Báo cáo thực tập tổng hợp: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Từ Sơn - Bắc Ninh

Chia sẻ: Thursday | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
26
lượt xem
15
download

Báo cáo thực tập tổng hợp: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Từ Sơn - Bắc Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo cáo có nội dung trình bày: Khái quát chung về Chi cục thuế huyện Từ Sơn; một số ý kiến, giải pháp và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Từ Sơn - Bắc Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tổng hợp: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Từ Sơn - Bắc Ninh

B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp<br /> <br /> Khoa Ng©n hµng – Tµi chÝnh<br /> <br /> Lêi më §Çu<br /> <br /> T<br /> rong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ, ®Êt níc ta ®· vµ ®ang tiÕn hµnh c«ng cuéc c¶i<br /> c¸ch nÒn kinh tÕ ngµy cµng trë nªn hiÖn ®¹i vµ v¨n minh h¬n. §Æc biÖt hiÖn<br /> nay sù bïng næ cña c«ng nghÖ th«ng tin yªu cÇu ®Æt ra ngµy mét bøc thiÕt<br /> trong viÖc qu¶n lý ®èi víi c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp nãi chung vµ Chi<br /> côc thuÕ huyÖn Tõ S¬n nãi riªng.<br /> Tríc t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña níc ta hiÖn nay, thuÕ cã vÞ<br /> trÝ vµ vai trß ®Æc biÖt quan träng. ThuÕ lµ c«ng cô chñ yÕu cña Nhµ níc trong<br /> viÖc tËp trung nguån thu cho Ng©n s¸ch Nhµ níc (NSNN) vµ gãp phÇn tÝch<br /> cùc, hiÖu qu¶ vµo viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh vÜ m« nÒn kinh tÕ quèc d©n.<br /> ChÝnh sù lín m¹nh tõ thu thuÕ lµ tiÒn ®Ò thóc ®Èy sù toµn diÖn kinh tÕ ®ång<br /> thêi nã thóc ®Èy sù h×nh thµnh c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng. Do ®ã ®Ó<br /> gãp phÇn t¨ng cêng thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt, më réng lu th«ng hµng ho¸<br /> vµ dÞch vô, ®éng viªn mét phÇn thu nhËp vµo NSNN th× ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n<br /> lý thu thuÕ ph¶i ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch chÆt chÏ t¹i c¸c chi côc thuÕ nãi<br /> chung vµ t¹i Chi côc thuÕ huyÖn Tõ S¬n nãi riªng.<br /> Trong thêi gian ®Çu thùc tËp t¹i Chi côc, em ®· n¾m ®îc c¬ cÊu tæ chøc vµ<br /> t×nh h×nh ho¹t ®éng chung cña Chi côc nªn em ®· viÕt B¸o c¸o tæng hîp.<br /> Néi dung B¸o c¸o gåm:<br /> Lêi më ®Çu.<br /> Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ Chi côc thuÕ huyÖn Tõ S¬n.<br /> Ch¬ng II: Mét sè ý kiÕn, gi¶i ph¸p vµ ®Ò xuÊt.<br /> KÕt luËn.<br /> <br /> B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp<br /> <br /> Khoa Ng©n hµng – Tµi chÝnh<br /> <br /> Ch¬ng I<br /> Kh¸i qu¸t chung vÒ Chi côc thuÕ huyÖn<br /> Tõ S¬n<br /> 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thuÕ.<br /> 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña thuÕ.<br /> ThuÕ lµ mét phÇn thu nhËp mµ mçi tæ chøc, c¸ nh©n cã nghÜa vô ®ãng gãp<br /> cho Nhµ níc theo quy ®Þnh ®Ó phôc vô nhu cÇu chØ tiªu theo chøc n¨ng cña<br /> Nhµ níc, ngêi nép thuÕ ®îc hëng hîp ph¸p phÇn thu nhËp cßn l¹i.<br /> Nhµ níc ®· sö dông thuÕ lµm c«ng cô cã hiÖu qu¶ ®Ó tËp trung vµo tay<br /> m×nh mét phÇn thu nhËp cña x· héi, t¹o lËp quü tiÒn tÖ tËp trung phôc vô cho<br /> viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh.<br /> Nh vËy, thuÕ ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t<br /> triÓn cña Nhµ níc víi chøc n¨ng c¬ b¶n, ®Çu tiªn lµ ®¶m b¶o nguån tµi chÝnh<br /> cho c¸c nhu cÇu chi tiªu cña Nhµ níc. Do vËy, Nhµ níc ra ®êi lµ mét tÊt yÕu<br /> kh¸ch quan nªn thuÕ ra ®êi còng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan.<br /> ThuÕ lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, ®ång thêi lµ mét ph¹m trï lÞch sö. B¶n chÊt<br /> cña thuÕ lÖ thuéc vµo b¶n chÊt cña Nhµ níc sö dông nã lµm c«ng cô, b¶n chÊt<br /> cña Nhµ níc quyÕt ®Þnh b¶n chÊt thuÕ.<br /> ThuÕ vµ Nhµ níc lµ hai ph¹m trï g¾n bã h÷u c¬ víi nhau, Nhµ níc tån t¹i<br /> tÊt yÕu ph¶i cã thuÕ. ThuÕ lµ c¬ së vËt chÊt ®¶m b¶o cho sù tån t¹i, ho¹t ®éng<br /> vµ ph¸t triÓn cña Nhµ níc. Nhµ níc sö dông thuÕ lµm c«ng cô ®Ó tËp trung<br /> mét phÇn thu nhËp cña x· héi vµo tay m×nh ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c nhu cÇu chi<br /> tiªu cña Nhµ níc. §ång thêi còng th«ng qua thuÕ, Nhµ níc thùc hiÖn viÖc<br /> qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh vÜ m« ®èi víi nÒn kinh tÕ - x· héi nh»m thóc ®Èy kinh<br /> tÕ, x· héi ph¸t triÓn theo ®Þnh híng cña m×nh.<br /> Theo quy ®Þnh cña hiÕn ph¸p chØ cã Quèc héi míi cã quyÒn ban hµnh, söa<br /> ®æi, b·i bá c¸c s¾c thuÕ.<br /> <br /> B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp<br /> <br /> Khoa Ng©n hµng – Tµi chÝnh<br /> <br /> Môc tiªu chñ yÕu, quan träng nhÊt cña viÖc ®Þnh ra c¸c s¾c thuÕ lµ ®Ó cã<br /> nguån tµi chÝnh chi tr¶ cho viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng ®èi néi, ®èi ngo¹i cña<br /> Nhµ níc. Víi tÝnh chÊt ®ã thuÕ cã ®Æc ®iÓm sau:<br /> - ThuÕ lµ kho¶n ®ãng gãp b¾t buéc theo nghÜa vô do luËt ®Þnh cña c¸c thÓ<br /> nh©n, ph¸p nh©n cho Nhµ níc mµ kh«ng cã sù båi hoµn trùc tiÕp nµo.<br /> - ThuÕ lµ h×nh thøc ph©n phèi l¹i mét phÇn cña c¶i x· héi nhng kh«ng ph¶i<br /> mäi hµnh vi ph©n phèi cña c¶i cña x· héi ®Òu lµ thuÕ.<br /> Trong thùc tÕ c¸c kho¶n thu cña Nhµ níc kh«ng chØ cã thuÕ. Ngoµi nguån<br /> thu chñ yÕu vµ quan träng lµ thuÕ, Nhµ níc cßn cã c¸c nguån thu kh¸c nh:<br /> C«ng tr¸i, sæ xè, lÖ phÝ…<br /> ThuÕ cã ®Æc ®iÓm mang tÝnh æn ®Þnh, tÝnh thêng xuyªn. Do ®ã bÊt kú<br /> quèc gia nµo còng kh«ng thÓ thay ®æi thuÕ ngay lËp tøc mµ ph¶i tr¶i qua mét<br /> qu¸ tr×nh c¶i c¸ch, söa ®æi vÒ luËt ph¸p rÊt chÆt chÏ.<br /> 1.1.2. Vai trß cña thuÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta.<br /> 1.1.2.1. ThuÕ lµ kho¶n thu chñ yÕu cña Ng©n s¸ch Nhµ níc.<br /> Mét nÒn tµi chÝnh lµnh m¹nh ph¶i dùa vµo nguån thu néi bé tõ nÒn kinh tÕ<br /> quèc d©n. Mét ng©n s¸ch lµnh m¹nh tríc hÕt ph¶i dùa vµo nguån thu æn ®Þnh<br /> trong níc, trong ®ã thuÕ lµ nguån thu chñ yÕu trong hÖ thèng ®ßn bÈy cña c¬<br /> chÕ míi. Nhê cã kho¶n ®ãng gãp ®ã, bé m¸y Nhµ níc míi tån t¹i vµ ho¹t<br /> ®éng ®îc. Nh vËy, ngay tõ buæi khai s¬, thuÕ ®· ®îc sö dông víi môc tiªu<br /> quan träng lµ tËp trung thu nhËp vµo tay Nhµ níc. LÞch sö tån t¹i vµ ph¸t triÓn<br /> cña thuÕ qua c¸c thêi kú vµ ë c¸c níc còng cho thÊy: Tû träng thu b»ng thuÕ<br /> thêng chiÕm phÇn lín trong tæng thu nhËp cña ng©n s¸ch Nhµ níc. HiÖn nay,<br /> ë hÇu hÕt c¸c níc trªn thÕ giíi, sau khi thùc hiÖn c¶i c¸ch hÖ thèng thuÕ, sè<br /> thu b»ng thuÕ, phÝ chiÕm tíi trªn 90% tæng sè thu ng©n s¸ch Nhµ níc.<br /> Víi c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, hÖ thèng thuÕ míi ®îc ¸p dông<br /> thèng nhÊt gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. ThuÕ ph¶i bao qu¸t ®îc hÇu hÕt c¸c<br /> ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c nguån thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp vµ<br /> d©n c ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu huy ®éng ®îc nhiÒu vèn, thùc hiÖn môc tiªu t¨ng<br /> <br /> B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp<br /> <br /> Khoa Ng©n hµng – Tµi chÝnh<br /> <br /> trëng kinh tÕ cao h¬n trong giai ®o¹n hiÖn t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi, gãp phÇn<br /> kiÒm chÕ vµ ®Èy lïi l¹m ph¸t, æn ®Þnh kinh tÕ x· héi.<br /> Trong viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch thuÕ, mét mÆt ph¶i quan<br /> t©m ®Çy ®ñ ®Õn yªu cÇu ®éng viªn, tËp trung nguån vèn cho ng©n s¸ch Nhµ níc. Nhng mÆt kh¸c ph¶i chó ý ®Õn viÖc thu nh thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o thóc ®Èy<br /> s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, v× ®ã chÝnh lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o nguån thu c¬<br /> b¶n, l©u dµi cho ng©n s¸ch Nhµ níc. T¨ng thu ph¶i ®Æt trong mèi quan hÖ víi<br /> t¨ng trëng kinh tÕ. Nguån thu thuÕ chØ cã thÓ t¨ng lªn khi vµ chØ khi nÒn kinh<br /> tÕ t¨ng trëng ®¹t n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cao.<br /> 1.1.2.2. ThuÕ gãp phÇn ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ vÜ m«.<br /> Ngoµi viÖc huy ®éng nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc, thuÕ cßn cã vai<br /> trß quan träng trong viÖc ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ vÜ m«.<br /> NÒn kinh tÕ thÞ trêng, bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc cßn chøa ®ùng nh÷ng<br /> khuyÕt tËt vèn cã cña nã. V× vËy Nhµ níc cÇn ph¶i sö dông c¸c c«ng cô cña<br /> m×nh ®Ó can thiÖp vµo nÒn kinh tÕ. Trong qu¸ tr×nh can thiÖp ®ã Nhµ níc ®·<br /> sö dông c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh mang tÝnh chÊt cìng chÕ vµ hµng lo¹t c¸c<br /> ®ßn bÈy kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ thuÕ. Cïng víi viÖc më réng chøc n¨ng cña Nhµ<br /> níc, thuÕ ®· trë thµnh mét c«ng cô quan träng ®Ó Nhµ níc thùc hiÖn viÖc<br /> qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ.<br /> Th«ng qua h×nh thøc thu, ph¬ng thøc thu, chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ,<br /> hoµn thuÕ vµ nhÊt lµ møc ®éng viªn mµ Nhµ níc thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng s¶n<br /> xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn phï hîp víi c¸c chñ tr¬ng, ®êng lèi ph¸t triÓn kinh<br /> tÕ – x· héi cña §¶ng vµ Nhµ níc.<br /> V× lîi Ých cña x· héi, cña ®Êt níc, Nhµ níc cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m møc<br /> ®éng viªn vÒ thuÕ ®èi víi thu nhËp cña c¸c tÇng líp d©n c vµ c¸c doanh<br /> nghiÖp ®Ó kÝch thÝch hoÆc h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña c¸c lÜnh vùc, ngµnh nghÒ<br /> kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn c©n ®èi, nhÞp<br /> nhµng. Th«ng qua chÝnh s¸ch thuÕ lµm ¶nh hëng ®Õn lîi Ých cña c¸c tæ cøc vµ<br /> c¸ nh©n, tõ ®ã qu¸ tr×nh ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ quèc d©n ®îc thùc hiÖn.<br /> <br /> B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp<br /> <br /> Khoa Ng©n hµng – Tµi chÝnh<br /> <br /> 1.1.2.3. ThuÕ gãp phÇn ®¶m b¶o b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ<br /> c«ng b»ng x· héi.<br /> HÖ thèng thuÕ míi ®îc ¸p dông thèng nhÊt gi÷a c¸c ngµnh nghÒ, c¸c<br /> thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c tÇng líp d©n c ®Ó ®¶m b¶o sù c«ng b»ng vµ b×nh ®¼ng<br /> x· héi, kh«ng cã ®Æc quyÒn, ®Æc lîi bÊt hîp lý ®èi víi bÊt kú mét ®èi tîng<br /> nµo.<br /> B×nh ®¼ng, c«ng b»ng x· héi kh«ng chØ lµ ®¹o lý, lý thuyÕt mµ ph¶i ®îc<br /> biÓu hiÖn b»ng ph¸p luËt, chÕ ®é quy ®Þnh râ rµng cña Nhµ níc, ph¶i cã biÖn<br /> ph¸p chèng thÊt thu cã hiÖu qu¶ vÒ sè c¬ së thuéc ®èi tîng nép thuÕ, vÒ c¨n<br /> cø tÝnh thuÕ vµ kiÓm tra xö lý nghiªm minh c¸c hµnh vi vi ph¹m, kh¾c phôc<br /> trêng hîp xö lý “NhÑ víi trªn, NÆng víi díi”.<br /> NhËn thøc ®óng ®¾n vµ cã ý thøc tù nguyÖn, tù gi¸c chÊp hµnh c¸c nghÜa<br /> vô khai b¸o, chÕ ®é gi÷ sæ kÕ to¸n, thu, nép thuÕ ®óng luËt ph¸p còng lµ<br /> nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó chÝnh s¸ch thuÕ ®¶m b¶o b×nh ®¼ng, c«ng b»ng x·<br /> héi.<br /> 1.1.2.4. ThuÕ lµ c«ng cô thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt,<br /> kinh doanh.<br /> §Ó thu ®îc thuÕ vµ thùc hiÖn ®óng c¸c luËt thuÕ ®· ®îc ban hµnh, c¬ quan<br /> thuÕ ph¶i n¾m ®îc sè lîng, quy m« c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, ngµnh<br /> nghÒ vµ lÜnh vùc kinh doanh, mÆt hµng hä ®îc phÐp kinh doanh. Tõ ®ã ph¸t<br /> hiÖn nh÷ng viÖc lµm sai tr¸i, vi ph¹m ph¸p luËt cña c¸c c¸ nh©n, c¸c ®¬n vÞ<br /> s¶n xuÊt, kinh doanh, hoÆc ph¸t hiÖn nh÷ng khã kh¨n mµ hä gÆp ph¶i ®Ó gióp<br /> hä t×m c¸ch th¸o gì. Nh vËy qua c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ mµ cã thÓ kÕt hîp<br /> kiÓm tra, kiÓm so¸t toµn diÖn c¸c mÆt ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së kinh tÕ, ®¶m<br /> b¶o thùc hiÖn tèt qu¶n lý Nhµ níc vÒ mäi mÆt cña ®êi sèng kinh tÕ – x· héi.<br /> <br /> 1.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ t¹i chi côc.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản