intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quang Minh

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
507
lượt xem
99
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quang Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận gồm 3 chương với những nội dung chính như sau: Tổng quan cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quang Minh, một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quang Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quang Minh

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI<br /> THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUANG MINH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ THỊ HƢƠNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A 16900<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI<br /> THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUANG MINH<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực tập<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Ths. Chu Thị Thu Thủy<br /> : Lê Thị Hƣơng<br /> : A 16900<br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ tận tình và<br /> sự động viên quan tâm từ nhiều rất nhiều phía. Đầu tiên, em muốn gửi lời cảm ơn sâu<br /> sắc nhất tới giáo viên hƣớng dẫn – Thạc sĩ Chu Thị Thu Thủy, cô đã tận tình hƣớng<br /> dẫn chỉ bảo em trong suốt thời gian thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp. Ngoài ra, em<br /> còn muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể các thầy cô giáo đang giảng dạy tại trƣờng Đại<br /> học Thăng Long, những ngƣời đã truyền đạt cho em những kiến thức về môn học<br /> trong chuyên ngành cũng nhƣ những kiến thức thực tế khác trong cuộc sống, giúp em<br /> có đƣợc một nền tảng kiến thức về kinh tế để có thể hoàn thành bài khóa luận này. Mặt<br /> khác, qua bài khóa luận này em muốn gửi lời cảm ơn tới các anh chị, cô bác tại phòng<br /> kế toán của Công ty cổ phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Xây Dựng Quang Minh, những ngƣời đã<br /> giúp đỡ em trong quá trình thu thập số liệu và tìm hiều quá trình kinh doanh của công<br /> ty để từ đó có thể phân tích sâu sắc hơn trong bài khóa luận của mình. Cuối cùng, cho<br /> em đƣợc gửi lời cảm ơn tới những thành viên trong gia đình, bạn bè những ngƣời đã<br /> luôn bên cạnh ủng hộ và động viên em trong suốt thời gian qua.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Sinh viên<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân em, chƣa có trong<br /> bất kỳ tài liệu nào. Các số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực, xuất phát từ<br /> tình hình thực tế của đơn vị thực tập.<br /> Sinh viên<br /> Lê Thị Hƣơng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH<br /> DOANH NGHIỆP .........................................................................................................1<br /> 1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp ..............................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính .................................................................1<br /> 1.1.2. Mục tiêu phân tích tài chính ........................................................................1<br /> 1.1.3. Ý nghĩa của phân tích tài chính ...................................................................2<br /> 1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính ...................................................3<br /> 1.2.1. Bảng cân đối kế toán .....................................................................................3<br /> 1.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh .........................................................................3<br /> 1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ...........................................................................3<br /> 1.2.4. Thông tin khác .............................................................................................. 4<br /> 1.3. Phƣơng pháp phân tích ......................................................................................5<br /> 1.3.1. Phương pháp so sánh ...................................................................................5<br /> 1.3.2. Phương pháp tỷ lệ .........................................................................................6<br /> 1.3.3. Phương pháp Dupont ....................................................................................6<br /> 1.4. Nội dung phân tích ............................................................................................. 7<br /> 1.4.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán ..................................................................7<br /> 1.4.1.1. Phân tích cơ cấu và tình hình biến động của tài sản ..................................7<br /> 1.4.1.2. Phân tích cơ cấu và tình hình biến động nguồn vốn ...................................8<br /> 1.4.2. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ......................................8<br /> 1.4.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ..........................................................8<br /> 1.4.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính ..................................9<br /> 1.4.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán ....................................................9<br /> 1.4.4.2. Chỉ tiêu khả năng quản lý tổng tài sản ..................................................12<br /> 1.4.4.3. Chỉ tiêu khả năng quản lý tài sản ngắn hạn ..........................................12<br /> 1.4.4.4. Chỉ tiêu khả năng quản lý tài sản dài hạn.............................................16<br /> 1.4.4.5. Chỉ tiêu khả năng quản lý nợ ................................................................ 17<br /> 1.4.4.6. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời .......................................................19<br /> 1.5. Phân tích Dupont .............................................................................................. 20<br /> 1.6. Phân tích đòn bẩy tài chính .............................................................................21<br /> 1.7. Nhân tố ảnh hƣởng đến PTTC ........................................................................24<br /> 1.7.1. Các nhân tố chủ quan .................................................................................24<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2