Bài giảng Khoa học quản lý: Chương 10 - TS. Lê Hiếu Học

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
25
lượt xem
2
download

Bài giảng Khoa học quản lý: Chương 10 - TS. Lê Hiếu Học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Khoa học quản lý Chương 10 Chức năng tổ chức do TS. Lê Hiếu Học biên soạn sẽ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành hiểu được Chức năng tổ chức là gì, những mô hình cơ cấu tổ chức chủ yếu, những phát triển mới trong cơ cấu tổ chức và vận hành, những xu hướng tổ chức nào đang thay đổi môi trường làm việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Khoa học quản lý: Chương 10 - TS. Lê Hiếu Học

Môn học: Khoa học quản lý<br /> <br /> Câu hỏi nghiên cứu<br /> <br /> Chức năng tổ chức là gì?<br /> <br /> Chương 10<br /> <br /> Những mô hình cơ cấu tổ chức chủ yếu<br /> Những phát triển mới trong cơ cấu tổ chức &̀ vận hành<br /> <br /> Chức năng Tổ chức<br /> <br /> Những xu hướng tổ chức nào đang thay đổi<br /> môi trường làm việc<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vai trò của tổ chức trong mối quan hệ<br /> với các chức năng khác của quản lý<br /> <br /> Chức năng tổ chức là gì?<br /> <br /> Tổ chức và cấu trúc tổ chức<br /> Tổ chức<br /> <br /> Tổ chức -<br /> <br /> • Quá trình sắp xếp con người và các nguồn lực khác để<br /> <br /> Xây dựng cơ cấu<br /> <br /> cùng làm việc nhằm đạt được mục đích<br /> <br /> •Phân chia công việc<br /> <br /> Cấu trúc tổ chức<br /> <br /> •Sắp xếp các nguồn lực<br /> <br /> các nhiệm vụ, dòng chảy công việc, mối<br /> quan hệ báo cáo và các kênh truyền thông giao<br /> tiếp liên kết các cá nhân và các nhóm khác biệt<br /> với nhau.<br /> <br /> • Hệ thống<br /> <br /> Lập kế hoạch -<br /> <br /> •Điều phối các hoạt động<br /> <br /> Định hướng<br /> <br /> Kiểm tra<br /> Đảm bảo kết quả<br /> <br /> Lãnh đạo<br /> Cuốn hút nỗ lực<br /> của nhân viên<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chức năng tổ chức là gì?<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chức năng tổ chức là gì?<br /> <br /> Sơ đồ tổ chức<br /> Biểu đồ mô tả mối quan hệ báo cáo và sự sắp xếp<br /> chính tắc các vị trí làm việc trong nội bộ một tổ chức<br /> Một sơ đồ tổ chức xác định:<br /> • Sự phân chia công việc<br /> • Mối quan hệ giám sát<br /> • Các kênh truyền thông, giao tiếp<br /> • Các đơn vị bộ phận chủ yếu<br /> • Cấp quản lý.<br /> <br /> Cấu trúc chính tắc và không chính tắc<br /> <br /> Cấu trúc chính tắc<br /> • Cấu trúc của một tổ chức trong các văn bản, tài<br /> liệu và vị thế chính thức của mình<br /> <br /> Cấu trúc không chính tắc<br /> • Một tổ chức ‘ẩn’ được tạo ra bởi các mối quan hệ<br /> công việc không chính thức giữa các thành viên<br /> của tổ chức.<br /> <br /> 5<br /> <br /> Biên soạn: TS. Lê Hiếu Học - Khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> Môn học: Khoa học quản lý<br /> <br /> Chức năng tổ chức là gì?<br /> <br /> Chức năng tổ chức là gì?<br /> <br /> Ưu điểm của cấu trúc không chính thức<br /> <br /> Nhược điểm của cấu trúc không chính thức<br /> Có thể đi ngược với những lợi ích tốt đẹp của tổ<br /> chức<br /> Nhạy cảm với tin đồn<br /> Có thể truyền tải những thông tin không chính xác<br /> Cản trở sự thay đổi<br /> Phân tán những nỗ lực làm việc khỏi các mục tiêu<br /> quan trọng<br /> Những người không thuộc nhóm cảm thấy bị xa<br /> lánh.<br /> <br /> Giúp mọi người hoàn thành công việc<br /> Khắc phục những hạn chế của cấu trúc chính thức<br /> Giúp tiếp cận được với mạng liên nhân cách (quan<br /> hệ giữa các cá nhân)<br /> Liên kết với những người có thể hỗ trợ trong việc<br /> thực hiện nhiệm vụ.<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> Hình 10.2 Cấu trúc chức năng trong<br /> một doanh nghiệp<br /> <br /> Chức năng tổ chức là gì?<br /> <br /> Cấu trúc chức năng<br /> Những người có các kỹ năng tương tự và thực hiện<br /> những nhiệm vụ tương tự được nhóm lại với nhau<br /> trong một bộ phận làm việc.<br /> <br /> Giám đốc điều hành<br /> <br /> Không giới hạn trong bất cứ doanh nghiệp nào<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> Phù hợp nhất với các tổ chức nhỏ, sản xuất một vài<br /> sản phẩm hoặc dịch vụ.<br /> <br /> Marketing<br /> <br /> Tài chính<br /> <br /> Sản xuất<br /> <br /> Nhân sự<br /> <br /> 9<br /> <br /> Hình 10.2 Cấu trúc chức năng tại một<br /> chi nhánh ngân hàng<br /> <br /> 10<br /> <br /> Hình 10.2 Cấu trúc chức năng tại một<br /> bệnh viện<br /> <br /> Giám đốc Chi nhánh<br /> <br /> GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> GIÁM ĐỐC<br /> <br /> GIÁM ĐỐC<br /> <br /> GIÁM ĐỐC<br /> <br /> GIÁM ĐỐC<br /> <br /> CHO VAY<br /> <br /> ĐẦU TƯ<br /> <br /> VẬN HÀNH<br /> <br /> ỦY THÁC<br /> <br /> Nhân viên y tế<br /> <br /> Chăm sóc bệnh<br /> nhân<br /> <br /> Các dịch vụ<br /> phụ trợ<br /> <br /> Các dịch vụ<br /> hành chính<br /> <br /> 11<br /> <br /> Biên soạn: TS. Lê Hiếu Học - Khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2<br /> <br /> Môn học: Khoa học quản lý<br /> <br /> Hình 10.2 Cấu trúc chức năng tại một<br /> trường đại học<br /> <br /> Các sơ đồ cơ cấu tổ chức chủ yếu<br /> <br /> Ưu điểm của cấu trúc chức năng<br /> Tiết kiệm nhờ qui mô cùng với việc sử dụng hiệu năng<br /> các nguồn lực<br /> <br /> HIỆU TRƯỞNG<br /> <br /> Phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn và đào<br /> tạo<br /> <br /> HIỆU PHÓ<br /> <br /> Giải quyết hiệu quả các vấn đề kỹ thuật<br /> Có thể đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên sâu<br /> Trưởng Khoa<br /> <br /> Trưởng Khoa<br /> <br /> Trưởng Khoa<br /> <br /> Trưởng Khoa<br /> <br /> Nghệ thuật,<br /> Sư phạm và<br /> Nhân văn<br /> <br /> Luật, Kinh doanh<br /> và Nghệ thuật<br /> sáng tạo<br /> <br /> Dược, Khoa<br /> học tế bào và<br /> Điều dưỡng<br /> <br /> Khoa học và<br /> Công nghệ<br /> <br /> Thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng trong bộ phận chức<br /> năng.<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> Các sơ đồ cơ cấu tổ chức chủ yếu<br /> <br /> Các sơ đồ cơ cấu tổ chức chủ yếu<br /> <br /> Nhược điểm của cấu trúc chức năng<br /> <br /> Cấu trúc bộ phận<br /> Nhóm những người<br /> <br /> Khó xác định trách nhiệm<br /> <br /> • làm việc với cùng một sản phẩm hoặc quá trình,<br /> • phục vụ cùng đối tượng khách hàng<br /> • bố trí ở cùng một khu vực hoặc phạm vi địa lý<br /> <br /> Thiếu sự điều phối và giao tiếp giữa các bộ phận<br /> chức năng<br /> Phá vỡ sự hợp tác và mục đính chung<br /> <br /> Phổ biến ở các tổ chức phức tạp<br /> Tránh những vấn đề gắn liền với cấu trúc chức<br /> năng.<br /> <br /> Tầm nhìn hạn chế về các mục tiêu hoạt động<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> Hình 10.3 Cấu trúc bộ phận theo sản<br /> phẩm, địa lý, khách hàng, và quá trình<br /> <br /> Các sơ đồ cơ cấu tổ chức chủ yếu<br /> <br /> Các kiểu cấu trúc bộ phận<br /> Cấu trúc bộ phận theo sản phẩm tập trung vào một<br /> sản phẩm hoặc dịch vụ đơn lẻ.<br /> <br /> SẢN PHẨM<br /> <br /> Cấu trúc bộ phận theo địa dư tập trung vào cùng một<br /> địa điểm hoặc khu vực địa lý.<br /> Cấu trúc bộ phận theo khách hàng tập trung vào<br /> những nhóm khách hàng giống nhau.<br /> <br /> VỊ TRÍ HOẠT ĐỘNG<br /> <br /> ĐỊA DƯ<br /> <br /> KHÁCH HÀNG<br /> <br /> Cấu trúc bộ phận theo quá trình tập trung vào các<br /> quá trình giống nhau.<br /> <br /> HÀNG HÓA HOẶC<br /> DỊCH VỤ<br /> <br /> QUÁ TRÌNH<br /> <br /> Tổng giám đốc<br /> Tạp hóa<br /> <br /> Thuốc & Mỹ phẩm<br /> <br /> Giám đốc điều hành<br /> Khu vực châu Á<br /> <br /> KHÁCH HÀNG<br /> ĐƯỢC PHỤC VỤ<br /> <br /> Khu vực châu Âu<br /> <br /> Phụ trách đại lý<br /> Thanh niên<br /> <br /> CÁC HOẠT ĐỘNG<br /> CỦA CÙNG MỘT<br /> QUÁ TRÌNH<br /> <br /> Người lớn tuổi<br /> <br /> Giám đốc bán hàng<br /> Mua sản phẩm<br /> <br /> Đáp ứng đơn hàng<br /> <br /> 17<br /> <br /> Biên soạn: TS. Lê Hiếu Học - Khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 18<br /> <br /> 3<br /> <br /> Môn học: Khoa học quản lý<br /> <br /> Các mô hình cấu trúc tổ chức chủ yếu<br /> <br /> Các mô hình cấu trúc tổ chức chủ yếu<br /> <br /> Ưu điểm của cấu trúc tổ chức bộ phận<br /> Linh hoạt hơn trong việc thích ứng với những thay<br /> đổi của môi trường<br /> Điều phối giữa các bộ phận được cải thiện<br /> Phân định trách nhiệm rõ ràng<br /> Chuyên môn tập trung vào khách hàng, sản phẩm<br /> và khu vực cụ thể<br /> Dễ tái cấu trúc hơn.<br /> <br /> Nhược điểm của cấu trúc bộ phận<br /> Trùng lặp các nguồn lực và hoạt động ở các bộ<br /> phận<br /> Cạnh tranh và điều phối kém giữa các bộ phận<br /> Chú trọng vào mục tiêu của bộ phận làm ảnh hưởng<br /> đến mục tiêu của tổ chức.<br /> <br /> 19<br /> <br /> Các mô hình cấu trúc tổ chức chủ yếu<br /> <br /> 20<br /> <br /> Hình 10.4 Cấu trúc Ma trận<br /> <br /> Cấu trúc ma trận<br /> Kết hợp cấu trúc chức năng và bộ phận để tận dụng ưu<br /> điểm và hạn chế nhược điểm của từng mô hình<br /> Thường được dùng trong :<br /> • Các doanh nghiệp sản xuất<br /> • Các ngành dịch vụ<br /> • Lĩnh vực chuyên môn<br /> • Các tổ chức phi lợi nhuận<br /> • Công ty đa quốc gia<br /> • Các tổ chức theo đuổi chiến lược tăng trưởng trong<br /> môi trường năng động và phức tạp .<br /> <br /> TỔNG GIÁM ĐỐC<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> dự án<br /> <br /> sản xuất<br /> <br /> Kỹ thuật<br /> <br /> Bán hàng<br /> <br /> Giám đốc dự<br /> án A<br /> Giám đốc dự<br /> án B<br /> Giám đốc dự<br /> án C<br /> <br /> 21<br /> <br /> Các mô hình cấu trúc tổ chức chủ yếu<br /> <br /> 22<br /> <br /> Các mô hình cấu trúc tổ chức chủ yếu<br /> <br /> Ưu điểm của cấu trúc ma trận<br /> <br /> Nhược điểm của cấu trúc ma trận<br /> Hệ thống 2-ông chủ dễ dẫn đến mâu thuẫn quyền lực.<br /> Hệ thống 2-ông chủ có thể tạo ra sự lẫn lộn nhiệm vụ<br /> và mâu thuẫn trong ưu tiên công việc.<br /> Các buổi họp nhóm thường mất nhiều thời gian.<br /> Sự trung thành có thể dẫn đến sự mất tập trung vào<br /> mục tiêu của tổ chức.<br /> Chi phí bị tăng.<br /> <br /> Hợp tác giữa các bộ phận tốt hơn<br /> Mức độ linh hoạt trong việc tái cấu trúc được tăng<br /> lên<br /> Dịch vụ khách hàng tốt hơn<br /> Trách nhiệm công việc tốt hơn<br /> Quá trình ra quyết định được cải thiện<br /> Quản lý chiến lược được cải thiện.<br /> <br /> 23<br /> <br /> Biên soạn: TS. Lê Hiếu Học - Khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> Môn học: Khoa học quản lý<br /> <br /> Những phát triển mới trong cấu trúc<br /> tổ chức<br /> <br /> Những phát triển mới trong cấu trúc<br /> tổ chức<br /> <br /> Hướng dẫn cho cấu trúc tổ chức nằm ngang<br /> Tập trung tổ chức xung quanh quá trình, chứ không tập trung vào chức<br /> năng.<br /> Bố trí nhân viên chịu trách nhiệm những quá trình cốt yếu.<br /> Giảm hệ thống cấp bậc và tăng cường sử dụng nhóm.<br /> Ủy quyền cho nhân viên ra các quyết định quan trọng đối với hiệu quả<br /> công việc.<br /> Tận dụng công nghệ thông tin.<br /> Chú trọng tính đa kỹ năng và đa năng lực.<br /> Hướng dẫn nhân viên cách thức làm việc trong sự hợp tác với người<br /> khác.<br /> Xây dựng văn hóa DN cởi mở, hợp tác và cam kết hiệu quả.<br /> <br /> Cấu trúc nhóm (Team structures)<br /> Sử dụng rộng rãi các nhóm đa chức năng lâu dài<br /> hoặc tạm thời để giải quyết các vấn đề, hoàn thành<br /> các dự án đặc biệt và thực hiện các nhiệm vụ hàng<br /> ngày<br /> Nhóm dự án được thành lập cho một nhiệm vụ cụ<br /> thể và giải thể khi nhiệm vụ hoàn thành.<br /> <br /> 25<br /> <br /> Hình 10.5 Cấu trúc nhóm sử dụng các nhóm đa<br /> chức năng<br /> <br /> Nhóm<br /> phát triển<br /> sản<br /> phẩm<br /> mới<br /> <br /> Giám đốc<br /> bán hàng<br /> <br /> Giám đốc<br /> kỹ thuật<br /> <br /> Giám đốc<br /> nhân sự<br /> <br /> Team assignments<br /> <br /> Những phát triển mới trong cấu trúc<br /> tổ chức<br /> Ưu điểm của cấu trúc nhóm<br /> Xóa bỏ ngăn cách giữa các phòng ban<br /> Tinh thần được cải thiện nhờ sự tương tác giữa các<br /> bộ phận chức năng<br /> Chất lượng và tốc độ ra quyết định được cải thiện<br /> Nhiệt tình công việc gia tăng.<br /> <br /> Giám đốc<br /> nhà máy<br /> <br /> Giám đốc SX<br /> <br /> 26<br /> <br /> Ghi nhận<br /> sự đa<br /> dạng của<br /> lực<br /> lượng lđ<br /> <br /> 27<br /> <br /> 28<br /> <br /> Những phát triển mới trong cấu trúc<br /> tổ chức<br /> <br /> Những phát triển mới trong cấu trúc<br /> tổ chức<br /> <br /> Nhược điểm của cấu trúc nhóm<br /> <br /> Cấu trúc mạng lưới<br /> Bộ phận cốt lõi trung tâm được kết nối thông qua<br /> mạng lưới các mối quan hệ với các nhà thầu và các<br /> nhà cung cấp các dịch vụ cơ bản bên ngoài tổ chức.<br /> Sử dụng giao tiếp và công nghệ thông tin để hỗ trợ<br /> chuyển đổi liên kết chiến lược và các hợp đồng<br /> chiến lược.<br /> <br /> Mất nhiều thời gian cho các buổi họp<br /> Sử dụng hiệu quả thời gian phụ thuộc vào mối quan<br /> hệ giữa các cá nhân, sự năng động của nhóm và<br /> chất lượng quản lý nhóm.<br /> <br /> 29<br /> <br /> Biên soạn: TS. Lê Hiếu Học - Khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 30<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản