intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Kiệt

Chia sẻ: Nguoibakhong01 Nguoibakhong01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
91
lượt xem
18
download

Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Kiệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn "Quản trị chất lượng - Chương 5: Bảy công cụ quản lý chất lượng" giới thiệu 7 công cụ quản lý chất lượng, vai trò củ các công cụ quản lý chất lượng, mục tiêu của các công cụ quản lý chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 7 - Nguyễn Hoàng Kiệt

Chương 5: 7 công cụ cải tiến chất lượng<br /> <br /> 7 Coâng cuï goàm<br /> • Phieáu kieåm tra (Check Sheets)<br /> • Löu ñoà (Flow Chart)<br /> • Bieåu ñoà Pareto<br /> • Bieåu ñoà maät ñoä phaân boá (Histogram)<br /> • Bieåu ñoà nhaân quaû (Cause & Effect Diagram)<br /> • Bieåu ñoà phaân taùn (Scatter Diagram)<br /> • Bieåu ñoà kieåm soaùt (Control Chart)<br /> <br /> Quan Tri Chat Luong TQM<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vai troø cuûa caùc phöông phaùp thoáng<br /> keâ trong TQM<br /> 1. Nguyeân nhaân gaây ra khuyeát taät<br />  Söï bieán thieân cuûa: Con ngöôøi, Maùy moùc,<br /> Nguyeân vaät lieäu, Phöông phaùp saûn xuaát<br /> vaø ño löôøng.<br />  Coù nhöõng bieán thieân ngaãu nhieân vaø<br /> nhöõng bieán thieân “coù theå kieåm soaùt<br /> ñöôïc”<br />  Muïc tieâu cuûa thoáng keâ laø chæ ra vaø laøm<br /> giaûm nhöõng bieán thieân “coù theå kieåm soaùt<br /> ñöôïc”<br /> <br /> Vai troø cuûa caùc phöông phaùp thoáng<br /> keâ trong TQM (tt)<br /> 2. Nguyeân taéc kieåm soaùt bieán ñoäng trong<br /> TQM<br />  Coù 2 nhoùm bieán ñoäng: nhoùm coù moät soá ít<br /> nguyeân nhaân nhöng laïi gaây bieán ñoäng<br /> maïnh (soá ít nguy hieåm) vaø nhoùm thöù hai<br /> goàm haàu heát caùc nguyeân nhaân coøn laïi<br /> nhöng chæ taùc ñoäng nhoû (soá nhieàu taàâm<br /> thöôøng)<br />  Phaân tích Pareto (Pareto Analyze)<br /> <br /> Muïc tieâu cuûa 7 coâng cuï<br /> • Taäp hôïp soá lieäu deã daøng.<br /> • Xaùc ñònh ñöôïc vaán ñeà<br /> • Phoûng ñoaùn vaø nhaän bieát caùc nguyeân<br /> nhaân.<br /> • Loaïi boû nguyeân nhaân.<br /> • Ngaên ngöøa caùc sai loãi.<br /> • Xaùc ñònh hieäu quaû cuûa caûi tieán.<br /> Quan Tri Chat Luong TQM<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản