Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thu, chi hoạt động sự nghiệp tại trường THPT An Lương Đông

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
52
lượt xem
27
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thu, chi hoạt động sự nghiệp tại trường THPT An Lương Đông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm thực hiện 3 mục tiêu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán thu - chi hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp; tìm hiểu về công tác kế toán thu, chi hoạt động để đánh giá hoạt động thu, chi hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp mà cụ thể là của THPT An Lương Đông; đề ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thu, chi hoạt động đạt hiệu quả cao, phục vụ cho công tác quản lý cũng như duy trì sự hoạt động thường xuyên, liên tục của trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán thu, chi hoạt động sự nghiệp tại trường THPT An Lương Đông

ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> Ñeà taøi:<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP<br /> <br /> THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN THU CHI HOAÏT ÑOÄNG<br /> <br /> Đ<br /> <br /> SÖÏ NGHIEÄP TAÏI TRÖÔØNG THPT AN LÖÔNG ÑOÂNG<br /> <br /> Giaûng vieân höôùng daãn:<br /> <br /> Sinh vieân thöïc hieän:<br /> <br /> Th.S Nguyeãn Hoaøng<br /> <br /> Phan Thò Kieàu Oanh<br /> Lôùp: K44 KTDN<br /> <br /> Huế 05/2014<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Sau 4 năm được học tập dưới mái trường Đại Học Kinh Tế Huế, được<br /> sự hướng dẫn, dạy dỗ, chỉ bảo ân cần của các thầy cô giáo, bản thân tôi đã tiếp thu<br /> được nhiều vốn kiến thức quý báu không chỉ là nền tảng giúp tôi hoàn thành bài<br /> khóa luận tốt nghiệp này mà còn là hà nh trang quý báu để tôi bước vào đời một<br /> cách vững chắc và tự tin.<br /> Trước hết tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường Đại<br /> Học Kinh Tế Huế, các thầy cô giáo trong trường, đặc biệt là các thầy cô trong<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> khoa Kế toán - Tài chính đã hưỡng dẫn, giảng dạy, cung cấp kiến thức, phương<br /> pháp học tập và các kinh nghiệm thực tiễn trong 4 năm học vừa qua.<br /> Bên cạnh đó, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo<br /> trường THPT An Lương Đông, đặc biệt là Bác kế toán Võ Quang Minh<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> đã tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp số liệu và những kinh nghiệm thực tế để tôi hoàn<br /> thành tốt đề tài này.<br /> <br /> Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Th.S<br /> Nguyễn Hoàng, người đã dành nhiều thời gian và công sức trực tiếp hướng dẫn và<br /> giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này.<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và những<br /> <br /> Đ<br /> <br /> người thân luôn théo sát, giúp đỡ và ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua.<br /> Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do hạn chế về mặt thời gian cũng như kinh<br /> nghiệm thực tế nên bài làm không tránh khỏi những thiếu sót nhất định.<br /> Kính mong thầy cô tiếp tục, bổ sung góp ý để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn !<br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Phan Thị Kiều Oanh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.s. Nguyễn Hoàng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ....................................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................ iv<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ .............................................................................................v<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.................................................................................. vi<br /> PHẦN I: MỞ ĐẦU ..........................................................................................................1<br /> I.1. Lý do chọn đề tài. ......................................................................................................1<br /> I.2. Mục tiêu nghiên cứu. .................................................................................................1<br /> I.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. ............................................................................2<br /> I.4 . Phƣơng pháp nghiên cứu. .........................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> I.4.1. Phƣơng pháp nghiên cứu số liệu. ...........................................................................2<br /> I.4.2. Phƣơng pháp xử lý số liệu. .....................................................................................2<br /> I.5. Cấu trúc bài khóa luận............................................................................................... 3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................4<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG<br /> TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP. ........................................................... 4<br /> 1.1.Kế toán thu hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp. ......................................4<br /> 1.1.1.Khái niệm, phân loại thu hoạt động........................................................................4<br /> 1.1.1.1.Khái niệm thu hoạt động. ....................................................................................4<br /> 1.1.1.2.Phân loại thu hoạt động. ......................................................................................4<br /> 1.1.2. Nguyên tắc và chứng từ kế toán thu hoạt động. ....................................................4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.2.1. Nguyên tắc kế toán thu hoạt động. .....................................................................4<br /> 1.1.2.2. Chứng từ kế toán thu hoạt động. ........................................................................5<br /> 1.1.3. Tài khoản sử dụng và quy trình hạch toán. ........................................................... 5<br /> 1.1.3.1. Tài khoản sử dụng. ............................................................................................. 5<br /> 1.1.3.2. Quy trình hạch toán. ........................................................................................... 7<br /> 1.2. Kế toán chi hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp. ....................................13<br /> 1.2.1. Khái niệm, phân loại chi hoạt động. ....................................................................13<br /> 1.2.1.1. Khái niệm chi hoạt động...................................................................................13<br /> 1.2.1.2. Phân loại chi hoạt động. ...................................................................................14<br /> 1.2.2. Nguyên tắc và chứng từ kế toán chi hoạt động. ..................................................14<br /> 1.2.2.1. Nguyên tắc chi hoạt động. ................................................................................14<br /> SVTH : Phan Thị Kiều Oanh – K44 KTDN<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.s. Nguyễn Hoàng<br /> <br /> 1.2.2.2. Chứng từ kế toán chi hoạt động........................................................................15<br /> 1.2.3. Quyết toán chi hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp............................. 16<br /> 1.2.4. Tài khoản sử dụng và quy trình hạch toán. ......................................................... 16<br /> 1.2.4.1. Tài khoản sử dụng. ........................................................................................... 16<br /> 1.2.4.2. Quy trình hạch toán. ......................................................................................... 19<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG TẠI<br /> TRƢỜNG THPT AN LƢƠNG ĐÔNG .........................................................................26<br /> 2.1. Giới thiệu tổng quan về trƣờng THPT AN Lƣơng Đông. ......................................26<br /> 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của trƣờng THPT An Lƣơng Đông. ...............26<br /> 2.1.1.1. Quá trình thành lập. .......................................................................................... 26<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1.1.2. Quá trình phát triển. .......................................................................................... 26<br /> 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ chính của đơn vị. ............................................................... 28<br /> 2.1.3. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trƣờng trong những năm gần đây. .............29<br /> 2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý. .....................................................................................29<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. ......................................................................29<br /> 2.1.4.2. Chức năng từng bộ phận. ..................................................................................30<br /> 2.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán. .....................................................................................32<br /> 2.1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. .......................................................................32<br /> 2.1.5.2. Chức năng nhiệm vụ. ........................................................................................ 32<br /> 2.1.5.3. Các chính sách kế toán. ....................................................................................34<br /> 2.1.5.4.Quy trình hoạt động của bộ phận kế toán. ......................................................... 35<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2. Kế toán thu hoạt động tại trƣờng THPT An Lƣơng Đông. ....................................36<br /> 2.2.1. Nội dung kế toán thu hoạt động. .........................................................................36<br /> 2.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng....................................................................................36<br /> 2.2.3.Tài khoản sử dụng. ............................................................................................... 37<br /> 2.2.4. Quy trình kế toán nghiệp vụ liên quan đến thu hoạt động. ................................ 38<br /> 2.2.4.1. Kế toán các khoản thu sự nghiệp, thu phí, học phí, lệ phí. .............................. 38<br /> .2.2.4.2. Kế toán các khoản thu do thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ, CCDC. ....................47<br /> 2.2.4.3. Kế toán thu hoạt động khác. .............................................................................47<br /> 2.3. Kế toán các khoản chi hoạt động tại trƣờng THPT An Lƣơng Đông.......................... 48<br /> 2.3.1. Nội dung kế toán chi hoạt động. ..........................................................................48<br /> 2.3.2. Chứng từ kế toán. ................................................................................................ 48<br /> SVTH : Phan Thị Kiều Oanh – K44 KTDN<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.s. Nguyễn Hoàng<br /> <br /> 2.3.3. Tài khoản sử dụng. .............................................................................................. 49<br /> 2.3.4. Quy trình kế toán các nghiệp vụ liên quan đến chi hoạt động. ........................... 50<br /> 2.3.4.1. Kế toán phải trả tiền lƣơng, phụ cấp cho công chức, viên chức tính vào chi<br /> hoạt động. ......................................................................................................................50<br /> 2.3.4.2. Kế toán phải trả các khoản trích theo lƣơng tính vào chi hoạt động. ...............61<br /> 2.3.4.3. Kế toán mua sắm, sửa chữa TSCĐ, mua sắm CCDC, vật tƣ, hàng hóa tính vào<br /> chi hoạt động. ................................................................................................................65<br /> 2.3.4.4. Kế toán phải trả về các dịch vụ điện nƣớc, điện thoại, bƣu phí …tính vào chi<br /> hoạt động. ......................................................................................................................67<br /> 2.3.4.5. Kế toán các khoản chi hoạt động khác. ............................................................ 68<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.3.4.6. Kế toán kết chuyển chi hoạt động. ...................................................................69<br /> CHƢƠNG 3:MỘT SỐ NHẬT XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CÔNG<br /> TÁC KẾ TOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG THPT AN LƢƠNG<br /> ĐÔNG. ........................................................................................................................... 71<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.1. Đánh giá về công tác kế toán tại trƣờng THPT An lƣơng Đông. ........................... 71<br /> 3.1.1. Ƣu điểm. ..............................................................................................................71<br /> 3.1.1.1. Về tổ chức công tác kế toán. ............................................................................71<br /> 3.1.1.2. Về kế toán thu hoạt động. .................................................................................72<br /> 3.1.1.3. Về kế toán chi hoạt động. .................................................................................72<br /> 3.1.2. Nhƣợc điểm. ........................................................................................................73<br /> 3.1.2.1. Về công tác và chính sách kế toán....................................................................73<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.1.2.2. Về kế toán thu hoạt động. ................................................................................73<br /> 3.1.2.3. Về kế toán chi hoạt động. .................................................................................73<br /> 3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện công tác kế toán tại trƣờng THPT An Lƣơng Đông. . 74<br /> 3.2.2. Một số giải pháp khác.......................................................................................... 75<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN .................................................................................................76<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 78<br /> PHỤ LỤC ..........................................................................................................................<br /> <br /> SVTH : Phan Thị Kiều Oanh – K44 KTDN<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản