Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: Bing Bing | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
13
lượt xem
4
download

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 - Thay đổi và phát triển tổ chức. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Các loại thay đổi và áp lực thay đổi tổ chức, kháng cự sự thay đổi và phương pháp vượt qua sự kháng cự, phát triển tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - ĐH Thương mại

Chương 8. Thay đổi và phát triển tổ chức<br /> <br /> D<br /> <br /> 1. Các loại thay đổi và áp lực thay đổi tổ chức<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> 2. Kháng cự sự thay đổi và phương pháp vượt<br /> qua sự kháng cự<br /> <br /> M<br /> <br /> 3. Phát triển tổ chức<br /> <br /> U<br /> <br /> 8.1. Các dạng thay đổi<br /> <br /> D<br /> <br /> • Điều chỉnh lại các<br /> quan niệm về giá trị<br /> và chuẩn mực ứng xử<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> Văn<br /> hóa<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Nhân<br /> sự<br /> <br /> • Tuyển dụng<br /> • Thuyên chuyển<br /> • Đề bạt<br /> <br /> Áp lực đối với sự thay đổi<br /> <br /> D<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> Công<br /> nghệ<br /> <br /> M<br /> <br /> Con<br /> người<br /> <br /> U<br /> <br /> Điều<br /> kiện<br /> môi<br /> trường<br /> <br /> CAÙC VAÁN ÑEÀ VEÀ SÖÏ THAY ÑOÅI CUÛA<br /> TC<br /> <br /> D<br /> <br /> CAÙC AÙP LÖÏC THAY ÑOÅI<br /> <br /> H<br /> <br /> Chi phí – Hieäu quaû<br /> <br /> AÙp löïc<br /> thay ñoåi<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Hoïc taäp nhöõng kieán thöùc môùi<br /> <br /> Phaù boû Thoùi quen – Taäp<br /> quaùn<br /> <br /> M<br /> <br /> Caïnh tranh<br /> <br /> U<br /> <br /> Xaõ hoäi – Phaùp luaät<br /> <br /> Khoa hoïc – coâng ngheä<br /> <br /> NHÖÕNG KHÍA CAÏNH TÍCH CÖÏC<br /> CUÛA SÖÏ THAY ÑOÅI<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> • Ñem laïi höùng thuù môùi cho coâng vieäc.<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> • Môû ra trieån voïng phaùt trieån ngheà nghieäp.<br /> • Cô hoäi tieáp thu nhöõng kyõ naêng môùi.<br /> • Cô hoäi trao quyeàn cho nhaân vieân.<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> • Thay ñoåi cuõng chính laø moät thöû thaùch.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản