /> <br /> https://sites.google.com/site/lophocphanvnuak60/<br /> <br /> 12<br /> <br /> 92<br /> <br /> Lớp Học Phần VNUA - Khoa Chăn nuôi- Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam<br /> Thø<br /> Thøc ¨n<br /> <br /> L−u ý khi cho bª<br /> bª bó s÷a<br /> <br /> 2. S÷<br /> S÷a ®Çu<br /> ®Çu nh©<br /> nh©n t¹<br /> t¹o<br /> <br /> + Bª<br /> Bª ph¶<br /> ph¶i ®−îc<br /> ®−îc bó<br /> bó s÷a ®Çu<br /> ®Çu sau khi ®Î chË<br /> chËm nhÊt lµ<br /> lµ 1 giê<br /> <br /> + Thµ<br /> Thµnh phÇ<br /> phÇn: 1 lÝt s÷<br /> s÷a nguyª<br /> nguyªn, 10 ml dÇ<br /> dÇu c¸<br /> c¸, 55-10g muè<br /> muèi,<br /> 2-3 qu¶<br /> qu¶ trø<br /> trøng, nÕu t¸<br /> t¸o bãn cho thª<br /> thªm 55-10g MgSO4<br /> <br /> + S÷<br /> S÷a ®Çu<br /> ®Çu dï<br /> dïng cho bª<br /> bª ®Õn ®©u<br /> ®©u th×<br /> th× v¾t ®Õn ®ã hay v¾<br /> v¾t s÷<br /> s÷a ®Çu<br /> ®Çu (bª<br /> (bª<br /> kh«<br /> kh«ng uè<br /> uèng hÕt ngay) b¶<br /> b¶o qu¶<br /> qu¶n ë tñ l¹nh 4oC ®−îc<br /> ®−îc 7 ngµ<br /> ngµy ®Ó<br /> cho bª<br /> bª uèng dÇ<br /> dÇn. Tr−í<br /> Tr−ícc khi cho uè<br /> uèng h©<br /> h©m nãng c¸<br /> c¸ch thuû<br /> thuû lªn<br /> 3737-38oC<br /> <br /> + C¸<br /> C¸ch pha chÕ: s÷<br /> s÷a nguyª<br /> nguyªn sau khi thanh trï<br /> trïng h¹<br /> h¹ nhiÖ<br /> nhiÖt<br /> ®é xuè<br /> xuèng 3838-39oC, ®Ëp<br /> ®Ëp trø<br /> trøng vµ<br /> vµ cho dÇ<br /> dÇu c¸<br /> c¸, muè<br /> muèi vµ<br /> vµo,<br /> ®¸nh<br /> ®¸nh thË<br /> thËt ®Òu.<br /> <br /> + S÷<br /> S÷a ph¶<br /> ph¶i ®¶m b¶<br /> b¶o vÖ<br /> vÖ sinh, nh−<br /> nh−ng tuyÖ<br /> tuyÖt ®èi<br /> ®èi kh«<br /> kh«ng dï<br /> dïng nhiÖ<br /> nhiÖt ®Ó<br /> xö lý v×<br /> ng albumin<br /> v× dÔ g©<br /> g©y ®«ng<br /> ®«ng vãn do cã hµ<br /> hµm l−î<br /> l−îng<br /> <br /> 3. Thø<br /> Thøc ¨n kh¸<br /> kh¸c<br /> <br /> + Kh«<br /> viªm<br /> Kh«ng ®−îc<br /> ®−îc bó<br /> bó s÷a vó<br /> vó viª<br /> <br /> + Thêi gian cuè<br /> cuèi bª<br /> bª ph¶<br /> ph¶i ®−îc<br /> ®−îc tË<br /> tËp ¨n thø<br /> thøc ¨n th«<br /> th«: cá<br /> cá kh«<br /> kh«,<br /> r¬m.<br /> <br /> + S÷<br /> S÷a ph¶<br /> ph¶i cã nhiÖ<br /> nhiÖt ®é thÝch hî<br /> hîp, tè<br /> tèt nhÊt lµ<br /> lµ 3535-37oC. S÷<br /> S÷a cµ<br /> cµng<br /> l¹nh th×<br /> th× kh¶<br /> kh¶ n¨ng ®«ng<br /> ®«ng vãn ë d¹ mói khÕ cµ<br /> cµng kÐm khã tiª<br /> tiªu<br /> ho¸<br /> ho¸.<br /> <br /> + Tõ ngµ<br /> ngµy thø<br /> thø 5 trë<br /> trë ®i cã thÓ<br /> thÓ cho ¨n thª<br /> thªm kho¸<br /> kho¸ng bæ<br /> bæ sung.<br /> <br /> ng bª<br /> + L−î<br /> ng s÷<br /> bª<br /> L−îng<br /> s÷a mç<br /> mçi lÇ<br /> lÇn cho bó<br /> bó kh«<br /> kh«ng ®−îc<br /> ®−îc qu¸<br /> qu¸ 8% khè<br /> khèi l−î<br /> l−îng<br /> <<br /> <br /> 13<br /> <br /> Cho bª<br /> bª bó s÷a trù<br /> trùc tiÕp<br /> <br /> + L−î<br /> ng s÷<br /> ng s¬<br /> L−îng<br /> s÷a cho bu mç<br /> mçi ngµ<br /> ngµy b»<br /> b»ng 1/51/5-1/6 khè<br /> khèi l−î<br /> l−îng<br /> s¬ sinh<br /> <br /> 14<br /> <br /> Cho bª<br /> bª bó s÷a gi¸<br /> gi¸n tiÕp<br /> + Sau khi ®Î t¸ch con kh«<br /> kh«ng cho bó<br /> bó<br /> trù<br /> trùc tiÕp. V¾<br /> V¾t s÷<br /> s÷a ®Çu<br /> ®Çu cho bó<br /> bó b»ng b×<br /> b×nh<br /> cã nó<br /> nóm vó<br /> vó cao su. Lç<br /> Lç tiÕt cñ<br /> cña nó<br /> nóm vó<br /> vó <<br /> 2mm nh»<br /> nh»m ®¶m b¶<br /> b¶o mé<br /> mét lÇ<br /> lÇn mó<br /> mót kh«<br /> kh«ng<br /> qu¸<br /> qu¸ 30 mm s÷<br /> s÷a ®Ó cho r·<br /> r·nh thù<br /> thùc qu¶<br /> qu¶n<br /> ho¹<br /> ho¹t ®éng<br /> ®éng tè<br /> tèt. Khi cho bó<br /> bó ®Æt<br /> ®Æt b×<br /> b×nh<br /> nghiª<br /> nghiªng 1 gãc 30o .<br /> <br /> + Sau khi ®Î bª ®−îc<br /> ®−îc trù<br /> trùc tiÕp bó<br /> bó<br /> tõ vó<br /> vó bß mÑ hµng ngµ<br /> ngµy<br /> + Tr−í<br /> Tr−ícc khi cho bª<br /> bª nghÐ bó<br /> bó cÇn<br /> ph¶<br /> ph¶i lµ<br /> lµm vÖ<br /> vÖ sinh chuå<br /> chuång tr¹<br /> tr¹i, vó<br /> vó bß mÑ<br /> ph¶<br /> ph¶i ®−îc<br /> ®−îc lau s¹<br /> s¹ch<br /> + Tr−<br /> Tr−êng hî<br /> hîp tr©<br /> tr©u bß<br /> bß mÑ míi ®i<br /> lµm vÒ th×<br /> th× nªn cho nghØ<br /> nghØ ng¬<br /> ng¬i 3030-45<br /> phó<br /> phót mí<br /> míi cho con bó<br /> bó<br /> <br /> + Sau mé<br /> mét vµ<br /> vµi ngµ<br /> ngµy cho bó<br /> bó b×nh b¾<br /> b¾t<br /> ®Çu<br /> ®Çu chuyÓ<br /> chuyÓn sang tË<br /> tËp cho bª<br /> bª uèng s÷<br /> s÷a<br /> trong x«<br /> x«.<br /> <br /> + NÕu vó<br /> vó bÞ viª<br /> viªm ph¶<br /> ph¶i ch÷<br /> ch÷a trÞ ®Ó<br /> tr¸<br /> tr¸nh bª<br /> bª nghÐ viª<br /> viªm rué<br /> ruét. Thêi kú<br /> kú nµy<br /> kh«<br /> kh«ng cho bª<br /> bª nghÐ ®i theo mÑ<br /> mÑ mµ ph¶<br /> ph¶i<br /> nu«<br /> nu«i ë chuå<br /> chuång<br /> <br /> <<br /> <br /> 15<br /> <br /> Tập cho bê uống sữa trong xô<br /> <br /> 16<br /> <br /> Chăm sóc bê sơ sinh<br /> <br /> Röa s¹<br /> s¹ch tay vµ<br /> vµ ng©<br /> ng©m<br /> vµo trong s÷<br /> s÷a, thß<br /> thß 2<br /> ngãn tay lª<br /> lªn lµ<br /> lµm vó<br /> vó<br /> gi¶<br /> gi¶. Tay kia Ên mâm<br /> bª xuè<br /> xuèng cho ngË<br /> ngËm<br /> mót 2 ®Çu<br /> ®Çu ngãn tay.<br /> S÷a sÏ<br /> sÏ theo kÏ<br /> kÏ ngãn<br /> tay lª<br /> lªn. Lµ<br /> Lµm vµ<br /> vµi lÇ<br /> lÇn<br /> nh−<br /> nh− vËy bª<br /> bª sÏ quen vµ<br /> vµ<br /> tù uèng s÷<br /> s÷a<br /> 17<br /> <br /> https://sites.google.com/site/lophocphanvnuak60/<br /> <br /> 18<br /> <br /> 93<br /> <br /> Lớp Học Phần VNUA - Khoa Chăn nuôi- Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam<br /> Còi nu«<br /> nu«i bª<br /> bª<br /> <br /> Ch¨<br /> Ch¨m sãc bª<br /> bª nghÐ s¬<br /> s¬ sinh<br /> - Sau khi sinh, tr−í<br /> tr−ícc ló<br /> lóc cho bª<br /> bª bó s÷a ®Çu<br /> ®Çu cÇ<br /> cÇn tiÕn hµ<br /> hµnh c©<br /> c©n bª<br /> bª<br /> - Quan s¸<br /> s¸t ®Æc<br /> ®Æc ®iÓm l«<br /> l«ng, da, ph¶<br /> ph¶n x¹<br /> x¹ mót bó<br /> bó, r¨<br /> r¨ng, niª<br /> niªm m¹<br /> m¹c<br /> miÖ<br /> h×nh sø<br /> søc khoÎ<br /> khoÎ, ¨n uè<br /> uèng, ®i ®øng...<br /> ®øng... ®Ó cã chÕ ®é nu«<br /> nu«i<br /> miÖng, t×<br /> t×nh h×<br /> d−ìng<br /> ng sö<br /> −ìng cho thÝch ®¸ng<br /> ®¸ng vµ<br /> vµ x¸c ®Þnh h−í<br /> h−íng<br /> sö dông vÒ sau.<br /> - Bª s¬ sinh rÊt yÕu, kh¶<br /> kh¶ n¨ng chè<br /> chèng ®ì<br /> bÖnh tË<br /> tËt kÐm nª<br /> nªn cÇ<br /> cÇn ®−îc<br /> ®−îc nu«<br /> nu«i trª<br /> trªn còi<br /> trong chuå<br /> chuång c¸<br /> c¸ch ly. Còi ph¶<br /> ph¶i ®−îc<br /> ®−îc ®Æt<br /> ®Æt<br /> n¬i tho¸<br /> lïa, hµ<br /> hµng<br /> tho¸ng nh−<br /> nh−ng kh«<br /> kh«ng cã giã lï<br /> tuÇ<br /> tuÇn ®−îc<br /> ®−îc tiª<br /> tiªu ®éc,<br /> ®éc, hµ<br /> hµng ngµ<br /> ngµy ®−îc<br /> ®−îc lau<br /> sµn vµ<br /> vµ lµm vÖ<br /> vÖ sinh. Thêi gian nu«<br /> nu«i bª<br /> bª<br /> trong còi nµ<br /> nµy chi cho phÐp trong 30 ngµ<br /> ngµy.<br /> - Trª<br /> Trªn còi nµ<br /> nµy ph¶<br /> ph¶i ®Æt<br /> ®Æt x«<br /> x« chø<br /> chøa n−í<br /> n−ícc cho<br /> bª uèng vµ<br /> vµ x« ®Ó cá kh«<br /> kh« cho bª<br /> bª tËp ¨n.<br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> NUÔI BÊ NGHÉ<br /> NGHÉ TRƯỚ<br /> TRƯỚC CAI SỮ<br /> SỮA<br /> <br /> Ch¨<br /> Ch¨m sãc bª<br /> bª nghÐ s¬<br /> s¬ sinh (tiÕp)<br /> - Mçi ngµ<br /> ngµy s¸<br /> s¸t trï<br /> trïng rè<br /> rèn cho bª<br /> bª mét lÇ<br /> lÇn b»<br /> b»ng c¸<br /> c¸c<br /> dung dÞch s¸<br /> s¸t trï<br /> trïng ®Õn khi rè<br /> rèn kh«<br /> kh« míi th«<br /> th«i.<br /> <br /> ‹<br /> <br /> - Hµng ngµ<br /> ngµy cho bª<br /> bª xuè<br /> xuèng còi ®Ó ®−îc<br /> ®−îc vË<br /> vËn ®éng<br /> ®éng tù<br /> tù<br /> do trong 33-4 giê, th−<br /> th−êng mï<br /> mïa hÌ s¸<br /> s¸ng vµ<br /> vµo ló<br /> lóc 88-10<br /> giê, chiÒu tõ 35<br /> giê,<br /> mï<br /> ï<br /> a<br /> ®«ng<br /> ng<br /> chË<br /> Ë<br /> m<br /> h¬<br /> ¬<br /> n<br /> 30<br /> phó<br /> 3<br /> m ®« ch h<br /> phót.<br /> <br /> ‹<br /> ‹<br /> <br /> - Hµng ngµ<br /> tËt<br /> ngµy ph¶<br /> ph¶i kiÓ<br /> kiÓm tra t×<br /> t×nh h×<br /> h×nh sø<br /> søc khoÎ<br /> khoÎ bÖnh tË<br /> cña bª<br /> bª, vÖ<br /> vÖ sinh tiª<br /> tiªu ®éc<br /> ®éc chuå<br /> chuång nu«<br /> nu«i vµ<br /> vµ còi bª<br /> bª. Mï<br /> Mïa<br /> ®«ng<br /> ®«ng treo rÌm che chuå<br /> chuång nu«<br /> nu«i ®Ó bª ®−îc<br /> ®−îc Êm, mï<br /> mïa<br /> hÌ ph¶<br /> ph¶i tho¸<br /> tho¸ng m¸<br /> m¸t.<br /> <br /> ‹<br /> ‹<br /> <br /> Tiêu chuẩ<br /> chuẩn ăn<br /> Các loạ<br /> loại thứ<br /> thức ăn<br /> Tập ăn thứ<br /> thức ăn sớ<br /> sớm<br /> Chăm só<br /> sóc<br /> Các phương thứ<br /> thức nuôi<br /> dưỡ<br /> dưỡng và<br /> và quả<br /> quản lý<br /> <br /> - Trong chuå<br /> nªn m¾<br /> m¾c bãng ®iÖn vµ<br /> vµ cho s¸<br /> s¸ng gi¸<br /> gi¸n<br /> chuång nª<br /> ®o¹n: s¸<br /> s¸ng 33-4 giê / t¾<br /> t¾t 11-2 giê ®Ó cung cÊp tia tö<br /> tö<br /> ngo¹<br /> ngo¹i cho bª<br /> bª<br /> <br /> <<br /> <br /> chØ<br /> chØ cho ¨n tõ th¸<br /> th¸ng tuæ<br /> tuæi thø<br /> thø 3.<br /> + NÕu bª<br /> bª Øa ch¶<br /> ch¶y th×<br /> th× ph¶<br /> ph¶i th«<br /> th«i cho ¨n<br /> <br /> + Trong th¸<br /> th¸ng tuæ<br /> tuæi ®Çu<br /> ®Çu thø<br /> thøc ¨n th«<br /> th« cho bª<br /> bª chñ<br /> chñ yÕu lµ<br /> lµ cá kh«<br /> kh« vµ<br /> ®−îc<br /> ®−îc t¨<br /> t¨ng dÇ<br /> dÇn lª<br /> lªn theo tuæ<br /> tuæi.<br /> 6. Cá<br /> Cá t−¬i<br /> −¬i<br /> + TË<br /> TËp cho bª<br /> bª ¨n tõ cuè<br /> cuèi th¸<br /> th¸ng tuæ<br /> tuæi thø<br /> thø nhÊt.<br /> <br /> 8. Thø<br /> Thøc ¨n ñ xanh<br /> Nªn cho bª<br /> bª ¨n tõ th¸<br /> th¸ng tuæ<br /> tuæi thø<br /> thø 3 vÒ sau.<br /> 9. ChÊt kho¸<br /> kho¸ng<br /> + Bæ<br /> Bæ sung Ca vµ<br /> vµ P tõ th¸<br /> th¸ng thø<br /> thø 1-5 (tré<br /> (trén ví<br /> víi thø<br /> thøc ¨n tinh, hoµ<br /> hoµ<br /> vµo s÷<br /> s÷a hay ®¸ liÕm)<br /> <br /> + L−î<br /> ng cá<br /> L−îng<br /> cá t−¬i<br /> −¬i ®−îc<br /> ®−îc t¨<br /> t¨ng dÇ<br /> dÇn trong khÈ<br /> khÈu phÇ<br /> phÇn.<br /> + Bæ<br /> Bæ sung t¹<br /> t¹i chuå<br /> chuång hay gÆ<br /> gÆm trª<br /> trªn b·<br /> b·i ch¨<br /> ch¨n<br /> <br /> + Cho bª<br /> bª vËn ®éng<br /> ®éng d−í<br /> d−íii ¸nh s¸<br /> s¸ng mÆ<br /> mÆt trêi<br /> 29<br /> <br /> https://sites.google.com/site/lophocphanvnuak60/<br /> <br /> <<br /> <br /> 30<br /> <br /> 95<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản