intTypePromotion=1

Khái niệm marketing ngân hàng

Chia sẻ: Phi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
182
lượt xem
43
download

Khái niệm marketing ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Marketing ngân hàng được hiểu là một hệ thống tổ chức quản lý của một ngân hàng để đạt được mục tiêu thỏa mãn tối đa các nhu cầu về vốn cũng như các sản phẩm dịch vụ khác của Ngân hàng đối với một hay nhiều nhóm khách hàng mục tiêu đã được lựa chọn thông qua các chính sách nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng và cao nhất là tối đa hóa lợi nhuận. Làm thể nào để thực hiện thành công Marketing ngân hàng luôn là vấn đề đặt ra đối với từng ngân hàng......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái niệm marketing ngân hàng

 1. Ch−¬ng I Tæng quan vÒ marketing ng©n hμng tamlt@neu.edu.vn
 2. Néi dung 1.1. LÞch sö ph¸t triÓn vμ c¸c kh¸i niÖm liªn quan ®Õn marketing 1.2. Kh¸i niÖm, sù tiÕn triÓn c¸c quan ®iÓm vμ ®Æc ®iÓm cña marketing ng©n hμng 1.3. Néi dung cña marketing ng©n hμng 1.4. C¸c th¸ch thøc míi cña marketing ng©n hμng
 3. 1.1. LÞch sö ph¸t triÓn Mar vμ c¸c kh¸i niÖm liªn quan • Mar ®· xuÊt hiÖn ë Mü cuèi TK 19 • 1902: Mar ®−îc gi¶ng d¹y t¹i Mü • Sau 1945: Mar ph¸t triÓn ë T©y ¢u vμ NhËt B¶n • ThËp kû 60: Mar phæ biÕn trªn toμn cÇu Mar xuÊt hiÖn do c¸c yÕu tè: - Nhu cÇu/thÞ hiÕu thay ®æi cña ng−êi mua ®èi víi s¶n phÈm - Nhμ s¶n xuÊt ®−a ra s¶n phÈm míi ®Ó t¹o nhu cÇu míi cho thÞ tr−êng. tamlt@neu.edu.vn
 4. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña marketing Marketing tiªu dïng C¸c lÜnh vùc tËp trung chñ yÕu Marketing c«ng nghiÖp Marketing phi lîi nhuËn, xh Relationships Marketing dÞch vô And Customer Retention Marketing toμn cÇu, trùc tiÕp Marketing tíi tõng kh¸ch hμng 1950’s 1960’s 1970’s 1980’s 1990’s 2000’s tamlt@neu.edu.vn
 5. Kh¸i niÖm Marketing Mar lμ mét qu¸ tr×nh th«ng qua ®ã c¸c c¸ nh©n vμ tËp thÓ ®¹t ®−îc c¸i mμ hä muèn th«ng qua viÖc t¹o ra vμ trao ®æi c¸c s¶n phÈm vμ gi¸ trÞ víi c¸c c¸ nh©n vμ tËp thÓ kh¸c - C¸ nh©n, tËp thÓ - §¹t ®−îc c¸i hä muèn - T¹o ra vμ trao ®æi - S¶m phÈm, gi¸ trÞ
 6. C¸c kh¸i niÖm chñ chèt trong mar SPhÈm Nhu cÇu, mong muèn, cÇu C¸c KN marketing chñ chèt ThÞ tr−êng Gi¸ trÞ, sù tho¶ m·n , chÊt l−îng Trao ®æi, giao dÞch, c¸c mèi quan hÖ tamlt@neu.edu.vn
 7. Sù thay ®æi trong quan ®iÓm Mar Quan niÖm h−íng vÒ b¸n hμng §iÓm xuÊt KÕt thóc TËp trung Ph−¬ng tiÖn ph¸t S¶n phÈm B¸n hμng Lîi nhuËn t¨ng Nhμ m¸y ®ang cã khuÕch tr−¬ng Do doanh thu t¨ng Quan niÖm h−íng vÒ thÞ tr−êng Lîi nhuËn t¨ng Nhu cÇu Marketing ThÞ tr−êng Do kh¸ch hμng Kh¸ch hμng ®ång bé T¨ng sù tho¶ m·n Ph−¬ng ch©m cña HÖ thèng thóc ®Èy Gi¸ trÞ cho cuéc ®êi tamlt@neu.edu.vn
 8. Môc tiªu cña marketing Tèi ®a ho¸ ChÊt l−îng cuéc sèng Tèi ®a ho¸ Môc tiªu Tèi ®a ho¸ sù lùa chän cña marketing tiªu dïng Tèi ®a ho¸ møc ®é tho¶ m·n tamlt@neu.edu.vn
 9. 1.2. Kh¸i niÖm vμ ®Æc ®iÓm Mar NH Kh¸i niÖm marNH: Marketing ng©n hμng lμ mét kh¸i niÖm dïng ®Ó chØ hÖ thèng c¸c chiÕn l−îc, biÖn ph¸p, c¸c ch−¬ng tr×nh, ho¹t ®éng t¸c ®éng vμo toμn bé qu¸ tr×nh tæ chøc cung øng dÞch vô cña ng©n hμng nh»m sö dông c¸c nguån lùc cña ng©n hμng mét c¸ch tèt nhÊt trong viÖc tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hμng môc tiªu
 10. Quan ®iÓm mar hiÖn ®¹i Marketing ng©n hμng ®−îc duy tr× trong sù n¨ng ®éng qua l¹i gi÷a s¶n phÈm dÞch vô víi nhu cÇu cña ng−êi tiªu dïng vμ nh÷ng ho¹t ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh trªn nÒn t¶ng c©n b»ng lîi Ých gi÷a - Ng©n hμng - Ng−êi tiªu dïng - X· héi
 11. Quan ®iÓm mar NH hiÖn ®¹i X· héi (phóc lîi x· héi) Quan niÖm h−íng vÒ x· héi Ng−êi tiªu dïng Ng©n hμng (Sù tho¶ m·n) (Lîi nhuËn)
 12. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn Mar NH ë ViÖt nam • Giai ®o¹n 1: Tr−íc 1988 • Giai ®o¹n 2: 1988-1992 • Giai ®o¹n 3: 1993 – 1998 • Giai ®o¹n 4: 1998 – 2004 • Giai ®o¹n 5: 2005 - nay tamlt@neu.edu.vn
 13. §Æc ®iÓm marketing NH a. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng ng©n hμng - Lμ ngμnh kinh doanh dÞch vô phøc t¹p, cao cÊp - Ho¹t ®éng cã rñi ro tiÒm Èn cao - ChÞu sù kiÓm so¸t chÆt chÏ cña ph¸p luËt - Mang tÝnh chÊt dμi h¹n vμ khã chuyÓn ®æi sang c¸c lÜnh vùc kh¸c tamlt@neu.edu.vn
 14. §Æc ®iÓm marketing NH b. §Æc ®iÓm Marketing NH - TÝnh tu©n thñ cao - TÝnh liªn tôc vμ tøc thêi - TÝnh x· héi ho¸ cao - TÝnh chÝnh x¸c, an toμn cao - TÝnh hÊp dÉn kh¸ch hμng h¹n chÕ - ChÞu ¶nh h−ëng cña tÝnh chuyªn m«n ho¸ vμ lÞch sö ho¹t ®éng NH tamlt@neu.edu.vn
 15. Chøc n¨ng qu¶n trÞ nhu cÇu cña marketing NH Tr¹ng th¸i C«ng viÖc VÝ dô nhu cÇu marketing hμnh ®éng Ph¶n nhu cÇu Thøc tØnh Thay ®æi th¸i ®é Kh«ng cã nhu cÇu T¹o ra nhu cÇu Nªu sù cÇn thiÕt cña sp Nhu cÇu tiÒm Èn Ph¸t triÓn nhu cÇu Ph¸t triÓn s¶n phÈm Nhu cÇu sôt gi¶m T¸i sinh l¹i nhu cÇu Thªm ®Æc tÝnh sp Nhu cÇu thÊt th−êng §ång bé ho¸ C¸c biÖn ph¸p ®iÒu tiÕt Nhu cÇu ®Çy ®ñ Duy tr× tr¹ng th¸i §o l−êng, kiÓm so¸t Nhu cÇu qu¸ t¶i Gi¶m nhu cÇu Demarket Nhu cÇu kh«ng TriÖt ph¸t C¶nh b¸o, gi¸ cao, lμnh m¹nh firewall tamlt@neu.edu.vn
 16. 1.3. Néi dung Marketing ng©n hμng Nghiªn cøu marketing vμ dù ®o¸n nhu cÇu * Thu thËp th«ng tin, ph©n tÝch nhu cÇu cña thÞ tr−êng ®Ó t×m kiÕm c¸c c¬ héi kinh doanh * CÇu nèi gi÷a ng−êi lμm marketing víi kh¸ch hμng vμ thÞ tr−êng Ph©n ®o¹n thÞ tr−êng, x¸c ®Þnh thÞ tr−êng môc tiªu, vμ ®Þnh vÞ s¶n phÈm * X¸c ®Þnh ®−îc thÞ tr−êng mμ NH cã thÓ cung cÊp c¸c s¶n phÈm cña m×nh mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt * §©u lμ kh¸ch hμng, ®©u lμ s¶n phÈm cÇn cung cÊp, vμ vÞ trÝ cña s¶n phÈm cña m×nh so víi sp cña ®èi thñ c¹nh tranh X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch marketing ®ång bé * ChÝnh s¸ch s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi, khuÕch ch−¬ng… nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hμng môc tiªu LËp kÕ ho¹ch marketing *Chi tiÕt kÕ ho¹ch hμnh ®éng, kiÓm so¸t tiÕn ®é thùc hiÖn
 17. Néi dung cña Marketing ng©n hμng NhËn biÕt c¸c ®èi t¸c marketing * Nhμ cung cÊp * Kªnh ph©n phèi * §èi thñ c¹nh tranh * C«ng chóng Ph©n tÝch c¸c nh©n tè cña m«i tr−êng * M«i tr−êng vi m« * M«i tr−êng vÜ m«
 18. Qu¸ tr×nh lμm marNH MT kinh tÕ C¸c kªnh MT c«ng nghÖ nh©n khÈu ph©n phèi - tù nhiªn LË ar p M kÕ h ho tÝc ¹c ©n S¶n phÈm h Ph M ar Nhμ cung cÊp P/phèi KH môc tiªu Gi¸ C«ng chóng ar Ki m Õm Ön Xóc tiÕn so hi ¸ ùc tM Th ar MT chÝnh trÞ x· héi - luËt ph¸p §T c¹nh tranh - v¨n ho¸ tamlt@neu.edu.vn
 19. 1.4. Th¸ch thøc míi cña marketing NH Bèi c¶nh Marketing Marketing phi lîi nhuËn míi C¸c th¸ch thøc C¸c th¸ch thøc Quan t©m míi næi míi næi Toμn cÇu ho¸ vÒ ®¹o ®øc NÒn kinh tÕ thay ®æi tamlt@neu.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2