Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 7 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:276

0
91
lượt xem
20
download

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 7 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 7: Kiểm định giả thuyết thống kê trình bày về đặt vấn đề, kiểm định trung bình tổng thể, kiểm định xác suất tổng thể, kiểm định phương sai tổng thể, kiểm định hai trung bình, kiểm định hai xác suất,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 7 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

 1. Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c PGS.TS. Tr n L c Hùng Tp. H Chí Minh, 10/ 2013 Ngày 20 tháng 10 năm 2013 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 1 / 89
 2. TRƯ NG Đ I H C TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA CƠ B N, B MÔN TOÁN-TH NG KÊ PGS. TS. TR N L C HÙNG LÝ THUY T XÁC SU T VÀ TH NG KÊ TOÁN H C Tp. H Chí Minh, 10/2013 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 2 / 89
 3. Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c PGS.TS. Tr n L c Hùng Tp. H Chí Minh, 10/ 2013 Ngày 20 tháng 10 năm 2013 Chương 7. Ki m đ nh gi thuy t th ng kê PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 3 / 89
 4. T khóa (Key Words) Gi thuy t th ng kê PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 4 / 89
 5. T khóa (Key Words) Gi thuy t th ng kê Ki m đ nh PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 4 / 89
 6. T khóa (Key Words) Gi thuy t th ng kê Ki m đ nh M c ý nghĩa PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 4 / 89
 7. T khóa (Key Words) Gi thuy t th ng kê Ki m đ nh M c ý nghĩa Mi n bác b PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 4 / 89
 8. T khóa (Key Words) Gi thuy t th ng kê Ki m đ nh M c ý nghĩa Mi n bác b Mi n ch p nh n PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 4 / 89
 9. Chương 7. Ki m đ nh gi thuy t th ng kê 1 Đ tv nđ PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 5 / 89
 10. Chương 7. Ki m đ nh gi thuy t th ng kê 1 Đ tv nđ 2 Ki m đ nh trung bình t ng th µ PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 5 / 89
 11. Chương 7. Ki m đ nh gi thuy t th ng kê 1 Đ tv nđ 2 Ki m đ nh trung bình t ng th µ 3 Ki m đ nh xác su t t ng th p PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 5 / 89
 12. Chương 7. Ki m đ nh gi thuy t th ng kê 1 Đ tv nđ 2 Ki m đ nh trung bình t ng th µ 3 Ki m đ nh xác su t t ng th p 4 Ki m đ nh phương sai t ng th σ 2 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 5 / 89
 13. Chương 7. Ki m đ nh gi thuy t th ng kê 1 Đ tv nđ 2 Ki m đ nh trung bình t ng th µ 3 Ki m đ nh xác su t t ng th p 4 Ki m đ nh phương sai t ng th σ 2 5 Ki m đ nh hai trung bình µ1 , µ2 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 5 / 89
 14. Chương 7. Ki m đ nh gi thuy t th ng kê 1 Đ tv nđ 2 Ki m đ nh trung bình t ng th µ 3 Ki m đ nh xác su t t ng th p 4 Ki m đ nh phương sai t ng th σ 2 5 Ki m đ nh hai trung bình µ1 , µ2 6 Ki m đ nh hai xác su t p1 , p2 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 5 / 89
 15. Chương 7. Ki m đ nh gi thuy t th ng kê 1 Đ tv nđ 2 Ki m đ nh trung bình t ng th µ 3 Ki m đ nh xác su t t ng th p 4 Ki m đ nh phương sai t ng th σ 2 5 Ki m đ nh hai trung bình µ1 , µ2 6 Ki m đ nh hai xác su t p1 , p2 7 Ki m đ nh hai phương sai σ 2 , σ 2 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 5 / 89
 16. Chương 7. Ki m đ nh gi thuy t th ng kê 1 Đ tv nđ 2 Ki m đ nh trung bình t ng th µ 3 Ki m đ nh xác su t t ng th p 4 Ki m đ nh phương sai t ng th σ 2 5 Ki m đ nh hai trung bình µ1 , µ2 6 Ki m đ nh hai xác su t p1 , p2 7 Ki m đ nh hai phương sai σ 2 , σ 2 8 Bài t p PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 5 / 89
 17. 7.1 Đ t v n đ Gi s ωn = {X1 , X2 , . . . , Xn } là m t m u ng u nhiên sinh b i bi n ng u nhiên X có quy lu t xác su t F (x, θ), tham s t ng th chưa bi t là θ. V n đ đ t ra là: 1 Ki m đ nh gi thuy t th ng kê v tham s chưa bi t θ PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 6 / 89
 18. 7.1 Đ t v n đ Gi s ωn = {X1 , X2 , . . . , Xn } là m t m u ng u nhiên sinh b i bi n ng u nhiên X có quy lu t xác su t F (x, θ), tham s t ng th chưa bi t là θ. V n đ đ t ra là: 1 Ki m đ nh gi thuy t th ng kê v tham s chưa bi t θ 2 Xây d ng quy t c (các th t c) đ ki m đ nh PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 6 / 89
 19. Các khái ni m và thu t ng 1 Gi thuy t th ng kê là k t lu n, đánh giá, nh n xét, phát bi u, ... v bi n ng u nhiên, các đ c trưng c a bi n ng u nhiên, các phân ph i c a bi n ng u nhiên, ... PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 7 / 89
 20. Các khái ni m và thu t ng 1 Gi thuy t th ng kê là k t lu n, đánh giá, nh n xét, phát bi u, ... v bi n ng u nhiên, các đ c trưng c a bi n ng u nhiên, các phân ph i c a bi n ng u nhiên, ... 2 M t vài ví d PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 20 tháng 10 năm 2013 7 / 89

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản