intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - Học viện Tài chính

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

43
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về lợi ích, lựa chọn tiêu dùng tối ưu tiếp cận từ đường ngân sách và đường bàng quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - Học viện Tài chính

Ch−¬ng 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých<br /> <br /> 2. Lùa chän tiªu dïng tèi −u tiÕp cËn tõ<br /> ®−<br /> ®−êng<br /> êng ng©n s¸ch vµ ®−<br /> ®−êng<br /> êng bµng<br /> quan<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých<br /> <br /> Lîi Ých tiªu dïng (U) lµ sù hµi lßng<br /> lßng,, tho<br /> tho¶<br /> ¶ m·n do tiªu<br /> dïng hµng ho¸ hoÆc dÞch vô mang l¹i<br /> l¹i..<br /> Tæng lîi Ých (TU) lµ tæng thÓ sù hµi lßng, tho¶ m·n do tiªu<br /> dïng c¸c ®¬n vÞ cña mét lo¹i hµng ho¸ hoÆc c¸c hµng ho¸<br /> vµ dÞch vô mang l¹i.<br /> Lîi Ých cËn biªn (MU) lµ møc thay ®æi cña tæng lîi Ých khi<br /> tiªu dïng thªm mét ®¬n vÞ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô nµo ®ã.<br /> Cã nghÜa lµ møc ®é tho¶ m·n vµ hµi lßng do tiªu dïng<br /> thªm mét ®¬n vÞ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô mang l¹i.<br /> 3<br /> <br /> 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých<br /> Tæng lîi Ých (TU)<br /> C«ng thøc tÝnh:<br /> a) Đèi víi mét lo¹i hµng ho¸ hoÆc dÞch vô:<br /> n<br /> <br /> TUi = ∑ TU i<br /> i =1<br /> <br /> b) Đèi víi nhiÒu lo¹i hµng ho¸ hoÆc dÞch vô:<br /> n<br /> <br /> TU = TUX + TUY + TUZ ... = ∑ TU i<br /> i =1<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých<br /> Lîi Ých cËn biªn (MU)<br /> ∆TU<br /> MU = -----∆Q<br /> <br /> Sù thay ®æi vÒ tæng lîi Ých<br /> =<br /> ---------------------------------------Sù thay ®æi vÒ l−îng hµng tiªu dïng<br /> <br /> Tr−êng hîp tiªu dïng hai lo¹i hµng ho¸, tæng lîi Ých ®−îc cho d−íi<br /> d¹ng hµm sè: TUX,Y = f(X.Y) th× lîi Ých cËn biªn (MU) lµ ®¹o hµm<br /> bËc nhÊt cña hµm tæng lîi Ých (TU).<br /> C«ng thøc tÝnh:<br /> <br /> dTU<br /> MU X =<br /> = TU' X<br /> dX<br /> dTU<br /> MU Y =<br /> = TU' Y<br /> dY<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2