intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - GV.Lê Thị Khánh Phương

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
313
lượt xem
87
download

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - GV.Lê Thị Khánh Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày các nội dung cần tìm hiểu về ngân hàng thương mại như sau: Khái niệm, chức năng, phân loại, cơ cấu, nghiệp vụ, luật tổ chức tín dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - GV.Lê Thị Khánh Phương

 1. CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI GV: Lê Thị Khánh Phƣơng
 2. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NỘI DUNG PHÂN LOẠI LUẬT TCTD CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ KHÁI NIỆM CƠ CẤU
 3. 1. Khái niệm Luaät soá 02/1997/QH10 Luaät caùc toå chöùc tín duïng Vieät Nam Ñieàu 10: “Ngaân haøng laø loaïi hình toå chöùc tín duïng ñöôïc thöïc hieän toaøn boä hoaït ñoäng ngaân haøng vaø caùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùc coù lieân quan”. Hoïat ñoäng ngaân haøng: Laø hoïat ñoäng kinh doanh tieàn teä vaø dòch vuï ngaân haøng vôùi noäi dung thöôøng xuyeân laø nhaän tieàn göûi, söû duïng soá tieàn naøy ñeå caáp tín duïng vaø cung öùng caùc dòch vuï thanh toùan.
 4. 1. Khái niệm  NHTM là một trong những định chế tài chính.  Cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính với một số dịch vụ đặc trưng là:  Nhận tiền gửi  Cấp tín dụng  Cung ứng dịch vụ thanh toán
 5. Nhận xét Commercial Bank Là một trung gian tài Là một doanh chính nghiệp đặc biệt Là một loại hình doanh nghiệp
 6. 2. Chức năng của Ngân hàng thƣơng mại Chức năng trung gian tài chính Chức năng “sản xuất” Chức năng tạo tiền
 7. 3. Phân loại Ngân hàng thƣơng mại NHTM nhà nước: NHTM cổ phần: 100% vốn của nhà nước Vốn do cổ đông đóng góp Dựa vào hình thức sở hữu Chi nhánh NH nước ngoài: Ngân hàng liên doanh: vốn của nước ngoài Vốn do các bên LD góp
 8. 3. Phân loại Ngân hàng thƣơng mại Dựa vào chiến lƣợc kinh doanh Ngân hàng vừa bán Ngân hàng bán buôn Ngân hàng bán lẻ buôn vừa bán lẻ
 9. 3. Phân loại Ngân hàng thƣơng mại PGD Dựa vào quan hệ Chi nhánh tổ chức Hội sở
 10. 4. Cơ cấu tổ chức của một NHTM
 11. 5. Các hoạt động chủ yếu của NHTM Hoạt động
 12. Hoạt động huy động vốn  Nhận tiền gửi :  Nhận tiền gửi của các tổ chức kinh tế  Nhận tiền gửi của cá nhân, các tổ chức đoàn thể xã hội  Nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng  Phát hành chứng từ có giá  Phát hành kỳ phiếu NH, chứng chỉ tiền gửi  Phát hành trái phiếu NH
 13. Hoạt động huy động vốn  Vay các tổ chức tín dụng khác  Vay các NH trong nước  Vay các NH nước ngoài  Vay NHNN Việt Nam  Vay tái cấp vốn  Vay tái chiết khấu  Vay khác
 14. Hoạt động tín dụng  Cho vay: Cho vay ngaén haïn, trung haïn, daøi haïn ñeå thöïc hieän caùc döï aùn ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát, kinh doanh , dòch vuï vaø ñôøi soáng.  Chieát khaáu:  Chieát khaáu thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù ngaén haïn khaùc ñoái vôùi toå chöùc, caù nhaân.  Taùi chieát khaáu caùc thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù ngaén haïn khaùc ñoái vôùi caùc NHTM khaùc.  Cho thueâ taøi chính: ñöôïc thaønh laäp coâng ty cho thueâ taøi chính theo Nghò Ñònh cuûa Chính phuû.
 15. Hoạt động tín dụng  Baûo laõnh: - Baûo laõnh vay voán: - Baûo laõnh thanh toaùn - Baûo laõnh döï thaàu - Baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng - Baûo laõnh baûo ñaûm chaát löôïng saûn phaåm - Baûo laõnh hoaøn traû tieàn öùng tröôùc - Baûo laõnh ñoái öùng - Xaùc nhaän baûo laõnh
 16. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ  Cung öùng caùc phöông tieän thanh toaùn  Thöïc hieän dòch vuï thanh toaùn trong nöôùc cho khaùch haøng  Thöïc hieän dòch vuï thanh toaùn quoác teá khi ñöôïc NHNN cho pheùp  Thöïc hieän caùc dòch vuï thu hoä vaø chi hoä  Thöïc hieän caùc dòch vuï thanh toaùn khaùc do NHNN quy ñònh  Toå chöùc heä thoáng thanh toaùn noäi boä vaø tham gia heä thoáng thanh toaùn lieân ngaân haøng trong nöôùc  Thực hiện dịch vụ thu vaø phaùt tieàn maët cho khaùch haøng
 17. Các hoạt động khác  Goùp voán vaø mua coå phaàn: NHTM ñöôïc duøng voán ñieàu leä vaø quyõ döï tröõ ñeå  Goùp voán, mua coå phaàn cuûa caùc doanh nghieäp vaø caùc toå chöùc tín duïng khaùc trong nöôùc.  Lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi ñeå thaønh laäp ngaân haøng lieân doanh  Tham gia vaøo thò tröôøng tieàn teä: mua baùn caùc coâng cuï cuûa thò tröôøng tieàn teä  Kinh doanh ngoaïi hoái - vaøng: ñöôïc pheùp tröïc tieáp kinh doanh hoaëc thaønh laäp coâng ty tröïc thuoäc ñeå kinh doanh ngoaïi tệ vaø vaøng treân thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá
 18. Các hoạt động khác  UÛy thaùc vaø nhaän uûy thaùc:  NHTM ñöôïc uûy thaùc, nhaän uûy thaùc laøm ñaïi lyù trong caùc lónh vöïc lieân quan ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng.  Quaûn lyù taøi saûn, voán ñaàu tö cuûa toå chöùc, caù nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc theo hôïp ñoàng uûy thaùc, ñaïi lyù.  Nhaän uûy thaùc trong di chuùc, quaûn lyù taøi saûn cho khaùch haøng ñaõ qua ñôøi, baûo quaûn caùc taøi saûn coù giaù.  Laø chuyeân gia tö vaán taøi chính, veà ñaàu tö, veà quaûn lyù taøi chính, veà thaønh laäp, mua baùn, saùp nhaäp DN.
 19. Các hoạt động khác  Cung caáp caùc dòch vuï baûo hieåm: ñöôïc thaønh laäp coâng ty tröïc thuoäc hoaëc lieân doanh ñeå kinh doanh baûo hieåm theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.  Tö vaán taøi chính: NHTM ñöôïc cung öùng caùc dòch vuï tö vaán taøi chính, tieàn teä cho khaùch haøng döôùi hình thöùc tö vaán tröïc tieáp hoaëc thaønh laäp coâng ty tö vaán tröïc thuoäc Ngaân Haøng.  Kinh doanh baát ñoäng saûn: Cho vay kinh doanh baát ñoäng saûn hoaëc thaønh laäp coâng ty kinh doanh BÑS.  Baûo quaûn vaät quyù giaù: thöïc hieän caùc dòch vuï baûo quaûn vaät quyù, giaáy tôø coù giaù, cho thueâ tuû keùt, caàm ñoà vaø caùc dòch vuï khaùc coù lieân quan theo qui ñònh cuûa phaùp luaät.
 20. 6. Phân loại các nghiệp vụ NHTM Dựa vào bảng cân đối tài sản NV NH nội bảng: Nghiệp vụ ngân  NV tài sản Có hàng ngoại bảng  NV tài sản Nợ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2