intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An qua giai đoạn 2008-2010

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
89
lượt xem
25
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An qua giai đoạn 2008-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của đề tài "Đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An qua giai đoạn 2008-2010" là nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Long Sơn, từ đó cải thiện mức sống cho người dân địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An qua giai đoạn 2008-2010

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> in<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT<br /> <br /> cK<br /> <br /> NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LONG SƠN, HUYỆN<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> ANH SƠN, TỈNH NGHỆ AN QUA GIAI ĐOẠN 2008 - 2010<br /> <br /> VÕ THỊ LÊ NA<br /> <br /> Khóa học: 2007-2011<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT<br /> NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LONG SƠN, HUYỆN<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> ANH SƠN, TỈNH NGHỆ AN QUA GIAI ĐOẠN 2008 - 2010<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Võ Thị Lê Na<br /> <br /> TS. Trương Tấn Quân<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Lớp: K41B-KTNN<br /> Niên khóa: 2007-2011<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2011<br /> <br /> LÔØI CAÛM ÔN<br /> Khoùa luaän toát nghieäp laø keát quaû cuûa 4 naêm hoïc taäp<br /> vaø nghieân cöùu taïi tröôøng ñaïi hoïc Kinh Teá Hueá vôùi söï daïy doã<br /> taän tình cuûa thaày coâ. Ñeå hoaøn thaønh khoùa luaän naøy, cho<br /> pheùp toâi ñöôïc baøy toû loøng bieát ôn ñeán:<br /> <br /> uế<br /> <br /> Giaûng vieân TS.Tröông Taán Quaân, ngöôøi ñaõ tröïc tieáp<br /> <br /> H<br /> <br /> höôùng daãn vaø taän tình giuùp ñôõ toâi trong suoát quaù trình thöïc<br /> hieän ñeà taøi nghieân cöùu.<br /> <br /> tế<br /> <br /> Toaøn theå caùc thaày coâ giaùo trong tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá<br /> <br /> h<br /> <br /> Hueá, caùc thaày coâ trong Khoa Kinh Teá Vaø Phaùt Trieån ñaõ trang<br /> <br /> toát nghieäp naøy.<br /> <br /> in<br /> <br /> bò cho toâi nhöõng kieán thöùc cô sôû ñeå hoaøn thaønh khoùa luaän<br /> <br /> cK<br /> <br /> Caùc chuù, caùc anh chò UBND xaõ ñaõ nhieät tình giuùp ñôõ,<br /> taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho toâi trong suoát quaù trình thöïc taäp taïi<br /> <br /> họ<br /> <br /> ñòa phöông.<br /> <br /> Cuoái cuøng, toâi xin chaân thaønh caûm ôn nhöõng tình caûm<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> ñoäng vieân vaø giuùp ñôõ cuûa gia ñình baïn beø trong suoát thôøi<br /> gian thöïc taäp, hoaøn thaønh khoùa luaän.<br /> Tuy coù nhieàu coá gaéng nhöng trong ñeà taøi naøy khoâng theå<br /> <br /> traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt haïn cheá. Kính mong quyù thaày, coâ,<br /> caùc baïn sinh vieân vaø nhöõng ngöôøi quan taâm ñeán ñeà taøi tieáp<br /> tuïc giuùp ñôõ, ñoùng goùp yù kieán ñeå ñeà taøi ñöôïc hoaøn thieän<br /> hôn.<br /> Hueá,<br /> 2011<br /> <br /> thaùng<br /> <br /> 5 naêm<br /> <br /> Sinh vieân thöïc hieän<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Voõ Thò Leâ Na<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ......................................................................................................................i<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................................iv<br /> ĐƠN VỊ QUY ĐỔI .......................................................................................................v<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU................................................................................vi<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ...............................................................................................1<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1. Tầm quan trọng của đề tài ..........................................................................................1<br /> 2. Mục đích của nghiên cứu............................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................3<br /> <br /> tế<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................3<br /> 5. Hạn chế của đề tài.......................................................................................................4<br /> <br /> h<br /> <br /> 6. Cấu trúc của đề tài ......................................................................................................4<br /> <br /> in<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.......................................................................5<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .........................5<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN ....................................................................................................5<br /> 1.1.1 Khái niệm đất, đất nông nghiệp, độ phì của đất ....................................................5<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1.1 Khái niệm về đất, đất nông nghiệp .....................................................................5<br /> 1.1.1.2. Độ phì của đất....................................................................................................6<br /> 1.1.2. Đặc điểm của đất đai ............................................................................................7<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.3. Đặc điểm của đất đai trong nông nghiệp ..............................................................8<br /> 1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất................................................9<br /> 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN .............................................................................................12<br /> 1.2.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới. ..............................................12<br /> 1.2.2. Cơ sở pháp lý và thực trạng đất nông nghiệp Việt Nam ....................................12<br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA XÃ LONG<br /> SƠN, HUYỆN ANH SƠN, TỈNH NGHỆ AN ..........................................................16<br /> 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI XÃ LONG SƠN ..........................16<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ..............................................................................................16<br /> <br /> SV thực hiện: Võ Thị Lê Na - K41BKTNN<br /> <br /> i<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản