Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 2: Đánh giá chất lượng

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
5
lượt xem
1
download

Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 2: Đánh giá chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 2: Đánh giá chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức về một số vấn đề chung trong đánh giá chất lượng, kiểm tra đánh giá HTQLCL, một số chỉ tiêu quản lý chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 2: Đánh giá chất lượng

Chöông 2<br /> ÑAÙNH GIAÙ<br /> CHAÁT LÖÔÏNG<br /> I. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CHUNG<br /> 1<br /> <br /> NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN<br /> NT 1: Chaát löôïng theå hieän baèng moät<br /> heä thoáng caùc chæ tieâu - ñaëc tröng cho<br /> ñoái töôïng…<br /> NT 2: Chaát löôïng ñöôïc ñaùnh giaù<br /> khoâng chæ baèng giaù trò chæ tieâu chaát<br /> löôïng Ci, maø coøn baèng heä soá troïng<br /> löôïng<br /> NT 3: Phaân bieät : ño - ñaùnh giaù<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG<br /> (QUALIMETRY)<br /> Muïc ñích: *Xaùc ñònh ñònh löôïng caùc chæ tieâu<br /> *Toå hôïp caùc giaù trò ño ñöôïc<br /> *Töø ñoù ñöa ra caùc quyeát ñònh<br /> <br /> ÑO<br /> Duøng phöông<br /> phaùp xaùc ñònh giaù<br /> trò moät chæ tieâu CL<br /> => giaù trò tuyeät ñoái,<br /> ñôn vò ño<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ<br /> <br /> So saùnh giaù trò chæ tieâu<br /> CL vôùi chæ tieâu chuaån<br /> töông öùng => giaù trò<br /> töông ñoái, khoâng thöù<br /> nguyeân<br /> 3<br /> <br /> CÔ SÔÛ ÑEÅ ÑO VAØ ÑAÙNH GIAÙ<br /> Heä thoáng tieâu chuaån<br /> + Tieâu chuaån quoác teá: ISO, EN…<br /> + Tieâu chuaån quoác gia: TCVN, JIS…<br /> Chuaån<br /> + Tieâu chuaån cô sôû: TC (TC ngaønh,<br /> ñònh<br /> TC xí nghieäp…)<br /> <br /> tröôùc<br /> <br /> Chæ tieâu thieát keá, hôïp ñoàng<br /> Chæ tieâu ñöôïc duyeät<br /> Nhu caàu cuûa xaõ hoäi – Chuaån thöïc teá<br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> QUAÙ TRÌNH ÑAÙNH GIAÙ<br /> PHAÂN HEÄ<br /> THIEÁT KEÁ<br /> Chaát löôïng<br /> maãu thieát keá,<br /> Chaát löôïng<br /> caùc chæ<br /> tieâu,Trình ñoä<br /> chaát löôïng …<br /> <br /> PHAÂN HEÄ<br /> SAÛN XUAÁT<br /> Ñoä tin caäy, Caùc<br /> chæ tieâu kinh teá,<br /> kyõ thuaät, Heä soá<br /> phaân haïng, Caùc<br /> chæ soá chaát<br /> löôïng …<br /> <br /> PHAÂN HEÄ<br /> TIEÂU DUØNG<br /> Ñoä an toaøn,<br /> Tuoåi thoï, An<br /> toaøn moâi tröôøng,<br /> CL toaøn phaàn,<br /> Heä soá höõu duïng,<br /> Heä soá hieäu quaû …<br /> <br /> MÖÙC CHAÁT LÖÔÏNG<br /> 5<br /> <br /> Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù CL<br /> Phöông phaùp phoøng thí nghieäm<br /> + Phöông phaùp ño<br /> + Phöông phaùp phaân tích hoùa lyù<br /> Phöông phaùp ghi cheùp<br /> Phöông phaùp tính toaùn<br /> Phöông phaùp caûm quan<br /> Phöông phaùp xaõ hoäi hoïc<br /> Phöông phaùp chuyeân gia<br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP CHUYEÂN GIA<br /> Tính taát yeáu vaø caàn thieát cuûa<br /> phöông phaùp chuyeân gia<br /> Döï baùo khoa hoïc kyõ thuaät<br /> Nghieân cöùu thuaät toaùn<br /> AÙp duïng nhöõng giaûi phaùp quaûn<br /> lyù vaø caùc giaûi phaùp kinh teá<br /> Giaùm ñònh (ñaùnh giaù) chaát löôïng<br /> 7<br /> <br /> AÙp duïng PPCG trong giaùm ñònh chaát<br /> löôïng<br /> <br /> Xaùc ñònh danh muïc caùc chæ tieâu chaát<br /> löôïng (heä thoáng chæ tieâu vaø sô ñoà caáu truùc,<br /> thöù baäc cuûa caùc chæ tieâu)<br /> Xaùc ñònh troïng soá cuûa caùc chæ tieâu CL<br /> Ño caùc chæ tieâu CL baèng phöông phaùp<br /> caûm quan, cho ñieåm<br /> Giaùm ñònh chæ tieâu CL ñaõ ñöôïc xaùc ñònh<br /> baèng thöïc nghieäm hoaëc tính toaùn<br /> Xaùc ñònh chæ tieâu toång hôïp cuûa chaát löôïng<br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nhöõng bieán theå chuû yeáu cuûa<br /> PPCG<br /> <br /> Phöông phaùp DELPHI<br /> <br /> Caùc bieán theå : SEER, DELPHIPERT, DELPHI bieán daïng…<br /> <br /> Phöông phaùp PATERNE<br /> Caùc bieán theå : PROFAIL, KPE,<br /> QUEST…<br /> <br /> 9<br /> <br /> II. KIEÅM TRA, ÑAÙNH GIAÙ<br /> HTQLCL<br /> 1. KIEÅM TRA, ÑAÙNH GIAÙ HTQLCL<br /> NH<br /> (tr. 112)<br /> 2. MOÄT SOÁ CHUAÅN MÖÏC<br /> 2.1. BAÛNG CHUAÅN QUAÛN LYÙ CHAÁT<br /> NG<br /> LÖÔÏNG cuûa P. CROSBY (tr.118<br /> NG<br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản