intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình cho vay lại vốn ODA tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

57
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về vốn ODA và hoạt động cho vay lại nguồn vốn ODA; phân tích tình hình hoạt động cho vay lại vốn ODA ở Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Huế trong những năm gần đây, tổng kết những mặt đạt được và những khó khăn trong quá trình triển khai các dự án ODA; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác cho vay lại vốn ODA tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình cho vay lại vốn ODA tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CÁM ƠN<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài........................................................................................................1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài................................................................................2<br /> <br /> h<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................2<br /> <br /> in<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................2<br /> <br /> cK<br /> <br /> 5. Bố cục của đề tài ........................................................................................................2<br /> TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .....................................................................................4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................7<br /> <br /> họ<br /> <br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN VỐN ODA VÀ HOẠT ĐỘNG CHO<br /> VAY LẠI VỐN ODA.....................................................................................................7<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1 Những nội dung cơ bản về nguồn vốn ODA .........................................................7<br /> 1.1.1 Khái niệm ODA ....................................................................................................7<br /> 1.1.2 Đặc điểm của ODA ...............................................................................................8<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.3 Phân loại vốn ODA .............................................................................................10<br /> 1.1.4 Quá trình hình thànhnguồn vốn ODA .............................................................12<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.5 Vai trò của ODA trong cơ cấu vay nợ nước ngoài của Việt Nam..................14<br /> 1.2 Hoạt động cho vay lại vốn ODA...........................................................................19<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.1 Khái quát về cho vay lại vốn ODA....................................................................19<br /> 1.2.1.1 Đối tượng cho vay lại ....................................................................................20<br /> 1.2.1.2 Nguyên tắc cho vay lại ..................................................................................20<br /> 1.2.1.3 Hình thức cho vay lại.....................................................................................20<br /> 1.2.1.4 Điều kiện cho vay lại .....................................................................................21<br /> 1.2.2 Cơ chế cho vay lại vốn ODA..............................................................................23<br /> <br /> SVTH: Dư Hoài Oanh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn<br /> <br /> 1.2.3 Rủi ro trong cho vay lại vốn ODA ....................................................................25<br /> 1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu đánh giá tình hình cho vay lại vốn ODA ........26<br /> 1.2.4.1 Nhân tố ảnh hưởng ........................................................................................26<br /> 1.2.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình cho vay lại vốn ODA...................................28<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY LẠI VỐN ODA TẠINGÂN<br /> HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ.......................................31<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1 Tổng quan về Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Chi nhánh Huế ..................31<br /> 2.1.1 Ngân hàng Phát triển Việt Nam ........................................................................31<br /> 2.1.2 Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Huế..........................................32<br /> 2.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ Chi nhánh Huế........................................................32<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.2.2 Bộ máy nhân sự và cơ cấu tổ chức ................................................................33<br /> 2.1.2.3 Quy trình và thủ tục cho vay lại vốn ODA...................................................36<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.3 Phân tích một số chỉ tiêu về nguồn lực của Chi nhánh NHPT Huế...............40<br /> 2.1.3.1 Tình hình lao động (nguồn nhân lực) ............................................................40<br /> 2.1.3.2 Tình hình Tài sản-Nguồn vốn tại NHPT Huế giai đoạn 2011-2013 .............43<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.3.3 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh tại NHPT Huế giai đoạn 2011-2013<br /> ...................................................................................................................................46<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2 Phân tích tình hình và kết quả cho vay lại vốn ODA tại Ngân hàng phát triển<br /> Việt Nam – Chi nhánh Huế giai đoạn 2009-2013 .....................................................49<br /> 2.2.1 Đánh giá chung về cho vay lại vốn ODA tại NHPT Huế ................................49<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2.2 Phân tích tình hình cho vay lại vốn ODA tại Ngân hàng phát triển Việt Nam<br /> – Chi nhánh Huế ..........................................................................................................54<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.2.2.1 Khung phân tích ............................................................................................54<br /> 2.2.2.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện thực thi đến tình hình cho vay<br /> <br /> Tr<br /> <br /> lại vốn ODA tại VDB Huế giai đoạn 2009-2013 ......................................................54<br /> 2.2.2.3 Phân tích tình hình cho vay lại vốn ODA tại VDB Huế giai đoạn 2009-2013 .........60<br /> 2.2.2.4 Nhận xét chung về tình hình cho vay lại vốn ODA tại VDB Huế giai đoạn<br /> 2009-2013 ..................................................................................................................79<br /> <br /> SVTH: Dư Hoài Oanh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn<br /> <br /> CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> CHO VAY LẠI VỐN ODA TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI<br /> NHÁNH HUẾ...............................................................................................................84<br /> 3.1 Định hướng và mục tiêu của NHPT Việt Nam – Chi nhánh Huế giai đoạn<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2014-2015 ......................................................................................................................84<br /> 3.1.1 Định hướng phát triển của NHPT Huế giai đoạn 2014-2015 .........................84<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3.1.2 Mục tiêu tổng quát của NHPT Huế giai đoạn 2014-2015 ...............................84<br /> <br /> 3.2 Một số giải pháp đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay lại vốn ODA<br /> tại NHPT Huế...............................................................................................................85<br /> 3.2.1 Hoàn thiện mô hình quản trị theo Chi nhánh..................................................85<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.2.2 Xây dựng mô hình quản lý rủi ro hiệu quả đối với hoạt động cho vay lại vốn<br /> ODA ..............................................................................................................................85<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.2.3 Tiếp tục hoàn thiện quy trình và chính sách nghiệp vụ cho vay lại ..............86<br /> 3.2.4 Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao<br /> của ngân hàng ..............................................................................................................86<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3.2.5 Đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại đáp ứng ngày càng cao yêu<br /> cầu của ngân hàng và của ngành................................................................................87<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.2.6 Xây dựng và thực hiện các chương trình tư vấn, hỗ trợ khách hàng............87<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN ...............................................................................................88<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................89<br /> <br /> SVTH: Dư Hoài Oanh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> : Ngân hàng Phát triển Châu Á<br /> <br /> CTCP<br /> <br /> : Công ty cổ phần<br /> <br /> CBTD<br /> <br /> : Cán bộ tín dụng<br /> <br /> CBNV<br /> <br /> : Cán bộ nhân viên<br /> <br /> CVĐT<br /> <br /> : Cho vay đầu tư<br /> <br /> CVXK<br /> <br /> : Cho vay xuất khẩu<br /> <br /> DAC<br /> <br /> : Ủy ban hỗ trợ phát triển<br /> <br /> ĐTPT<br /> <br /> : Đầu tư phát triển<br /> <br /> FDI<br /> <br /> : Đầu tư trực tiếp nước ngoài<br /> <br /> GNP<br /> <br /> : Tổng sản lượng quốc gia<br /> <br /> HĐUQ<br /> <br /> : Hợp đồng ủy quyền<br /> <br /> HĐTD<br /> <br /> : Hợp đồng tín dụng<br /> <br /> JICA<br /> <br /> : Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ADB<br /> <br /> : Kinh tế - Xã hội<br /> <br /> NHPT<br /> <br /> : Ngân hàng Phát triển<br /> <br /> ODA<br /> <br /> : Hỗ trợ phát triển chính thức<br /> <br /> OECD<br /> <br /> : Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế<br /> <br /> RRTD<br /> <br /> : Rủi ro tín dụng<br /> <br /> TCKT<br /> <br /> : Tổ chức kinh tế<br /> <br /> TCTC<br /> <br /> : Tổ chức tài chính<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> : Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> TTH<br /> <br /> : Thừa Thiên Huế<br /> <br /> VDB<br /> <br /> : Ngân hàng Phát triển Việt Nam<br /> <br /> WB<br /> <br /> : Ngân hàng Thế giới<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> KT-XH<br /> <br /> SVTH: Dư Hoài Oanh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> BẢNG 1.1: CUNG CẤP ODA CỦA MỘT SỐ NƯỚC OECD NĂM 2004 ................13<br /> BẢNG 1.2: CAM KẾT ODA CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHO VIỆT NAM THỜI KỲ<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1993-2012 ......................................................................................................................17<br /> BẢNG 1.3: TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA CỦA<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH ............................................................................................................18<br /> <br /> BẢNG 2.1: TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG NHPT VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA<br /> THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011-2013..........................................................................41<br /> BẢNG 2.2: TÌNH HÌNH TÀI SẢN-NGUỒN VỐN TẠI NHPT HUẾ GIAI ĐOẠN<br /> <br /> h<br /> <br /> 2011-2013 ......................................................................................................................43<br /> <br /> in<br /> <br /> BẢNG 2.3: TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHPT<br /> VIỆT NAM – CHI NHÁNHHUẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2013 ......................................46<br /> <br /> cK<br /> <br /> BẢNG 2.4: TÌNH HÌNH CHO VAY VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN ODA Ở NHPT<br /> HUẾGIAI ĐOẠN 2009-2013........................................................................................50<br /> BẢNG 2.5: QUY MÔ VÀ CƠ CẤU TÀI TRỢ VỐN ODA TẠI NHPT HUẾ GIAI<br /> <br /> họ<br /> <br /> ĐOẠN 2009-2013..........................................................................................................51<br /> BẢNG 2.6: CÁC DỰ ÁN CHO VAY LẠI VỐN ODA TẠI NHPT HUẾ ...................52<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> BẢNG 2.7: CHỦ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CHO VAY LẠI VỐN ODA TẠI NHPT<br /> HUẾ ...............................................................................................................................56<br /> BẢNG 2.8: DOANH SỐ CHO VAY LẠI VỐN ODA TẠI NHPT HUẾ GIAI ĐOẠN<br /> 2009-2013 ......................................................................................................................60<br /> <br /> ng<br /> <br /> BẢNG 2.9: DOANH SỐ THU NỢ VÀ DOANH SỐ THU LÃI VỐN ODA TẠI NHPT HUẾ<br /> GIAI ĐOẠN 2009-2013....................................................................................................63<br /> <br /> ườ<br /> <br /> BẢNG 2.10: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÍNH HÌNH DƯ NỢ VỐN ODA TẠI NHPT HUẾ GIAI<br /> ĐOẠN 2009-2013 ............................................................................................................66<br /> <br /> Tr<br /> <br /> BẢNG 2.11: DỰ NỢ VỐN ODA CHI TIẾT TẠI NHPT HUẾ GIAI ĐOẠN 20092013 ...............................................................................................................................69<br /> BẢNG 2.12: SO SÁNH TỶ LỆ TĂNG, GIẢM THEO CÁC LĨNH VỰC TRONG CƠ<br /> CẤU ODA TẠI NHPT HUẾ GIAI ĐOẠN 2009-2013 ...............................................70<br /> BẢNG 2.13: SO SÁNH TỶ LỆ TĂNG, GIẢM DƯ NỢ ODA PHÂN THEO TÍNH<br /> CHẤT TẠI NHPT HUẾ GIAI ĐOẠN 2009-2013 .......................................................71<br /> <br /> SVTH: Dư Hoài Oanh<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2