intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

0
69
lượt xem
23
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ nói chung và kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền nói riêng; tìm hiểu thực trạng việc kiểm soát chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An

MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu............................................................................1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................2<br /> <br /> U<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................................2<br /> <br /> -H<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu .....................................................................................................3<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................3<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 6. Cấu trúc đề tài..............................................................................................................4<br /> <br /> H<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG & KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................5<br /> <br /> IN<br /> <br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH...........<br /> <br /> K<br /> <br /> BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN ........................................................................................5<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ .................................................5<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.1.1. Định nghĩa hệ thống kiểm soát nội bộ...................................................................5<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.1.2. Chức năng của hệ thống kiểm soát nội bộ.............................................................6<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.1.3. Sự cần thiết của hệ thống kiểm soát nội bộ ...........................................................7<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.4. Các nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ .................................................8<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.1.4.1. Môi trường kiểm soát........................................................................................................ 8<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1.4.2. Đánh giá rủi ro .................................................................................................................10<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.1.4.3. Hệ thống thông tin kế toán..............................................................................................11<br /> 1.1.4.4. Hoạt động kiểm soát.......................................................................................................12<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.1.4.5. Hệ thống giám sát............................................................................................................14<br /> 1.1.5. Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ....................................15<br /> 1.2. Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền....................................................16<br /> 1.2.1. Khái quát chung về chu trình bán hàng và thu tiền .............................................16<br /> 1.2.1.1. Định nghĩa chu trình bán hàng và thu tiền.....................................................................16<br /> 1.2.1.2. Chức năng của chu trình bán hàng và thu tiền...............................................................16<br /> <br /> 1.2.1.3. Các gian lận và sai sót thường gặp trong chu trình bán hàng và thu tiền...................18<br /> 1.2.1.4. Hệ thống các chứng từ, sổ sách và các báo cáo của chu trình......................................19<br /> 1.2.2. Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền.................................................22<br /> 1.2.2.1. Các mục tiêu và thủ tục kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ bán hàng .......................22<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.2.2.2. Các mục tiêu và thủ tục kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ thu tiền ..........................24<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.2.2.3. Các thủ tục kiểm soát chu trình trong điều kiện áp dụng máy tính..............................26<br /> <br /> -H<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> PHÚ HÒA AN..............................................................................................................29<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1. Đặc điểm, tình hình chung về Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An..................29<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hòa An ........................................29<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.1.1. Lịch sử hình thành ...........................................................................................................29<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.1.1.2. Quá trình phát triển..........................................................................................................30<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.1.1.3. Quy mô và nguồn lực kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt may.......................<br /> <br /> IH<br /> <br /> Phú Hòa An ...................................................................................................................31<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.1.1.4. Chiến lược và định hướng cho tương lai........................................................................33<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An ................33<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.1.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý......................................................................................................33<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận ....................................................................34<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 2.1.3. Tổ chức công tác kế toán.....................................................................................38<br /> 2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán:................................................................................................. 39<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.1.3.2. Hình thức kế toán áp dụng..............................................................................................40<br /> 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại<br /> Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An .........................................................................42<br /> 2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm và khách hàng của Công ty ............................................42<br /> 2.2.1.1. Đặc điểm về sản phẩm ....................................................................................................42<br /> 2.2.1.2. Đặc điểm về khách hàng................................................................................................. 42<br /> <br /> 2.2.1.3. Các phương thức giao hàng và thanh toán.....................................................................43<br /> 2.2.2. Tình hình thực tế về kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty<br /> Cổ phần dệt may Phú Hòa An .......................................................................................43<br /> 2.2.2.1. Ký hợp đồng gia công.....................................................................................................43<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.2.2.2. Gia công sản phẩm ..........................................................................................................45<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.2.2.3. Lập hóa đơn, ghi nhận ngiệp vụ bán hàng và xuất hàng...............................................60<br /> <br /> -H<br /> <br /> 2.2.2.4. Ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu và theo dõi công nợ......................................64<br /> 2.2.2.5. Thu tiền ............................................................................................................................64<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM<br /> <br /> H<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NÔI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG<br /> <br /> IN<br /> <br /> VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HÒA AN................66<br /> 3.1. Đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty<br /> <br /> K<br /> <br /> Cổ phần dệt may Phú Hòa An .......................................................................................66<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> 3.1.1. Môi trường kiểm soát ..........................................................................................66<br /> <br /> IH<br /> <br /> 3.1.1.1. Ưu điểm............................................................................................................................66<br /> 3.1.1.2. Nhược điểm .....................................................................................................................67<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 3.1.2. Đánh giá rủi ro.....................................................................................................67<br /> <br /> G<br /> <br /> 3.1.3. Hoạt động kiểm soát ............................................................................................68<br /> <br /> N<br /> <br /> 3.1.3.1. Đối với nghiệp vụ bán hàng............................................................................................68<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 3.1.3.2. Đối với nghiệp vụ thu tiền...............................................................................................74<br /> 3.1.4. Hệ thống thông tin kế toán ..................................................................................77<br /> <br /> TR<br /> <br /> 3.1.4.1. Ưu điểm............................................................................................................................77<br /> 3.1.4.2. Nhược điểm .....................................................................................................................78<br /> 3.1.5. Hệ thống giám sát ................................................................................................79<br /> 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và<br /> thu tiền tại Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An .......................................................79<br /> 3.2.1. Hoàn thiện môi trường kiểm soát ........................................................................79<br /> <br /> 3.2.2. Hoàn thiện đánh giá rủi ro ...................................................................................80<br /> 3.2.3. Hoàn thiện các hoạt động kiểm soát....................................................................81<br /> 3.2.3.1. Ký hợp đồng gia công.....................................................................................................81<br /> 3.2.3.2. Gia công sản phẩm ..........................................................................................................81<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.2.3.3. Lập hóa đơn, ghi nhận nghiệp vụ bán hàng và xuất hàng.............................................85<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.2.3.4. Ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu và theo dõi công nợ......................................85<br /> <br /> -H<br /> <br /> 3.2.3.5. Thu tiền ............................................................................................................................85<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 3.2.4. Hoàn thiện thống tin và truyền thông ..................................................................85<br /> 3.2.5. Hoàn thiện hệ thống giám sát ..............................................................................86<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................87<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> :<br /> <br /> Báo cáo kết quả kinh doanh<br /> <br /> BCQT<br /> <br /> :<br /> <br /> Báo cáo quản trị<br /> <br /> BCTC<br /> <br /> :<br /> <br /> Báo cáo tài chính<br /> <br /> CBCNV<br /> <br /> :<br /> <br /> Cán bộ công nhân viên<br /> <br /> CCDC<br /> <br /> :<br /> <br /> Công cụ dụng cụ<br /> <br /> CĐKT<br /> <br /> :<br /> <br /> Cân đối kế toán<br /> <br /> GĐ<br /> <br /> :<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> :<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> HĐQT<br /> <br /> :<br /> <br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> HT<br /> <br /> :<br /> <br /> Hoàn thành<br /> <br /> KCN<br /> <br /> :<br /> <br /> Khu công nghiệp<br /> <br /> KD<br /> <br /> :<br /> <br /> U<br /> <br /> -H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> C<br /> <br /> Kinh doanh<br /> <br /> :<br /> <br /> Kiểm soát nội bộ<br /> <br /> :<br /> <br /> Kỹ thuật công nghệ<br /> <br /> :<br /> <br /> Kỹ thuật sản xuất<br /> <br /> :<br /> <br /> Nguyên phụ liệu<br /> <br /> PGĐSX<br /> <br /> :<br /> <br /> Phó Giám đốc sản xuất<br /> <br /> PGNV<br /> <br /> :<br /> <br /> Phiếu giao nhiệm vụ<br /> <br /> QC<br /> <br /> :<br /> <br /> Quality Control (Kiểm soát chất lượng)<br /> <br /> QLDN<br /> <br /> :<br /> <br /> Quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> TK<br /> <br /> :<br /> <br /> Tài khoản<br /> <br /> TLGĐSX<br /> <br /> :<br /> <br /> Trợ lý Giám đốc sản xuất<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> :<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> :<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> TTKS<br /> <br /> :<br /> <br /> Thủ tục kiểm soát<br /> <br /> IH<br /> <br /> KTCN<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> KSNB<br /> <br /> Ế<br /> <br /> BCKQKD<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> KTSX<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> NPL<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản