Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Kiệt

Chia sẻ: Nguoibakhong01 Nguoibakhong01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
27
lượt xem
4
download

Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Kiệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 1 do Nguyễn Hoàng Kiệt biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về vị trí của chất lượng trong xu thế toàn cầu và tình hình quản lý chất lượng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Kiệt

Moân hoïc: Quaûn Trò Chaát Löôïng<br /> (Total Quality Management – TQM)<br /> <br /> GV: Nguyeãn Hoaøng Kieät<br /> Email: nhkiet@ueh.edu.vn<br /> <br /> Các thách thức đối với kinh doanh<br /> trong thế kỷ 21<br /> Thaùch thöùc ñaàu tieân laø söï môû roäng thò<br /> tröôøng theá giôùi ñaõ vaø ñang phaùt trieån moät<br /> caùch nhanh choùng<br /> Thaùch thöùc thöù hai ñoái vôùi caùc nhaø cung<br /> caáp haøng hoùa vaø dòch vuï laø khaùi nieäm<br /> “nhöõng beân coù lieân quan quyeàn lôïi” ñaõ<br /> ñöôïc môû roäng moät caùch côn baûn, vaø vì<br /> vaäy nhöõng traùch nhieäm xaõ hoäi cuûa hoï<br /> cuõng taêng leân<br /> <br /> Các thách thức đối với kinh doanh<br /> trong thế kỷ 21<br /> Thöù ba laø söï gia taêng nhöõng ñoøi hoûi caùc doanh<br /> nghieäp phaûi taäp trung hôn nöõa vaøo traùch nhieäm,<br /> tính coâng khai, minh baïch trong quaûn lyù ñeå coù theå<br /> quaûn lyù ruûi ro toát hôn trong quaù trình kinh doanh<br /> Thöù tö laø söï phaùt trieån ngaøy caøng phöùc taïp trong<br /> moái lieân heä giöõa saûn phaåm vaø dòch vuï vôùi söï thoûa<br /> maõn cuûa khaùch haøng. Nhu caàu cuûa khaùch haøng<br /> lieân tuïc môû roäng veà qui moâ laãn ñaëc tính theo söï ña<br /> daïng veà caùch soáng, caáp ñoä chaát löôïng vaø caùc<br /> chöùc naêng ñöôïc mong ñôïi trong töøng saûn phaåm<br /> <br /> Chương 1: DẪN NHẬP<br /> 1.1. Vị Trí Của Chất Lượng Trong Xu Thế Cạnh Tranh Toàn Cầu<br /> Toàn cầu hóa kinh doanh. Chất lượng không còn là vấn đề<br /> kỹ thuật đơn thuần mà trở thành chiến lược hàng đầu.<br /> WTO (The World Trade Oganization) với TBT (Agreement<br /> on Technical Barriers to Trade)<br /> Sự phát triển của công nghệ thông tin, vận tải, viễn<br /> thông… làm cho chuyển giao công nghệ cho phát triển kinh<br /> doanh trở nên nhanh chóng thuận tiện.<br /> Thế kỷ 21: xã hội tri thức - sự phát triển của một quốc gia<br /> không chỉ dựa trên ưu thế từ những nguồn lực tư nhiên<br /> <br /> Chương 1: DẪN NHẬP (tt)<br /> 1.2. Tình Trạng Quản Lý Chất Lượng Tại Các Nước Đang phát<br /> Triển<br /> Xu hướng phải thâm nhập sâu vào thị trường khu vực và<br /> thế giới: đối mặt với cạnh tranh với các nước phát triển,<br /> đặc biệt là vấn đề chất lượng (cơ hội và thách thức).<br /> Chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu vắng những<br /> qui trình quản lý hiệu quả (trong đó có quản lý chất lượng)<br /> Hệ thống pháp lý, cơ chế, hiêu quả quản lý thấp: chính<br /> sách chất lượng chưa đồng bộ, yếu và thiếu.<br /> Nhận thức của nhà kinh doanh và người tiêu dùng về<br /> chất lượng sản phẩm chưa đầy đủ (văn hóa chất lượng).<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản