intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Trần Đăng Khoa

Chia sẻ: Fczxxv Fczxxv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

0
65
lượt xem
13
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Trần Đăng Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 Các lý thuyết về chiến lược nhằm trình bày về chiến lược cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh, tư duy tương lai, chiến lược đại dương xanh, tư duy chiến lược khoa học mới, các quyết đinh chiến lược thường gặp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Trần Đăng Khoa

 1. Chương 2 Các lý thuy t v Chi n lư c TS. Tr n Đăng Khoa
 2. N i dung 1 Chi n lư c c nh tranh 2 L i th c nh tranh 3 Tư duy l i tương lai 4 Chi n lư c đ i dương xanh 5 Tuy duy chi n lư c và khoa h c m i
 3. Chi n lư c c nh tranh
 4. Chi n lư c c nh tranh Phần I: Phân tích cấu trúc ngành và các ñối thủ cạnh tranh trong ngành Phần II: Vận dụng lý thuyết ở phần I trong một số môi trường cụ thể Phần III: các quyết ñịnh chiến lược quan trong thường gặp
 5. Chi n lư c c nh tranh Các yếu tố quyết ñịnh cường ñộ cạnh tranh
 6. Chi n lư c c nh tranh Phân tích cấu trúc và CLCT Xác lập vị trí: Xác ñịnh ñiểm mạnh/yếu => có các quyết ñịnh chiến lược phù hợp Ảnh hưởng ñến thế cân bằng: Dùng các nước ñi chiến lược => Cải thiện vị trí Khai thác sự thay ñổi: Dự báo sự thay ñổi => Có các bước ñi chiến lược ñón ñầu
 7. Chi n lư c c nh tranh Định nghĩa ngành Xác ñịnh ranh giới ngành => Cần xem xét: Không ch s n ph m mà c ch c năng c a s n ph m Không ch trong ph m vi m t qu c gia mà là trên ph m vi toàn c u
 8. Chi n lư c c nh tranh Các nội dung cần phân tích ñối thủ cạnh tranh Mục tiêu tương lai Các giả thiết Lịch sử của công ty và của các ñối thủ cạnh tranh Phong cách lãnh ñạo, kiến thức của nhà quản trị Chiến lược hiện tại Các năng lực tiềm tàng
 9. Chi n lư c c nh tranh Các tín hiệu của thị trường Thông báo trước các hành ñộng Thông báo về kết quả hoặc một việc ñã xảy ra Tranh cãi công khai giữa các ĐTCT Các bàn luận và cách giải thích của ĐTCT về nhau Chiến thuật của ĐTCT xung quanh những việc học có thể làm
 10. Chi n lư c c nh tranh Các tín hiệu của thị trường Cách thực hiện các thay ñổi chiến lược vào lúc bắt ñầu Ra rời mục tiêu cũ Xa rời tiền lệ công nghiệp Sự trả miếng Nhãn hi u tuyên chi n T t ng cá nhân ch ng đ c quy n
 11. Chi n lư c c nh tranh Các thước ño của CLCT 1. Chuyên môn hóa 2. Thương hiệu 3. Kéo và ñẩy 4. Lựa chọn kênh phân phối 5. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ 6. Công nghệ 7. Liên kết dọc 8. Tình trạng chi phí
 12. Chi n lư c c nh tranh Các thước ño của CLCT 9. Dịch vụ 10.Chính sách giá 11.Đòn bẩy 12.Mối quan hệ với công ty mẹ 13.Mối quan hệ với chính phủ
 13. Chi n lư c c nh tranh Sự tiến hóa của ngành Những thay ñổi dài hạn về tăng trưởng Những thay ñổi trong nhóm khách hàng Kinh nghiệm của khách hàng Giảm bớt tính vô ñịnh Truyền bá kiến thức ñộc tôn Sự tích lũy kinh nghiệm Thay ñổi quy mô Thay ñổi ñầu vào và chi phí hiện tại
 14. Chi n lư c c nh tranh Sự tiến hóa của ngành Phát minh về sản phẩm Phát minh về marketing Phát minh về quy trình Thay ñổi cấu trúc của các ngành liên quan Thay ñổi chính sách của chính phủ Xâm nhập và bỏ cuộc
 15. Chi n lư c c nh tranh L i th c nh tranh (v chi phí) Cao (chi phí th p) Th p (chi phí cao) M c R ng D n đ u h giá Khác bi t hóa tiêu c nh tranh Tr ng tâm hóa H p
 16. Chi n lư c c nh tranh Các mạo hiểm của chiến lược nhấn mạnh chi phí Công nghệ thay ñổi => vô hiệu hóa ñầu tư và kinh nghiệm trong quá khứ Đối thủ mới có khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ với chi phí thấp hơn (hoặc do bắt chước nên giảm chi phí) Quá chú trọng chi phí => quên các yếu tố khác Không giữ ñược sự chênh lệch giá cần thiết ñối với sự khác biệt hóa của ñối thủ
 17. Chi n lư c c nh tranh Các mạo hiểm của chiến lược khác biệt hóa Sự khác biệt chi phí quá lớn với các sản phẩm khác Sự quan tâm ñến khác biệt hóa của sản phẩm/dịch vụ giảm Sự bắt chước của các ñối thủ cạnh tranh
 18. Chi n lư c c nh tranh Các mạo hiểm ñối với chiến lược tập trung Sự khác biệt về chi phí bị thu hẹp Sự khác biệt về sản phẩm, dịch vụ bị thu hẹp Đối thủ cạnh tranh cũng tập trung vào cùng thị trường với công ty
 19. Chi n lư c c nh tranh Các nước ñi cạnh tranh Các nước ñi có tính hợp tác hoặc không ñe dọa Các nước ñi có tính ñe dọa Các nước ñi tự vệ
 20. Chi n lư c c nh tranh Chiến lược trong ngành phân tán Bước 1: Cơ cấu ngành và vị trí của ñối thủ cạnh tranh? Bước 2: Vì sao ngành bị phân tán? Bước 3: Có thể khắc phục phân tán? Làm thế nào? Bước 4: Khắc phục phân tán có mang lại lợi nhuận? Cty nên chọn vị trí nào? Bước 5: Nếu không khắc phục ñược sự phân tán, nên làm thế nào?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản