intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 3 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

Chia sẻ: Tieu Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

69
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị truyền thông - Chương 3: Kỹ năng hội họp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, các thành viên trong cuộc họp, các kỹ thuật hỗ trợ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 3 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

12/30/2017<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG<br /> <br /> Chương 3. KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> Tổng quan<br /> Các thành viên trong cuộc họp<br /> Các kỹ thuật hỗ trợ<br /> <br />  GV: Ths. LÊ THỊ NGỌC TIỀN<br />  Bộ môn: Quản trị kinh doanh – Marketing<br />  Email: ltntien@agu.edu.vn<br /> <br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> 2<br /> <br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> Thú vị<br /> ><<br /> Phiền<br /> toái?<br /> <br /> Lý do<br /> phải họp<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> <br /> Thích<br /> ><<br /> Ghét?<br /> <br /> Lý do<br /> phải họp<br /> <br /> Phân<br /> loại cuộc<br /> họp<br /> <br /> Họp để trao đổi<br /> thông tin<br /> • Cung cấp<br /> • Thu thập<br /> • Trao đổi<br /> <br /> Phân loại<br /> cuộc họp<br /> <br /> Nguyên<br /> nhân họp<br /> không<br /> hiệu quả<br /> <br /> Họp hàng tháng<br /> Họp hàng tuần<br /> Họp công đoàn<br /> Họp về an toàn lao động<br /> <br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> Họp báo cáo tình hình bán hàng<br /> hàng tháng; ….<br /> <br /> 3<br /> <br /> Họp để kiểm soát<br /> <br /> Nguyên<br /> nhân họp<br /> không<br /> hiệu quả<br /> <br /> công việc<br /> • Xây dựng kế hoạch<br /> • Kiểm soát<br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> 12/30/2017<br /> <br /> Xây dựng kế hoạch<br /> <br /> Kiểm soát<br /> <br /> Xác định các hoạt động cần thiết để đạt được<br /> mục tiêu<br /> <br /> Giám sát và đo<br /> lường kết quả<br /> công việc và<br /> hiệu quả sử<br /> dụng nguồn lực<br /> <br /> Xác định nguồn lực cần thiết thực hiện các<br /> hoạt động<br /> <br /> Đối chiếu tiến<br /> độ công việc so<br /> với kế hoạch,<br /> chỉ tiêu<br /> <br /> Điều chỉnh các<br /> hoạt động,<br /> nếu cần<br /> <br /> Đặt chỉ tiêu cho công việc liên quan<br /> <br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> 5<br /> <br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> Kiểm soát<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> <br /> SƠ ĐỒ<br /> QUY<br /> TRÌNH<br /> HỘI<br /> HỌP<br /> <br /> Lý do<br /> phải họp<br /> Phân<br /> loại cuộc<br /> họp<br /> Nguyên<br /> nhân họp<br /> không<br /> hiệu quả<br /> <br /> Căn cứ<br /> tính chất<br /> <br /> Căn cứ<br /> tần suất<br /> <br /> Căn cứ<br /> nội dung<br /> <br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> • Họp chính thức<br /> • Họp phi chính<br /> thức<br /> <br /> • Họp định kỳ<br /> • Họp đột xuất<br /> <br /> • Họp theo chủ đề<br /> • Ví dụ: họp bàn<br /> về kế hoạch tài<br /> chính, kế hoạch<br /> marketing…<br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> 12/30/2017<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> <br /> HỌP ĐỊNH KỲ<br /> <br /> Không<br /> thông báo<br /> trước<br /> Lý do<br /> phải họp<br /> <br /> Họp hằng<br /> tháng của<br /> BGĐ và các<br /> phòng ban<br /> <br /> Họp hàng<br /> tuần của<br /> các phòng<br /> ban<br /> <br /> Họp báo<br /> cáo tổng<br /> kết tình<br /> hình<br /> <br /> Họp xét thi<br /> đua, khen<br /> thưởng<br /> <br /> Phân<br /> loại cuộc<br /> họp<br /> Nguyên<br /> nhân họp<br /> không<br /> hiệu quả<br /> <br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> 9<br /> <br /> Không cần<br /> ý kiến tập<br /> thể<br /> <br /> Có thể làm<br /> cách khác<br /> tốt hơn<br /> <br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> Nguyên<br /> nhân<br /> <br /> Không<br /> chuẩn bị<br /> chương<br /> trình làm<br /> việc cụ thể<br /> Không<br /> đúng<br /> người,<br /> đúng việc<br /> <br /> Áp lực<br /> ngầm về<br /> quan hệ<br /> Không ai<br /> điều khiển<br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> 10<br /> <br /> Những điều cần tránh khi tổ chức họp<br /> <br /> KHÔNG NÊN TRIỆU TẬP CUỘC HỌP NẾU<br /> <br /> Không có<br /> mục đích<br /> rõ ràng<br /> <br /> Không ý<br /> kiến đóng<br /> góp giá trị<br /> <br /> Chỉ vì đến<br /> định kỳ<br /> phải họp<br /> <br /> 11<br /> <br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> 12/30/2017<br /> <br /> CÁC THÀNH VIÊN TRONG CUỘC HỌP<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> Chủ tọa<br /> <br /> Tổng quan<br /> <br /> Người<br /> tham dự<br /> <br /> Các thành viên trong cuộc họp<br /> Người<br /> <br /> Các kỹ thuật hỗ trợ<br /> <br /> tổ chức<br /> <br /> Thư ký<br /> <br /> Vai trò của từng thành viên?<br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> 13<br /> <br /> CÁC THÀNHVIÊN TRONG CUỘC HỌP<br /> <br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> Buổi họp phải có mặt đầy đủ các thành viên kể trên? Tại sao?<br /> <br /> 14<br /> <br /> NHẬN XÉT<br /> <br /> 15<br /> <br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> 12/30/2017<br /> <br /> VAI TRÒ CỦA CHỦ TỌA<br /> <br /> VAI TRÒ CỦA CHỦ TỌA<br /> <br /> Điều khiển<br /> <br /> TRONG<br /> <br /> Kiểm soát<br /> <br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> •Mục đích và<br /> mục tiêu họp?<br /> •Quyết định<br /> thành phần<br /> tham dự<br /> •Xây dựng<br /> chương trình<br /> họp<br /> TRƯỚC<br /> <br /> •Mở cuộc họp<br /> •Thúc đẩy mọi<br /> người tham gia<br /> vào cuộc họp<br /> •Giải quyết<br /> mâu thuẫn<br /> •Đưa ra kết luận<br /> <br /> SAU<br /> <br /> 17<br /> <br /> TRONG CUỘC HỌP<br /> <br /> XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG CUỘC HỌP<br /> Tiên đoán<br /> trước câu<br /> hỏi hoặc<br /> tranh cãi<br /> <br /> Nội dung<br /> Mở đầu<br /> • Nêu mục đích<br /> cuộc họp<br /> • Hỏi tài liệu<br /> • Cho thời gian<br /> đọc sơ tài liệu<br /> • Xin phép bắt<br /> đầu cuộc họp<br /> • Mời các thành<br /> viên phát<br /> biểu<br /> <br /> •Theo dõi<br /> kiểm tra thực<br /> hiện các thỏa<br /> thuận trong<br /> cuộc họp<br /> <br /> • Đảm bảo đủ nội<br /> dung trong thời<br /> gian đã hoạch<br /> định<br /> • Hướng ý kiến<br /> thảo luận theo<br /> trọng tâm<br /> • Cung cấp thêm<br /> thông tin cần thiết<br /> • Dự kiến và xử lý<br /> các tình huống<br /> xảy ra trong cuộc<br /> họp<br /> <br /> Kết thúc<br /> <br /> Lắng nghe<br /> cẩn thận<br /> <br /> Kiểm soát<br /> <br /> • Thống nhất ý<br /> kiến (biểu<br /> quyết)<br /> • Tóm lại các ý<br /> kiến<br /> • Thông báo<br /> cuộc họp tiếp<br /> theo (nếu có)<br /> • Lời cảm ơn<br /> <br /> Thông báo<br /> tin xấu<br /> <br /> Xử lý<br /> tình<br /> huống<br /> trong<br /> cuộc<br /> họp<br /> <br /> Xử lý tin đồn<br /> 19<br /> <br /> KỸ NĂNG HỘI HỌP<br /> <br /> Lưu ý người<br /> tham dự về<br /> thời gian<br /> <br /> Ứng phó với<br /> quan điểm<br /> cá nhân<br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2