Bài giảng chuyển hóa các chất- Hóa học Glucid part 4

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
78
lượt xem
9
download

Bài giảng chuyển hóa các chất- Hóa học Glucid part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Glycogen: Là polysa-id “dự trữ “ ở người, ĐV; có nhiều ở gan và ở cơ. Cấu tạo: từ -D-glc, công thức ~ tinh bột (C6H10O5)n. KLPT:107 - 109 và cao hơn. - Theo cấu tạo glycogen ~ Amylopectin - So với amylopectin, glycogen có một số điểm giống và ≠: .Giống: về cấu tạo, cho màu tím đỏ khi + với iode. .≠: phân nhánh nhiều hơn, độ dài mỗi nhánh ngắn hơn - Khi phân cắt glycogen: ...- glucose.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyển hóa các chất- Hóa học Glucid part 4

  1. 2. Glycogen: Glycogen: Lµ polysa-id “dù tr÷ “ ë ng­êi, §V; cã nhiÒu ë gan vµ ë c¬. - CÊu t¹o: tõ -D-glc, c«ng thøc ~ tinh bét (C6H10O5)n. - KLPT:107 - 109 vµ cao h¬n. - Theo cÊu t¹o glycogen ~ Amylopectin - So víi amylopectin, glycogen cã mét sè ®iÓm gièng vµ ≠: .Gièng: vÒ cÊu t¹o, cho mµu tÝm ®á khi + víi iode. .≠: ph©n nh¸nh nhiÒu h¬n, ®é dµi mçi nh¸nh ng¾n h¬n - Khi ph©n c¾t glycogen: ...-> glucose. o o o o o o o o o o o oo o o o B o o o o oo o o oo o o0 o o o oooooo o o CÊu tróc cña glycogen o o oo oo oo o o oo o ooo o ooo o o A- nh¸nh trong oo o o o o o oo B- nh¸nh ngoµi oo A o o o R ( G lu c o s e )
  2. 3. 3. Cellulose: - Lµ polysa-rid “cÊu tróc”, lµ TP chÝnh cña mµng TB thùc vËt. rid lµ - KLPT: 106 - 2.106. - CÊu t¹o: c¸c -D-glc l.k víi nhau bëi c¸c l.k (1-4). CÊu glc CH2OH CH2OH O O O 1 O O n Cellulose - Vai trß: n©ng ®ì vµ b¶o vÖ c¬ thÓ (thùc vËt). - ë ng­êi ko tiªu ho¸ ®­îc v× ko cã E ®Æc hiÖu- -glucosidase B. Heteropolyssaccharid (polysaccharid t¹p). - cã chñ yÕu ë tæ chøc liªn kÕt
  3. Gåm: Gåm: - Acid hyaluronic - Condrointin-4-sulfat (Condrointin sulfat A) vµ condrointin- 6 - Sulfat Sulfat (Condrointin sulfat C) - Condrointin sulfat B: (Dermatan sulfat).Derma- da (ch©n b×). - Keratan sulfat. - Heparin vµ heparin sulfat. CT: D-glucuronat-2-sulfat vµ N-acetyl glucosamin-6-sulfat (tõ sulfat acid glucuronic, glucosamin vµ acid sulfuric): HO3SOCH2 COOH O O O O NHCOCH3 OSO3H n Heparin Vai trß: chèng ®«ng m¸u.
  4. C¸c kh¸ng nguyªn nhãm m¸u thuéc lo¹i gangliosid (f/h cña polysaccarid vµ polypeptid). TÝnh ®Æc hiÖu cña nhãm m¸u lµ do phÇn polysaccarid, cô thÓ lµ do c¸c monosaccarid tËn cïng cïng quyÕt ®Þnh. VÝ dô nh­ nhãm m¸u A lµ N- acetylgalactozamin, nhãm B lµ D-galactose.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản