GIÁ TRỊ LỚN NHẤT,GTNN CỦA HÀM SỐ (Bài tập)

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
147
lượt xem
20
download

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT,GTNN CỦA HÀM SỐ (Bài tập)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức:+ Biết các khái niệm giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số , tìm giá trị lớn nhất- nhỏ nhất của hàm số 2. Kỹ năng:+ Biết cách tìm giá trị lớn nhát giá trị nhỏ nhất của hàm số dựa vào kiến thức đã học 3. Về thái độ và tư duy:+Tích cực hợp tác trong học tập, nhận xét và tự đánh giá kết quả học tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT,GTNN CỦA HÀM SỐ (Bài tập)

  1. Ngaøy soaïn:24/8/10 GIAÙ TRÒ LÔÙN NHAÁT,GTNN CUÛA HAØM SOÁ Tuaàn:3 (12c234) (Baøi taäp) I.Muïc tieâu: 1.Veà kieán thöùc:+Bieátcaùckhaùinieämgiaùtrò lôùnnhaát- nhoûnhaátcuûahaømsoá, tìmgiaùtrò lôùnnhaát-nhoûnhaát cuûahaømsoá 2. Kyõ naêng:+Bieátcaùchtìmgiaùtrò lôùnnhaùtgiaùtrò nhoûnhaátcuûahaømsoádöïavaøokieánthöùcñaõhoïc 3. Veà thaùi ñoä vaø tö duy:+Tíchcöïc hôïptaùctronghoïc taäp,nhaänxeùtvaøtöï ñaùnhgiaùkeátquaûhoïc taäp II. Chuaånbò: GV: g/aùn,thöôùc,baûngphuï…+HS: Ñaõchuaånbò baøi taäpôû nhaø. III. Phöôngphaùp.+Vaänduïngtoånghôïpcaùcphöôngphaùp IV. Tieántrình.+Oånñònhlôùp:12C234. +Baøi cuõ: trongqúa trìnhdaïy + Baøi môùi:
  2. tg Hoaïtñoängthaày Hoaït ñoängtroø Noäi dung Caâu hoûi BAØI TAÄP -Caùch tìm GTLN GTNN treân suy nghæ khoaûng (a;b) -Döïa vaøo baûng bieán thieân keát luaän Neáu treân khoaûng (a;b) haøm soá coù duy nhaát moät cöïc trò vaø @ Cöïc trò ñoù laø cöïc ñaïi thì giaù trò cöïc -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaïi laø Baøi taäp thaûo luaän caùch trình baøy caùch tìm GTLN cuûa haøm soá treân (a;b) 1>Tìmgiaùtrò lôùnnhaâùt,giaùtrò nhoû GTLN, GTNN treân khoaûng @ Cöïc trò ñoù laø cöïc tieåu thì giaù trò cöïc nhaátcuûacaùchaømsoá (a;b) tieåu laø GTNN cuûa haøm soá treân (a;b) 20 a) y=x 4-3x2+2 treân caùc ñoaïn ’ [0;3] vaø [2;5] 2−x b) y = treân caùc ñoaïn [2;4] 1− x vaø [-3;-2] -Chia nhoùm thaûo luaän Taâïp trung thaûo luaän theo nhoùm NI: Trình a c) y = 5 − 4 x treân ñoaïn [-1;1] NII: trình baøy b Cöû ñaïi dieän leân trình baøy Caùc nhoùm khaùc cuøng nhaän xeùt -Nhaän xeùt chính xaùc hoaù lôøi giaûi -Caùch tìm GTLN GTNN treân ñoaïn [a;b] -Caû lôùp chuù yù theodoõi laïi -Gv ñöa ra baûng phuï Haøm soá y=f(x) lieân tuïc treân ñoaïn [a;b] Tìm max f ( x) ; min f ( x ) [ a ;b ] [ a ;b ] * Böôùc 1: Tìm caùcñieåmtôùi haïnx1 ;x2; …xn cuûa haøm soá treân ñoaïn [a;b] * Böôùc 2: Tính f(a) , f(b), f(x1) , …..f(xn) * Böôùc 3:Trong caùc soá ôû böôùc 2 . Tìm soá lôùn nhaát M vaø soá nhoû 20 -GV chia nhoùm thaûo nhaát m ’ luaän: -NI: trình baøy M = max f ( x) ; [ a ;b ] NI: trình baøy a) -NII: trình baøy Kí duyeätngaøy:25/8/10 NII: trình baøy b) m = min f ( x ) [ a ;b ] -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù chung Caâu 2:Tính giaùtrò lôùnnhaátcuûahaøm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản