intTypePromotion=1

Đề tài: Quy trình đo đạc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân khu vực nông thôn tại huyện Vũng Liêm

Chia sẻ: Tran Minh Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
82
lượt xem
18
download

Đề tài: Quy trình đo đạc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân khu vực nông thôn tại huyện Vũng Liêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác đo đạc có ý nghĩa rất quan trọng trong việ xác lập ổn định về măt pháp lý đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai. Bên cạnh đó giúp người sử dụng đất hiểu và chấp hành đúng các quy định của nhà nước trong việc sử dụng đất. Việc tành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đấ huyện thực hiên một số chức năng về dịch vụ công phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Quy trình đo đạc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân khu vực nông thôn tại huyện Vũng Liêm

 1. Huỳnh ðăng Khoa Nguy n T Di m Trinh Quy trình ño ñ c c p gi y ch ng nh n QSD ñ t cho h gia ñình, cá nhân khu v c nông thôn t i huy n Vũng Liêm
 2. M CL C Trang PH N M ð U 1. Lý do ch n ñ tài ............................................................................................ 1 2. M c ñích, yêu c u nghiên c u ......................................................................... 2 3. ð i tư ng ........................................................................................................ 2 4. Ph m vi nghiên c u ........................................................................................ 2 CHƯƠNG 1. T NG QUAN ............................................................................. 3 1.1 TH I GIAN VÀ ðIA ðI M NGHIÊN C U ............................................ 3 1.1.1 Th i gian nghiên c u.................................................................................. 3 1.1.2 ð a ñi m nghiên c u................................................................................... 3 1.2 GI I THI U ðI U KI N T NHIÊN, KINH T - XÃ H I C A HUY N.............................................................................................................. 3 1.2.1 ði u ki n t nhiên ...................................................................................... 3 1.2.2 ði u ki n kinh t - xã h i ........................................................................... 3 1.3 GI I THI U V CƠ QUAN .................................................................... 10 1.3.1 Ch c năng, nhi m v ................................................................................ 10 1.3.2 Cơ c u t ch c, b máy ............................................................................ 12 1.4 NH NG V N ð MÀ ð TÀI C N T P TRUNG NGHIÊN C U GI I QUY T .................................................................................................. 12 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U............................................ 13 2.1 PHƯƠNG PHÁP THU TH P S LI U, TÀI LI U ................................... 13 2.2 PHƯƠNG PHÁP TH C NGHI M............................................................. 13 2.2.1 Công tác ño ñ c ........................................................................................ 13 2.2.2 Ví d v ño m t th a ñ t c th ................................................................ 16 CHƯƠNG 3: K T QU VÀ TH O LU N .................................................. 25 3.1 NH NG QUY ð NH LIÊN QUAN ð N CÔNG TÁC ðO ð C............... 25 vii
 3. 3.2 QUY TRÌNH C P GI Y CHO H GIA ðÌNH VÀ CÁ NHÂN T I VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUY N S D NG ð T HUY N VŨNG LIÊM .......... 31 3.3 NH N XÉT, ðÁNH GIÁ ........................................................................... 33 3.4 K T LU N VÀ KI N NGH .................................................................... 35 viii
 4. DANH SÁCH HÌNH Hình Trang Hình 1: B n ñ huy n Vũng Liêm .............................................................................. 9 Hình 2: Sơ ñ cơ c u t ch c.................................................................................... 12 Hình 3: Sơ ñ ño th a ñ t: 696 .................................................................................. 18 Hình 4: B n ñ p Phư c L c.................................................................................... 19 Hình 5: Th a ñ t 696................................................................................................. 21 Hình 6: Sơ ñ v quy trình c p gi y huy n Vũng Liêm.............................................. 31 ix
 5. TÓM T T Công tác ño ñ c có ý nghĩa r t quan tr ng trong vi c xác l p n ñ nh v m t pháp lý ñ i v i công tác qu n lý nhà nư c v ñ t ñai. Bên c nh ñó giúp ngư i s d ng ñ t hi u và ch p hành ñúng các quy ñ nh c a nhà nư c trong vi c s d ng ñ t. Vi c thành l p Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t huy n th c hi n m t s ch c năng v d ch v công ph c v cho công tác qu n lý nhà nư c v ñ t ñai trên ñ a bàn huy n. ð tài nh m tìm hi u trình t , th t c, th i gian th c hi n công tác ño ñ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t ñ a phương thông qua các văn b n quy ph m pháp lu t. ð tài cũng nh m thu th p các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan ñ n công tác ño ñ c t các phương ti n thông tin.??? Phương pháp phân tích v các phép ño ñ c th a ñ t, ñ công tác ño ñ c ngày càng hoàn thi n v khâu kĩ thu t, tư cách nghi p v , cơ s v t ch t, cũng như ñ ñáp ng nhu c u c a ngư i dân. Rút ra k t lu n trong quá trình th c t p ño ñ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t t i cơ quan qua quá trình ño ñ c cho ngư i s d ng ñ t, ta xác ñ nh ñư c tên ngư i s d ng ñ t, hình d ng, v trí, di n tích, kích thư c, s th t th a ñ t và m c ñích s d ng c a th a ñ t…. giúp cho vi c qu n lý nhà nư c v ñ t ñai nói chung và công tác ño ñ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t trên ñ a bàn huy n nói riêng ñư c chính xác và nhanh chóng. x
 6. PH N M ð U 1. Lý do ch n ñ tài: - ð t ñai là tài s n vô cùng quý giá c a m i qu c gia, v a là tư li u v a là ñ i tư ng s n xu t c a nhà nư c và cũng là nơi xây d ng các công trình ph c v phát tri n kinh t dân sinh và an ninh qu c phòng. Quá trình khai thác s d ng ñ t ñai luôn g n li n v i quá trình phát tri n xã h i. ðo ñ c ñ c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t là m t th t c hành chính nh m xác l p m i quan h pháp lý gi a nhà nư c v i ngư i s d ng ñ t cùng thi hành pháp lu t ñ t ñai. Thông qua vi c ñăng ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t nh m thi t l p l i h th ng h sơ ñ a chính ñ y ñ hơn cho yêu c u th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c v ñ t ñai. - Công tác ño ñ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t là h t s c c n thi t. B i vì khi xã h i phát tri n như hi n nay vi c s d ng ñ t ñ th ch p vay v n, th a k , chuy n như ng… là r t ph bi n nên vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t là r t c n thi t, vì khi mu n vay v n kinh doanh ho c chuy n như ng thì gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t ñóng vai trò r t quan tr ng trong công tác qu n lý ñ t ñai theo pháp lu t. - Xu t phát t nh ng lý do trên và ñ góp ph n th c hi n công tác ño ñ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t cho h gia ñình, cá nhân khu v c nông thôn ñư c ch t ch hơn trong th i gian t i ñ a phương. - V i nh ng m c ñích yêu c u trên, vi c ñánh giá tình hình ño ñ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t là m t yêu c u c n thi t và c p bách ñ ta có th nhìn nh n rõ v n ñ mà có phương hư ng ch nh lý thích h p cho phù h p v i xu th , ñi u ki n t ng nơi. B i nh ng yêu c u c n thi t ñó nên nhóm Tôi ti n hành bài ti u lu n: “Quy trình ño ñ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t cho h gia ñình cá nhân khu v c nông thôn trên ñ a bàn huy n Vũng Liêm”. Nh m ñánh giá l i tình hình ño ñ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t. T ñó có cơ s xem xét l i nh ng di n tích chưa ñư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t, nh ng nguyên nhân t n t i và hư ng kh c ph c trong th i gian t i.
 7. 2. M c ñích, yêu c u nghiên c u: - Tìm hi u ñi u ki n t ng quan c a ñ a phương, cơ s pháp lý c a vi c ño ñ c c p gi p ch ng nh n quy n s d ng ñ t, nh m gi i quy t nh ng vư ng m t trong quá trình th c hi n ño ñ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t trên ñ a bàn huy n Vũng Liêm. ð có nh ng gi i pháp t t hơn, thích h p hơn cho vi c th c hi n các ngh ñ nh mà chính ph và các b ngành có liên quan ñưa ra. - Trong quy trình ño ñ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t ph i d a vào nh ng k năng, d a trên cơ s pháp lu t và quy trình hư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, thu th p ñ y ñ các s li u ñ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t. 3. ð i tư ng: - ð i tư ng ñ th c hi n công tác ño ñ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t là cơ quan qu n lý nhà nư c v ñ t ñai (S Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân huy n, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t huy n Vũng Liêm). - ð i tư ng ñư c ño ñ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t là h gia ñình và cá nhân có ñ t thu c huy n Vũng Liêm. 4. Ph m vi nghiên c u: - Nghiên c u ñ t ñai và các v n ñ liên quan ñ n ñ t ñai là nghiên c u m t v n ñ có t m quan tr ng và khái quát cao. Trong ñ tài này ch gi i h n nghiên c u v các v n ñ có liên quan ñ n n i dung là ño ñ c ñ a chính th a ñ t ph c v tr c ti p cho vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t cho h gia ñình, cá nhân khu v c nông thôn trên ñ a bàn huy n Vũng Liêm. 2
 8. CHƯƠNG 1 T NG QUAN 1.1 TH I GIAN VÀ ð A ðI M NGHIÊN C U 1.1.1 Th i gian nghiên c u T ngày 27 tháng 04 năm 2009 ñ n ngày 19 tháng 06 năm 2009 1.1.2 ð a ñi m nghiên c u Nghiên c u trên ñ a bàn huy n Vũng Liêm v : công tác ño ñ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t cho h gia ñình, cá nhân khu v c nông thôn. 1.2 GI I THI U ðI U KI N T NHIÊN, KINH T - XÃ H I C A HUY N 1.2.1 ði u ki n t nhiên - Vũng Liêm là m t huy n phía ðông t nh Vĩnh Long. Phía B c giáp huy n Mang Thít qua sông Măng Thít, phía ðông giáp t nh B n Tre, phía Nam giáp t nh Trà Vinh, phía Tây giáp huy n Trà Ôn và huy n Tam Bình. - Vũng Liêm có di n tích 294 km², dân s 175.000 ngư i (s li u ñi u tra dân s năm 2003). - G m 1 th tr n Vũng Liêm (huy n l ) và 19 xã: Tân Qu i Trung, Qu i An, Qu i Thi n, Trung Chánh, Trung Hi p, Thanh Bình, Trung Thành Tây, Tân An Luông, Hi u Ph ng, Trung Thành ðông, Trung Hi u, Trung Thành, Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Hi u Thu n, Hi u Nhơn, Trung An, Hi u Thành, Hi u Nghĩa. - ð a hình ñ ng b ng duyên h i có sông C Chiên, Măng Thít và r ch Bưng Trư ng ch y qua. 1.2.2 ði u ki n kinh t - xã h i: Ti m năng kinh t (tài nguyên khoáng s n): - Tài nguyên sét s n xu t g ch, ngói, g m: Theo k t qu quy ho ch, kh o sát, thăm dò khu v c khai thác sét, huy n Vũng Liêm có 7 thân sét phân b t p trung các xã Trung Thành Tây, Qu i An, Qu i Thi n, Tân An Luông, Tân Qu i Trung v i di n tích có kh năng khai thác 9.492 ha, tr lư ng trên 31 tri u 3
 9. m3. ð t sét là nguyên li u chính ñáp ng cho các cơ s s n xu t g ch, g m s ñ a phương trong th i gian dài. - Tài nguyên cát lòng sông: Theo k t qu kh o sát c a công ty ñi ch t và khoáng s n (1998 - 2000) thì huy n còn có ngu n tài nguyên cát lòng sông khá phong phú, theo kh o sát có 4 thân cát t p trung các xã ven sông Ti n như: Qu i An, Thanh Bình, Qu i Thi n, Trung Thành ðông, Trung Thành Tây v i t ng chi u dài hơn 29 km, r ng trung bình 50 ñ n 500 m, ñ d y cát t 1 - 6 m, tr lư ng ư c tính kho ng 16 tri u m3, ch y u là cát h t nh hàng năm ñư c b sung lư ng cát t thư ng ngu n ñưa v h lưu. - Tri n v ng v du l ch: Vũng Liêm ñư c thiên nhiên ưu ñãi ñ t ñai trù phú, c nh quan sông nư c, v i t p quán canh tác nông nghi p ña d ng, ñã t o nên s c thái riêng và chính s phát tri n này ñã t o cho Vũng Liêm mang tính ñ c bi t nh t v i các huy n khác trong T nh. V i v trí ñ a lý và ñ a hình ñã hình thành nên huy n Vũng Liêm ph n l n là ñ t li n và v a có cù lao: xã Thanh Bình và Qu i Thi n là 2 xã cù lao, thích h p phát tri n cây ăn trái, nuôi thu s n t nhiên. Qua ñó cho th y huy n Vũng Liêm có ti m năng l n ñ phát tri n nông nghi p ña d ng, phát tri n d ch v du l ch, ñ c bi t là vi c khu ch trương du l ch sinh thái, ñ ng th i k t h p v i vi c phát huy văn hoá c a vùng, cùng v i s phân b các khu ti u th công nghi p, s n xu t g ch ngói - g m m ngh phát tri n ñ u ven sông C Chiên. ðây cũng là l i th c a huy n trong vi c phát huy ti m năng du l ch và d ch v , ñ c bi t là du l ch sinh thái ñ i v i các xã cù lao trên sông C Chiên, trong tương lai g n, ch c ch n Vũng Liêm s là ñi m d ng chân lý tư ng c a khách du l ch. - Tri n v ng v phát tri n ti u th công nghi p m ngh : Trong xu th phát tri n kinh t - xã h i ph c v cho m c tiêu công nghi p hoá - hi n ñ i hoá nông nghi p nông thôn Vũng Liêm s ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p - ti u th công nghi p, m ngh trên cơ s các l i th hi n có c a huy n t p trung vào các ngành, lĩnh v c then ch t c a huy n như: xay xác lúa, g o; g ch, g m s m ngh ; cơ khí s n xu t, s a ch a gia công; khôi ph c và phát tri n ngành ngh truy n th ng t cây d a. Các m c tiêu chi n lư c phát tri n: 4
 10. - Xây d ng n n kinh t c a huy n trong s g n bó h u cơ v i n n kinh t c a t nh. Phát huy l i th so sánh c a huy n ñ th c hi n m c tiêu tăng trư ng cao và n ñ nh. - ða d ng hoá s n xu t, chuy n ñ i cơ c u cây tr ng v t nuôi, ñ y m nh s n xu t nông nghi p thu s n, không ng ng nâng cao giá tr trên m t di n tích canh tác, tăng bình quân hàng năm ñ t 6-6,5%. - Thúc ñ y m nh m công nghi p - ti u th công nghi p, thương m i d ch v , nông thôn phát tri n t ng bư c t o ra s chuy n d ch kinh t , giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p tăng bình quân hàng năm 22%, t ng m c bán l hàng hóa, d ch v tiêu dùng xã h i tăng 18%. - Phát huy ngành ngh t o nhi u công ăn vi c làm, tăng lao ñ ng khu v c phi nông nghi p, gi m lao ñ ng nông nghi p nâng cao m c s ng c a nhân dân, thu nh p bình quân ñ u ngư i ñ t 12 tri u trên năm (cu i năm 2010). - Quan tâm phát tri n kinh t h p tác, kinh t h p tác xã ñi ñôi v i t o ñi u ki n có chính sách ưu tiêu giúp ñ kinh t tư nhân và kinh t h gia ñình lên, lôi cu n ñư c các ngu n v n khác t ngoài huy n k c ngu n v n nư c ngoài. - Quy ho ch hoàn ch nh các ñi m dân cư nông thôn. Th c hi n t t các chính sách xã h i, chương trình xoá ñói gi m nghèo, t o ñi u ki n thu n l i ñ ngư i nghèo ti p c n các d ch v giáo d c y t , coi ñó là m t trong nh ng phương cách giúp h t xoá ñói gi m nghèo, gi m b t s chênh l nh gi a các t ng l p dân cư. - T p trung nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c c a huy n v t t c các m t: th ch t, tri th c và tay ngh . Th c hi n thư ng xuyên ñào t o và ñào t o l i cho các lo i hình cán b như qu n lý, kinh doanh, công nhân lành ngh , ñ c bi t là ñào t o cán b k thu t cho tuy n xã và th tr n, ñào t o ngành ngh , gi i quy t vi c làm cho lao ñ ng nông thôn là nhi m v tr ng tâm thư ng xuyên. ð nh hư ng phát tri n các ngành ngh kinh t : - Nông nghi p: T p trung ch ñ o chuy n d ch cơ c u kinh t trong nông nghi p, phát tri n nông nghi p toàn di n và b n v ng theo hư ng s n xu t hàng hoá. 5
 11. + Cây lúa: chuy n t s n xu t 3 v thành s n xu t 2 v trên năm (ñông xuân và hè thu), k t h p luân canh lúa - màu - lúa, lúa - th y s n - lúa, chuy n ñ i gi ng có năng xu t và ch t lư ng cao trên toàn b di n tích s n xu t lúa, n ñ nh s n lư ng lương th c 150 - 160 ngàn t n. + Kinh t vư n: phát tri n nhanh vư n cây ăn qu theo quy ho ch, ñ n cu i kỳ k ho ch (2010) di n tích vư n chi m t 45 - 50% di n tích ñ t s n xu t nông nghi p, giá tr s n xu t chi m 45% trong ngành tr ng tr t. + Chăn nuôi: t p trung phát tri n ñàn bò, ñàn heo. ð n cu i năm 2010 ñàn bò ñ t 32.000 con (trong ñó 50% lai sind); ñàn heo 80 - 90 ngàn con; t ng bư c khôi ph c l i ñàn gia c m. Nâng t tr ng ngành chăn nuôi chi m 31% trong t ng giá tr s n xu t nông nghi p. + Thu s n: t o ñi u ki n thu n l i cho ngư i dân s d ng ñ t bãi b i, ñ t ven sông C Chiên, nuôi th y s n xu t kh u (cá tra, tôm càng xanh). Khuy n khích ngư i dân t n d ng m t nư c ao h , ru ng lúa ñ nuôi th y s n. Ti p t c th c hi n ñ án phát tri n cây lác, n ñ nh diên tích 600 ha. T n d ng rơm làm n m hàng năm kho n 10.000 ha. - Công nghi p - Ti u th công nghi p: Phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p quy mô v a và nh chú tr ng c i t o khai thác h p lý ngu n tài nguyên (sét, cát sông); sơ ch nông, thu s n; ñ y m nh các ngành ngh có nhi u ti m năng: s n xu t các s n ph m t cây d a, cây lác (cói). Xay xát g o, cơ khí và các ngành ngh truy n th ng; xây d ng theo quy ho ch các c m công nghi p: s n xu t g ch, g m, d t may xu t kh u Qu i An, Th Tr n, Trung Hi u. - Thương m i - d ch v : + M r ng nâng c p xây d ng m i các ch xã Hi u Ph ng, Qu i An, Hi u Nhơn, Tân An Luông. M i g i các nhà ñ u tư ñ n ñ u tư xây d ng nh ng ch xã có l i th mua bán, thu h i v n ñ u tư nhanh, th c hi n theo các hình th c: h p ñ ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT); h p ñ ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (BTO); h p ñ ng xây d ng - chuy n giao (BT). ð n cu i năm 2010 nh ng xã có ñi u ki n như Qu i An, Hi u Nhơn, Thanh Bình, Trung Ngãi, Tân An Luông ñ u xây d ng ch ; hình thành các c m kinh t - thương m i - d ch v . 6
 12. + Phát tri n khu du l ch sinh thái làng vư n k t h p du l ch trên sông 2 xã cù lao và các xã d c sông C Chiên, g n v i tuy n du l ch c a T nh, c a vùng; xây d ng ñi m d ng là khu du l ch c n Thanh Long (Phư c Lý, Qu i Thi n). V lĩnh v c văn hoá xã h i: - Dân s - Gia ñình tr em: m i xã, th tr n ñ u có Ban DS - GðTE và l c lư ng c ng tác viên DS - GðTE là 258 ngư i/168 p, khóm, bình quân m i c ng tác viên qu n lý t 150 h ñ n 200 h dân. T ng s h dân trong toàn huy n là 39.657 h , v i s dân là 179.949 ngư i; trong ñó ph n t 15 ñ n 49 tu i là 54.715 ngư i, s tr em dư i 15 tu i là 33.156 ngư i. S c p v ch ng trong ñ tu i sinh ñ ñang th c hi n các bi n pháp tránh thai hi n ñ i là 27.138 c p. Hi n nay, huy n Vũng Liêm ñang th c hi n chi n lư c: Dân s , gia ñình và công tác b o v , chăm sóc giáo d c tr em. - Ngành y t : Ngành y t huy n Vũng Liêm g m có các ñơn v phòng y t , b nh vi n ña khoa, Trung tâm y t d phòng và 20/20 xã - th tr n ñ u có tr m y t và m t phòng khám ña khoa khu v c xã Qu i Thi n, trong s này có 5 tr m y t xã ñ t chu n y t qu c gia, 3 xã ñ t chu n làng văn hoá s c kho . T y t p, khóm thành l p và ñưa vào ho t ñ ng 108 t /168 p, khóm toàn huy n. T ng s cán b , công ch c trong toàn ngành là 212 ngư i, trong ñó có 42 bác sĩ. Riêng B nh vi n ña khoa huy n Vũng Liêm g m 80 giư ng b nh, ñư c trang b máy siêu âm, máy ch p x quang và th c hi n trung ph u, ti u ph u. - Ngành giáo d c: Ngành giáo d c huy n Vũng Liêm v qui mô trư ng l p ti p t c phát tri n m nh trên ñ a bàn; hi n nay toàn huy n có 86 trư ng t b c m m non ñ n trung h c ph thông: B c m m non 100% xã - th tr n có trư ng m u giáo; b c ti u h c, trung h c cơ s và trung h c ph thông có 64 trư ng, trong ñó có 3 trư ng ñ t chu n qu c gia. T ng s h c sinh hi n t i là 38.055 h c sinh. T ng s giáo viên toàn huy n là 1.810 giáo viên, trong ñó chu n hoá ñ t 88,70%, ñ t trên chu n 10%. Riêng trung tâm h c t p c ng ñ ng ñư c thành l p 20/20 xã - th tr n ñã m nhi u chuyên ñ ph c v nhu c u h c t p c a nhân dân. 7
 13. - Lao ñ ng thương binh xã h i - gi i thi u vi c làm: Trong nh ng năm qua, Vũng Liêm luôn quan tâm th c hi n t t phong trào ñ n ơn ñáp nghĩa, toàn huy n có 213 m Vi t Nam anh hùng, trong ñó có 35 m còn s ng ñư c các cơ quan trong và ngoài t nh nh n ph ng dư ng su t ñ i, c t 83 căn nhà tình nghĩa, tr tr c p cho 3.859 thân nhân c a li t sĩ, 973 thương binh, 1.838 ñ i tư ng ñư c hư ng huân, huy chương, 86 ñ i tư ng BCK, 565 ñ i tư ng b tù ñày, 2.077 ñ i tư ng ñư c hư ng theo Ngh ñ nh 59/CP, 709 ñ i tư ng ho t ñ ng kháng chi n, l p h sơ chuy n v trên xét duy t trư c m t có 36 ñ i tư ng hư ng tr c p theo Quy t ñ nh 290/CP. - Trung tâm d y ngh m các l p ñào t o ng n h n g m: May công nghi p, cơ khí (hàn, ti n), s a ch a xe g n máy, ñi n công nghi p - dân d ng, thi l y gi y phép lái xe mô tô h ng A1 và d y ngh lao ñ ng nông thôn. Liên k t các trư ng, cơ s ñào t o trong và ngoài t nh ñư c ch p thu n cho ñào t o dài h n như: Trung c p chăn nuôi thú y, ñi n công nghi p b c 3/7, xe máy công trình b c 3/7, tr ng tr t b o v th c v t, gi i thi u vi c làm, và xu t kh u lao ñ ng. Qua 4 năm ho t ñ ng, trung tâm ñã m 156 l p ng n h n, 8 l p dài h n cho 13.817 h c viên, ñã gi i thi u vi c làm cho 16.827 lao ñ ng, trong ñó xu t kh u sang Malaixia, Nh t B n, Hàn Qu c và ðài Loan 363 lao ñ ng. Hi n trung tâm có bán các th t c ñào t o ngh g m: ðơn xin h c ngh (có xác nh n c a ñ a phương) và kèm theo m t s gi y t tuỳ thân c a h c viên. -V văn hoá thông tin - th thao: Hi n nay toàn huy n có 9 xã văn hoá, 2 xã tiên ti n, 113/168 p khóm văn hoá, 36.412 h gia ñình văn hoá, 8/20 xã - th tr n có Nhà văn hoá, 1 câu l c b ñ n ca tài t c p huy n và 20 câu l c b ñ n ca tài t c a xã - th tr n thư ng xuyên sinh ho t theo ñ nh kỳ. B N ð HUY N VŨNG LIÊM Không in trang này 8
 14. 1.3 GI I THI U V CƠ QUAN: 1.3.1 Ch c năng, nhi m v : Theo quy ñ nh c a Thông tư liên t ch s : 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV ngày 31/12/2004 c a B Tài nguyên và Môi trư ng và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t và t ch c phát tri n qu ñ t thì quy ñ nh như sau: V trí và ch c năng Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t ñư c thành l p c p huy n là cơ quan d ch v công có ch c năng t ch c th c hi n ñăng ký s d ng ñ t và ch nh lý th ng nh t bi n ñ ng v s d ng ñ t, qu n lý h sơ ñ a chính; giúp cơ quan Tài nguyên và Môi trư ng cùng c p trong vi c th c hi n th t c hành chính v qu n lý, s d ng ñ t ñai theo quy ñ nh c a pháp lu t. Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t c p huy n thu c Phòng Tài nguyên và Môi trư ng do y ban nhân dân c p huy n quy t ñ nh thành l p theo ñ ngh c a Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng Phòng N i v - Lao ñ ng, Thương binh và xã h i ch u s ch ñ o, qu n lý c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng theo phân c p qu n lý c a y ban nhân dân c p huy n. Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t ho t ñ ng theo lo i hình s nghi p có thu, có con ñ u riêng, ñư c m tài kho n theo quy ñ nh hi n hành. Nhi m v và quy n h n Giúp Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng làm ñ u m i th c hi n các th t c hành chính v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t trên ñ a bàn huy n ñ i v i h gia ñình, cá nhân, ngư i Vi t Nam ñ nh cư nư c ngoài mua nhà g n v i quy n s d ng ñ t , c ng ñ ng dân cư ðăng ký s d ng ñ t và ch nh lý bi n ñ ng cách s d ng ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t khi th c hi n các quy n c a ngư i s d ng ñ t là h gia ñình, cá nhân, ngư i Vi t Nam ñ nh cư nư c ngoài mua nhà g n v i quy n s d ng ñ t c ng ñ ng dân cư Lưu tr , qu n lý và ch nh lý toàn b b n sao h sơ ñ a chính ñ i v i t t c các th a ñ t thu c ph m vi ñ a gi i hành chính c p huy n theo trích sao h sơ ñ a chính g c ñã ch nh lý do Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t c p t nh g i t i: 9
 15. hư ng d n và ki m tra vi c lưu tr , qu n lý và ch nh lý toàn b b n sao h sơ ñ a chính c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n Cung c p s li u ñ a chính cho cơ quan có ch c năng xác ñ nh m c thu ti n s d ng ñ t, ti n thu ñ t, các lo i thu có liên quan ñ n ñ t ñai ñ i v i ngư i s d ng ñ t là h gia ñình, cá nhân, ngư i Vi t Nam ñ nh cư nư c ngoài mua nhà g n v i quy n s d ng ñ t , c ng ñ ng dân cư Lưu tr , qu n lý b n sao Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t và các gi y t khác hình thành trong quá trình th c hi n th t c hành chính Th c hi n trích ño ñ a chính th a ñ t th ng kê, ki m kê ñ t ñai và l p b n ñ hi n tr ng s d ng ñ t c p huy n và c p xã Cung c p b n ñ ñ a chính, trích l c b n ñ ñ a chính, trích sao h sơ ñ a chính và các thông tin khác v ñ t ñai ph c v yêu c u qu n lý nhà nư c và nhu c u c a c ng ñ ng. Th c hi n vi c thu phí, l phí trong qu n lý s d ng ñ t ñai theo quy ñ nh c a pháp lu t, th c hi n các d ch v có thu v cũng c p thông tin ñ t ñai, trích l c b n ñ ñ a chính, trích sao h sơ ñ a chính Qu n lý viên ch c, ngư i lao ñ ng và tài chính, tài s n thu c Văn phòng theo quy ñ nh c a pháp lu t. T ch c và biên ch : - T ch c: Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy ñ nh c th nhi m v , quy n h n và t ch c c a Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t c p huy n theo ñ ngh c a Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng Phòng N i v - Lao ñ ng, Thương binh và Xã h i. - Biên ch : Vi c qu n lý và s ñ ng biên ch c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t do y ban nhân dân c p t nh quy ñ nh theo Ngh ñ nh s 1l2/2004/Nð-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy ñ nh cơ ch 10
 16. 1.3.2 Cơ c u t ch c, b máy Giám ñ c Phó Giám ñ c T ðo ñ c Văn thư T ch nh lý Cán B t ng h p T in GCN bi n ñ ng Ti p Nh n H Sơ Thu Ch p QSDð Hình 2: Sơ ñ cơ c u t ch c Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t huy n Vũng Liêm 1.4 NH NG V N ð MÀ ð TÀI C N T P TRUNG NGHIÊN C U GI I QUY T ð tài t p trung nghiên c u nh ng v n ñ v công tác ño ñ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t cho h gia ñình, cá nhân khu v c nông thôn ñ phát hi n và kh c ph c nh ng thi u sót, tìm ra hư ng gi i quy t ñúng ñ n ph c v nhân dân ngày càng t t hơn. 11
 17. CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 PHƯƠNG PHÁP THU TH P S LI U, TÀI LI U: Lo i tài li u c a văn b n pháp lu t: Lu t ð t ñai, Ngh ñ nh, Thông tư, Quy t ñ nh. N i dung tài li u: Quy ñ nh v ño ñ c, c p gi y ch ng nh n. Tài li u ñư c thu th p: Ngh ñ nh s 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v vi c thi hành Lu t ð t ñai 2003. Lu t ð t ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003. Ngh ñ nh s 91/2002/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng. Ngh ñ nh s 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5năm 2007 c a Chính ph v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t, thu h i ñ t, th c hi n quy n s d ng ñ t, trình t , th t c b i thư ng, h tr tái ñ nh cư khi nhà nư c thu h i ñ t và gi i quy t khi u n i v ñ t ñai. Quy t ñ nh s 08/2006/Qð-BTNMT, ngày 21 tháng 7 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng. 2.2 PHƯƠNG PHÁP TH C NGHI M 2.2.1 Công tác ño ñ c * Công tác chu n b : - Sau khi nh n ñư c h sơ ño ñ c do Phòng Tài nguyên và Môi trư ng g i cho Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t huy n Vũng Liêm. Cán b ño ñ c c a Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t huy n Vũng Liêm k t h p v i cán b ñ a chính xã ñ h n ngày kh o sát ño ñ c. ð cán b ñ a chính xã thông báo cho ch s d ng ñ t dùng c c ñá c m gi a các m c ranh giáp c n. Vi c c c c m gi a các m c ranh giáp c n ph i có s ñ ng ý ch s d ng ñ t giáp c n. Ch s 12
 18. d ng ñ t có trách nhi m thông báo ñ n ch s d ng ñ t giáp c n v , gi h n kh o sát ño ñ c th a ñ t c a mình ñ ch s d ng ñ t các th a ñ t giáp c n có m t trong ngày, gi h n kh o sát. M c ñích xác ñ nh ñúng v trí ranh gi i, m c gi i và c m m c ranh c a th a ñ t kh o sát v i th a ñ t c a các ch s d ng ñ t giáp c n li n k trư c khi kh o sát ño ñ c. Các ch s d ng ñ t giáp c n có trách nhi m ký xác nh n v ranh ñ t trong b n mô t ranh gi i th a ñ t khi kh o sát trích ño. - Cán b ño ñ c truy c p thông tin c a th a ñ t: di n tích, các thông tin trong quá trình s d ng ñ t trư c và hi n nay trư c khi ñi th c t . Làm như sau: • Kh i ñ ng Foxpro: nh p ñúp vào bi u tư ng c a Foxpro trên màn hình. • Tra c u thông tin, ñánh (set default to D:/dbf/tracuu). * Trên h p tho i c a Chương trình in phi u tra c u. Nh p t b n ñ s , nh p s th a. Ch n OK. * Ch n t p tin bdf có ch a th a ñ t (xã). Ch n OK. * Xu t hi n phi u tra c u thông tin th a ñ t. In tra c u. - D ng c ño ñ c: + Thư c thép chi u dài 50 m. + Vi t m c, vi t chì, gi y, máy tính, thư c. + T b n ñ có th a ñ t ñang ti n hành ño ñ c. + Các biên b n ph c v ño ñ c (biên b n xác minh ño ñ c, biên b n mô t ranh gi i th a ñ t). * Công tác ngo i nghi p: - ðúng ngày, gi kh o sát ño ñ c, cán b ño ñ c c a Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t huy n Vũng Liêm ph i h p v i cán b ñ a chính xã (ho c ñ i di n Ban nhân dân p) ñ n th a ñ t c n ño. Khi ti n hành ño ñ c ph i có s hi n di n c a ch s d ng ñ t ho c ngư i ñư c y quy n h p pháp và các ch s d ng ñ t giáp c n xác ñ nh chính xác v trí ranh gi i, m c gi i th a ñ t và cung c p thông tin c n thi t khác có liên quan ñ n th a ñ t. 13
 19. - Trư ng h p: Khi kh o sát ño ñ c th a ñ t mà ch s d ng ñ t có phát sinh tranh ch p không xác ñ nh ñư c ranh ho c không th a thu n ñư c ranh, thì cán b ño ñ c l p biên b n ño ñ c không thành. - Trư ng h p: Khi kh o sát ño ñ c th a ñ t mà ch s d ng ñ t v i các ch s d ng ñ t giáp c n li n k ñã có xác ñ nh ñư c v trí ranh gi i, m c gi i th a ñ t ñã c m theo v trí ñã th a thu n gi a ch s d ng ñ t có yêu c u ño ñ c v i ch s d ng ñ t li n k giáp c n. Thì ti n hành ño ñ c ñ i v i th a ñ t có yêu c u ñ ngh kh o sát ño ñ c ñó. - Ti n hành ño ñ c: + Xác ñ nh các m c làm b ng c c ñá là m c ranh gi i c a th a ñ t ñó. + ðo chi u dài t ng c nh c a th a ñ t. + Xác ñ nh c nh th ng nh t làm c ñ nh, ti n hành ño ñư ng chéo áp d ng phương pháp giao h i c nh. + Công th c tính di n tích: S= p( p − a)( p − b)( p − c) Trong ñó: S: di n tích p: n a chu vi = (a + b + c)/2 a, b, c: chi u dài các c nh * Công tác n i nghi p - S d ng ph n m m AutoCAD R14 ñ x lý s li u ño. - M b n ñ ñ a chính, tìm th a ñ t. - Ti n hành v th a ñ t d a vào kích thư c ño ñ c th c t . - ðưa hình v vào khung trích ño b n ñ ñ a chính khu ñ t theo t l thích h p. Trong ñó: ð i v i m t sau c a b n trích ño b n ñ ñ a chính khu ñ t th hi n v trí th a ñ t. + Ch n t l : 1/5000. ð i v i m t trư c trích ño b n ñ ñ a chính khu ñ t tùy vào kích thư c th a ñ t mà ch n t l thích h p. 14
 20. + T l 1/2000 trong kho ng: 70 m < X < 300 m. + T l 1/1000 trong kho ng: 40 m < X < 70 m. + T l 1/500 trong kho ng: 0 m < X < 40 m. Trong ñó: (X: c nh dài nh t c a th a ñ t (m). - In ra gi y b n ñ trích ño. - Lưu l i b n v trên b n ñ trích l c. 2.2.2 Cho ví d v ño m t th a ñ t c th . - Trư ng H p: ðo ñ c, th a ñ t: 696, t b n ñ : 08, c a ch s d ng ñ t: Ông: Nguy n Văn B . Sau khi nh n ñư c h sơ ño ñ c do Phòng Tài nguyên và Môi trư ng g i cho Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t huy n Vũng Liêm. H sơ: + ðơn xin tách th a và h p th a o Do ch s d ng ñ t: Ông Nguy n Văn B n p ñơn yêu c u ñư c ño ñ c. o ð a ch : p Phư c L c - xã Trung Thành - huy n Vũng Liêm. o Th a ñ t s : 696 , T b n ñ s : 08. o Xin tách thành…1….. th a ñ t v i th a ñ t trên ñây o ð a ch th a ñ t: p Phư c L c – xã Trung Thành – huy n Vũng Liêm o S phát hành Gi y ch ng nh n: 200503. o S vào s c p Gi y ch ng nh n: 56361. o Lý do: Tách th a ñ chuy n như ng o Ch ký cán b th m tra c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n Vũng Liêm. o Ch ký c a th trư ng c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n Vũng Liêm. + B n kê khai b sung ñ c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t o Do ch s d ng ñ t: Ông Nguy n Văn B n p ñơn yêu c u ñư c ño ñ c. 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản