intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn tại công ty CPXD&DVTM Sông La trên địa bàn huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
16
lượt xem
1
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn tại công ty CPXD&DVTM Sông La trên địa bàn huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về vốn và hiệu quả sử dụng vốn nhằm phân tích đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sông La, đồng thời nêu lên những kết quả đạt được và hạn chế trong việc sử dụng vốn của công ty.Trên cơ sở đó với hy vọng đề tài có thể đóng góp một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn tại công ty CPXD&DVTM Sông La trên địa bàn huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh

TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA KINH TEÁ VAØ PHAÙT TRIEÅN<br /> -----  -----<br /> <br /> KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ TÌNH HÌNH HUY ÑOÄNG VAØ SÖÛ DUÏNG<br /> VOÁN TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG VAØ<br /> DÒCH VUÏ THÖÔNG MAÏI SOÂNG LA TREÂN ÑÒA BAØN<br /> HUYEÄN ÑÖÙC THOÏ - TÆNH HAØ TÓNH<br /> <br /> Giaûng vieân höôùng daãn:<br /> Th.S Nguyeãn Thò Thuùy<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Sinh vieân thöïc hieän:<br /> Thaùi Thò Hoaøi Thöông<br /> Haèng<br /> Lôùp: K44B KHÑT<br /> Nieân khoùa: 2010 - 2014<br /> <br /> Huế 05/2014<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lời Cảm Ơn!<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Thời gian thực tập là thật có ý nghĩa đối<br /> với một sinh viên, nó không những giúp sinh<br /> viên vận dụng được kiến thức trên giảng đường<br /> đại học mà nó còn giúp sinh viên có thể vận<br /> dụng được kiến thức thực tế, làm quen với các<br /> nghiệp vụ kinh tế. Qua đó đánh giá phân tích<br /> thực trạng của địa phương hay của công ty. Từ<br /> đó đúc kết lại kinh nghiệm bổ ích chuẩn bị<br /> hành trang cho bản thân sau này.<br /> Để hoàn thành khóa luận này, ngoài sự cố gắng<br /> và nổ lực của bản thân, em đã nhận được sự giúp<br /> đỡ rất nhiệt tình của các thầy cô giáo trường<br /> Đại học Kinh Tế Huế. Các thầy cô đã dạy dỗ,<br /> truyền đạt cho em kiến thức, niềm tin và ước mơ<br /> vững bền với công việc trong suốt 4 năm qua. Đặc<br /> biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến<br /> Giảng viên ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Người đã<br /> trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và giúp đỡ<br /> em trong suốt thời gian qua để hoàn thành tốt<br /> bài khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo<br /> cùng các cô chú, anh chị tại phòng kế toán<br /> tổng hợp của Công ty Cổ phần xây dựng và Dịch<br /> vụ thương mại Sông La đã tạo điều kiện giúp đỡ<br /> cho em tìm hiểu thực tế và thu thập số liệu để<br /> hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình.<br /> Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn tới<br /> gia đình, bạn bè, những người luôn quan tâm,<br /> động viên, khích lệ em trong suốt thời gian<br /> qua.<br /> Xin chân thành cảm ơn.<br /> Huế, ngày 17 tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Thái Thị Hoài Thương<br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CÁM ƠN<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................ iv<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ...........................................................................................v<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ .......................................................................... vi<br /> <br /> Ế<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ....................................................................................... vii<br /> <br /> U<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................... 1<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................1<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài....................................................................................2<br /> 2.1. Mục tiêu chung ................................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................................2<br /> <br /> IN<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................................2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu .....................................................................................................3<br /> <br /> K<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................3<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. .......................................................... 4<br /> <br /> O<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..................................... 4<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lí luận..............................................................................................................4<br /> 1.1.1. Tổng quan về vốn kinh doanh ......................................................................4<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm. ...............................................................................................4<br /> <br /> 1.1.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ..............................................................10<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn........................................................................................................13<br /> 1.2.1 Thực trạng sản xuất vật liệu xây dựng và gạch Tuynel của Việt Nam........13<br /> 1.2.2 Tình hình phát triển vật liệu xây dựng và thực trạng sản xuất gạch trên địa<br /> bàn tỉnh Hà Tĩnh.............................................................................................................16<br /> CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG...............................19<br /> VỐN TẠI CÔNG TY CPXD &DVTM SÔNG LA TRÊN ĐỊA BÀN................................. 19<br /> HUYỆN ĐỨC THỌ- TỈNH HÀ TĨNH.....................................................................................19<br /> i<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về Công ty ............................................................................................19<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. .............................................................19<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ<br /> Thương mại Sông La ......................................................................................................20<br /> 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .............................................................................................21<br /> 2.1.4 Đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ..................................................24<br /> 2.1.5. Tình hình về lao động .................................................................................26<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.6. Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và Dịch vụ thương mại<br /> <br /> U<br /> <br /> Sông La trên địa bàn huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010– 2012..................28<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.2. Đánh giá khái quát tình hình huy động và sử dụng vốn của công ty CPXD &<br /> DVTM Sông La giai đoạn 2010-2012...........................................................................32<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình biến động nguồn vốn....................................32<br /> 2.2.2. Tình hình huy động và sử dụng vốn của công ty CPXD&DVTM Sông La<br /> <br /> H<br /> <br /> trên địa bàn huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2012 ..................................37<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty qua các chỉ tiêu cơ bản ....................45<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định .....................................................45<br /> 2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động...................................................48<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ...............................................52<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn qua các chỉ tiêu tài chính .....................................55<br /> 2.4.1. Đánh giá khả năng đảm bảo nguồn vốn và mức độ đảm bảo nợ................55<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.4.2. Đánh giá khả năng thanh toán ....................................................................57<br /> 2.5. Đánh giá chung.......................................................................................................61<br /> 2.5.1.Kết quả đạt được ..........................................................................................61<br /> 2.5.2. Các hạn chế .................................................................................................63<br /> 2.5.3 Phân tích SWOT ..........................................................................................64<br /> CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ .........................................66<br /> SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPXD& DVTM................................... 66<br /> SÔNG LA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ ................................................................. 66<br /> TỈNH HÀ TĨNH...........................................................................................................................66<br /> 3.1. Định hướng chiến lược phát triển của công ty trong thời gian sắp tới...................66<br /> ii<br /> <br /> 3.2. Dự báo nhu cầu sử dụng vốn và xác định nguồn tài trợ năm 2013 ........................67<br /> 3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty ......................68<br /> 3.3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định................68<br /> 3.3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động .............68<br /> 3.3.3. Giải pháp về tổ chức, quản lý .....................................................................70<br /> 3.3.4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường..................................................70<br /> 3.3.5. Mở rộng mạng lưới bán hàng và đối tượng khác hàng...............................71<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.3.6. Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.....71<br /> <br /> U<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................72<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1. Kết luận......................................................................................................................72<br /> 2. Kiến nghị ...................................................................................................................73<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................75<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản