Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 5 - TS. Trương Thị Lan Anh

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
108
lượt xem
34
download

Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 5 - TS. Trương Thị Lan Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung căn bản của chương 5 Các can thiệp phát triển tổ chức nằm trong bài giảng thay đổi và phát triển tổ chức nhằm trình bày về các hình thức can thiệp phát triển tổ chức, quá trình chuẩn hóa OD và thiết kế của một hoạt động can thiệp OD hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 5 - TS. Trương Thị Lan Anh

 1. THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC CÁC CAN THIỆP PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC (ORGANIZATION DEVELOPMENT INTERVENTIONS) MBA 2013 Giảng viên: TS. Trương Thị Lan Anh
 2. NỘI DUNG CHÍNH • Các hình thức can thiệp phát triển tổ chức (OD Interventions) • Quá trình chuẩn hóa OD (OD Institutionalization) Can thiệp OD là tập hợp những hoạt động hoặc sự kiện có trình tự theo kế hoạch được đưa ra để giúp tổ chức hoạt động hiệu quả hơn. Các can thiệp này phá vỡ (unfreezing) tình trạng cũ một cách có chủ đích (planned change) OD Interventions - Dr. Lan Anh 2
 3. Managing the OD Process Three basic components of OD programs: Diagnosis Continuous collection of data about total system, its subunits, its processes, and its culture Action All activities and interventions designed to improve the organization’s functioning Program All activities designed to management ensure success of the program OD Interventions - Dr. Lan Anh 3
 4. Thiết kế của một hoạt động can thiệp OD hiệu quả • Những yếu bối cảnh (contingencies) liên quan đến hoàn cảnh riêng của từng thay đổi (change situation): – Sự sẵn sàng thay đổi (Readiness for Change) – Năng lực thay đổi (Capability to Change) – Bối cảnh văn hóa tổ chức (Cultural Context) – Năng lực của các tác nhân thay đổi (Capabilities of the Change Agent) OD Interventions - Dr. Lan Anh 4
 5. Thiết kế của một hoạt động can thiệp OD hiệu quả • Những yếu tố bối cảnh (contingencies) liên quan đến mục tiêu của thay đổi (change targets): • Các vấn đề chiến lược (Strategic Issues) • Các vấn đề về cấu trúc và công nghệ (Technology and structure issues) • Các vấn đề về nguồn nhân lực (Human resources issues) • Các vấn đề về diễn tiến của nhân sự (Human process issues) OD Interventions - Dr. Lan Anh 5
 6. Các loại can thiệp phổ biến • Can thiệp về diễn tiến nhân sự (Human Process Interventions) • Can thiệp về cấu trúc-công nghệ (Techno- structural Interventions) • Can thiệp về quản trị nguồn nhân lực (Human Resources Management Interventions) • Can thiệp về chiến lược (Strategic Interventions) OD Interventions - Dr. Lan Anh 6
 7. Can thiệp về diễn tiến nhân sự • Tư vấn quá trình và xây dựng đội nhóm (Process Consultation and Team Building) • Can thiệp của bên thứ 3 (Third-party Interventions): giải quyết mâu thuẫn, đo lường thái độ nhân viên, v.v… • Họp hoặc hội thảo đối chất (Organization Confrontation Meeting) • Các mối quan hệ nội bộ nhóm (Intergroup Relationships) • Các can thiệp nhóm lớn (Large-group Interventions) OD Interventions - Dr. Lan Anh 7
 8. Can thiệp về cấu trúc-công nghệ • Thiết kế cấu trúc (Structural Design) • Tinh giản tổ chức/nhóm (Downsizing) • Tái thiết quá trình (Reengineering) • Các cấu trúc song song (Parallel Structures) • Thiết kế tổ chức có sự tham gia cao (High Involvement Organizations) • Quản trị chất lượng toàn diện (TQM) • Thiết kế công việc (Work Design) OD Interventions - Dr. Lan Anh 8
 9. Can thiệp về quản trị nguồn nhân lực • Xác lập mục tiêu (Goal Setting) • Đánh giá thành tích (Performance Appraisal) • Hệ thống tưởng thưởng (Reward Systems) • Huấn luyện và hướng dẫn (Coaching and Mentoring) • Hoạch định và phát triển nghề nghiệp (Career Planning and Development) • Quản trị và lãnh đạo (Management and Leadership) • Quản lý sự đa dạng của lực lượng lao động (Managing Work Force Diversity) • Các chương trình lợi ích cho nhân viên (Employee Wellness Programs) OD Interventions - Dr. Lan Anh 9
 10. Ví dụ: SMILE Program • Design: Service + Mentorship + Internship + Leadership + Empowerment (= 5 modules, in 6 months) • Participants: Candidates to the company, management trainees • Purpose: to learn about professional opportunities & career development in the company. OD Interventions - Dr. Lan Anh 10
 11. Can thiệp về chiến lược • Thay đổi về chất (Transformational Change) – Thay đổi chiến lược tích hợp (Integrated Strategic Change) – Thiết kế tổ chức (Organization Design) – Thay đổi hoặc củng cố văn hóa (Culture Change, Shaping) • Thay đổi liên tục (Continuous Change) – Sát nhập và mua lại (Mergers and Acquisitions) – Liên minh và mạng lưới quan hệ (Alliances and Networks) OD Interventions - Dr. Lan Anh 11
 12. Ví dụ: Organization Design Model Organization Strategy Strategic Fit Organization Design Management and Information Structure Systems Design Fit Human Resource Work Practices Design (Nguồn: Cummings & Worley, 9e (c) 2008 South-Western/ Cengage Learning)
 13. Can thiệp về chiến lược • Thay đổi xuyên tổ chức (Transorganizational Change): tăng năng lực tự thân – Tổ chức tự thiết kế (Self-designing Organizations) – Quản lý tri thức và học tập tổ chức (Organization Learning and Knowledge Management) – Tổ chức sinh ra là để thay đổi (Built to Change Organizations) Tái cấu trúc tổ chức vs. Tái cấu trúc doanh nghiệp? OD Interventions - Dr. Lan Anh 13
 14. Đầu vào và đầu ra của một can thiệp OD Diagnosis Design and Implementation of Implementation Evaluation Implementation Intervention Feedback Feedback of Interventions Measures of Measure of Clarify Plan for Intention Next Steps the Intervention Long-term and Immediate Effects Alternative Effects Interventions (Nguồn: Waddell et al., 2007) OD Interventions - Dr. Lan Anh 14
 15. Các đặc điểm của can thiệp OD • Mục tiêu cụ thể (Goal Specificity) • Có chương trình thực hiện rõ ràng (Programmability) • Có thể phân cấp độ mục tiêu thay đổi (Level of Change Target) • Có sự hỗ trợ nội bộ (Internal Support) • Có nhà tài trợ (Sponsor) OD Interventions - Dr. Lan Anh 15
 16. Các dạng can thiệp Phát triển tổ chức (OD Interventions) • Huấn luyện độ nhạy cảm (Sensitivity Training) • Phản hồi khảo sát (Survey Feedback) • Tư vấn quá trình (Process Consultation) • Phát triển nội bộ nhóm (Intergroup Development) • Khai thác điểm mạnh (Appreciative Inquiry): bao gồm cả chẩn đoán và can thiệp với quy trình 4D OD Interventions - Dr. Lan Anh 16-16
 17. Tình huống tư vấn OD: Chuyện gì sai ở đây? Data collection and report - Dr. 17 Lan Anh
 18. Các kỹ thuật can thiệp Phát triển tổ chức Organization Development Relationship Techniques Structural Techniques Job Redesign T-group Training Management by Objectives Team Building Supplemental Organizational Survey Feedback Processes OD Interventions - Dr. Lan Anh 18
 19. Team Building Interventions Diagnostic meetings Team building focused on goal setting, decision making, problem Intact work solving etc. teams Building & mainitaining effective interpersonal relationships Role analysis techniques for role Team building clarification & defination interventions Team building focused on task accomplishment Special teams Task allocations Interunit conflicts Role negotiation OD Interventions - Dr. Lan Anh 19
 20. Lười nhác xã hội? Mâu thuẫn? Hợp tác? Cạnh tranh? Cộng hưởng? OD Interventions - Dr. Lan Anh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản