Giáo án Văn 5: Tập đọc: Bài ca về trái đất

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
103
lượt xem
4
download

Giáo án Văn 5: Tập đọc: Bài ca về trái đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: hiểu các từ ngữ: Khối hình nấm, bom A, bom H, vàng, trắng, đen. 2. Kĩ năng: Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ với giọng hồn nhiên, vui tươi, rộn ràng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Văn 5: Tập đọc: Bài ca về trái đất

  1. TAÄP ÑOÏC BAØI CA VEÀ TRAÙI ÑAÁT I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hieåu caùc töø ngöõ: khoùi hình naám, bom A, bom H, vaøng, traéng, ñen. 2. Kó naêng: Ñoïc troâi chaûy, dieãn caûm baøi thô vôùi gioïng hoàn nhieân, vui töôi, roän raøng. 3. Thaùi ñoä: Toaøn theå theá giôùi ñoaøn keát choáng chieán tranh, baûo veä cuoäc soáng bình yeân vaø quyeàn bình ñaúng giöõa caùc daân toäc treân traùi ñaát. II. Chuaån bò: - Thaày: Tranh aûnh hình khoùi naám. Tranh SGK phoùng to, baûng phuï. - Troø : Moãi toå veõ tranh ñeå minh hoïa cho caâu hoûi SGK/46 III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Nhöõng con seáu baèng giaáy - Giaùo vieân kieåm tra 2 hoïc - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc baøi sinh ñoïc baøi. - Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi - Hoïc sinh traû lôøi  Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm. 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoâm nay caùc em seõ ñöôïc - Hoïc sinh laéng nghe hoïc baøi thô “Baøi ca veà traùi ñaát”.
  3. 33’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân Muïc tieâu: Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc ñuùng vaên baûn Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi * Luyeän ñoïc - Reøn phaùt aâm ñuùng aâm tr. - 1 hoïc sinh gioûi ñoïc - Reøn phaùt aâm ñuùng: bom - Laàn löôït töøng em ñoïc tieáp H, bom A noái töøng khoå thô. - Giaùo vieân theo doõi vaø - Ñoïc caâu, ñoaïn coù töø, coù söûa sai aâm tr - Giaùo vieân cho hoïc sinh - 1 hoïc sinh leân baûng ngaét leân baûng ngaét nhòp. nhòp töøng caâu thô.
  4. - 1, 2 hoïc sinh ñoïc caû baøi * Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu - Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân baøi Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc noäi dung baøi Phöông phaùp: Tröïc quan, ñaøm thoaïi - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc khoå 1, 2, 3 - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu caâu caâu 1: hình aûnh traùi ñaát coù 1 gì ñeïp? - Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm - Thö kí ghi laïi caâu traû lôøi cuûa caùc baïn vaø trình baøy. - Döï kieán : Traùi ñaát gioáng
  5. nhö quaû boùng xanh bay giöõa giöõa baàu trôøi xanh. Coù tieáng chim boà caâu - nhöõng caùnh haûi aâu vôøn soùng bieån.  Giaùo vieân nhaän xeùt - - Caùc nhoùm trình baøy keát choát yù. hôïp vôùi tranh. - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc - Hoïc sinh ñoïc caâu 2 caâu 2: Em hieåu hai caâu thô - Laàn löôït hoïc sinh neâu cuoái khoå thô?  Giaùo vieân choát caû 2 - Döï kieán: Moãi loaøi hoa duø phaàn. coù khaùc - coù veû ñeïp rieâng nhöng loaøi hoa naøo cuõng quyù cuõng thôm. Cuõng nhö treû em treân theá giôùi duø khaùc nhau maøu da nhöng ñeàu bình ñaúng, ñeàu ñaùng quyù, ñaùng yeâu.
  6. - Nhöõng hình aûnh naøo ñaõ - Hoïc sinh laàn löôït traû lôøi mang ñeán tai hoïa cho traùi ñaát? - Yeâu caàu hoïc sinh neâu nghóa: bom A, bom H, khoùi hình naám.  Giaùo vieân choát baèng tranh - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc - Hoïc sinh laàn löôït traû lôøi caâu 3: chuùng ta phaûi laøm gì - Döï kieán: ñeå giöõ bình yeân cho traùi + Phaûi choáng chieán tranh, ñaát? choáng bom nguyeân töû, bom haït nhaân. Vì chæ coù hoøa bình, tieáng haùt, tieáng cöôøi môùi mang laïi söï bình yeân, söï treû maõi khoâng giaø cho
  7. traùi ñaát. + Baûo veä moâi tröôøng + Ñoaøn keát caùc daân toäc - Yeâu caàu hoïc sinh neâu yù - Caùc nhoùm thaûo luaän chính - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy * Hoaït ñoäng 3: Ñoïc dieãn - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp caûm Muïc tieâu: Reøn HS ñoïc dieãn caûm Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi - Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc dieãn caûm töøng khoå thô. - Hoïc sinh neâu caùch ñoïc
  8. - Gioïng ñoïc - nhaán maïnh töø - Gaïch döôùi töø nhaán maïnh - Hoïc sinh thi ñoïc dieãn caûm * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Giaùo vieân cho hoïc sinh - Cuøng haùt: “Traùi ñaát naøy haùt laø cuûa chuùng em” - Giaùo vieân cho hoïc sinh - Thi ñua daõy baøn thi ñoïc thuoäc loøng 1 khoå thô.  Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Reøn ñoïc ñuùng nhaân vaät - Chuaån bò: “Moät chuyeân gia maùy xuùc”
  9. - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản