Công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05/1998/CT-BVHTT ngày 28/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
295
lượt xem
6
download

Công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05/1998/CT-BVHTT ngày 28/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05/1998/CT-BVHTT ngày 28/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về một số biện pháp tăng cường quản lý hoạt động in

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05/1998/CT-BVHTT ngày 28/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B é  v¨n h o¸ th«ng tin  è  271/XB­Q LI  s n g µ y 17 th¸ng 4 n¨ m  1998 h í ng d É n   ù c hi Ö n   h Ø  th Þ  05/1998/CT­ th c B V H T T  n g µ y  28/3/1998 c ñ a B é  tr n g   ë B é  V¨n h o¸ ­  th«ng tin v Ò  m é t  è  bi Ö n  p h¸p  s t¨ng c ê n g  q u ¶ n  lý h o ¹t  é n g  in ® § Ó   iÓn khai thùc  Ön  tr     hi ChØ   Þ  th 05/1998/CT­BVHTT   µy  ng 28/3/1998  vÒ   ét  è  Ön  m s bi ph¸p  t¨ng cêng    qu¶n  ýho¹t®éng    ôc  Êt  l    in.C Xu b¶n    íng  in h dÉn    nh sau: I. µ  s o¸t, ¾ p  x Õ p  l¹i  R  s  c¸c c ¬  s ë  in 1.1.§èit ng vµ  éidung    î   n   C¸c  ¬  ë    Çn  Õn  µnh  µ  c s in c ti h r so¸t,s ¾p   Õp  ¹    x li bao  å m:    g c¸c doanh  nghiÖp    µ   íc®éc  Ëp vµ    ¬  ë    éibé. inNh n   l   c¸cc s inn   a) §èivíi      doanh  nghiÖp    µ   íc®éc  Ëp inNh n   l § Ò   Þ     ¬  ngh c¸c c quan  ñ  ch qu¶n xem   Ðt,rµ    x   so¸ttheo      Ý    c¸c tiªuch sau ®©y: ­ HiÖu    qu¶ s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp    in trong 3    n¨m  Çn   g ®©y  (1995­1997) trong ®ã   Çn     c xem   Ðt kü    x   c¸c chØ    î nhuËn, thùc hiÖn  tiªul   i     nghÜa  ô  íing©n  v v  s¸ch  µ   íc,s¶n îng  Nh n   l s¶n  È m   ñ  Õu  ph ch y (trang in),thu     nhËp  ×nh  ©n. b qu ­ Quy    µ    m« v møc    Ön  icña  ®é hi ®¹   doanh  nghiÖp    in,bao  å m:  èn;sè ­ g v l îng vµ  Êt l ng thiÕtbÞ,    ng; c¸c lo¹  ×nh    ch  î     lao ®é   i h s¶n  È m   µ  Êt l ng s¶n  ph v ch  î   phÈ m. ­H íng ph¸ttr Óncña       i   doanh  nghiÖp    introngthêigian tí .     i ­ ViÖc  Êp  µnh    ch h ph¸p  Ët,nhÊt lµ LuËt xuÊt b¶n  µ      lu          v c¸c v¨n b¶n  íng h  dÉn    µnh. thi h Sau    µ so¸t, Õu  khir    n doanh  nghiÖp    µo  µm    inn l ¨n thua  çkÐo  µi,kh«ng  l  d  cã  íng  h ph¸ttr Ón,kh«ng    Öc  µm, ®êi  èng  êi lao ®éng  Êp   i   ®ñ vi l   s ng     th hoÆc   li   ôc viph¹m  ªnt     ph¸p  Ët,n¨ng  ùc tµichÝnh  Õu,  lu   l   y quy    m« kh«ng  ï hîp  × ph   th   tuú theo  møc     Õu   Ð m,  Õt  îp  íixem   Ðt  ®é y k k h v  x nhu  Çu  Ò     ña  é, c v in c B  ngµnh,®Þa   ¬ng  µ   ã      ph m c gi¶iph¸p  Ých  îp nh:ph¸ s¶n,gi¶ithÓ, s¸tnhËp, th h              thay ® æi  ×nh    h thøc tæ    chøc,®Ç u    Òu  ©u  æi  íic«ng  Ö     tchi s ® m  ngh v.v. . . b) §èivíi ¬  ë    éibé.       s inn   c C Çn   xem   Ðt kü  ®iÒu  Ön  ∙  x   4  ki ® nªu  trong ChØ   Þ  cña  é   ëng  é    th 05  B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Õ u   tin.N nhu  Çu  Ò      u  µnh  éibé  ña  ¬  c v in®Ó l h n   c c quan  ñ  ch qu¶n    t,(d i tr Öutrang in13x19cm/n¨m) kh«ng  ã  ån  qu¸ Ý   í  50  i        c ngu kinh phÝ  ­   th êng  xuyªn cña  µ   íc ®Ó     Nh n   duy  ×ho¹t®éng  ña  ¬  ë    tr     c c s in,kh«ng  ã  Ö m   c nhi vô  Æc   Ötg×  × tiÕn hµnh    Ó  ¬  ë    ® bi   th     gi¶ith c s inhoÆc   thay ® æi  ×nh    h thøc tæ    chøc  µ  Ëp hå  ¬    µnh  Ëp l¹ theo  v l   s xinth l    i quy  nh  ¹ Quy  Õ   Ò   chøc  µ  ®Þ ti  ch v tæ  v
 2. 2 ho¹t ®éng  in ban hµnh theo Quy Õt ®Þnh  sè  2607­   VHTT­Q§­XBI ngµy  26/8/1997 cña  é  ëng  é    B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. Nh÷ng  ¬  ë    ôc  ô  Ö m   ô  Æc   Öt ph¶i ® îc Bé   c s in ph v nhi v® bi       V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tinxem  Ðt tõng tr ng  îp cô  Ó    Õt ®Þnh. x    ê h   th ®Ó quy   1.2.Tæ     chøc  ùc hiÖn th   a) C¸c  ¬    c quan  ñ  ch qu¶n    ë Trung  ng  ñ  ng  Õn hµnh  Öc  µ  ¬ ch ®é ti   vi r so¸t,   s ¾p  Õp  ¹ c¸c c¬  ë    m × nh  x l i   s in do    qu¶n  ýtheo      Ý  ∙  l  c¸c tiªuch ® nªu trong v¨n    b¶n  µy  µ  öi ®Ò   s ¾p   Õp   ¹  Ò   ôc  Êt  n vg  ¸n  x li vC Xu b¶n  íc ngµy  tr   30/6/1998.  Trong  qu¸  ×nh  Õn  µnh  Öc  ¾p   Õp  ¹     ¬  tr ti h vi s x l i c¸c c quan  ñ  , ch qu¶n  ã  Ó  c th tham  kh¶o    Õn  ña    ¬  ý ki c c¸c c quan    ôc  nh C qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ l  v t  Nh n     i doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  c«ng  (PA  vµ    an  25  PC 13)  ¬i c¬  ¬    ng  ô n   s in ®ã tr   së. b) T¹ic¸c ®Þa   ¬ng, c¸c Së       ph     V¨n    ho¸ Th«ng    ñ  ng  tinch ®é tham  u    m cho UBND   ©y  ùng      ¾p  Õp  ¹ c¸c c¬  ë    ña  a  ¬ng    ¬  ë  ∙  xd ®Ò ¸n s x l     s inc ®Þ ph i trªnc s ® lµm  Öc  íi   ¬  vi v   c quan  ñ  c¸c ch qu¶n  ña  ¬  ë    µ  c c s inv tham  kh¶o    Õn  ña  ôc  ý ki c C qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹  l  v t  Nh n   i doanh nghiÖp  µ  ¬  v c quan  c«ng  qu¶n  ý an  l  nghÒ     íckhitr×nh UBND   Êp  in.Tr       c tØnh  th«ng qua    s ¾p  Õp  ¹ c¸c c¬  ®Ò ¸n  x l    i së      a  µn  Çn      Õn  intrªn®Þ b c xiný ki chØ  o  ña  Êp  û  ®¹ c c u §¶ng. II.  §¨ng k ý  thi Õt b Þ  n g µ n h  in 2.1.Danh  ôc  ÕtbÞ  µnh      m thi   ng inph¶i®¨ng  ý   k a) ThiÕtbÞ  Õ       ch b¶n ­M¸y  ôp    ch ¶nh  µnh  ng in ­M¸y  Ðt ¶nh  µnh    qu   ng in ­M¸y  Ðt (Scanner)d¹ng  ¼ng  µ  ¹ng  ng    qu     ph vd è trßn ­M¸y      ghiphim ­M¸y      intr¸ngphim   ­M¸y    c«ng  ¾c  t phim ­M¸y  ¬ib¶n   ph   ­C¸c  Ö   èng  Õ     h th ch b¶n  ªnhoµn  Òu  li   nhi chøc  n¨ng. b) ThiÕtbÞ      in ­M¸y    p  Ðt   inè s ­M¸y      intyp« ­M¸y    ng  ng   inè ®å ­M¸y      inflexo ­M¸y   íi intampon  µ    ¹ m¸y      inl     , v c¸clo i   inc«ng  nghiÖp  kh¸c. ­M¸y    Photocoppy m µu,    m¸yinlaserm µu     c)ThiÕtbÞ  µn  Ön s¶n  È m       ho thi   ph in
 3. 3 ­M¸y  Êp   g ­M¸y  ¾t    b ­M¸y  ng    ®ã s¸ch,b¸o,t¹pchÝ    ¬ng       c¸cph ph¸p ­M¸y  µo  ×a   vb ­M¸y    dao  m Æt   µ  m Æt   õm¸y  1  v 3  (tr   dao  Ðn  ñ c«ng) x th   ­ C¸c  ¹    lo i m¸y  ªnhîp nhiÒu  li     chøc  n¨ng  :b ¾t,®ãng, xÐn, vµo  ×a    nh         b trªn m ét  ©y  d chuyÒn. 2.2.Hå   ¬  ¨ng  ý  ÕtbÞ  µnh    s® k thi   ng in Hå   ¬  ¨ng  ý  ÕtbÞ  µnh    s® k thi   ng inbao  å m: g ­PhiÕu  ¨ng  ý  ÕtbÞ  µnh    ã m É u   Ìm    ® k thi   ng in(c   k theo) ­Catalogue hay  ýlÞch m¸y     l    ­Hîp  ng    ®å mua  m¸y  µ  v chøng  õthanh  t  to¸n ­GiÊy  Ðp  Ëp  Èu  Õu  µm¸y  c¬  ë    Ëp  Èu)   ph nh kh (n l   do  s innh kh ­BiÓu  èng    ÕtbÞ  µnh    ã m É u   Ìm    th kª thi   ng in(c   k theo) 2.3.Tæ     chøc  ùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  ÕtbÞ  µnh  th   vi ® k thi   ng in. ViÖc  ¨ng  ý  ÕtbÞ   µnh    îc tiÕn  µnh  ® k thi   ng in ®   h theo  n  Þ  Êp  ®¬ v c tØnh  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, do  ë   ph tr     ¬   S VHTT   ñ  ×theo    ch tr   c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ChØ   Þ  vµ  íng  Én  th 05  h d trong v¨n b¶n  µy. TÊt  c¸c  ¬  ë    ã  n  c¶  c s in c tr¸ch   nhiÖ m   Ëp  Õu  ¨ng  ý  l phi ® k cho  õng  ÕtbÞ   µnh    µ  Óu  èng    µn  t thi   ng in v bi th kª to bé  ÕtbÞ   thi   ph¶i®¨ng  ý,cïng  íic¸c hå  ¬    k  v     s kh¸c quy  nh  ¹  iÓ m   göi   ®Þ ti ® 2.2    Së V¨n     ho¸ ­Th«ng    ë  ¹ vµ  ôc  Êt  tins t   C Xu b¶n  çin¬im ét  i (m     b¶n). Së   V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinxem   Ðt hå  ¬  µ  Êp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  x   s v c "Gi   nh ® k thiÕtbÞ   µnh      ng in"cho  õng  ÕtbÞ   Ìm  t thi   k theo  Ón  è  ¨ng  ý  ã m É u   Ìm  bi s ® k (c   k theo). Ón  è  ¨ng  ý  îcg ¾n  ùctiÕp lªnthiÕtbÞ  µnh    ∙  ¨ng  ý.  Bi s ® k®   tr        ng in® ® k Sau    Êp  khic xong  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  thiÕtbÞ   µnh      ë   nh ® k    ng in,c¸c S V¨n ho¸  Th«ng    ­ tintæng  îp  ×nh  ×nh, kÓ   nh÷ng  å  ¬  ht h   c¶  h s kh«ng  îp  Ö  hl hoÆc     êng  îp cã  íng m ¾ c   Çn  îctiÕp  ôc nghiªncøu    Õt,göi c¸c tr h  v   c ®  t    gi¶iquy     vÒ   è  §êng  µnh  µ   éi ®Ó   ôc  Êt  s 10  Th HN  C Xu b¶n  Ëp  îp b¸o    é   t h   c¸o B V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tin.
 4. 4 C¬   ë  s in: Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph §Þa  chØ: C¬   quan   chñ  qu¶n: P hi Õ u  ® ¨ n g k ý  thi Õt b Þ  c h Õ  b ¶ n Sè  ¨ng  ý.. . .. ® k . . .. Tªn  ÕtbÞ, ký  Öu: thi     hi ­XuÊt    xø: N¨m  s¶n  Êt: xu 1­ C¸c    th«ng  è  ü  Ëtc¬  s k thu   b¶n ­ ­ ­ ­ ­ ­ (NÕu  µh Ö   èng  ÕtbÞ  × ghi®Çy    õng thiÕtbÞ  Î) l   th thi   th     ®ñ t    l 2­ Nguyªn    gi¸: 3­ Thêi®iÓ m       mua  ¾ m: s 4­ Nguån  µichÝnh    t  mua  m¸y: 5­ §¬n  Þ    v b¸n: 6­ Gi¸trÞcßn  ¹t¹ thêi®iÓ m   ¨ng  ý:     l      ii ® k ý  Õn  ña    é  ô lýhå  ¬                       Ngµy... ki c c¸n b th     s                          th¸ng..  . n¨m  19.. .         ë        S VHTT                                Thñ   ëng  n                                   tr ®¬ vÞ                                                (kýtªn, ng                                                       ®ã dÊu)
 5. 5 C¬   ë  s in: Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph §Þa  chØ: C¬   quan   chñ  qu¶n: P hi Õ u  ® ¨ n g k ý  thi Õt b Þ  in Sè  ¨ng  ý.. . ... ® k . . .. Tªn  m¸y  µ  ý  Öu: v k hi Sè   m¸y: XuÊt xø:   N¨m  s¶n  Êt: xu 1­ C¸c    th«ng  è  ü  Ëtc¬  s k thu   b¶n ­Khu«n    khæ ­Sè  µ u  m ­C«ng  Êt   su +  ÕtkÕ Thi   +  ùc  Õ Th t 2­ Nguyªn    gi¸: 3­ Thêi®iÓ m       mua  ¾ m s 4­ Nguån  µichÝnh    t  mua  m¸y: 5­ §¬n  Þ    v b¸n: 6­ Gi¸trÞcßn  ¹t¹ thêi®iÓ m   ¨ng  ý     l      ii ® k ý  Õn  ña    é  ô lýhå  ¬                       Ngµy... ki c c¸n b th     s                          th¸ng..  . n¨m  19.. .         ë        S VHTT                                Thñ   ëng  n                                   tr ®¬ vÞ                                                (kýtªn, ng                                                       ®ã dÊu)
 6. 6 C¬   ë  s in: Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph §Þa  chØ: C¬   quan   chñ  qu¶n: P hi Õ u  ® ¨n g k ý  thi Õt b Þ  H o µ n  thi Ö n s ¶ n p h È m Sè  ¨ng  ý.. . .... ® k . . .... Tªn  ÕtbÞ, ký  Öu: thi     hi XuÊt xø:   N¨m  s¶n  Êt: xu 1­ C¸c    th«ng  è  ü  Ëtc¬  s k thu   b¶n ­ ­ ­ ­C«ng  Êt   su +  ÕtkÕ Thi   +  ùc  Õ Th t (NÕu  µh Ö   èng  ÕtbÞ  × ghi®Çy    õng thiÕtbÞ  Î) l   th thi   th     ®ñ t    l 2­ Nguyªn    gi¸: 3­ Thêi®iÓ m       mua  ¾ m: s 4­ Nguån  µichÝnh    t  mua  m¸y: 5­ §¬n  Þ    v b¸n: 6­ Gi¸trÞcßn  ¹t¹ thêi®iÓ m   ¨ng  ý:     l      ii ® k ý  Õn  ña    é  ô lýhå  ¬             µy...  ki c c¸n b th     s            Ng .th¸ng..n¨m  .   . 19....       Së         VHTT                           ñ   ëng  n  Þ                         Th tr ®¬ v                                        (Ký    ng  Êu)                                          tªn,®ã d
 7. 7 M É u  bi Ó n  s è 1­ V Ò   ËtliÖu lµm  Ón  è   v    bi s Tuú  iÒu  Ön  õng ®Þa  ¬ng      ông  ét  ® ki t   ph ®Ó ¸p d m trong hailo¹ sau  y:   i   ®© ­Kim  ¹   lo i ­Nhùa    tæng  îp h 2­ Néi dung  ña  Ón  è    c bi s Bao  å m   thµnh  Çn: g 3  ph a) Ký  Öu  Õtt¾tcña  ÕtbÞ    hi vi     thi   (xem  ôc  m 3) b) Sè  ¨ng  ý:bao  å m   ch÷  è  ® k  g 5  s c)Ký  Öu  Õtt¾ttªntØnh,thµnh  è   hi vi         ph Nh÷ng  ÷  Õtt¾t gièng  ch vi     nhau    µ  ½ ng,  ång    × ghithªm  ét  nh § N § Nai th     m ch÷      ©n  Öt:§aN, §oN. c¸i®Ó ph bi     V Ý   ô  Ò   Ón  è: d v bi s T y  ­ 0 00 01 H N a)                        b)       c) 3) Qui ®Þnh  Ò   Õtt¾tcña  ét  è  ÕtbÞ  µnh     v vi     m s thi   ng in a) M¸y    in: Ty:M¸y      intyp« O:  M¸y    p  Ðt inè s §o:M¸y    ng  ng   inè ®å F: M¸y      inFlexo  L:M¸y   íi   inl Ta: M¸y      inTampon Fo: M¸y    photocoppy m µ u   La:M¸y      inlaserm µu   b) ThiÕtbÞ  Õ       ch b¶n: ­M¸y  ©n  µ u:  (Scanner)   ph m S  ­M¸y      ghiphim:GF   ­M¸y  ôp    ch ¶nh:C   ­M¸y  ¬ib¶n:P   ph     ­M¸y    c«ng  ¾c:CT  t  v.v. . .
 8. 8 c)ThiÕtbÞ  µn  Ön s¶n  È m:     ho thi   ph ­M¸y    dao  ét  Æt:  mm D ­M¸y    dao  m Æt:  ba  D3 ­M¸y  Êp: Ga   g  ­M¸y  ¾t:B   b  ­M¸y  ng  Ðp:§T   ®ã th   ­M¸y  ©u    kh chØ:  K ­M¸y  µo  ×a  å      v b h d¸n:VB ­M¸y  ªnhîp:LH   li     v.v. . .
 9. 9 §¬n  Þ: v C¬   quan  ñ  ch qu¶n: N¬i ®¨ng  ý    k (tØnh,thµnh  è    ph Trung  ng) ¬ Bi Ó u  th è ng kª thi Õt b Þ  in Sè  Tªn  m¸y XuÊt  Khu«n  Sè  Nguyªn Nguån  èn  Thêi v   Ghi  TT xø khæ m µu gi¸ mua  Õt ®iÓ m   thi   chó bÞ mua  ¾ m s Ng êilËp biÓu    Ngµy...th¸ng.. .n¨m   . . . Ký   tªn Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký,®ãng  Êu)   d
 10. 10 §¬n  Þ: v C¬   quan  ñ  ch qu¶n: N¬i ®¨ng  ý    k (tØnh,thµnh  è    ph Trung  ng) ¬         Bi Ó u  th è ng kª thi Õt b Þ  h o µ n  thi Ö n s ¶ n p h È m Sè  Tªn  Õt XuÊt  Nguyªn  thi   xø gi¸ Nguån  èn  Thêi®iÓ m   Ghi chó v     TT bÞ mua  ÕtbÞ mua  ¾ m thi   s Ng êilËp biÓu                        Ngµy...                              .th¸ng.. .  . ... n¨m...    Ký                                   Thñ   ëng  n  Þ     tªn                                  tr ®¬ v                                            (Ký,®ãng  Êu)                                               d
 11. 11 §¬n  Þ: v C¬   quan  ñ  ch qu¶n: N¬i ®¨ng  ý    k (tØnh,thµnh  è    ph Trung  ng  ¬)                           Bi Ó u  th è ng kª thi Õt b Þ  c h Õ  b ¶ n               Sè   TT Tªn  Õt XuÊt xø Nguyªn  Nguån  èn  Thêi®iÓ m   thi     v   Ghi chó   bÞ gi¸ mua  Õt mua  ¾ m thi   s bÞ Ng êilËp biÓu    Ngµy... .  ... th¸ng.. .n¨m... . . . Ký   tªn Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký,®ãng  Êu)   d UBND  tØnh, thµnh  Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   phè §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Së VHTT:  Sè:.. . ... . . .. Gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  ® ¨n g k ý  thi Õt b Þ  n g µ n h  in C¬   ë  s in: §Þa  chØ: Tªn  m¸y  µ  ý  Öu: v k hi §Æc   Ýnh  ü  Ët: t k thu BiÓn  è  ¨ng  ý: s® k (TØnh,thµnh  è) Ngµy...th¸ng..    ph     . .. n¨m.... Gi¸m  c  ë  ®è s VHTT
 12. 12 Ký    ng  Êu tªn®ã d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản