intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Du lịch Phương Bắc

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

136
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn gồm có 3 chương: Chương 1, lý luận chung về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; chương 2, phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Du lịch Phương Bắc; chương 3, một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Du lịch Phương Bắc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Du lịch Phương Bắc

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG<br /> TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ<br /> DU LỊCH PHƢƠNG BẮC<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRƢƠNG QUANG MINH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A16696<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG<br /> TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ<br /> DU LỊCH PHƢƠNG BẮC<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Th.S Ngô Thị Quyên<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Trƣơng Quang Minh<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A16696<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Trong quá trình thời gian hoàn thành khóa luận, em xin gửi lời cảm ơn đến các<br /> thầy cô giảng viên Đại học Thăng Long đã trang bị những kiến thức cần thiết để hoàn<br /> thành khóa luận, đặc biệt là Cô Ngô Thị Quyên đã hướng dẫn em làm khóa luận này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương<br /> Mại và Du Lịch Phương Bắc, các cô chú ở phòng Kế toán-Tài vụ đã tạo điều kiện cho<br /> em thực tập và tìm hiểu về tình hình tài chính của công ty, đã cung cấp tài liệu, giải<br /> thích những vấn đề có liên quan để em hoàn thành khóa luận đúng thời gian và thời<br /> hạn quy định.<br /> Do thời gian thực tập tại Công ty có hạn và kinh nghiệm về thực tế của em còn<br /> hạn chế nên khóa luận này không thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong<br /> được sự góp ý và chỉ bảo của quý thầy cô để khóa luận này được hoàn chỉnh hơn.<br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Trương Quang Minh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Trương Quang Minh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1.<br /> <br /> L<br /> <br /> LUẬN CHUNG VỀ PH N T CH T NH H NH TÀI CH NH<br /> <br /> DOANH NGHIỆP .........................................................................................................1<br /> 1.1. Tổng qu n v t i h nh o nh nghiệp ............................................................ 1<br /> 1.1.1.<br /> <br /> h i ni m t i ch nh doanh nghi p ............................................................. 1<br /> <br /> 1.1.2. Chức năng v vai trò của tài chính doanh nghi p ....................................1<br /> 1.1.2.1 Chức năng của tài chính doanh nghiệp...................................................1<br /> 1.1.2.2 Vai trò của tài chính doanh nghiệp ......................................................... 2<br /> 1.2. Khái niệm, ý nghĩ v nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp .....3<br /> 1.2.1. Khái ni m về phân tích tài chính doanh nghi p .......................................3<br /> 1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghi p .........................................3<br /> 1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp ......................... 5<br /> 1.3.1. Thông tin bên ngoài ....................................................................................6<br /> 1.3.2. Thông tin bên trong ....................................................................................6<br /> 1.3.2.1<br /> <br /> ng c n<br /> <br /> 1.3.2.2<br /> <br /> c<br /> <br /> 1.3.2.3<br /> <br /> n ...............................................................................6<br /> <br /> c<br /> <br /> 1.3.2.4<br /> <br /> ạ<br /> c<br /> n<br /> <br /> n<br /> c<br /> <br /> ng n<br /> <br /> n ...................................................7<br /> <br /> n ệ ......................................................................7<br /> c n ................................................................ 8<br /> <br /> 1.4. Cá phƣơng pháp phân t h t i h nh ............................................................ 9<br /> 1.4.1. Phương ph p so s nh .................................................................................9<br /> 1.4.2. Phương ph p phân t ch tỷ số ....................................................................10<br /> 1.4.3. Phương ph p phân t ch t i ch nh Dupont ...............................................11<br /> 1.5. Qui tr nh phân t h t i h nh o nh nghiệp ................................................12<br /> 1.6. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp .................................................13<br /> 1.6.1. Phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn .............................. 13<br /> 1.6.1.1 Tình hình bi n<br /> <br /> ng tài s n ...................................................................13<br /> <br /> 1.6.1.2 Tình hình bi n<br /> <br /> ng nguồn v n ............................................................. 13<br /> <br /> 1.6.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .................................14<br /> 1.6.3. Phân tích tài chính qua b o c o lưu chuyển tiền t ................................ 14<br /> 1.6.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính doanh nghi p ........................................15<br /> 1.6.4.1<br /> <br /> n c c<br /> <br /> n g<br /> <br /> năng<br /> <br /> n<br /> <br /> n..................................15<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2