intTypePromotion=1

Bài giảng Hành vi khách hàng - ThS.Phùng Minh Tuấn

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
406
lượt xem
176
download

Bài giảng Hành vi khách hàng - ThS.Phùng Minh Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hành vi khách hàng - ThS.Phùng Minh Tuấn gồm 8 chương với các nội dung: tổng quan hành vi khách hàng, ảnh hưởng của yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân đến hành vi khách hàng, yếu tố tâm lý ảnh hưởng hành vi khách hàng, quá trình quyết định mua hàng của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, hành vi khách hàng và chiến lược Marketing.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi khách hàng - ThS.Phùng Minh Tuấn

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH ----- ----- MOÂN HOÏC HAØNH VI KHAÙCH HAØNG GIAÛNG VIEÂN: ThS. PHUØNG MINH TUAÁN Õ
 2. 
 3. 
 4.      ! " #$% $ &'())*+,,-.,$ /0 , )232-(43332
 5.     #$ %& '( #$ )* +,+ . * / 0 ,+ +1& #2 34 ,0 5,0 +1( )* 6+2 34 ,0 73 8 9* 6+2 934 ,0 ,0 :( $ / 0 #$ +1,; * 6+ = ' >%$ ?(&# @%6 >$ , '  A #$ >%&'
 6.  
 7.  /(& +,+ +1& ( @%6 +(& 3 # ,& +(&2 C( D(+ >;' (& ' $0( + =($ (&' = ( @#( (&' #(EF G ; ,& +(& (6 :' + @#( (&' #(F ,+ +1& +1#' / 0H ; / 0 * #H +%& '( * 6+I#H D( = +,+ +1& @(& 6J& #0 ?(& +1(0@%& $J #0 +>& * 8 9 6+F 6 /(& +,+ +1&2 D@:K +(0# @J # ?(& /(& ?,+ ,+ +1& ?(&# / 0 J& +, D( = =,0 +1( +J& B) ?(& B*
 8.  B % +,  #$
 9.    5L N P( +1Q SJ @#T =($ (&' U :' ', $W =($ (&' S>%' 6L6 ', $W
 10.  )
 11. % +,  #$ 
 12. ! " #$ () * ,- .$   5L N X >Y' $Z( ?[ #L \ _ ? '>` +, :a' b' :c' ', $W ?[ #L +1#' (1=K+' Ad$ +\ b' :c' +1#' (1=K+' +e +1>`' U e(
 13.  * % +,  #$ /
 14. ! " #$ () 01 3 .$   X >Y' $Z( f gh U \ _ ? +, :a' X >Y' $Z( f +( =i# X >Y' $Z( '( j X >Y' $Z( '( +l' gh U b' :c' +1#' #T+ U' (1=K+'
 15.  7
 16. % +,  #$ 8
 17. ! " #$ () - 9 .$   o\ +d +p +L$ >`' ` o\ +d 'r 'N6 o\ +d +j +1T' = +\ S#' $L$ Dd' L +s b' :c' +1#' (1=K+'
 18.  9 % +,  #$ :
 19. ;$ () (9< => ? ! .$    $lH U' $% u +W$ vw x /\+ r +H +L U

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản