Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 4 - TS. Trương Thị Lan Anh

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
108
lượt xem
35
download

Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 4 - TS. Trương Thị Lan Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính trong chương 4 Thu thập thông tin, phân tích và báo cáo thuộc bài giảng thay đổi và phát triển tổ chức nhằm trình bày về quy trình thu thập thông tin và phân tích chẩn đoán, các phương pháp thu thập thông tin, kỹ thuật xử lý số liệu và báo cáo chẩn đoán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 4 - TS. Trương Thị Lan Anh

 1. THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THU THẬP THÔNG TIN, PHÂN TÍCH VÀ BÁO CÁO (ORGANIZATIONAL ANALYSIS) MBA 2013 Giảng viên: TS. Trương Thị Lan Anh
 2. NỘI DUNG CHÍNH • Quy trình thu thập thông tin và phân tích chẩn đoán • Các phương pháp thu thập thông tin • Kỹ thuật xử lý số liệu • Báo cáo chẩn đoán Data collection and report - Dr. Lan Anh 2
 3. QUY TRÌNH thu thập thông tin và phản hồi Các hoạt động cơ bản Hoạch định thu Thu thập Phân tích Báo cáo Tiếp tục thập dữ dữ liệu dữ liệu phản hồi theo dõi liệu (Nguồn: Nadler, Feedback and Organization development, 1977) Data collection and report - Dr. Lan Anh 3
 4. THU THẬP THÔNG TIN Cần xác định: • Cách tiếp cận • Mô hình/khung hướng dẫn • Nhu cầu thông tin • Phương pháp lấy thông tin • Kiểm soát độ tin cậy Data collection and report - Dr. Lan Anh 4
 5. Các phương pháp thu thập thông tin Quan sát Khảo sát bằng Phỏng vấn cá bản câu hỏi nhân Phương pháp phối hợp Phỏng vấn nhóm Hội thảo, hội nghị Tài liệu thứ cấp (Focus group) (Summit, conference) Data collection and report - Dr. Lan Anh 5
 6. Các phương pháp ít tương tác • Quan sát (Observation) • Bản câu hỏi (Questionnaire) • Tài liệu thứ cấp (Document) Các phương pháp tương tác cao • Phỏng vấn từng cá nhân (Indepth interview) • Phỏng vấn nhóm (Focus group) • Hội thảo, hội nghị chuyên đề (Summit, conferences) Data collection and report - Dr. Lan Anh 6
 7. Thảo luận: Ưu và nhược điểm của các phương pháp thu thập thông tin? Data collection and report - Dr. Lan Anh 7
 8. Ví dụ: Khảo sát quan điểm nhân viên • WHAT: Employee opinions about… – Job satisfaction (i.e. what are employees’ satisfiers? Working motivations?)  Employee satisfaction index – Job dissatisfaction (i.e. What are the employees’ dissatisfies? Reasons for their leaving? Exit interview) – Employee engagement, Employee involvement – Employees’ organizational commitment – Employee stress – Employee values and organizational culture – Leadership styles – Social responsibility – Organizational Citizenship Behavior (OCB) –… Data collection and report - Dr. Lan Anh 8
 9. Các loại khảo sát nhân viên • Khảo sát định lượng: để đo lường những vấn đề/yếu tố cụ thể – Phương pháp: questionnaires, data tracking – Phân loại: Khảo sát thái độ (Attitude survey), khảo sát dữ liệu cứng (hard data survey) • Khảo sát định tính: để phát hiện những vấn đề/yếu tố cụ thể – Phương pháp: interviews, focus group, action research – Phân loại: có cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc • Một dự án OD: thường phải kết hợp Data collection and report - Dr. Lan Anh 9
 10. Data collection and report - Dr. Lan Anh 10
 11. Employee satisfaction survey • Communication is the key to successful survey. • Top management commitment is the most motivation for employee involvement in the survey. • Who conduct the survey? – Internal consultants vs. external consultants (i.e. a third party) – Total involvement and HR coordinator • Employee satisfaction index (ESI): an indicator of organizational performance. Data collection and report - Dr. Lan Anh 11
 12. Attitude Survey: A Commitment Company communication: Why Attitude Survey? “Our employees are our greatest asset, and their expertise, passion and enthusiasm are key to performance. Attitude survey is a periodical dialogue tool helping management and employees towards a common understanding of Company's vision, mission, objectives and practices. Participation from Everyone guarantees accuracy of facts and success of improvement actions Mutual Respect helps to listening each other and driving changes in our company. Trust at all levels bridges gaps for better relationships” Data collection and report - Dr. Lan Anh 12
 13. Attitude Survey Process Phase 3: Phase 2: Phase 1: Analysis, Reporting, Survey Design & Planning & Review Action Planning & Administration Follow up Project Survey 14Aug – 24 Aug Data Processing 1 Oct – 17 Nov Planning Design & Analysis Presentation to 15 Jan 2007 Action Follow Test 25 Aug – 8 Sep EXCO up and Update Run General Jan 2007 Questionnaire 4 Sep – 8 Sep Communication 25Jul – 25 Aug Finalisation and Department Action Planning 12 Sep – 30 Survey Sept Action plan Follow End Q1- Administration up 2007&2008 Communication: Internet, Newsletter, Company Briefing Data collection and report - Dr. Lan Anh 13
 14. XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG • Thống kê mô tả: mean, frequency distributions, standard deviations, quartile, median, mod – Mô tả mẫu – Mô tả đặc điểm của các yếu tố được đo lường • Kiểm tra độ tin cậy: reliability, validity • So sánh • Kiểm định sự khác biệt: compare means (t- test, ANOVA, MANOVA) • Mối quan hệ: correlation matrix, regression, SEM Data collection and report - Dr. Lan Anh 14
 15. XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH • Tập trung vào WHY & HOW • Các đặc tính cần tìm kiếm: – Phân loại: Chủ đề (themes), xu hướng (trends), khía cạnh (dimensions), mẫu hình (patterns)… – So sánh: khác biệt, đối chọi… – Bối cảnh • Phân tích nội dung (content analysis) • Phân tích áp lực (force field analysis) Data collection and report - Dr. Lan Anh 15
 16. BÁO CÁO PHẢN HỒI Hầu hết các báo cáo ban đầu bao gồm: • Mô tả khảo sát, mục tiêu, các khía cạnh của vấn đề, số lượng và loại câu hỏi, một số thông tin nhân khẩu về những đối tượng trả lời khảo sát • Các đồ thị hoặc bảng biểu của mỗi khía cạnh cho tất cả nhân viên và cho các nhóm chính yếu trong tổ chức • Những nhận xét về các số liệu này • Các đồ thị hoặc bảng biểu của những câu hỏi cụ thể cho kết quả khác biệt đáng kể so với các khảo sát trước đó, hoặc những kết quả từ trung bình đến tiêu cực (chỉ cần tích lũy của 2 phần này > 20% là đáng để xem xét rồi). Data collection and report - Dr. Lan Anh 16
 17. BÁO CÁO PHẢN HỒI • Nhận xét về các kết quả theo câu hỏi • So sánh với các kết quả từ những khảo sát cùng loại khác (trong và ngoài tổ chức) • Trình bày mối quan hệ giữa khía cạnh mức độ hài lòng và khía cạnh mức độ quan trọng của các yếu tố được đánh giá. • Trình bày kế hoạch truyền thông các kết quả này đến nhân viên • Các số liệu báo cáo đều phải có phần viết nhận xét kèm theo Data collection and report - Dr. Lan Anh 17
 18. Đặc điểm của báo cáo phản hồi 1. Thích đáng (relevant) 2. Dễ hiểu (understandable) 3. Cảm quan (descriptive) 4. Đánh giá tính chính xác và độ tin cậy được (verifiable) 5. Kịp thời (timely) 6. Có chừng mực (limited) 7. Có ý nghĩa với người trong cuộc (significant) 8. So sánh, đối chiếu được (comparative) 9. Kết quả phản hồi là sự khởi đầu chứ không phải kết luận (unfinalized) (Nguồn: Waddell et al., 2007) Data collection and report - Dr. Lan Anh 18
 19. Case study: An Employee attitude survey Company reputation Job security Work place Remuneration Work allowances Prompt rewards Satisfaction Commitment Employee care Supervisor relation Peer relation Communication-Information Feedback opportunities Training-Advancement Data collection and report - Dr. Lan Anh 19
 20. Survey profile in 2006 • Survey: in Vietnamese and English, hardcopy and online. Notes • Scale used in survey • Informants: 871/986 employees (response rate: 88.3%). questionnaire ranges • Data collection: both hardcopy and online response. from 1 for “totally unsatisfied to 5 for • Data processing: in scores (quantitative assessment) and “totally satisfied”. text (qualitative assessment). • Data analysis: Generally company-wide, by locations, • The score range for the functions. 5 categories was then defined for • Interpretation of score range: interpretation and analysis. Score range Category 1.00 – 1.80 Very bad / very low 1.81 – 2.60 Bad / low 2.61 – 3.40 Average / Medium 3.41 – 4.20 Good / high 4.21 – 5.00 Very good / very high Data collection and report - Dr. Lan Anh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản