Bài giảng tài chính công chương Thuế và phân phối thuế - PGS.TS. Sử Đình Thành

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
609
lượt xem
449
download

Bài giảng tài chính công chương Thuế và phân phối thuế - PGS.TS. Sử Đình Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô hình cân bằng tổng thể: Để nghiên cứu những ảnh hưởng này đến các thị trường có liên quan, chúng ta cần phân tích cân bằng tổng thể . Ảnh hưởng cân bằng tổng thể là xem xét ảnh hưởng của thuế không chỉ đến một bộ phận thị trường mà liên quan đến các thị trường khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tài chính công chương Thuế và phân phối thuế - PGS.TS. Sử Đình Thành

 1. THUẾ VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH 11/12/2009 1
 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Mô hình cân bằng cục bộ Mô hình cân bằng tổng thể 11/12/2009 2
 3. MÔ HÌNH CÂN BẰNG CỤC BỘ Nghiên cứu hành vi của thị trường có quy mô tương đối nhỏ Cơ chế thị trường cạnh tranh hoàn hảo 11/12/2009 3
 4. MÔ HÌNH CẦN BẰNG CỤC BỘ (Thuế gián thu – thuế đơn vị) Tác động thuế đơn vị tác động đường cầu Giaù do Thu thueá = kfhn ngöôøi tieâu duøng traû Pg k f Sc Giaù caû/ 1 lít röôïu Giaù goác Po m g Pn Ñöôøng caàu tröôùc n h thueá Giaù ngöôøi u saûn xuaát nhaän ñöôïc Dc Ñöôøng caàu sau thueá D’c 11/12/2009 4 Q1 Q0 Lít röôïu / naêm
 5. MÔ HÌNH CẦN BẰNG CỤC BỘ (Thuế gián thu – thuế đơn vị) Tác động thuế đơn vị tác động đường cung S’c Giaù do ngöôøi j tieâu Ñöôøng cung duøng traû sau thueá u P’g Sc Giaù caû/ 1 lít röôïu Pi Giaù goác Po P’n Giaù ngöôøi saûn xuaát nhaän Dc ñöôïc Ñöôøng cung tröôùc thueá Q’1 Q0 Qi Lít röôïu / naêm 11/12/2009 5
 6. MÔ HÌNH CẦN BẰNG CỤC BỘ (Thuế gián thu – thuế đơn vị) Trong trường hợp cung không co giãn hoàn toàn SX Giaù Cung khoâng co giaõn Đường cung caû/ u 1 không co giãn. ñôn Pg =Po Giaù caû ngöôøi cung caáp vò nhaän ñöôïc giaûm xuoáng Trong trường x baèng toaøn boä soá tieàn thueá hợp này, DX người cung Pn cấp sẽ gánh D’X chịu gánh nặng thuế càng nhiều X1 = Xo X/ naêm 11/12/2009 6
 7. MÔ HÌNH CẦN BẰNG CỤC BỘ (Thuế gián thu – thuế đơn vị) Trong trường hợp cung co giãn hoàn toàn Ñöôøng cung sau thueá Gi aù u Người mua tiêu caû/ dùng một lượng 1 Pg Giaù caû ngöôøi tieâu duøng ñô hàng hóa không n traû taêng baèng toaøn boä soá tieàn thueá đổi với bất kỳ vò z mức giá nào, thì Pn =Po SZ họ phải gánh chịu toàn bộ gánh nặng thuế Ñöôøng cung DZ tröôùc thueá D’Z 7 11/12/2009 Z1 Zo Z/ naêm
 8. MÔ HÌNH CẦN BẰNG CỤC BỘ (Thuế gián thu – thuế tỷ lệ ) Sự tác động của thuế tỷ lệ Giaù caû/ 1 Kg löông thöïc Sf r Sự tác động Pg Caàu tröôùc thueá Po của thuế tỷ Pn lệ được quyết định D’f Df Caàu sau thueá bởi độ co giãn của Qr Qo kg löông thöïc / 1 naêm cung và cầu 11/12/2009 8
 9. MÔ HÌNH CÂN BẰNG TỔNG THỂ Để nghiên cứu những ảnh hưởng này đến các thị trường có liên quan, chúng ta cần phân tích cân bằng tổng thể . Ảnh hưởng cân bằng tổng thể là xem xét ảnh hưởng của thuế không chỉ đến một bộ phận thị trường mà liên quan đến các thị trường khác . 11/12/2009 9
 10. Cân bằng tổng thể Nghiên cứu tình huống thuế đánh vào nhà hàng Hãy xem xét nhu cầu cho bữa ăn ở nhà hàng như được minh chứng trong hình bên. Đường cầu về bữa ăn có thể co dãn cao . 11/12/2009 10
 11. Hình 2 Giá cả S2 (P) S1 $1 B A P1 = $20 D Số bửa ăn (Q) Q2 = 950 Q1 = 1000 11/12/2009 11
 12. Cân bằng tổng thể Nghiên cứu tình huống thuế đánh vào nhà hàng Trong trường hợp như thế, $1 thuế đánh vào nhà hàng làm thay đổi cung và nhà hàng gánh chịu toàn bộ gánh nặng thuế . Nhưng trong thực tế, nhà hàng không thể tự một mình vận hành. Nó phải gắn kết với sự cung cấp lao động, vốn để hoạt động . Với nhà hàng, vốn được xem là vốn tài chính – dùng để đầu tư xây dựng và mua các dụng cụ …. 11/12/2009 12
 13. Cân bằng tổng thể Nghiên cứu tình huống thuế đánh vào nhà hàng Đánh $1 thuế vào bữa ăn, nhà hàng phải gánh chịu. Đồng nghĩa là các yếu tố về lao động và vốn phải gánh chịu thuế . Xem xét thị trường các yếu tố lao động hình bên. 11/12/2009 13
 14. Hình 3 (a) Lao động (b) Vốn Lãi suất Tiền lương (r) S (W) D1 D2 B A A W1 = $8 S r1 = 10% B r2 = 8% D2 D1 H2 = 900 H1 = 1,000 Lao động (H) I1 = $50 million Đầu tư (I) 11/12/2009 14
 15. Các vấn đề cần xem xét trong quá trình phân tích GE Như đã được minh chứng, cung lao động (nhân viên nhà hàng) là co dãn hoàn toàn, bởi vì các nhân viên dễ dàng tìm kiếm ở địa phương khác/chỗ khác . Thuế đánh vào đầu ra (bữa ăn) sẽ làm giảm nhu cầu lao động, giảm số người lao động, chứ không phải tiền lương của họ Trong ngắn hạn, cung vốn cố định nhưng cầu của nhà hàng về vốn di chuyển vào trong, làm hạ thấp tỷ suất sinh lợi của vốn. . Trong ngắn hạn, người sở hữu vốn (người đầu tư) gánh chịu thuế với hình thức tỷ lệ sinh lời đầu tư của họ thấp hơn . 11/12/2009 15
 16. Các vấn đề cần xem xét trong quá trình phân tích GE Trong dài hạn, cung vốn có sự co dãn . Các chủ nhà hàng có thể đóng cửa hoặc bán nhà hàng và đầu tư vào nơi khác. Trong dài hạn, vốn có thể co dãn hoàn hảo nhu là có sự thay thế trong đầu tư: di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác . 11/12/2009 16
 17. Các vấn đề cần xem xét trong quá trình phân tích GE Nếu như cả lao động và vốn có độ co dãn cao trong dài hạn thì ai sẽ là người nộp thuế ? . Thêm một yếu tố không co dãn trong kinh doanh nhà hàng là đất . Cung là cố định. Cả lao động và vốn có thể tránh thuế, cách duy nhất là nhà hàng có thể duy trì kinh doanh nếu như họ nộp thuế đất với thuế suất thấp hơn. 11/12/2009 17
 18. Các vấn đề cần xem xét trong quá trình phân tích GE Phạm vị của thuế có ý nghĩa đối với ảnh hưởng của thuế. Hãy xem xét thuế nhà hàng đánh trên diện rộng chứ không phải một phạm vi nhỏ . Phạm vi của thuế có ý nghĩa đối với phân tích phạm vi bởi vì nó quyết định mức co dãn trong phân tích: thuế có cơ sở càng rộng thì khó mà trách thuế, vì thế phản ứng của người sản xuất và người tiêu dùng đối với sẽ nhỏ hơn và không co dãn hơn . 11/12/2009 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản